ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L s x

ຂນະ ດຣ ລາວແດງ ບໍ່ຮູ້ນີທານກົບເລືອກນາຍ

 

ນີທານຄົນທີ່ບໍ່ມີປັນຍາ ມີມາດົນນານເຖິງ 37 ປີ ກ່ວາໆ ມາແລ້ວ ຄືເຣື້ອງກົບເລືອກນາຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຈະເວົ້າເຖິງເຣື້ອງໝູ່ກົບທັງຫລາຍ ທີ່ເຄີຍຢູ່ດີມີສຸຂ

ວັນດີຄືນດີ ຢາກສົ່ງສຽງຮ້ອງ ເໝືອນດັ່ງນົກແລະແມງຈັກຈັ່ນ ຊຶ່ງກົບຄິດວ່າ ມີຄວາມໄພເຣາະກ່ວາຕົວເອງ ຈຶ່ງຄິດຈະມາຫາເຈົ້ານາຍຜູ້ປົກຄອງສັ່ງ

ສອນ ກົບທັງຫລາຍຈຶ່ງໄປຂໍຕໍ່ເທບພຣະເຈົ້າ ໃຫ້ສົ່ງເຈົ້ານາຍມາຊ່ອຍປົກຄອງສັ່ງສອນ ເພື່ອຈະໄດ້ມາປົກຄອງເຫລົ່າກົບ ສັ່ງສອນລົງໂທສແລະໃຫ້ຣາງ

ວັນກັບເຫລົ່າກົບໄດ້ ແລະຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ກົບທັງຫລາຍ ໄດ້ສົ່ງສຽງຮ້ອງເພງໄດ້ໄພເຣາະດ້ວຍ= ເທບພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕືອນກົບວ່າ ທີ່ຜ່ານມາເຫລົ່າກົບກໍ່ມີ

ຄວາມສຸຂດີຢູ່ແລ້ວບໍ່ແມ່ນຫຼື ແຕ່ກໍ່ປະກົດວ່າ ເຫລົ່າກົບທັງຫລາຍບໍ່ມີຄວາມພໍໃຈ ແລະຍັງຄົງອ້ອນວອນບໍ່ເລີກ= ເທບພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເມຕຕາໃຫ້ດ້ວຍ

ກາຣມອບທ່ອນໄມ້ 1 ທ່ອນ ໃຫ້ມາເປັນເຈົ້ານາຍຄັ້ງແຣກ ຂອນໄມ້ເຮັດໃຫ້ກົບຢ້ານ ພາກັນໂຕນໜີຕາຍ= ພໍຕໍ່ມາກົບຈຶ່ງຮູ້ວ່າ ຂອນໄມ້ເຮັດອັນໃດກໍ່

ບໍ່ໄດ້ ສອນຮ້ອງເພງກໍ່ບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງຕ່າງພາກັນກະໂດດເຕັ້ນອອກຈາກຂອນໄມ້ ດ້ວຍຄວາມດູຖູກກຽດຊັງ ແລະໄປຂໍເທບພຣະເຈົ້າໃຫ້ຊ່ອຍປະທານ-ຫາເຈົ້າ

ນາຍໃໝ່- ທີ່ມີອຳນາຈແທ້ຈິງ ໃຫ້ຄຸນໃຫ້ໂທສ ສາມາຖສອນກົບໃຫ້ສົ່ງສຽງໄດ້ເໝືອນນົກ= ເທບພຣະເຈົ້າຈິ່ງໄດ້ສອບຖາມວ່າ ພວກເຈົ້າຕ້ອງກາຣນົກ

ມາເປັນເຈົ້ານາຍແມ່ນບໍ່ ແລະໄດ້ເຕືອນວ່າ ພວກເຈົ້າຢ່າໄດ້ເສັຽໃຈໃນພາຍພາກໜ້າ= ເມື່ອເທບພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານນົກກະສາໃຫ້ແລ້ວ ພວກເຫລົ່າ

ກົບຈຶ່ງດີໃຈ ແລ້ວຟ້າວເຂົ້າໄປຂໍໃຫ້ນົກກະສາສອນຮ້ອງເພງ ແຕ່ນົກກະສາກັບກິນກົບເຫລົ່ານັ້ນ ໃນທີ່ສຸດແມ່ກົບເຫລົ່ານັ້ນຈະກັບໄປຂໍເທບພຣະເຈົ້າ

ໃຫ້ເອົານົກກະສາຄືນໄປ ແຕ່ເທບພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກວ່າ ເມື່ອຢູ່ກັນສະບາຍ ໆ ດີ ໆ ກໍ່ບໍ່ພໍໃຈ ເມື່ອເກີດເຣື້ອງຂຶ້ນແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງທົນກັນໄປເອົາເອງ

( ບົຕທີ່ນຶ່ງ ) ບໍ່ວ່າກົບສີອັນໃດ໋ ຫາກມົວແຕ່ຫລົງຜິດຄິດວ່າ ນົກກະສາເປັນເຈົ້ານາຍພຽງ ເພາະຖືກຫລອກວ່າເປັນສີດຽວກັນ ເມື່ອນັ້ນກົບທັງຫລາຍ

ບໍ່ວ່າສີອັນໃດ໋ ຕ່າງກໍ່ຈະຖືກນົກກະສາກິນຢູ່ເດື້ອຍໄປ=ແມ່ນນີທານອີສົບເຣື້ອງນີ້ຈະສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກພໍໃຈ ໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງເປັນກໍ່ຕາມ ແຕ່ອີກນັຍນຶ່ງ

ກໍ່ຄືສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກົບຕ້ອງຮູ້ຈັກກາຣປົກຄອງກັນເອງ ຢ່າໃຫ້ສັດອື່ນ ທີ່ຄິດແຕ່ຈະຫາປະໂຍດມາກິນກົບຈົ່ນເບິດສິ້ນ ເພາະນົກກະສາ ກໍ່ຍ່ອມເປັນນົກ

ກະສາວັນຍັ່ງຄໍ້າ ນົກກະສາກໍ່ຍັງຄົງກິນກົບຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະນົກກະສາກໍ່ຈະບໍ່ກິນນົກກະສາກັນເອງ= ຈາກນີທານອີສົບເຣື້ອງດັ່ງກ່າວນີ້= ກົບຄວນຈະພາ

ກັນຮຽນຮູ້ໄດ້ວ່າ ນົກກະສາ ເປັນໄພແກ່ກົບບໍ ຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ເນື່ອງຈາກສັງຄົມຍຸກສມັຍທີ່ປ່ຽນແປງໄປ ເຫລົ່ານົກກະສາ ຈຶ່ງຕ້ອງມີກາຣພັຖນາ

ກາຣ ໃນກາຣແບ່ງບົຕກັນເຫລັ້ນ ເພື່ອຈະໄດ້ກິນກົບໃຫ້ເບິດທັງບຶງໃນຍຸກປັດຈຸບັນ= ໂດຍສະເພາະຖ້າຈິນຕະນາກາຣປຽບທຽບ ກາຣຖືກກິນຂອງກົບ

ແລະກາຣກິນຂອງນົກກະສາ ກັບຄວາມຍາກຈົນ=ແລະ ຄວາມລໍ້າລວຍ=ກໍ່ຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນກໍຣະນີ= ຣາຄານໍ້າມັນ =ແລະໃນກໍຣະນີ ນໍ້າເຄື່ອນ

ເທີນສອງ ຖ້ວມບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ= ທີ່ປະຊາຊົນເດືອດຮ້ອນ ກັບບັນຫາເຂົ້າຍາກໝາກແພງ ຢູ່ທຸກຫຍ່ອມຫຍ້າ- ແຕ່ສ້າງຄວາມລໍ້າລວຍໃຫ້ກັບ

ກຸ່ມທຶນແລະພັຄກາຣເມືອງ ຢ່າງມະຫາສານ ໂດຍທີ່ນັກກາຣເມືອງແຄ່ໃຊ້ເລ້ກົນດອກລວງປະຊາຊົນ ທຸກຍຸກທຸກສມັຍ= ເຣີ້ມຕົ້ນດ້ວຍ 37 ປີກ່ວາ ທີ່

ແລ້ວມາ ຫລັງຈາກທີ່ເຫລົ່ານົກກະສາທັງຫລາຍຕ່າງ ໆ ໄດ້ທະຍອຍມາບິນກິນກົບສລັບປ່ຽນໝູນວຽນກັນໄປ ປະກົດວ່າ ໄດ້ມີນົກກະສາໝູ່ໃຫ່ຽສີແດງ

ຈຳນວນ 3 ໝູ່ ເຊັ່ນ ແກວ ຈີນ ໄທຍ ເຂົາໄດ້ຣວມຕົວກັນ ໂດຍມີຫົວໜ້າໝູ່ຫົວໃສ ໃຊ້ວິທີຄາບເຫຍື່ອໂຕນ້ອຍໆ ມາໃຫ້ກົບ= ເຊັ່ນໜອນ ແມງວັນ ຈຳ

ພວກກົບທັງຫລາຍ ຈະຕ້ອງເຂົ້າມາຫາເຫລົ່ານົກກະສາເປັນແນ່ ຜົນປຣາກົດວ່າດ້ວຍວິທີກາຣດັ່ງກ່າວ ເຫລົ່າກົບທັງຫລາຍຕ່າງດີໃຈ ເພາະຕລອດເວ

ລາທີ່ຜ່ານມາ ພວກນົກກະສາໝູ່ອື່ນໆ ທີ່ສນັບສນູນໝູນວຽນປ່ຽນໄປ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ອາຫານກັບກົບເລີຍ ຈຶ່ງຄິດວ່າ= ນົກກະສາໝູ່ແດງເຫລົ່ານີ້ເປັນໝູ່

ແທ້ຈິງ ຊຶ່ງເທບພຣະເຈົ້າປະທານມາໃຫ້ ເພາະມີຄວາມເມດຕາກົບຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍປຣາກົດມາກ່ອນ= ດັ່ງນັ້ນກົບທັງຫລາຍຈຶ່ງເຕັ້ນເຂົ້າໄປໃນບໍຣິເວນນົກ

ກະສາ ໝູ່ແດງເປັນຈຳນວນຫລາຍ ໃນຣະຫວ່າງນັ້ນເອງ ເຫລົ່າກົບທີ່ກຳລັງເພີດເພີນກັບກາຣກິນເຫຍື່ອ ຮູ້ສຶກຊາບຊຶ້ງແລະສຳນຶກໃນບຸນຄຸນນົກກະ

ສາແດງເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຈຶ່ງບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າໃນຣະຫວ່າງນັ້ນ ໝູ່ນົກກະສາກຳລັງກິນກົບຢ່າງແຊບອາຣ່ອຍອີ່ມພີມີມັນ ຢ່າງທີ່ນົກກະສາໝູ່ອື່ນໆ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ມາ

ກ່ອນ ຈົ່ນນົກກະສາໝູ່ແດງ ຈຳນວນນຶ່ງກິນກົບໄດ້ຫລວງຫລາຍ ຮ່າງກາຍຈຶ່ງໃຫ່ຽໂຕແຂງແຮງຫລາຍກ່ວານົກກະສາໝູ່ອື່ນໆ= ໂດຍສະເພາະຫົວໜ້າ

ໝູ່ນົກກະສາສີແດງນັ້ນ ກິນກົບຫລາຍກ່ວານົກກະສາໂຕໃດ ຈຶ່ງກາຍມາເປັນນົກກະສາຍັກທີ່ໃຫ່ຽທີ່ສຸດ ທີ່ຢູ່ໃນບຶງແຫ່ງນີ້ເຄີຍມີມາ= ດ້ວຍຄວາມເຈົ້າ

ເລ້ເພທຸບາຍ ຫົວໜ້ານົກກະສາໝູ່ແດງຈຶ່ງໄປຄາຕາຂ່າຍຂອງມະນຸດ ມາຄຸມບໍຣິເວັນບຶງທີ່ໝູ່ແດງຢູ່ທັງເບິດ ໂດຍໝາຍທີ່ຈະສັມປະທານກິນກົບໃນ

ບຶງນີ້ ເກືອບທັງເບິດເອົາໃວ້ສຳຫລັບນົກກະສາແດງໝູ່ນີ້ ແຕ່ພຽງໝູ່ດຽວ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ນົກກະສາໝູ່ອື່ນມາຫຍຸ້ງກ່ຽວ ແລະແຕ່ຄວາມຈະເຣີນກ້າວໜ້າ

ຕລອດໄປ= ດ້ວຍທີ່ຫົວໜ້າໜູ່ນົກກະສາແດງແຫ່ງນີ້ ຮ່າງກາຍໃຫ່ຽໂຕແລະເປັນຕົ້ນຄິດເຈົ້າເລ້ສຸດ ແລະເປັນຕົວທີ່ຫາຕາຂ່າຍຍາກ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບ

ອາຫານຫລາຍທີ່ສຸດ= ໝູ່ນົກກະສາແດງໂຕໃດ ຫາກນຳກົບມາບັລຍາຍກັບຫົວໜ້າໝູ່ ໄດ້ຫລາຍນ້ອຍ ກໍ່ໄດ້ຢູ່ຄອຍໄກ້ໆ ກັບຫົວໜ້າໝູ່ນົກກະສາ

ແດງ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດກິນເສສອາຫານກົບຫລາຍເທົ່ານັ້ນ= ແຕ່ນົກກະສາໂຕໃດກິນກົບເອງ ທີ່ບໍ່ເອົາມາໃຫ້ກັບຫົວໜ້າໝູ່ ຫຼືສົ່ງສຽງໂວຍວາຍ

ກໍ່ຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປນອກຕາຂ່າຍ ໃນທີ່ສຸດ= ສ່ວນເຫລົ່ານົກໝູ່ອື່ນໆ ໄດ້ແຕ່ມືນຕາປິບໆ ຄິດວ່າຊາຕນີ້ໝູ່ຂອງຕົວເອງ ຄົງເບິດໂອກາດທີ່ຈະກິນ

ກົບໃນບຶງນີ້ຕລອດໄປແທ້ໆ= ໂດຍສະເພາະໝູ່ນົກກະສາສີຟ້າ= ທີ່ຈ່ອຍແຫ້ງແຮງນ້ອຍທຸກວັນ ສ່ວນໝູ່ນົກກະສາສີຂຽວ ກໍ່ນັບວັນຣໍເສສອະວັຍວະ

ກົບ ທີ່ຝົ້ງອອກມາຈາກບຶງແນ່ ຖ້າເຮັດຕົວດີໃຫ້ຫົວໜ້າໝູ່ແດງພໍໃຈ= 4 ປີຕໍ່ມາໄລຍະເວລາເບິດສັນຍາແບ່ງເຂຕກິນກົບໃນບຶງ ໝູ່ນົກກະສາສີຟ້າ

ກໍ່ພຍາຍາມຄາບຫາເຍື່ອແມງວັນໃໝ່ໆ ແລະໜອນພັນໃໝ່ໆ ມາລໍ້ເຫລົ່າໝູ່ກົບແນ່ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາຖຕາມທັນຄວາມເຈົ້າເລ້ຂອງຫົວໜ້າ ໝູ່ນົກກະ

ສາສີແດງໄດ້= ເພາະຫົວໜ້າໝູ່ນົກກະສາສີແດງ ເຖີງຂນາດບິນໄປຂີ້ລັກຄາບເອົາໄຟນີອອນຂອງມະນຸດ ມາວາງໃວ້ບໍຣິເວນບຶງທີ່ນົກກະສາໝູ່ແດງຢູ່

ເພື່ອຈະໄດ້ລໍ້ແມງໄມ້ມາຫລາຍໆ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປືອງແຮງ ເຮັດໃຫ້ເຫລົ່າກົບທັງຫລາຍ ຕ່າງກໍ່ແລ່ນເຂົ້າມາຫານົກກະສາໝູ່ແດງຫລວງຫລາຍ ສູງ

ສຸດໃນປະວັດກາຣຂອງບຶງແຫ່ງນີ້

ໃນປີ 1975 76- ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ ປຣາກົດວ່າມີ= ກົບສີຂາວສີເຫລືອງ ໝູ່ນຶ່ງເກີດຮູ້ທັນວ່າ ນົກກະສາກຳລັງກິນກົບຫລາຍຂຶ້ນເຣື້ອຍໆ ຈຶ່ງສົ່ງສຽງ

ບອກກົບທຸກໆໂຕໃຫ້ຮູ້ວ່າບັຕນີ້= ພວກເຮົາກຳລັງຖືກກິນ ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຫລັກຖານວ່າ-1- ກົບໃນບຶງເຮົາເຫລືອນ້ອຍລົງທຸກວັນ-2- ນົກກະສາອ້ວນ

ພີຂຶ້ນທຸກວັນແລະໂຕໃຫ່ຽຫລາຍຂຶ້ນ-3- ຂີ້ນົກກະສາສີແດງເຂຕບໍຣິເວນນີ້ເພີ້ມຂຶ້ນຫລາຍ ສະແດງວ່າຕ້ອງກິນກົບເຂົ້າໄປຫລາຍແລະ-4- ຕາຂ່າຍຢູ່

ຣອບໆ ບຶງນີ້ເຕັມໄປເບິດ ແຕ່ເຫລົ່າກົບໃນບຶງນັ້ນກໍ່ເຊື່ອແນ່ແລະບໍ່ເຊື່ອແນ່ ເພາະສ່ວນໃຫ່ຽກົບໃນບຶງນີ້ມີຄວາມໃຈສັ້ນແລະກຳລັງຫລົງຣະເມີຢູ່ກັບ

ເຫລົ່າແມງໄມ້ແລະໜອນ ທີ່ຫົວໜ້ານົກກະສາຫາມາໃຫ້= ສ່ວນທີ່ໝູ່ກົບທັງຫລາຍ ກຳລັງດັ່ງເລບໍ່ແນ່ໃຈ ກັບພວກໝູ່ກົບສີຂາວສີເຫລືອງ ຈຶ່ງຊີ້ໃຫ້

ກົບໃນບຶງທຸກໆໂຕ ພາກັນເບິ່ງຫົວໜ້ານົກກະສາໂຕໃຫ່ຽໂລບມາກ ມັນກຳລັງກືນກິນກົບຈຳນວນ 50.000 ໂຕ-ຫ້າສິບພັນໂຕ-ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາ ເຫລົ່າ

ໝູ່ກົບຈຳນວນບໍ່ນ້ອຍ ຈຶ່ງເຣີ້ມຮູ້ຕົວຟ້າວບຸກກະໂດດອອກຈາກຕາຄ່າຍ ແລະເລີ້ມສົ່ງສຽງຮ້ອງ ໂອ໊ບ ໂອ໊ບ ຫລາຍຂຶ້ນໆ ສ່ວນກົບທີ່ເຫລືອໃນຕາຄ່າຍ

ນັ້ນ ກໍ່ຍັງຄົງຫລົງຣະເຣິງ ແລະຮູ້ສຶກເປັນໜີ້ບຸນຄຸນກັບນົກກະສາຕໍ່ໄປ ເພາະໝູ່ນົກກະສາແດງ ກໍ່ຈະພຍາຍາມຮ້ອງສຽງດັງກັບເຫລົ່າກົບ ໄປເຖິງໝູ່

ກົບສີເຫລືອງສີຂາວເຊັ່ນດຽວກັນວ່າ ເຮົາຄືຜູ້ຫາອາຫານໃຫ້ກົບຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ມາກ່ອນ= ຫົວໜ້າໝູ່ນົກກະສາແດງບໍ່ພໍໃຈລູກນ້ອງ ແລະສາວົກກໍ່

ຕ້ອງບໍ່ພໍໃຈດ້ວຍ= ແລ້ວກໍ່ພາກັນຕ່າງສ້າງຜົນງານ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໃຜມາຂວາງກາຣກິນກົບ ດ້ວຍກາຣປຸກຣະດົມໃຫ້ກົບແດງ= ທີ່ກຳລັງຮູ້ສຶກ ເປັນບຸນ

ຄຸນທີ່ໄດ້ແມງໄມ້ແລະໜອນ ຈາກນົກກະສາເຂົ້າໄປຕໍ່ສູ້ກັບໝູ່ກົບເຫລືອງກົບຂາວ= ຜົນປຣາກົດວ່າ ຂນະເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ= ໝູ່ນົກກະສາສີຂຽວ

ອາສັຍຊ້ວງເວລາ ທີ່ຫົວໜ້ານົກກະສາສີແດງບິນຢູ່ນອກຕາຄ່າຍ ໝູ່ນົກກະສາສີຂຽວ ຈຶ່ງເຂົ້າຢຶດຕາຄ່າຍທັນທີ ແລະພາກັນໄລ່ໝູ່ນົກກະສາສີແດງ

ອອກຈາກຕາຄ່າຍໃຫ້ເບິດ ເພາະອາສັຍທີ່ວ່ານົກກະສາໝູ່ສີຂຽວແມ່ນຕົວນ້ອຍກ່ວາ= ແຕ່ກໍ່ມີປາກອັນແຫລມຄົມເປັນອາວຸດເໝືອນລູກປືນອາກາ=

ຍິ່ງກ່ວານົກກະສາໝູ່ໃດໆ ພວກເຫລົ່າກົບສີຂາວສີເຫລືອງແລະກົບທົ່ວໆໄປ ຕ່າງດີໃຈເຕັ້ນເຂົ້າໄປຫານົກກະສາສີຂຽວ ເພາະນົກກະສາສີຂຽວບອກວ່າ

ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າມາໄລ່ນົກກະສາສີແດງອອກໄປນັ້ນ ເພາະວ່ານົກກະສາສີແດງ ມັນພາກັນກິນກົບມາຫລາຍແລ້ວ ແລະກົບ 2 ຝ່າຍຖົກຖຽງກັນຫລາຍ= ດັ່ງ

ນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງລົງໂທສນົກກະສາສີແດງນັ້ນເສັຽ ແລະກັບມາສ້າງຄວາມສງົບໃນໝູ່ກົບ ປຣາກົດວ່າ ນົກກະສາສີຂຽວຢູ່ໃນບຶງນັ້ນ 4-5- ປີກ່ວາມາ ກໍ່

ທະຍອຍພາກັນກິນກົບຄືກັນ ແລະຄອຍຈັດຣະບຽບໃຫ້ນົກກະສາໝູ່ແດງ ໃຫ້ພາກັນແຍກກຸ່ມກະຈັດກະຈ່າຍກັນອອກໄປ ແບ່ງກັນກິນກົບໄປຕາມບຶງ

ຕາມໜອງຕ່າງ ໆ =ສ່ວນຫົວໜ້ານົກກະສາສີແດງ= ຈຶ່ງໃຫ້ລູກນ້ອງນົກກະສາສົ່ງແມງໄມ້ ແລະໜອນໃຫ້ກັບເຫລົ່າກົບສີແດງ ໃຫ້ມີກຳລັງລຸກຂຶ້ນມາ

ຕໍ່ຕ້ານສູ້ກັນ=ສ່ວນໝູ່ນົກກະສາສີຂຽວ= ໃນຣະຫວ່າງນັ້ນ ພວກນົກກະສາສີຂຽວ ກໍ່ເຈຣະຈາກັບຫົວໜ້ານົກກະສາໝູ່ສີແດງວ່າຈະບໍ່ກວດລ້າງລ່າ

ຄອບຄົວຂອງຫົວໜ້ານົກກະສາສີແດງ ໂດຍຫົວໜ້ານົກກະສາສີແດງ ກໍ່ແບ່ງກົບໃນຄັງອາຫານຂອງຕົວເອງໃຫ້=ເພາະຢ່າງໃດ໋ພວກນົກກະສາກໍ່ບໍ່ຂ້າ

ກັນເອງ ຂໍພຽງແຕ່ວ່າ ຢ່າມາກິນກົບຣວມບຶງ ເໝືອນທີ່ຜ່ານມາ= 4-5 ປີຜ່ານໄປ ໝູ່ນົກກະສາສີຂຽວ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈເປີດປະມູນແບ່ງເຂຕກິນກົບກັນ

ໃໝ່ ຣະຫວ່າງນົກກະສາຄືກັນ ປຣາກົດວ່າດ້ວຍຄວາມເຈົ້າເລ້ ໃນກາຣຫາແມງໄມ້ແລະໜອນມາໃຫ້ກົບກິນ ຕົວແທນຫົວໜ້າໝູ່ນົກກະສາສີແດງ ກໍ່

ໄດ້ຮັບຊັຍຊນະອີກ ແລ້ວກໍ່ເຂົ້າມາກິນກົບອີກ= ຫລັງຈາກນັ້ນຫົວໜ້າໝູ່ແກວແດງໄດ້ບິນກັບມາທີ່ບຶ່ງ ກໍ່ຖືກກົດຂອງຈີນແດງ ແລະໄທຍແດງ ທັງ

ຫົວໜ້າໝູ່ແດງ ທີ່ເຄີຍໜີອອກຈາກບຶງແຫ່ງນັ້ນໄປໄດ້ຈິງ ແຕ່ຍັງບໍ່ຫານກັບມາສ້າງຄວາມພໍໃຈ ໃຫ້ກັບນົກກະສາທົ່ວໆໄປ ທີ່ບໍ່ມີນົກໂຕໃຫ່ຽມາຍາດ

ອາຫານ ແລະກົບທົ່ວໆໄປກໍ່ພໍໃຈ ທີ່ບໍ່ຖືກກິນຈາກນົກໂຕໃຫ່ຽ= ຍົກເວັ້ນກົບທີ່ຍັງຫລົງໃຫລໃນເຫຍື່ອແມງໄມ້ແລະໜອນ ທີ່ຫົວໜ້ານົກກະສາຫລອກ

ວ່າ ເຮົາເປັນພວກດຽວກັນ ເພາະພວກເຮົາມີສີດຽວກັນຄື ສີແດງ= ໃນທີ່ສຸດ ກົບສີຂາວ ສີເຫລືອງ ກໍ່ຕ້ອງອອກມາຕໍ່ສູ້ກັບໝູ່ນົກກະສາສີແດງອີກຄັ້ງ

ເພາະຄາວນີ້ຈະມີຄວາມພຍາຍາມແກ້ໄຂກົດຂອງປ່າ ໃຫ້ຫົວໜ້ານົກກະສາໝູ່ແດງກັບມາກິນກົບໃນບຶງຕໍ່= ສ່ວນນົກກະສາສີແດງໄດ້ປຸກຣະດົມ ໃຫ້

ກົບສີແດງອອກມາສູ້ກັບກົບສີເຫືລອງສີຂາວ ແລະກາຣຕໍ່ສູ້ຄັ້ງນີ້ ກົບສີຂາວສີເຫລືອງ ຖືກນົກກະສາໂຈມຕີບຸກເຂົ້າກິນຈົ່ນເສັຽຊີວິດມາຫລາຍ ບາຕ

ເຈັບຜິກາຣແລະໂຕນຝັ່ງໄປເປັນຈຳນວນບໍ່ນ້ອຍ= ໃນຂນະນົກກະສາສີຂຽວ ກໍ່ຖືກປົ່ນເປີດ້ວຍກົບ ໃຫ້ເປັນອາຫານຈົ່ນອີ່ມພໍ ທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ເປັນພັຍຕໍ່ໝູ່

ນົກກະສາສີແດງ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກົດຂອງປ່າ ກໍ່ຕ້ອງລົງໂທສກຸ່ມນົກກະສາສີແດງອີກຄັ້ງ ໃນໂທສຖານຂີ້ໂກງ ໃນກາຣປະມູນແບ່ງເຂຕກິນກົບ ໃນຣະ

ຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ ໃນທີ່ສຸດນົກກະສາສີຟ້າ ແລະນົກກະສາສີຂຽວ ຈຶ່ງດຶງພວກນົກກະສາສີແດງບາງໝູ່ ທີ່ກິນບໍ່ອີ່ມ ມາຮ່ວມກັນແບ່ງເຂຕ ກິນກົບ

ກັນໃໝ່ ແລະມາພາກັນໄລ່ນົກກະສາສີແດງອອກຈາກບຶງ= ຄາວນີ້ນົກກະສາສີຟ້າ ກໍ່ເຣີ້ມກິນກົບເພີ້ມຫລາຍຂຶ້ນ ພຽງແຕ່ສະພາບຢ້ານແລະສົ່ງສຽງ

ເພາະຢ້ານເຮັດໃຫ້ກົບສີຂາວສີເຫລືອງບາງສ່ວນຫລົງໃຫລ ແລະຍາກສົ່ງສຽງໄດ້ໄພເຣາະ ຕ່າງຊື່ນຊົມໝູ່ນົກກະສາສີຟ້າທັງສິ້ນ=ສ່ວນກົບສີຂາວສີ

ເຫລືອງຍັງຄົງສົ່ງສຽງຮ້ອງວ່າ ນົກກະສາກຳລັງກິນກົບເໝືອນເດີມ ແຕ່ໝູ່ກົບສີຂາວສີເຫລືອງບາງສ່ວນ ຕ່າງປ່ຽນສີໄປເປັນສີຟ້າ ເພາະບອກວ່າ

ຢ່າງໄດ້ເສັຽ ນົກກະສາໂຕນີ້ກໍ່ຍັງດີກ່ວາໂຕທີ່ແລ້ວມາ ເພາະສະພາບຢ້ານແລະສົ່ງສຽງເພາະຢ້ານ ໝູ່ນົກກະສາສີຟ້າແລະນົກກະສາສີຂຽວ= ເຫັນວ່າ

ກົບໝູ່ຂາວໝູ່ເຫລືອງ ຮູ້ວ່າຢ່າງໃດ໋ ນົກກະສາກໍ່ຕ້ອງກິນກົບ ແລະກົບໝູ່ແດງກໍ່ຈະຮັບໃຊ້ຫົວໜ້າ ນົກກະສາສີແດງທີ່ຄອຍສົ່ງແມງໄມ້ແລະໜອນ

ໃຫ້ ຍ່ອມຈະເປັນພັຍກັບຕົວເອງ ຈຶ່ງເຣີ້ມດຳເນີນກາຣສ້າງພາບໃຫ້ກົບທົ່ວໆໄປ ບໍ່ມີສີ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ກົບມີສີ ຄືພວກວຸ້ນວາຍ ດັ່ງນັ້ນ= ນົກກະສາສີ

ຟ້າ ແລະນົກກະສາສີຂຽວ ຈຶ່ງເຣີ້ມຈູ່ໂຈມຕີຫວັງມັດກົບໝູ່ຂາວເຫລືອງ ແລະຈິກໃຫ້ກົບໝູ່ຂາວເຫລືອງພິກາຣ ເປັນກຸ່ມທຳອິດແລະເຖິງຂນາດສົມ

ຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຈະຣຸມຂ້າແລະກິນຫົວໜ້າກົບໝູ່ຂາວເຫລືອງມາແລ້ວ ແຕ່ກໍ່ເຮັດບໍ່ສຳເຣັດ= ໃນຂນະທີ່ໝູ່ກົບແດງ ປຸກຣະດົມ ໃຫ້ສູ້ເພື່ອຫົວໜ້ານົກ

ກະສາໝູ່ແດງ ເຂົ້າໂຮມກັນກັບນົກກະສາສີຟ້າ ຜົນປະກົດວ່າກົບຂຽວ= ລູກນ້ອງຫົວໜ້ານົກກະສາສີຂຽວ= ຕາຍບາງສ່ວນມາແລ້ວກໍ່ມີ ທັງໝູ່ກົບ

ແດງກໍ່ຕາຍໄປເປັນຈຳນວນຫລາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ຈົ່ນໃນທີ່ສຸດ ໝູ່ນົກກະສາສີຟ້າ ກໍ່ປ່ອຍກົບສີແດງແລະນົກກະສາແດງ ເພື່ອສ້າງພາບໃຫ້ເອົາບຸນ

ຄຸນກັບໝູ່ກົບທັງຫລາຍ ວ່າເປັນນົກທີ່ມີຄວາມເມດຕາສູງ= ໃນທີສຸດໝູ່ກົບຂາວເຫລືອງ ກໍ່ສົ່ງສຽງຂຶ້ນມາອີກຄັ້ງ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານໝູ່ນົກກະສາສີຟ້າ

ທີ່ຄອຍກິນກົບບໍ່ເລີກ ແຖມຍັງດຳເນີນກາຣຈະໄປແບ່ງບຶງ ໃຫ້ນົກກະສາປ່າອື່ນ ມາຮ່ວມກິນກົບດ້ວຍ ຈົ່ນກະທັ້ງກົບຂາວກົບເຫລືອງແລະກົບແດງ

ກໍ່ສົ່ງສຽງດັງຕໍ່ຕ້ານນົກກະສາສີຟ້າ ນົກກະສາສີຟ້າ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈ ໃຫ້ເປີດປະມູນແບ່ງເຂຕກິນກົບໃນບຶງກັນໃໝ່ ຄາວນີ້ນົກກະສາສີຟ້າ ໃຊ້ວິທີ

ສົ່ງສຽງວ່າ ຖ້າບໍ່ກະໂດດມາຫານົກກະສາສີຟ້າ ນະວັງນົກກະສາສີແດງ ທີ່ນົກກະສາສີຟ້າປ່ອຍອອກມາ ຈະເຂົ້າມາຫາກິນກົບກັນເບິດ ເພາະຢ່າງໃຮ

ເສັຽ ນົກກະສາສີຟ້າກໍ່ສຸພາບ ແລະສົ່ງສຽງໄພເຣາະກ່ວາ ແຕ່ປຣາກົດວ່າໝູ່ກົບສ່ວນໃຫ່ຽ ຍັງພໍໃຈໃນເທກນິກກາຣສັນຍາວ່າ ໝູ່ນົກກະສາຈະຫາ

ແມງໄມ້ແລະໜອນມາໃຫ້ຫລາຍກ່ວາ ໝູ່ກົບແດງຈຶ່ງກະໂດດໄປຫາຝູງນົກກະສາສີແດງອີກຄັ້ງ ເມື່ອນົກກະສາກັບເຂົ້າມາໃນບຶງ ກໍ່ເຣີ້ມທະຍອຍກິນ

ກົບໃນບຶງອີກຄັ້ງ ສ່ວນໝູ່ກົບສີຂາວສີເຫລືອງຮູ້ທັນ ຈຶ່ງບໍ່ກະໂດດໄປຫານົກກະສາຝູງໃໝ່ເລີຍ ແລະເຫັນວ່າ ກາຣຕໍ່ສູ້ເພື່ອໃຫ້ນົກກະສາຜັດມາກິນ

ກົບ ບໍ່ເກີດປະໂຍດອັນໃດທັງສິ້ນກັບກົບໃນບຶງ= ສ່ວນຫົວໜ້ານົກກະສາສີແດງ ໄດ້ຜ່ານຄວາມວຸ້ນວາຍມາຫລາຍປີແລ້ວ ພວກເຂົາຈຶ່ງວິ້ງວອນໃຫ້

ກົບແດງທັງຫລາຍ ທີ່ເສັຽຊີວິດແລະບາຕເຈັບ ໃນກາຣຕໍ່ສູ້ເພື່ອຫົວໜ້ານົກກະສາສີແດງ ນົກກະສາສີແດງ ຕ້ອງຮູ້ຈັກເສັຽສະລະຄວາມສງົບສ່ວນ

ໃຫ່ຽໃນບຶງ ພຽງເພາະຫົວໜ້ານົກກະສາສີແດງ ທີ່ຢາກກັບມາກິນກົບທີ່ບຶງນີ້ອີກຄັ້ງ= ປະໂຍດນີ້ເຮັດໃຫ້ໝູ່ກົບແດງເຣີ້ມຄິດໄດ້ວ່າ ຖ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງ

ກາຣໃຫ້ກົບແດງ ພຽງເສັຽສລະຊີວິດຈຳນວນຫລາຍ ເພື່ອຊ່ອຍຫົວໜ້ານົກກະສາສີແດງ ຖ້າຄິດຢ່າງນີ້ແລ້ວ ເຫຕຸໃດຫົວໜ້ານົກກະສາສີແດງ ບໍ່ຮູ້

ຈັກເສັຽສລະຕົນເອງ ຕັ້ງແຕ່ຕອນທຳອິດ= ສ່ວນຫົວໜ້າຍຸກໃໝ່ຫົວໃຈແກວ ທີ່ເປັນຫົວໜ້ານົກກະສາສີແດງ ທີ່ເປັນຝູງຢູ່ໃນເວລານີ້ ໄດ້ແບ່ງປັນ

ພື້ນທີ່ໃນບຶງ ໃຫ້ຫົວໜ້ານົກກະສາສີຂຽວແລະສີອື່ນໆ ໃນກາຣກິນກົບຫລາຍຂຶ້ນ 37- ປີຜ່ານໄປ ເຮັດໃຫ້ກົບສີຂາວສີເຫລືອງ= ໄດ້ຕະໜັກແລ້ວວ່າ

ບັນຫາໃນເວລານີ້ ເກີດຈາກກົບທັງຫລາຍ ທີ່ມົວເມົາ ແຕ່ຫວັງນຳນົກກະສາມາເປັນເຈົ້ານາຍ ແລະຜູ້ປົກຄອງໂດຍສ່ວນກົບນີ້ ບໍ່ຮູ້ຈັກກາຣປົກຄອງ

ຕົນເອງຫຍັງເລີຍ= ໃນຂນະທີ່ ກົບສີແດງ ບາງສ່ວນກໍ່ເຣີ້ມເຫັນແລ້ວວ່າ= ນົກກະສາສີແດງ= ບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈກັບກົບແດງທີ່ເປັນເຫຍື່ອ ຕາຍໄປ

ເປັນຈຳນວນຫລາຍ ເພາະຫັນໄປຈັບມືກັບນົກກະສາຝູງອື່ນໆ ມາກິນກົບຫລາຍຂຶ້ນ= ເພາະສັນດານຂອງນົກກະສາ ຢ່າງຊົ່ວຮ້າຍກໍ່ບໍ່ເຄີຍປ່ຽນ ຄິດ

ແຕ່ເອົາຜົນປະໂຍດ ທີ່ຈະຫາທາງກິນກົບຢູ່ເລື້ອຍໄປ ແລະບຶງແຫ່ງນີ້ຈະສງົບໄດ້ ກໍ່ຕ້ອງໄລ່ນົກກະສາທຸກສີອອກໄປຈາກບຶງເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະເກີດ

ຄວາມສງົບສຸຂ ທີ່ແທ້ຈິງກັບມາທີ່ບຶງໄດ້=

ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ