ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                                      ນັກກາຣເມືອງລາວ ລ້ວນເປັນນັກລວງໂລກແທບທັງສິ້ນ

 

                     ວັນນີ້ ກາຣເມືອງຂອງລາວທຸກມູມ ເຕັມໄປດ້ວຍກາຣໂຄດໂກງອຳນາຈ ແລະເງິນທອງຂອງຊາຕແລະຂອງປະຊາຊົນ= ນັກກາຣເມືອງໃນຣັຖບາລ

                  ແລະໃນຣັຖສະພາລາວ ຈຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍພໍ່ຄ້ານັກທຸຣະກິດຂີ້ສໍ້ ອະດີດຂ້າຣາຊກາຣຂີ້ໂກງ ມາເຜີຍຣະດັບຊາຕແລະທ້ອງຖິ່ນ ເຈົ້າພໍ່ບອນກາຣພະ

                  ລັນແລະຊຸມມືປືນ ກະທັ່ງຄົນຄ້າສິ່ງຜິດກົດໝາຍ ຯລຯ ຍິ່ງມະຫາເສສຖີ=ຂອງຂນະແນວລາວ= ກ້າວເຂົ້າມາເລັ່ນກາຣເມືອງ ກາຣໂກງແລະກາຣ

                  ຊື້ສຽງໃຊ້ສິດອຳນາຈເລືອກຕັ້ງ ທະວີຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂຶ້ນເຣື້ອຍໆ ດ້ວຍຂນະແນວລາວ= ໄດ້ທຸ່ມເງິນຊື້ນັກກາຣເມືອງຕ່າງຊາຕຊົ່ວໆ ເຫລົ່ານັ້ນ ເຂົ້າ

                  ສັງກັດພັຄຂອງຕົນໄປເບິດ ອັນນັ້ນເຮັດໃຫ້ຝ່າຍຂນະແນວລາວ ໄດ້ເປັນນາຍົກຣັຖມົນຕຣີສົມໃຈ=ຄາດວ່າບໍ່ໄດ້ເປັນນາຍຍົກດ້ວຍຄຸນງາມຄວາມ

                  ດີ ຫາກແຕ່ໄດ້ເປັນນາຍົກດ້ວຍເງິນແລະອຳນາຈກາຣໂກງ ເມື່ອຄວາມຊົ່ວຄອບງຳກາຣເມືອງລາວ ຄວາມຊື່ສັດ- ຄຸນນະທັມ- ສິນທັມ- ຈະຣິຍະທັມ

                  ກໍ່ຄ່ອຍໆຫາຍໄປຈາກແຜ່ນດິນລາວ ສັງຄົມຈຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍກາຣຂີ້ຕົວະຕໍແຫລະ ກາຣຄໍຮັບຊັ້ນໂກງກິນຊາຕ ຂາຍຊາຕ= ກາຣທຳລາຍຄວາມ

                  ໝັ້ນຄົງ ຂອງປະຊາຊົນ ຯລຯ ແນ່ນອນ ສັງຄົມລາວຈຶ່ງມີແຕ່ນັກກາຣເມືອງຊົ່ວໆ ແລະຍັງພາກັນເລັ່ນນະຄອນຂີ້ຕົວະຫລອກລວງຜູ້ຄົນໄປວັນໆ

                  ເອີ້ນວ່າທັງບິດເບືອນປິດບັງຄວາມຈິງແທບທຸກເຣື້ອງເລີຍ ເຊັ່ນ ຂ່າວປ່ຽນນາຍົກ ບົວສອນ ມາເປັນທອງສິງ ຍ້ອນປະທານຈູມມະລີ ກຽດໜັງ

                  ໜ້າຄຳໄຕ- ຈຶ່ງໄດ້ມາເອົາຫົວໜ້າພັຄຕົວປອມຂອງສູນກາງພັຄ ຂບວນກາຣລາວອິສຣະເກົ່າ= ວັນນີ້ ຝ່າຍຂນະແນວລາວກັບແກວ ໃຫ່ຽທີ່ສຸດ

                  ໃນແຜ່ນດິນ ຈະຕັ້ງໃຜເປັນອັນໃດກໍ່ໄດ້ທັງນັ້ນ ເຣື້ອງນາຍົກຂີ້ກະຈອກຂນາດທອງສິງ ທຳມະວົງ ທີ່ສມອງກ້ວາງ ຄວງຫາຈີນມາຢຽບແກວ ຊຶ່ງ

                  ໄຮ້ຄຸນສົມບັຕທີ່ຈະເປັນນາຍົກລາວທັງຊາຕ ໜ້າຕ່ອນບ່າຍໆ ຂນະແນວລາວ ອາດຈະໄກ່ເຂັ່ຽໄປແບບບົວສອນບຸບຜາວັນກໍເປັນໄດ້= ນາຍົກ

                  ທອງສິງ ຕ້ອງໄປກາບຕີນພໍ່ແກວ ພຽງຄົນດຽວ ແກວກໍ່ໄດ້ເປັນແກວຕລອດໄປ= ເຫັນບໍ່ວ່າ ພວກນັກກາຣເມືອງຊົ່ວໆ ສ່ວນໃຫ່ຽຂອງລາວ

                  ເປັນນັກລວງໂລກແທບທັງສິ້ນ ເຊັ່ນຜູ້ແທນສະພາເຕັ້ຽອອກມາເວົ້າແບບນະຄອນມາແລ້ວ ເຫັນແລ້ວບໍເຫັນຄັກແລ້ວບໍ ຕາຍແຈບໆ ແມ່ນ

                  ຊາວລາວທັງຊາຕຕາຍເລີພີ່ນ້ອງເອີຍ

                                                               

                                            ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ