ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

 

                                           ສາມສິບຫົກປີ ຜີຄອງບ້ານ

 

                  ( ສາມສິບຫົກປີຜີຄອງບ້ານ= ອຸບັຕຕິເຫຕຸຜ່ານມາ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ຈາຣຶກໃວ້ໃນສມັຍຜເດັດກາຣ ແກວຄອງເມືອງ ກັບປະຊາທິປະໄຕຍ ຄົນ

                    ລາວຂ້າຄົນລາວ ຢູ່ກາງໃຈເມືອງວຽງໄຊ= ສຽງປືນກັບສຽງປາກ ເປັນສາກຊັດໃຫ້ເຫັນແກວແດງ ເປັນແກ້ງກຳຈັດຂາວ= ຊາວໄປກຳຈັດເຖິງ

                    ທັງຜ້າເຫລືອງ ພ້ອມ= ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕ້ອງຕະໜັກບໍ່ຍັກເຍືອກ ບໍ່ໃຊ້ເຣື້ອງສໍ້ສົນປຸ້ນປະຊາ ໃນຖນົນສາຍເດີມ ເພີ້ມແກວກັບແນວລາວ

                    ເຂົ້າມາເປັນສາຍດຽວກັນສລັບສາກສລັບຊັ້ນ ສຸພາ ຄັ້ນປະຊາຊົນ ເໜືອກ່ວາສັດ ໃຫ້ໄດ້ຈົດໄດ້ຈຳເປັນຕຳຣາ ວ່າໂສມໜ້າທໍຣະຣາຊສລາດ

                    ຮ້າຍຄາຣະວະວີຣະຊົນຜູ່ເສັຽສລະ ທ່ານຜູ້ເປັນອັມມະຕະ ເປັນຫລັກໝາຍກຳໜົດແລ້ວ ແນວແກວຈິ່ງຍ່າງເຂົ້າຄ້າຍ ອັນໃດຢູ່ອັນໃດຕາຍ

                    ອັນໃດຈິງ ສາມສິບຫົກປີ ຜີຄອງບ້ານຜ່ານມາ ປະຊາຊົນລາວເສັຽໄຊ ເສັຽປະຊາທິປະໄຕຍ ໃຫ້ແກວຂ້າ ຂົນປະຊາຊົນໃວ້ເທິງໂງ່ນຫີນ ໃຜສໍ້

                    ປະຊາຊົນຈົ່ນທຸກໄຮເສັຽທັງປັນຍາ ໃຊ້ໃຜຊ່ວງຊີງ ໃຜ້ທອດຖິ້ມ ມວນມະຫາປະຊາຊົນລາວຕ້ອງຄິດ

 

                           ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ