ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                          ພຣະວິນັຍສົງຄ໌ ທີ່ປະຊາຊົນຄວນຮັບຮູ້ດ້ວຍເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ພຣະສົງຄ໌ມີສິນບໍຣິສຸດ

 

                        ພຸທທະສາສນິກະຊົນຄົນທັງຫລາຍ  ຄວນມຸ້ງໝາຍໃຝ່ຫາທັມຕາມຄຳສອນ ຮູ້ປະພຶດຮູ້ປະຕິບັຕຈັດເປັນຕອນ ຕາມຄຳສອນພຣະພຸທທະອົງຄ໌

              ຊົງຄວາມດີ ເປັນຊາວພຸທ ຄວນຮູ້ໃວ້ວິນັຍສົງຄ໌ ບໍ່ໃຫ້ຫລົງປະພຶດຜິດຈິດສຸຂ ສິນຈະເຂົ້າວັດ ເຂົ້າຫາຄູບາກະທຳດີ ຮູ້ວິທີປະຕິບັຕບໍ່ໃຫ້ຂັດພຣະວິນັຍ

              ເພາະບາງຄັ້ງມີກິດຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງຄູບາ= ໃນວາຣະເຊັ່ນ ທຳບຸນສ້າງສັນໃສ່ບາຕ ຄັນເຮົາເຮັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງພຣະວິນັຍ ຄູບາເກງໃຈບໍ່ກ້າເອີ່ຍເຜີຍ

              ວາຈາ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຄູບາທ່ານພົ້ນອາບັຕ ຕ້ອງຕິດຂັດຜິດວິນັຍບໍ່ສຸຂາ ບໍ່ບໍຣິສຸດຜຸດຜ່ອງຕ້ອງອາຍາ ດັ່ງໄຮ່ນາທີ່ຮົກເຮື້ອ ຮ້າງກາງຫ່າງນາບຸນ ຄະລື

              ຫັດນັ້ນໄດ້ບຸນທອນແນ່ ແຕ່ທີ່ແທ້ໄດ້ບຸນນິດຈິດຂ້ອງຂຸ່ນ ຄູບາໄດ້ບາບຜິດວິນັຍບໍ່ໄດ້ບຸນ ເພາະກາຣຸນບໍ່ກ້າບອກຊອກອຸຣາ ຈຶ່ງຂໍຍົກພຣະວິນັຍໃຫ້

              ຮຽນຮູ້ ເພື່ອໄປສູ່ຄວາມຜ່ອງໃສ ໄຮ້ທຸກຂາປະພຶດໄດ້ ບໍ່ຂັດຂ້ອງຕ້ອງກາລາ ໄດ້ບຸນນາດັ່ງຕັ້ງໃຈໃຊ້ທຳຣົງ ( ສຕຣີມີຂໍ້ຫ້າມ ດັ່ງນີ້ )

              1. ສຕຣີມີຂໍ້ຫ້າມຕາມພຣະວິນັຍ= ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຕ້ອງຕິດໄກ້ພຣະສົງຄ໌ ທັງຕັ້ງໃຈຫຼືບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈພຣະວົງຄ໌= ໃຈຕັ້ງຕົງໃຫ້ມັ່ນທຸກວັນໄປ

              2. ຄະລືຫັດບໍ່ຄວນວານຂານຂໍພຣະ= ຜູ້ສລະເຣື້ອງທາງໂລກໂສກຫລົງໃຫລ ເປັນສື່ຮັກຮ່ວມຄູ່ຄອງຂອງຍິງຊາຍ= ພຣະວິນັຍບັນຍັດໃວ້ບໍ່ສົມຄວນ

              3. ອັນສຕຣີສີກາຄິດຫາພຣະ= ບໍ່ຄວນຈະພົບທີ່ລັບກັບໃຈຫວນ ຈະຫາພຣະຫ້າມໄກ້ຊິດຄິດທົບທວນ= ຄວນຈະຊວນເພື້ອນຊາຍໄປບໍ່ກັງວົນ

              4. ຄະລືຫັດ ມີສັດທາຈະຖວາຍ= ເງິນທັງຫລາຍແກ່ພຣະສົງຄ໌ຈົງຮູ້ຫົນ ຕ້ອງມອບໃຫ້ຜູ້ແທນທ່ານມັ່ນກະມົນ= ຢ່າກັງວົນແຈ້ງທ່ານຮູ້ ເບິ່ງດູດີ

              5. ຜູ້ຮັບເງິນແທນພຣະ ທ່ານນັ້ນຕ້ອງຮູ້=ຮັບເງິນຢູ່ໃວ້ເທົ່າໃດໃຫ້ຮູ້ທີ່ ຈັດສິ່ງຂອງພຣະເອີ້ນຂານຕ້ອງກາຣທີ=ຈັດຕາມທີ່ປັດຈັຍຖວາຍທານ

              ຫາກໃຊ້ນ້ອຍປັດຈັຍເຫລືອເພື່ອຮັກສາໃວ້ ຄາວໜ້າພຣະເອີ້ນໃໝ່ຈັດໃຫ້ທ່ານ ຕາມເງິນທອງທີ່ຄອບຄອງຕາມຕ້ອງກາຣ=ເຫລືອເກບນານ

              ໃວ້ພຽງໃດບໍ່ນຳພາ             

                    ກາຣຣະນຶກເຖິງຄຸນຂອງພຣະສົງຄ໌ ແຫ່ງອົງຄ໌ສົມເດັຈພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ ແລະກາຣຣະນຶກເຖິງພຣະສົງຄ໌ ແຫ່ງອົງຄ໌ສົມເດັຈພຣະສັມມາ

              ສັມພຸທທະເຈົ້າ= ພຣະສົງຄ໌ສາວົກຂອງພຣະສາສດາ ເປັນຜູ້ປະເສີດບໍຣິສຸດ ປະຕິບັຕດີແລ້ວ ປະຕິບັຕຊື່ແລ້ວ ປະຕິບັຕຊອບແລ້ວ ປະຕິບັຕສົມຄວນ

              ແລ້ວ ຊຶ່ງພຣະສົງຄ໌ທ່ານເປັນຜູ້ມີຄຸນແກ່ສັພສັດຢ່າງມາກມາຍເປັນຫລວງຫລາຍ= ທ່ານໄດ້ນ້ອມນຳພຣະສັດທັມ ແຫ່ງອົງຄ໌ສົມເດັຈພຣະສັມມາສັມ

              ພຸທທະເຈົ້າ ທີ່ພຣະອົງຄ໌ໄດ້ຄົ້ນພົບມາປະພຶດປະຕິບັຕ ເພື່ອຮູ້ທັມເປັນເຄື່ອງອອກຈາກທຸກ= ພຣະສົງຄ໌ທ່ານເປັນຜູ່ພິສູດວ່າ ອົງຄ໌ສົມເດັຈພຣະສັມມາ

              ສັມພຸທທະເຈົ້າ ຊຶ່ງເປັນຜູ່ນຳສັພະສັດໃຫ້ພົ້ນທຸກໄດ້ສິ້ນເຊິງມີຈິງ ແລະໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວໃນໂລກນີ້ ສາມາຖເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນວ່າ ນີ້ຄືອົງຄ໌ສົມເດັຈ

              ພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ສາມາຖນຳພາສົງຄ໌ສາວົກຂອງພຣະອົງຄ໌ພົ້ນທຸກໄດ້ຈິງ= ເປັນກາຣຍາກສຳຫລັບສັດຜູ່ມີປັນຍາຊາບ ໃນກາຣທີ່

              ຈະຮູ້ວ່າພຣະພຸທທະເຈົ້າມີຈິງຫຼືບໍ່= ແລະເບິ່ງອອກວ່າ ຜູ້ໃດເປັນພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ຈະໃຫ້ທຸກຄົນເຊື່ອໝັ້ນສັດທາ ແລະຟັງທັມໄດ້

              ຢ່າງເບິດໃຈເນື່ອງຈາກໃນສມັຍກ່ອນ ມີຜູ່ແອບອ້າງຫລວງຫລາຍວ່າ ເປັນພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ ຈາກເຈົ້າຣັຖທິຕ່າງໆ ຊຶ່ງໄດ້ມີຕຳຣາໃນສມັຍ

              ກ່ອນ ເພື່ອເບິ່ງລັກສະນະມະຫາບຸຣຸດ 32 ປະກາຣ ຊຶ່ງກໍບໍ່ແມ່ນສິ່ງພິສູດໄດ້ຢ່າງຊັດແຈ້ງ ເຖິງຜູ່ທີ່ຈະນຳພາສັພະສັດໃຫ້ພົ້ນທຸກ ແຕ່ເມື່ອມີບຸກຄົນທີ່

              ພົ້ນທຸກ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວເປັນຜູ່ຮັບຮອງ ກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອົງຄ໌ສົມເດັຈພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວຈິງໃນໂລກນີ້ ຄຳສອນຕ່າງໆ

              ຍາກທີ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປຈະເບິ່ງອອກວ່າ ຄຳສອນໃດເປັນພຣະທັມພຣະສົງຄ໌ ທ່ານເປັນຜູ່ພິສູດເຖິງພຣະທັມຄຳສັ່ງສອນ ຂອງອົງຄ໌ສົມເດັຈພຣະສັມມາ

              ສັມພຸທທະເຈົ້າວ່າ ພຣະທັມທີ່ອົງຄ໌ສົມເດັຈພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ ກ່າວໃວ້ເປັນຂອງຈິງ ສາມາຖໃຫ້ຜົນໄດ້ຈິງ ສາມາຖນ້ອມນຳພຣະທັມມາປະ

              ພຶດປະຕິບັຕ ແລ້ວສາມາຖຫລຸດພົ້ນຈາກທຸກໄດ້ຈິງ ເຮັດໃຫ້ແລະພິສູດໄດ້ວ່າ ຫົນທາງກາຣດັບທຸກມີຈິງ ພຣະທັມ ສາມາຖຊ່ອຍສັພະສັດພົ້ນທຸກມີ

              ຢູ່ຈິງ ມີບຸກຄົນທີ່ນ້ອມນຳພຣະສັດທາທັມ ມາປະພຶດປະຕິບັຕແລ້ວພົ້ນທຸກໄດ້ຈິງ ຖ້າບໍ່ມີພຣະສົງຄ໌ແລ້ວ ຍາກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນຕ່າງໆ ເຫັນແລະ

              ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງພຣະທັມ ນອກຈາກທ່ານເປັນຜູ້ພິສູດເຖິງພຣະສັດທັມແລ້ວ ທ່ານຍັງເປັນແບບຢ່າງໃນກາຣພົ້ນທຸກໃຫ້ທຸກໆ ຄົນໄດ້ປະ

              ພຶດປະຕິບັຕຊອບຕາມເນື່ອງ ຈາກມີແບບຢ່າງຂອງບຸກຄົນ ທີ່ມີຄວາມພຽນຈົ່ນມີຄວາມສຳເຣັຈແລ້ວ ຖ້າທຸກໆ ຄົນໄດ້ຝຶກແລະປະພຶດປະຕິບັຕຕາມ

              ຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝາະສົມກໍ່ສາມາຖໄດ້ຜົນຕັ້ງແຕ່ຄັ້ງແລກ ທ່າມກາງແລະທີ່ສຸດຕາມແບບຢ່າງໄດ້ ອີກທັງພຣະສົງຄ໌ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄຳສັ່ງສອນ 

              ນຳພຣະທັມຄຳສັ່ງສອນມາແນະນຳ ໃຫ້ຄົນເຂົ້າເຖິງທັມໄດ້ຢ່າງດີ ເນື່ອງຈາກອົງຄ໌ສົມເດັຈພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າ ໄດ້ສະເດັຈປະຣິນິພພານນານ

              ແລ້ວ ອີກທັງທັມມະເປັນສິ່ງລະອຽດລຶກຊຶ້ງ ເປັນນາມທັມ ເປັນກາຣຍາກທີ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຈະອ່ານໃນຄັມພີຢ່າງດຽວ ແລ້ວສາມາຖບັນລຸທັມແລະເຂົ້າ

              ເຖິງທັມໄດ້ ຈະມີອຸປສັກຂໍ້ສົງສັຍ ສິ່ງທີ່ເປັນຕົວຫລອກໃຫ້ໄຂ້ວເຂຫລວງຫບາຍ ຊຶ່ງກໍ່ຄົງເຫລືອແຕ່ພຣະສົງຄ໌ ເປັນຜູ່ສາມາຖນຳພຣະທັມມາອະທິ

              ບາຍ ໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປໄດ້ນຳໄປປະພຶດປະຕິບັຕໃຫ້ເຂົ້າເຖິງທັມໄດ້ ສາມາຖປຶກສາແລະວິສັຊນາກັບທ່ານໄດ້ໂດຍຕົງໃນຂໍ້ສົງຄ໌ໃສຕ່າງໆ ຂອງຂໍ້ປະ

              ພຶດປະຕິບັຕໃນພຣະທັມນັ້ນ ເປັນສິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ ຣະຫວ່າງພຣະທັມ ກັບເຫລົ່າສັພະສັດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພຣະຄຸນອັນຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງພຣະສົງຄ໌

              ອີກປະກາຣ ກໍ່ຄືທ່ານເປັນຜູ່ເຜີຍແພ່ພຣະສັດທັມ ຈາກຊົມພູທະວີບ ໄປຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຫລາຍປະເທສມາກມາຍໃນໂລກນີ້ ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນ

              ຕ່າງໆ ໃນໂລກນີ້ໄດ້ຮູ້ຈັກ ແລະສາມາຖປະຕິບັຕຕາມພຣະທັມຄຳສັ່ງສອນຂອງພຣະສາສດາໄດ້ ນັ້ນກໍ່ຄືເປັນຜູ່ໃຫ້ໂອກາດອັນຍິ່ງໃຫ່ຽ ແກ່ເຫລົ່າສັດ

              ຕ່າງໆ ໃນໂລກນີ້ ແລະທີ່ສຳຄັນທ່ານເປັນຜູ້ສືບທອດແລະດຳຣົງພຣະສາສນາມາຈວບຈົ່ນເຖິງທຸກວັນນີ້= ຖ້າຂາດຊຶ່ງພຣະສົງຄ໌ແລ້ວ ພຸທທະສາສນາ

              ກໍ່ຈະບໍ່ສາມາຖດຳຣົງອີກຕໍ່ໄປໄດ້ ທ້າຍສຸດນີ້=ພຣະສົງຄ໌ເປັນເນື້ອນາບຸນຂອງໂລກ= ນັ້ນຄື  ເມື່ອມີພຣະອະຣິຍະສົງຄ໌ຢູ່ ກໍ່ຈະຍັງຄົງມີຜູ່ທີ່ຄວນຮັບສັກ

              ກາຣະ ທີ່ຜູ່ອື່ນນຳມາບູຊາຢູ່ ມີຜູ່ທີ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປຄວນທຳອັນຊະລີຢູ່ ຊຶ່ງລ້ວນເປັນມະຫາມົງຄົນຢ່າງລໍ້າຄ່າ ທີ່ບຸກຄົນທົ່ວໄປໄດ້ພົບເຫັນ ກາບໄຫ້ວສັກ

              ກາຣະ ແລະຟັງທັມຈາກທ່ານ= ພຣະຄຸນຂອງພຣະສົງຄ໌ນັ້ນຍິ່ງໃຫ່ຽໄພສານ ຊຶ່ງກໍ່ເປັນບຸນຂອງທຸກຄົນ ທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງຄົງມີພຣະສົງຄ໌ຢູ່ ຂໍໃຫ້ທຸກ

              ຄົນໄດ້ຕັ້ງໃຈຣະລຶກເຖິງ ພຣະຄຸນຂອງພຣະສົງຄ໌ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ສມຳສເມີດ້ວຍເທີນ

              = ພຣະສົງຄ໌ສາວົກ ຂອງພຣະສາສດາ ເປັນຜູ້ປະເສີດບໍຣິສຸດ- ປະຕິບັຕດີແລ້ວ ປະຕິບັຕຖືກແລ້ວ ປະຕິບັຕຊອບແລ້ວ ປະຕິບັຕສົມຄວນແລ້ວ

                 ຄວນດຳຣົງຕົນເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ- ຢ່າໃຫ້ຄົນດ້ອຍປັນຍາກ່ວາ ຢ່າຊັກຈູງລົງທີ່ຕໍ່າ ຄວນພິຈາຣະນາໄຕ່ຕອງ ຄວາມຄວນ ຄວາມບໍ່ຄວນ

                 ທີ່ສຳຄັນ ຄວນຢຶດຖືພຣະວິນັຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ =

              ບັນຫລິດ ຄືຄົນທີ່ມີໃຈຜ່ອງໃສຢູ່ເປັນປົກຕິ= ວິນັຍ= ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຫັນທຸກ ຢຶດຖືຄ່ານິຍົມ ທີ່ຖືກຕ້ອງສາມາຖດຳເນີນຢູ່ດ້ວຍປັນຍາ= ເປັນຜູ້

              ຮູ້ດີ ຄື ຮູ້ວ່າອັນໃດດີ ອັນໃດຊົ່ວ= ເປັນຜູ້ຮູ້ຖືກ ຄື ຮູ້ວ່າອັນໃດຖືກ ອັນໃດຜິດ= ເປັນຜູ້ຮູ້ມັກ ຄື ຮູ້ວ່າອັນໃດ ບຸນ ອັນໃດບາບ= ບັນຫລິດອາຈເປັນ

              ໃຜກໍ່ໄດ້ ອາຈເປັນຜູ້ອ່ານໜັງສືບໍ່ອອກ ອາຈເປັນຊາວໄຮ່ຊາວນາ ອາຈເປັນຜູ້ມີກາຣສຶກສາສູງ ອາຈເປັນຍາດຂອງເຮົາ ຯລຯ ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນອັນ

              ໃດກໍ່ຕາມ= ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ມີຈິດໃຈຜ່ອງໃສ ແລະດຳເນີນຊີວິດຢູ່ດ້ວຍປັນຍາ ຄືເປັນຄົນດີນັ້ນເອງ= ມາຣຂອງສົງຄ໌ ຄື ສຕຣີ= ສຕຣີບໍ່ຄວນເຂົ້າ

              ໄກ້ພຣະສົງຢ່າງຂາດສະຕິ- ເພາະສະນັ້ນ ຄືມາຣ ຍານພາຫານະຂອງສົງຄ໌ ແມ່ນແຕ່ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສົງຄ໌ ສຕຣີບໍ່ຄວນຫຍິບຈັບໄປໃຊ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ

              ອະນຸຍາດນັ້ນ ເທົ່າກັບທ່ານກຳລັງສະສົມບາບແລະກັມໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ຜູ້ທີ່ມີປັນຍາແລະສະຕິຈະເຂົ້າໃຈ ໃນຄຳຂຽນນີ້ເທົ່ານັ້ນ ປັນຍາແລະສະຕິຈະເກີດ

              ກັບທ່ານສເມີ ຍາດໂຍມທັງຫລາຍທີ່ມີລູກຫລານກຳລັງຈະເຣີນວັຍ  ທ່ານຄວນມີສະຕິອົບຣົມລູກຫລານ ໃຫ້ຮູ້ຈັກຄຳວ່າສຳຣວມ ສຳຣວມຄື= ກາຣ

              ແຕ່ງກາຍໃຫ້ຣຽບຣ້ອຍທຸກຄັ້ງທີ່ເຂົ້າວັດ= ຫຼືອາຣາມ ຢູ່ສເມີນັ້ນ ຄືຜູ້ມີປັນຍາແລະສະຕິ  ໃຫ້ບອກລູກຫລານນັ່ງໃນທີ່ເໝາະສົມທີ່ຄວນ ແລະສຳ

              ຣວມກາຍ ວາຈາ ໃຈ ຢູ່ສເມີ= ຍາດໂຍມທີ່ເຂົ້າວັດ ຫຼືອາຣາມ ເຂົ້າມາຢ່າງມີສະຕິ ບໍ່ແມ່ນເຂົ້າມາເພື່ອປະໂຍດຂອງຕົນ ດ້ວຍກາຣຕີສນິດກັບທ່ານ

              ຄວາມໝາຍຄື ທ່ານນັ້ນຈະເປັນມານຂອງສົງຄ໌= ຖ້າທ່ານເໝື່ອຍ ເມື່ອທ່ານພັກເຊົາເໝື່ອຍ ຍັງມີໂອກາດຫາຍ ແຕ່ຖ້າທ່ານຕາຍ ໂອກາດຈະຟື້ນ

              ຂຶ້ນ ທ່ານຈະບໍ່ມີເລີຍ ນີ້ຄືອະນິດຈັງ ຜູ້ມີປັນຍາທັງຫລາຍ ບໍ່ຢາກເສົ້າໂສກ ໃຫ້ເບິ່ງໂລກເປັນອະນິດຈັງ ຍາດໂຍມທີ່ເຂົ້າມາວັດຫຼືອາຣາມ ບໍ່ຄວນສົ່ງ

              ສຽງດັງຣົບກວນພຣະສົງຄ໌ ຄວນເຂົ້າວັດຫຼືອາຣາມ ຢ່າງມີປັນຍາແລະສະຕິ ຜົນບຸນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຫລຸດພົ້ນຈາກຜົນກັມ ດ້ວຍກາຣສຳຣວມ

              ກາຍ ວາຈາ ໃຈ ຢ່າງຜູ້ມີປັນຍາຢູ່ສເມີ= ສົງຄ໌ປຽບເໝືອນເສົາຫລັກ = ຂອງພຣະສາສນາ ແລະປຽບເໝືອນບິດາມາຣດາຂອງບຸດ ຫາກຈະເຮັດ

              ກາຣໃດ ອັນເປັນເຄື່ອງລະເລີຍຕໍ່ສິນ ແລະພຣະທັມວິນັຍ ຄວນຈະທຳຕົນໃຫ້ພົ້ນຈາກສະພາບຂອງສົງຄ໌ ຢ່າໄດ້ທຳລາຍພຣະສາສນາເສັຽເອງ

                ( ອັນຕລາຍ ຂອງພຣະພິກຂຸ ສາມະເນນ ທັງບວຊເກົ່າແລະໃໝ່ ໄດ້ແກ່ເຣື້ອງຜູ້ຍິງ ) ພຣະເນນເຮົາຕ້ອງບໍ່ປະໝາດ ຕາບໃດທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ສິ້ນກິ

              ເລດ ເຮົາຢ່າໄປເປີດໂອກາດ ໃຫ້ກິເລດມັນມາຖລົ່ມທະລາຍເຮົາ ຄືວ່າເຮົາບວຊມາແລ້ວ ເຮົາເບິດໜ້າທີ່ຂອງຄວາມເປັນໂຍມແລ້ວ ເຮົາບໍ່ມີສິດທີ່

              ຈະໄປຄິດມັກຫຼືບໍ່ມັກອັນໃດ ເພາະກາຣບວຊນັ້ນ ຕ້ອງບວຊທັງກາຍ ທັງວາຈາ ທັງໃຈ ຖ້າເຮົາບໍ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຍິງມາກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົາຈະມາກ່ຽວ

              ຂ້ອງກັບເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນເດັດຂາດ ສ່ວນໃຫ່ຽ ຍາມທຳບຸນຕັກບາຕຖວາຍທານເປັນຜູ້ຍິງ ເພາະເຂົາຖືວ່າເປັນໜ້າທີ່ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ

              ຄອບຄົວ ໃນພຣະສາສນາ ແລະໃນກາຣສ້າງຄຸນງາມຄວາມດີ ໃຫ້ເຮົາປະຕິບັຕຕາມພຣະວິນັຍໃຫ້ເຄັ່ງຄັດ ຫາກມີເຫຕຸຈຳເປັນໃຫ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

              ຜູ້ຍິງ ຕ້ອງຫ້າມຢູ່ກັບຜູ້ຍິງສອງຕໍ່ສອງ ຫຼືກັບຜູ້ຍິງຫລາຍຄົນ ຫຼືຢູ່ໃນທີ່ລັບຫູລັບຕາກັບຜູ້ຍິງ ບໍ່ຂຽນຈົດໝາຍຫຼືໂທຣະສັບ ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຍິງ ພຍາ

              ຍາມບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຍິງມາກ່ຽວຂ້ອງກັບເຮົາ ໂດຍກາຣເປັນອຸປັຖຖາກສ່ວນຕົວ ບໍ່ເດີນທາງໄປໃສມາໃສກັບຜູ້ຍິງ ບໍ່ໄປບ້ານບໍ່ໄປໃນສະຖານທີ່ ທີ່ມີອຸບາ

              ສິກາ ໂດຍບໍ່ມີເຫຕຸສົມຄວນ ຖ້າມັກໃຫ້ໂຍມຜູ້ຍິງເປັນໂຍມອຸປັຖຖາກຮັບຜິດຊອບນັ້ນ ສະແດງວ່າ ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ=ພຣະສ່ວນໃຫ່ຽທີ່ຕັ້ງໃຈວ່າ

              ຈະບວຊບໍ່ມີສິກ ມຸ່ງໝາກຜົນນິພພານ ມັກຈະມາເສັຽກັບຜູ້ຍິງນີ້ແຫລະ= ຖ້າບໍ່ເຖິງກັບສິກກໍ່ຣໍ່ແຣ່ເບິດສະພາບຫາຄວາມຈະເຣີນໄດ້ຍາກ= ຄູ

              ບາເຮົາສ່ວນໃຫ່ຽບວຊມາແລ້ວ ຜິວພັນກໍ່ຜ່ອງໃສ ນິສັຍກໍ່ຣຽບຣ້ອຍມີຄວາມສງົບ ມີສະຕິ ມີປັນຍາ ເວົ້າກໍ່ເພາະ ເປັນສາຍເຫຕຸເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງມັກ

              ມາເວົ້າຄຸຍມາຄຸກຄີ ບໍ່ວ່າສາວໃຫ່ຽສາວນ້ອຍ ສາວແກ່ແມ່ໝ້າຍ ເມັຽເຂົາ ໃຫ້ເຮົາຖືວ່າເຣື້ອງນີ້ເປັນເຣື້ອງສຳຄັນ ຫຼືເປັນໂລກວັຊຊະ ຜິດທັງທາງ

              ໂລກແລະທາງທັມ ຢ່າໃຫ້ເກີດຄວາມເສົ້າໝອງ= ໃຫ້ເຮົາຮັກສາພຣະວິນັຍເຮົາ ເໝືອນກັບພຣະສາຣີບຸຕຕອນທີ່ໄປພາວະນາ ກັບພຣະໂມກຄັນ

              ລານະແລ້ວປ່ວຍ ມີເທວະດາໄດ້ຍິນພຣະສາຣີບຸຕສົນທະນາກັບພຣະໂມກຄັນລານະວ່າ ເຄີຍໄດ້ສັນເຂົ້າມະທຸປາຢາສແລ້ວຫາຍ ຈຶ່ງໄປເຂົ້າຝັນຊາວ

              ບ້ານ ໃຫ້ເຮັດເຂົ້າມະທຸປາຢາສມາໃສ່ບາຕ ພຣະໂມກຄັນລານະ ຈຶ່ງໄດ້ນຳມາໃຫ້ພຣະສາຣີບຸຕສັນ ແຕ່ພຣະສາຣີບຸຕຮູ້ດ້ວຍພຣະປັນຍາຍານວ່າ ອາ

              ຫານນີ້ໄດ້ມາໂດຍບໍ່ຊອບ ເພາະມີເທວະດາໄປບອກຊາວບ້ານໃຫ້ໃສ່ບາຕ ທ່ານຈຶ່ງໃຫ້ພຣະໂມກຄັນລານະ ເທເຂົ້າມະທຸປາຢາສຖິ້ມເສັຽທັນທີ ທີ່ເຂົ້າ

              ມະທຸປາຢາສຕົກເຖິງພື້ນ ໂລກທ້ອງຂອງພຣະສາຣີບຸຕກໍ່ຫາຍສັບພັນ= ກາຣຮັກສາສິນ ຂອງພຣະອະຣິຍະເຈົ້າ ເປັນສິ່ງທີ່ລະອຽດຫລາຍ ທຸກວັນນີ້

              ພຣະກັມມະຖານໜັ່ງຢູ່ກັບຜູ້ຍິງ ໂດຍບໍ່ມີຜູ້ຊາຍໜັ່ງຢູ່ດ້ວຍກໍ່ມີຫລາຍ ໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຕົວຢ່າງຄູບາອາຈານ ທ່ານຈະບໍ່ໜັ່ງເວົ້າກັບຜູ້ຍິງສອງຕໍ່ສອງ

              ຖ້າມີເຫຕຸທີ່ຈະຕ້ອງເວົ້າຄຸຍກໍ່ມີພຣະເນນ ຫຼືຍາດໂຍມຜູ້ຊາຍໜັ່ງຢູ່ດ້ວຍ ຖ້າເບິດທຸຣະຈຳເປັນແລ້ວ ກໍ່ກ້າບອກໃຫ້ໂຍມກັບບ້ານ ໃຫ້ມີຄວາມເຄົາ

              ຣົບຕໍ່ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ຫລາຍກ່ວາເກັ່ງໃຈຜູ້ຍິງ ກໍ່ຂໍໃຫ້ພຣະເກົ່າ ພຣະໃໝ່ ຢ່າໄປຫລົງປະເດັນນີ້ ໃຫ້ຢຶດຖືພຣະທັມຄຳສັງສອນຂອງອົງຄ໌ສົມເດັຈ

              ພຣະສັມມາສັມພຸທທະເຈົ້າໃຫ້ດີ ເຮົາຈະໄດ້ບັນລຸເຖິງມາກຜົນນິພພານໄດ້ຕາມປຣາຖນາດ້ວຍເທີ້ນ

 

                                ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ

                                       

                                         ໂດຍ ລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ