ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                           ຈະຣິຍະທັມຂອງນັກກາຣເມືອງ

 

              (1) ກາຣເຫັນແກ່ປະໂຍດສ່ວນຣວມ ຫລາຍກ່ວາເຫັນແກ່ປະໂຍດສ່ວນຕົນ= ແລະພວກພ້ອງ ຊຶ່ງເປັນຈະຣິຍະທັມຂອງມະນຸດ ທຸກຄົນທີ່ຢູ່

            ໃນສັງຄົມ ແລະຕ້ອງກາຣເຫັນຄວາມສງົບສຸຂ ແລະຄວາມຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງສັງຄົມ ແຕ່ເນື່ອງຈາກນັກກາຣເມືອງເປັນຜູ້ມີອຳນາຈໃນ

            ສັງຄົມ ແລະມີສ່ວນໃນກາຣນຳສັງຄົມ ໄປສູ່ຄວາມດີຂຶ້ນຫຼືຊົ່ວລົງ ນັກກາຣເມືອງຈຶ່ງຄວນມີຈະຣິຍະທັມ ຂໍ້ນີ້ຫລາຍກ່ວາຄົນທັມດາ ອະຣິສໂຕ

            ເຕິນ ເວົ້າວ່າ ຖ້າກາຣປົກຄອງນັ້ນ ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງປະໂຍດສ່ວນຣວມແລ້ວ ໃຊ້ກາຣປົກຄອງນັ້ນ ຍ່ອມຊົ່ວແຕ່ສະຖານດຽວ

            (2) ກາຣມີສິນທັມປະຈຳໃຈ= ນັກກາຣເມືອງ ຈະຕ້ອງກະທຳຕົນ ບໍ່ເປັນຜູ້ປະພຶດເຫລວແຫລກໂດຍມາຕຖານ ຂອງຄວາມປະພຶດທີ່ຍອມຮັບ

            ໂດຍທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ ບໍ່ເປັນຄົນຂີ້ຕົວະດອກຕົ້ມ ໜ້າໃວ້ຫລັງຫລອກ ແລະຕ້ອງມີຄວາມຈິງໃຈທັງໃນຄຳເວົ້າ ແລະກາຣກະທຳຂອງຕົນ

            (3) ກາຣມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ= ນັກກາຣເມືອງ ຈະຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມຜູກພັນ ໃນໜ້າທີ່ຂອງຕົນຫຼືທີ່ຕົນສັ່ງ ຖ້າຫາກເກີດຄວາມຜິດພາດ

            ກໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບ ແລະຝ້າວດຳເນີນກາຣແກ້ໄຂໂດຍໃວ ຫາກຄວາມຜິດພາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສັຽຫາຍ ນັກກາຣເມືອງຕ້ອງພ້ອມທີ່

            ຈະພິຈາຣະນາຕົນເອງ ແລ້ວດີກທາງໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ໄດ້ເຂົ້າມາດຳລົງຕຳແໜ່ງແທນຕົນ ໂດຍກະບວນກາຣຕາມກົດເກນຂອງສັງຄົມ ຢ່າງສັນຕິວິທີ

            (4) ກາຣເຄົາຣົບກະຕິກາຂອງສັງຄົມ= ທຸກສັງຄົມ ຕ້ອງມີກະຕິກາກຳໜົດຂອບເຂດວ່າ ຄົນໃນສັງຄົມຈະເຮັດສິ່ງໃດໄດ້ແນ່ ແລະເຮັດສິງໃດບໍ່ໄດ້ແນ່

            ກະຕິກາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງທຸກສັງຄົມ ຄືກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ນັກກາຣເມືອງ ແມ່ນຈະມີອຳນາຈຫລາຍ ກໍ່ບໍ່ອາດຢູ່ເໜືອກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ

            ໄດ້ ແລະຈຳຕ້ອງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີແກ່ປະຊາຊົນ ໃນກາຣສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນນັ້ນມີຄວາມຣະມັດຣະວັງ ໃນກາຣກະທຳຂອງຕົນ ທີ່ຈະບໍ່ລະເມີດກົດ

            ໝາຍ ແລະພ້ອມທີ່ຈະເຄົາຣົບກົດໝາຍຢູ່ຕລອດເວລາ ໂດຍສະເພາະກາຣສ້າງຣະບຽບວິນັຍ ທາງກາຣເມືອງ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນກາຣພັຖນາທາງ

            ກາຣເມືອງ ແລະພັຖນາປະເທສ ສັງຄົມໃດ ຣະບຽບວິນັຍຫຍ່ອນຍານ ອຳນາຈໜ້າທີ່ຂອງຣັຖ ຈະຣະສໍ່າຣະສາຍ ປະສິດທິຜົນໃນທາງປະຕິບັຕງານລົດ

            ທອນລົງ ຄວາມຊອບທັມຂອງຣັຖບາລ ແລະນັກກາຣເມືອງເສື່ອມລົງດ້ວຍ ໃນທີ່ສຸດຄວາມເສື່ອມຊາມທາງກາຣເມືອງ ກໍ່ຈະຄອບງຳສັງຄົມນັ້ນ

            (5) ນັກກາຣເມືອງຕ້ອງມີຄວາມຍຸຕິທັມ= ຄວາມຍຸຕິທັມ ໂດຍປົກຕິ ເປັນເຣື້ອງຂອງກາຣປ່ຽບທຽບ ເຖິງກາຣໄດ້ປຽບເສັຽປຽບໃນໝູ່ຊົນ ຈາກ

            ຜົນຂອງກາຣຈັດສັນຊັພຍາກອນຂອງສັງຄົມ ໃນຖານະທີ່ນັກກາຣເມືອງ ເປັນຜູ້ມີອຳນາຈ ໃນກາຣຈັດສັນຊັພຍາກອນທີ່ສຳຄັນແລະຈຳເປັນ ຈຶ່ງ

            ຕ້ອງຢູ່ໃນອຳນາຈ ດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທັມ ຕາມກົດໝາຍແລະຣະບຽບແບບແຜນ ແລະຕາມຫລັກເຫຕຸຜົນ ໃນກາຣທີ່ຈະສັ່ງກາຣໃດໆ ດ້ວຍຄວາມ

            ບໍ່ລຳອຽງ ດ້ວຍຄວາມມັກຫຼືບໍ່ມັກສ່ວນຕົວ ຜົນກາຣສຶກສາເຣື້ອງພາບ ລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ສອດຄ້ອງກັບກາຣສຶກສາ ຂອງຂບວນກາຣລາວອິສຣະ

            ທີ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄຸນສົມບັຕຂອງນັກກາຣເມືອງທີ່ດີ ຄວນມີຄຸນລັກສະນະ ດັ່ງນີ້

            (6) ນັກກາຣເມືອງທີ່ມີຄຸນນະພາບ= ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີມີຄຸນນະພາບສູງ ນອກຈາກຈະມີຄຸນວຸດຖິ ທີ່ຈະເປັນປະໂຍດ ຕໍ່ກາຣບໍຣິຫາຣປະເທສ

            ຊາຕ ຕ້ອງເປັນຜູ້ມີຄວາມສາມາຖ ບໍຣິຫາຣຈັດກາຣໄດ້ຢ່າງດີເລີດໃນ 3 ດ້ານ ຄືບໍຣິຫາຣງານ ບໍຣິຫາຣຄົນ ບໍຣິຫາຣເສຖກິດ ຄືສາມາຖບໍຣິຫາຣ

            ໄດ້ຢ່າງຣວດເຣັວ ແລະມີປະສິດທິພາບ ທັງຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມັກຮຽນຮູ້ ມີລັກສະນະເປັນນັກຮຽນຕລອດຊີວິດ ບໍ່ປະຕິເສດສິ່ງໃໝ່ບໍ່ມີແນວຄວາມ

            ຄິດແບບອະນຸຣັກນິຍົມ ໂດຍເອົາຕົນເອງເປັນສູນກາງ ແຕ່ເປີດໃຈພັຖນາຕົນເອງໃຫ້ກ້າວທັນໂລກຕລອດເວລາ ຣວມທັງຈະຕ້ອງມີປະສົບກາຣ

            ເຮັດວຽກ ດ້ານກາຣບໍຣິຫາຣມາແລ້ວເປັນຢ່າງດີ ສອດຄອ້ງເໝາະສົມກັບກາຣ ເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງຜູ້ບໍຣິຫາຣປະເທສ

            (7) ນັກກາຣເມືອງທີ່ເປັນຜູ້ມີຄຸນປະໂຍດ= ຕ້ອງເຮັດວຽກເພື່ອສ່ວນຣວມ ດ້ວຍຄວາມເສັຽສລະ ນັກກາຣເມືອງຕ້ອງເຮັດທຸກສິ່ງ ໂດຍເຫັນ

            ແກ່ສ່ວນຣວມເປັນຫລັກ ບໍ່ເຫັນແກ່ສ່ວນຕົວແລະພວກພ້ອງ ເຮັດໜ້າທີ່ເພື່ອຜົນປະໂຍດສ່ວນຕົນ  ແລະຕ້ອງບໍ່ປະນິປະນອມກະທຳຕາມ

            ພລັງກຸ່ມ ຫາກເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ປະເທສຊາຕ ນັກກາຣເມືອງເຊັ່ນນີ້ ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຕຳແໜ່ງທາງກາຣເມືອງ

            ແລ້ວຍ່ອມຕ້ອງຫາໂອກາດຖອນທຶນ ຄືນໂດຍກາຣຫາປະໂຍດສ່ວນຕົວ ຂນະດຳຣົງຕຳແໜ່ງ ເປັນເຫຕຸໃຫ້ນັກກາຣເມືອງເຫລົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາຖ

            ເສັຽສລະ ຫຼືມີອຸດົມກາຣ ເພື່ອມວນຊົນເປັນຫລັກໄດ້

            (8) ນັກກາຣເມືອງທີ່ເປັນຜູ້ມີວິສັຍທັດກ້ວາງໄກ= ຄົນໃນປະເທສ ຈະມີຄວາມສຸຂຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ຫາກໄດ້ນັກກາຣເມືອງທີ່ມີວິສັຍທັດກ້ວາງໄກ

            ແລະມີຄວາມຕື່ນຕະໜັກນ້ອຍລົງ ເມື່ອຕ້ອງຜເຊີນໜ້າສະຖານະກາຣສະເພາະໜ້າ ນັກກາຣເມືອງທີ່ມີວິສັຍທັດກ້ວາງໄກ ຈະເປັນທີ່ໜ້າເຊື່ອ

            ຖື ຂອງຄົນທີ່ຕ້ອງຕາມ ແລະຄົນທີ່ຕິດຕໍ່ສັມພັນດ້ວຍ ຜູ້ຄົນຈະຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະມຸມມອງຂອງເຂົາ ເພື່ອຈະໄດ້ືິທິດທາງທີ່ເປັນປະ

            ໂຍດ ນັກກາຣເມືອງ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງເປັນຄົນມີວິສັຍທັດ ເຫັນອະນາຄົດ ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດຣິເຣີ່ມ ບໍ່ເຫັນອັນໃດແຄບໆ ບໍ່ເປັນຄົນຄິດ

            ສັ້ນຄິດຕື້ນໆ ບໍ່ລະອຽດດອບຄອບ ແລະຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີໃຈເປີດກ້ວາງ ໃນກາຣຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ອື່ນ ເປັນຄົນມີເຫຕຸຜົນ ເປັນຄົນ

            ທີ່ທັນສມັຍ ມີລັກສະນະຂອງຄວາມເປັນສາກົນ ສາມາຖຕິດຕໍ່ສ້າງຄວາມສັມພັນອັນດີ ກັບນາໆ ປະເທສໄດ້

            (9) ນັກກາຣເມືອງທີ່ມີຄຸນລັກສະນະ ຊີວິດທີ່ດີ= ຕ້ອງມີລັກສະນະພື້ນຖານ ຂອງກາຣດຳເນີນຊີວິດ ແບບສເມີຕົ້ນສເມີປາຍ ກ່ອນເຂົ້າດຳລົງຕຳ

            ແໜ່ງເປັນຢ່າງໃດ ເມື່ອໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເປັນກາຣເສແສ້ງ ຄຸນລັກສະນະຊີວິດທີ່ຄວນມີໄດ້ແກ່ ຕ້ອງມີຄວາມ

            ເມຕຕາ ມີຄວາມກະຣຸນາ ຕໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຮ້ອນ ຄົນດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ ແລະຊົນກຸ່ມນ້ອຍໃນປະເທສ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ທີ່ຈະຍົກຣະດັບໃນ

            ເຣື່ອງຂອງສິດທິມະນຸສຍຊົນ ໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ຮ່ວມກັນ ດ້ວຍຄວາມສເມີພາກ ແລະຕ້ອງຮຽນຮູ້ທີ່ໃຫ້ອະພັຍ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃນອາຣົມ ຮູ້ຈັກອົດ

            ກັ້ນ ແລະຮັກສາຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ຕືກຕ້ອງແລະຊອບທັມຢູ່ສເມີ ບໍ່ມີນິສັຍເປັນນັກເລງຫົວໄມ້ ບໍ່ໃຊ້ອຳນາຈຫຼືອິດທິພົນ ຂົ່ມຂູ່ບັງຄັບຜູ້ທີ່ດ້ອຍກົ່ວ

            ນອກຈາກນີ້ ຈະຕ້ອງມີຄວາມສຸພາບອ່ອນນ້ອມ ບໍ່ຖືຕົວ ມີຄວາມຂຍັນຂັນແຂງ ເປັນຄົນກ້າຫາຣກ້າຮັບຜິດຊອບ ກ້າຕັດສິນໃຈກ້າຍອມຮັບ

            ຜິດ ບໍ່ໂຍນຄວາມຜິດໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ສະແດງຕົວຮັບຜິດຊອບຢູ່ສເມີ

            (10) ນັກກາຣເມືອງທີ່ມີຄຸນສົມບັຕ ຕ້ອງມີປະວັດດີ= ມີກາຣດຳເນີນກາຣຊີວິດ ຕັ້ງແຕ່ອະດີດທີ່ໂປ່ງໃສ ທັງໃນຊີວິດແລະໜ້າທີ່ກາຣທຳງານ

            ແລະຊີວິດສ່ວນຕົວ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງດີ ຕໍ່ສາທາຣະນະຊົນ ແລະຕ້ອງມີຊີວິດຄອບຄົວເປັນແບບຢ່າງ ຊີວິດຄອບຄົວຈະເປັນພາບ

            ສະທ້ອນວ່າ ຫາກນັກກາຣເມືອງ ຍັງບໍ່ສາມາຖບໍຣິຫາຣຄອບຄົວ ຊຶ່ງເປັນສະຖາບັນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດໃນສັງຄົມໄດ້ ເມື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງທາງກາຣ

            ເມືອງ ເຂົາຈະສາມາຖບໍຣິຫາຣປະເທສໃຫ້ດີໄດ້ຢ່າງໃດ= ນັກກາຣເມືອງ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ປະກອບ ແຕ່ສັມມາອາຊີບມາຕລອດ ບໍ່ມີປະວັດກາຣ

            ທຸຈຣິດ ບໍ່ມີປະວັດໃນກາຣດຳເນີນທຸຣະກິດ ທີ່ສັງຄົມບໍ່ຍອມຮັບ ບໍ່ມີປະວັດກາຣເປັນນັກເລງເຈົ້າພໍ່ ຫຼືກິຈກາຣທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກາຣພລັນ ຣວມ

            ເຖິງທຸຣະກິດ ທີ່ສ້າງບັນຫາສັງຄົມມາກ່ອນ ເພາະນັກກາຣເມືອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບກາຣຍອມຮັບ ຈາກປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງ

            ໄດ້ຮັບກາຣຍອມຮັບຈາກນາໆ ປະເທສໃນໂລກດ້ວຍ

            (11) ນັກກາຣເມືອງ ທີ່ມີຄຸນວາຈາ ຄຸນກິຣິຍາ= ນັກກາຣເມືອງ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີວາທະສິນ ມີຄຳເວົ້າສຸພາບ ມີເຫຕຸມີຜົນ ຮັກສາຄຳເວົ້າໃວ້

            ໃຫ້ມັ່ງຄັ້ງ ບໍ່ຂີ້ຕົວະບໍ່ດອກລວງບໍ່ປີ້ນປ້ອນ ຕ້ອງບໍ່ເປັນຄົນທີ່ມັກດ່າຕໍ່ວ່າຜູ້ອື່ນ ຕ້ອງບໍ່ເວົ້າໃຫ້ຮ້າຍໂຈມຕີ ແລະທີ່ສຳຄັນຕ້ອງສມາຖເວົ້າຈາ

            ສື່ສານໄດ້ດີ ກັບບຸກຄົນໃນທຸກໆ ຣະດັບ ຂອງສັງຄົມ ທັງໃນປະເທສແລະຕ່າງປະເທສ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ນອກຈາກນີ້ ຍັງຕ້ອງປະກອບໄປດ້ວຍ

            ຄຸນກິຣິຍາ ຄືຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ສງ່າງາມ ມີມະນຸດສັມພັນດີ ເປັນຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກກາລະເທສະ ວາງຕົວໄດ້ຢ່າງເມາະສົມ ສາມາຖເຂົ້າກັບຄົນໄດ້ທຸກປະ

            ເພດທຸກຣະດັບ ແລະເປັນຕົວແທນຂອງປະເທສ ໄດ້ຢ່າງດີໃນກາຣເຂົ້າສູ່ເວທີໂລກ

            (12) ນັກກາຣເມືອງ ທີ່ມີຄຸນນະທັມ ຈະຣິຍະທັມ= ຈະຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນນະທັມປະຈຳໃຈ ຈະຕ້ອງມີຄວາມຍຸຕິທັມ ບໍ່ເປັນຄົນອຳອຽງ ເປັນຜູ້

            ມີຈະຣິຍະທັມ ມີຄວາມສື່ສັດຈິງໃຈ ຕໍ່ປະເທສຊາຕແລະປະຊາຊົນ ເປັນຜູ້ທີ່ຮັກສາຄຳເວົ້າ ແລະເປັນຜູ້ມີສະຕິ ໃນກາຣພິນິດພິເຄາະເຣື້ອງຣາວ

            ຕ່າງໆ ຢ່າງລະອຽດຣອບຄອບ ບໍ່ໃຊ້ອາຣົມໃນກາຣຕັດສິນໃຈ ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີອຸດົມກາຣມີຫລັກກາຣ ໃນກາຣດຳເນີນຊີວິດສ່ວນຕົວ ໃນກາຣ

            ບໍຣິຫາຣປະເທສ ຄຸນນະທັມແມ່ນເກ່ງກາດ ມີກາຣສຶກສາສູງ ກໍ່ບໍ່ສາມາຖນຳພາປະເທສໄປສູ່ຄວາມສົມບູນໄດ້

            (13) ນັກກາຣເມືອງ ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເດັດດຽວ ແລະກ້າຫານ= ຂນະດຽວກັນ ຕ້ອງຮູ້ຈັກຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາ ແມ່ນວ່າສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນ

            ບໍ່ໄດ້ເປັນຍຸກ ທີ່ຕ້ອງເຮັດເສິກສົງຄ໌ຄາມຢ່າງໃນອະດີດ ແຕ່ນັກກາຣເມືອງ ທີ່ມີຄຸນສົມບັຕ ເຂັ້ມແຂງແລະກ້າຫານ ຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ

            ຢ່າງຍິ່ງ ເພາະໜ້າທີ່ຂອງກາຣເປັນນັກກາຣເມືອງ ຄືນຳທິດທາງຄົນຈຳນວນຫລາຍເຂົ້າສູ່ເປົ້າໝາຍດຽວກັນ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ທີ່ນັກ

            ກາຣເມືອງ ຈະຕ້ອງເຂັ້ມແຂງເດັດດຽວແລະກ້າຫານ ຊຶ່ງຈະສະແດງອອກໃນລັກສະນະຂອງກາຣກ້າຕັດສິນໃຈ ສາມາຖຮັບແຣ່ງກົດດັນຈາກ

            ສຽງວິພາກວິຈານ ນັກກາຣເມືອງ ຕ້ອງຢືນຫຍັດຕໍ່ກາຣຕັດສິນໃຈ ຫາກກາຣຕັດສິນໃຈນັ້ນຖືກຕ້ອງ ແລະເປັນປະໂຍດຕໍ່ຄົນສ່ວນຣວມແລະ

            ປະເທສຊາຕ ຂນະດຽວກັນ ກໍ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກຜ່ອນໜັກຜ່ອນເບົາ ເພາະໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງເດັດດຽວນັ້ນ ງ່າຍຕໍ່ກາຣນຳໄປສູ່ຄວາມຜເດັດກາຣ

            ນັກກາຣເມືອງ ຈຶ່ງຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຊ້ອຳນາຈຢ່າງຊອບທັມ

            (14) ນັກກາຣເມືອງຕ້ອງມີທິມງານທີ່ສາມາຖ= ໃນຍຸກສານສົນເທສ ແລະເທກໂນໂລຢີ ຣະດັບສູງ ຂ່າວສານຂໍ້ມູນຕ່າງໆເພີ້ມຫລາຍຂຶ້ນເຣື້ອຍໆ

            ເທກໂນໂລຢີຕ່າງ ໆ ມີກາຣພັຖນາແລະຈະເຣີນກ້າວໜ້າຢ່າງວ່ອງໃວ ຈົ່ນບໍ່ສາມາຖຮຽນຮູ້ໄດ້ຄົບຖ້ວນທັນເວລາ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຕິດຕາມຂໍ້ມູນ

            ຂ່າວສານ ແລະຄວາມກ້າວໜ້າທາງເທກໂນໂລຢີ ຈະເປັນຄົນລ້າສມັຍໃນເວລາອັນສັ້ນ ນອກຈາກນີ້ສັງຄົມມີຄວາມຊັບຊ້ອນຂຶ້ນ ນັກກາຣເມືອງ

            ຈຶ່ງບໍ່ສາມາຖ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາຖໃນທຸກໆ ດ້ານ ຢ່າງຄົບຖ້ວນໄດ້ ຈຳເປັນຕ້ອງອາສັຍທິມງານ ໃນກາຣຊ່ອຍທຳງານ ທັງກາຣວິຈັຍ ກາຣ

            ເກັບຂໍ້ມູນ ກາຣວິເຄາະຂໍ້ມູນ ເພື່ອສາມາຖນຳໄປກຳໜົດເປັນນະໂຍບາຍ ປະຕິບັຕທີ່ເປັນຮູບທັມ ແລະແມ່ນວ່ານັກກາຣເມືອງ ຈະມີຄວາມຮູ້

            ຄວາມສາມາຖ ມີສັກກະຍະພາບ ແລະປະສິດທິພາບ ໃນກາຣທຳງານສູງ ແຕ່ກາຣທຳງານພຽງຄົນດຽວ ຈະທຳໄດ້ຈຳກັດ ເພາະມີເວລາຈຳກັດ

            ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີຄົນມາຊ່ອຍທຳ ນັກກາຣເມືອງ ບໍ່ພຽງຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາຖ ໂດຍສ່ວນຕົວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງສອນແລະສາມາຖ

            ພັຖນາຄົນໄດ້ ສ້າງທິມງານທີ່ດີໄດ້ ແລະສອນໃຫ້ທິມງານ ສ້າງທິມງານທີ່ດີຕໍ່ໄປໄດ້

            (15) ນັກກາຣເມືອງ ທີ່ມີອຸດົມກາຣ ປະຊາທິປະໄຕຍ= ນັກກາຣເມືອງ ຕ້ອງເປັນຜູ້ມີອຸດົມກາຣທາງກາຣເມືອງ ໃນແນວທາງປະຊາທິປະໄຕຍ ບໍ່

            ແມ່ນເປັນນັກກາຣເມືອງ ໃນລັກສະນະຂອງສັງຄົມອຸປຖັມ ນັກກາຣເມືອງ ທີ່ມີລັກສະນະຂອງຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕຍ ຈະເປັນປະໂຍດຕໍ່

            ປະເທສໃນອະນາຄົດ ເປັນຄຸນສົມບັຕ ທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ຄົນໃນປະເທສ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ ໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກເຫັນແບບ

            ຢ່າງ ຣວມທັງກາຣທີ່ນັກກາຣເມືອງ ຢຶດໝັ້ນ ຕາມວິຖີປະຊາທິປະໄຕຍ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ປະເທສຊາຕ ໄດ້ຮັບກາຣຍອມຮັບຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ໃນກະແສ

            ໂລກ ອັນຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ປະເທສ ໃນດ້ານຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງປະເທສ ແລະໃນດ້ານກາຣຄ້າກາຣລົງຖຶນດ້ວຍ

 

                            ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ 

   

                                                           ໂດຍລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ