ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

                            

                             ນະໂຍບາຍປາບໝາພານທັງໂຄດ : ແລະສັງຄົມມືຖືສາກ ປາກຖືສິນ

                      ຕີນຕົບຕາງມື ຄືພວກແກ້ງໂຈນລາວແກວແດງ 500

 

               ພວກເຮົາເຄີຍຕັ້ງສັງເກດຢູ່ບໍວ່າ ໃນກາຣປະກາດນະໂຍບາຍຫາສຽງລາກຕັ້ງ ຂອງຄນະລາວແກວແດງທົ່ວໄປໃນວັນທີ 30.04.11 ບໍ່ມີ ສສ ພັກໂທນໃດ

             ຊູນະໂຍບາຍປ້ອງກັນແລະປາບປາມທຸຈຣິດຢ່າງຈິງຈັງ ທັ້ງ ໆທີ່ກາຣທຸຈຣິດເປັນບັນຫາເຣືອຣັງຮຸນແຮງຝັງຮາກເລິກ ແລະສ້າງຄວາມເສັຽຫາຍແກ່ປະ

             ເທສຊາຕຢ່າງຮ້າຍແຮງ ກາຣສະແດງຫາຜົນປະໂຍດຈາກຊັພຍາກອນຂອງຊາຕໂດຍບໍ່ຊອບແລະກາຣສູນເສັຽງົບປະມານແຜ່ນດິນ ມູນຄ່າຫລາຍແສນໆ

             ລ້ານກີບໃນແຕ່ລະປີ ແມ່ນເກີດຈາກກາຣທຸຈຣິດ ແລະໃຊ້ອຳນາຈຂອງຄົນໃນພັຄຂນະແກວແນວລາວ ຢ່າງສໍ້ສົນຊັພຍາກອນແລະງົບປະມານເຫລົ່ານີ້

             ຖ້າມີກາຣຈັດສັນຢ່າງເປັນທັມແລະນຳໄປໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຄົງຊ່ອຍລົດບັນຫາຄວາມເຫລື່ອມລໍ້ ບັນຫາຄວາມຍາກຈົນແລະສາຣະພັດບັນຫາ ທີ່ກຳ

             ລັງເກາະກິນປະເທສລາວຢູ່ທຸກວັນນີ້ ໃຫ້ບັນເທົາເບົາບາງລົງ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາຄົນພັຄຂນະແກວແນວລາວ ບໍ່ກ້າຊູນະໂຍບາຍກາຣປ້ອງກັນແລະປາບ

             ປາມກາຣສໍ້ສົນເຫລົ່ານີ້= ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະຕິຣູບ ສປປລ ຄນະວິຈັຍເຣື້ອງບັນຫາກາຣທຸຈຣິດຄໍຣັບຊັ້ນ ໃນວົງງານທຸຈຣິດເອກຊົນ ພັຄໄດ້ແນມເຫັນ

             ວ່າເປັນທຳມະດາທີ່ຄົນພັຄຕ້ອງຄິດເຣື້ອງອັນໃດ ທີ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫລາຍທີ່ສຸດກ່ອນ ໃນຂນະນີ້ຄົນໜີບໍ່ພົນຈາກເປັນແມ່ຈ້າງນາງເລງຫຼືເປັນ

             ແມ່ແກ້ຂັດ ຄາຊີໂນ ເລື້ອງຂອງແພງ ຫລິ້ນພັຄຊູພວກ ສໍ້ໂກງທີ່ເປັນນໍ້າເບີນຶ່ງ ເປັນເລື້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍແທ້ກັບກາຣດຳລົງຊີບ ຂນະດຽວກັນເວລາທີ່

             ຜ່ານມາ ນະໂຍບາຍປະຊານິຍົມພັຄ= ມີທັງຊິແຕກທັງປຸ້ນທັງໂຄດແມ່ສູ= ຕັ້ງແຕ່ສມັຍຣັຖບາລແກວເໜືອໄກສອນເຖິງບົວສອນບຸບຜາວັນ ບໍ່ໄດ້ຜົນໃນ

             ກາຣປາບປາມກາຣສໍ້ພັຄບັງພວກ ເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍຂອງພັຄສ່ວນໃຫ່ຽ ຈຶ່ງບໍ່ເທຈິດບໍ່ເທໃຈໄປທາງນີ້ກັນເບິດເລີຍຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈຫາກປະເດັນກາຣທຸຈ

             ຣິດຄໍຣັບຊັ້ນ ພັຄກາຣເມືອງຂອງຂນະແກວແນວລາວນີ້ ບໍ່ເຄີຍຫຍິບຍົກຂຶ້ນມາຊູເປັນນະໂຍບາຍເດັ່ນເລີຍ ໃນກາຣຫາສຽງລາກຕັ້ງຄັ້ງທີ່ຜ່ານມານັກວິ

             ຊາກາຣທີ່ດີຈາກລາວນອກທີ່ຂນະລາວແດງປອກລອກ ຊອກຫາເຣື້ອງໃສ່ບໍ່ເຊົາ ເຫັນວ່າເມື່ຶອຄົນພັຄສ່ວນໃຫ່ຽ ບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບກາຣປາບປາມ

             ກາຣທຸຈຣິດ ແລະເຫັນວ່າເປັນເຣື້ອງໄກ້ຕົວ ບໍ່ແມ່ນປະເດັນທີ່ໃຊ້ໃນກາຣຕັດສິນກາບັຕລາກຕັ້ງ ທີ່ຂນະພັຄລາວແກວແດງລາກກັນມາແລ້ວເຖິງ 7 ເທື່ອ

             ສະນັ້ນຄົນພັຄ ຜູ້ນຳພັຄ ສະຫາຍພັຄ ຈຶ່ງເຫັນວ່າ ກາຣຊູນະໂຍບາຍດ້ານນີ້ກໍ່ໄຮ້ປະໂຍດ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໄດ້ຄະແນນສຽງຫຼືບໍ່ ຖ້າຍິ່ງເຮັດຕາມທີ່ຫາສຽງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ

             ກໍ່ສ່ຽງກັບກາຣເສັຽເຄດິດດົ້ວ ຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນກັບກໍຣະນີເກົາຫລີໃຕ້ ທີ່ມີແຮງກົດດັນມາຈາກຜູ້ມີສິດທິເລືອກຕັ້ງ ຄົນເກົາຫລີຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ

             ກັບກາຣຄໍຣັບຊັ້ນດ້ວຍຊື່ວ່າ ກາຣຄໍຣັບຊັ້ນຣະຫວ່າງຣັຖບາລກັບເອກຊົນ ເຮັດໃຫ້ເສຖກິດຂອງປະເທສເສັຽຫາຍ ກະທັ່ງໃນທີ່ສຸດຄວາມເຊື່ອດັ່ງກ່າວ ເຮັດ

             ໃຫ້ຣັຖບາລຕໍ່ໆມາ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບນະໂຍບາຍ ກາຣຕໍ່ຕ້ານຄໍຣັບຊັ້ນ ເພາະບໍ່ເຊັ່ນນັ້ນກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ໃຈຄົນເກົາຫລີ= ນັກວິຊາກາຣລາວຕ່າງ

             ແດນຍັງເຫັນວ່າ ສັງຄົມຜເດັດກາຣແບບ ຂນະລາວແກວແດງລູກກຳພ້າໝາພານ ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍວ່າ ກາຣທຸຈຣິດມັນເກີດຄວາມເສັຽຫາຍ ຢ່າງບໍ່

             ມີຕົວຢ່າງໃດ ຈະບໍ່ມີກາຣພິສຸດໃຫ້ເຫັນຈິງວ່າຄົນໃນພັຄທຸຈຣິດຕ້ອງຖືກລົງໂທສ ມີແຕ່ຄົນທີ່ຟ້ອງຣ້ອງເຣື້ອງກາຣທຸຈຣິດສຸດທ້າຍແລ້ວກໍ່ຫລຸດຄະດີຕົວ

             ຢ່າງເຫັນແຈ້ງ ໆ ທີ່ສຸດນັ້ນກໍ່ຄື ກາຣລາກ ນາຍົກບົວສອນ ບຸບຜາວັນ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ເພາະເມັຽເຂົາຮັບເງິນກ້ອງໂຕະຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເຊັ່ນດຽວ

             ກັບແມ່ຍັກຄີນີ= ຄືເມັຽຄຳໄຕ 860 ລ້ານດອນ= ຮັບມາແລ້ວຈາກນາຍທຶນຂອງປະເທສ ສິງກະໂປ ໃນປີ 2001 ເຖິງ 3 ລ້ານດອນ ເພື່ອມອບຕລາດເຊົ້າໃຫ້

             ເຂົາຜູກຂາດ ສ້າງຕລາດໃໝ່ແລ້ວໃຫ້ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າເຊົ່າ ໃນເວລາຕໍ່ມາຣາຄາແພງທີ່ສຸດ ຄື 10 m2 ໃນວົງເງິນ 125.000 ດລ ຫຼື m2 ນຶ່ງ 12.000 ດລ ແພງ

             ເທົ້າກັບກາຣເຊົ່າຮ້ານ ທີ່ໂມສກຸ ປາຣີ ນີວຢອກ ແບກແລງ ໂຣມ ລອນດອນ ໂຕກຽວ= ໄດ້ມີບັກສະຫາຍສູນກາງພັຄຈັກຄົນ ມີຣັຖມົນຕຣີພັຄຈັກຄົນ ມີ

             ຄົນໃນພັຄຈັກຄົນ ທີ່ຖືກຄຸກໃນອານາຈັກລາວແກວແດງ ສະນັ້ນຄົນລາວຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າທຸຈຣິດຫຼື= ຫຼືວ່າເປັນກາຣກ່າວຫາບໍ່ມີບົຕຮຽນ ເພາະວ່າບໍ່ມີກາຣ

             ດຳເນີນກາຣທາງກົດໝາຍຢ່າງຈິງຈັງ ຢ່າງ ສປຈ=ແລະ ສປວຽນນາມ= ບໍ່ມີກໍຣະນີຕົວຢ່າງ ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ອັນໃດເລີຍ= ນັກວິຊາກາຣລາວນອກຕັ້ງ

             ຄຳຖາມ ຄຳອະທິບາຍຂ້າງຕົ້ນອາຈເປັນເຫຕຸຜົນສ່ວນນຶ່ງ ແຕ່ໃນອີກດ້ານນຶ່ງຄົນພັຄລາວແກວແດງ ທີ່ເປັນນັກກາຣເມືອງພັຄ ອາຈຮູ້ວ່າ ເຖິງຈະຊູນະໂຍ

             ບາຍດັ່ງກ່າວ ໄປກໍ່ບໍ່ມີໃຜເຊື່ອນໍ້າຢາ= ວ່າຈະເຮັດໄດ້ຈິງ ກາຍເປັນມຸຂແປກ ເພາະທີ່ຜ່ານມາ ມີບົຕຮຽນເຫັນກັນຈະໆ ວ່າຜູ້ນຳຣັຖ ຄົນໃດທີ່ຍິ່ງທຳທ່າຂຶງຂັງ

             ເບັ່ງກ້າມ=ຈຳນວນ 5 ນາຍພົລລາວແກວແດງ ເຊັ່ນ ບັກໜ້າແກ້ງພູດອຍ-ແຈ້ງ- ບັກປາກໂປ ສີສຫວາດ ບັກໂຈນ 500 ຄຳຕາຍ ບັກມືມີເລືອດດວງໃຈ

             ບັກຂ້າອັຕປື ຈູມມະລີ ແລະອີທອງຫວິນ ຫີແຮ່ນ ແລ່ນຊ້ວນນາຍພົລທັງ 5 ໂຕ ປະເພດໝາຈິຈອກ ອອກຈາກຖໍ້າຊຳເໜືອ ຮຽນມາແລ້ວວ່າ ບໍ່ໃຫ້ປະຊາ

             ຊົນທຸກຈົນ=ແລ້ວພວກເຂົາກັບມາໂກງຊາຕ ແຕ່ພາກັນແດກຊິແຕກ ແບບບໍ່ຈົ່ງໜ້າ ເພາະເຄີຍເປັນໝາພານມາແລ້ວແຕ່ກ່ອນ=ຫຼືອ້າງສາຣະພັດ ກົດ

             ລູກປືນອາກາ ພວກຣັຖບາລລາວແກວແດງນັ້ນ ຈະຖືກປະນາມຫຼືກ່າວຫາວ່າ ໂກງຫລາຍທີ່ສຸດ= ຈົນລາວທົ່ວໂລກແລະຊາວໂລກ ຕ້ອງຈາຣຶກໃວ້ ໃນປະ

             ວັດສາດລາວຍຸກໃໝ້ ໃຫ້ໄປຮອດສອງພັນປີ= ຍອ້ນຜູ້ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສູງມາປົກຄອງບ້ານເມືອງ ເພາະຍຸກພວກຂ້າປໍ 3 ປໍ 4 ຄອງເມືອງຈົ່ນເຖິງ 38 ປີ ບໍ່ມີ

             ອັນດີງາມມີແຕ່ພາກັນຂ້າຍຊາຕແລະຫາປາດຄໍປະຊາຊົນ ຂົນເອົາຊັບສົມບັຕຂອງຊາຕ ໄປຝາກໃວ້ທາງໄກ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າປະຊາຊົນ

             ລາວທັງ 4-5 ລ້ານຄົນ ບໍ່ມີສິດທິເລືອກຕັ້ງ= ແຕ່ພວກລາວແກວແດງນີ້ ລາກກັນເອງມາແລ້ວ=ທັງ 7 ຄັ້ງດີໆ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນຜູ້ທີ່ສົ່ງເສີມ ສນັບສນູນວົງຈອນ

             ອຸບາຕ ລາວແດງປຸ້ນຊາຕເຫລົ່ານີ້= ຄົນລາວເຮົາໃຫ້ຮູ້ຄວາມຣວຍຂອງຄົນພັຄທຸກໆໂຕ ແຕ່ຊາວລາວພາຍໃນເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນລູກປືນອາກາຈີ້ຄມັບ

             ຢູ່= ເພາະກາຣລາກຕັ້ງທັງ 7 ຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ເປັນທີ່ບໍ່ຍອມຮັບ ຈາກປະຊາຊົນຢູ່ແລ້ວ ເພາະຍ້ອນແກວລາກຕັ້ງມາເອງ

 

                    ຂ່າວດ່ວນລາວໃນໄຂຄວາມບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ລາວນອກອອກຂ່າວດ່ວນ

 

                                 ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ