ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                       ລູກຜູ້ຫ່າງບໍ່ຖືກຄຸກ ລູກຜູ້ທຸກຕ້ອງຖືກຕຣາງ

 

                ລາວຂ້າລາວທັງອ້ອມ ຍ້ອນຄອມມຸນິສແກວກັບແນວລາວເປັນບ້າປ່ວງ ຄືພວກເຂົາໃຊ້ສູນບຳບັຕປິ່ນປົວ ພວກຕິດຢາເສບຕິດ ເປັນສູນກັກຂັງທໍຣະມານ

          ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ຜູ້ຂໍທານ ຜູ້ບໍ່ມີທີ່ພັກເຊົາ ເດັກນ້ອຍເກເລໃນຖນົນ= ພວກຂນະແກວແນວລາວນີ້ ມັນໄດ້ພາກັນກວດລ້າງພວກທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມັກໜັງ

          ໜ້າຂອງພວກມັນ ແລະພວກມັນມັກຈັບໄປຂັງ ໂຮມບ່ອນດຽວກັນ= ໃນທີ່ສຸດ ສູນແຫ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ທຳກາຣປິ່ນປົວ ເບິ່ງແຍງຜູ້ມີບັນຫາຢາເສບຕິດແຕ່ປະກາຣ

          ໃດ- ແລະສູນແຫ່ງນີ້ແມ່ນ ໃຊ້ງົບປະມານຂອງອົງກາຣມະນຸສທັມສາກົນ ທີ່ມີອົງກາຣສະຫະປະຊາຊາຕ ສະຫະຣັຖອະເມຣິກາ ແລະອີກຫລາຍປະເທສໃຫ້ກາຣ

          ຊ່ວຍເຫລືອຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຣັຖບາລ ນັບແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາ ພວກຖືກຈັບໄປຂັງນັ້ນ ຈະຖືກຕີຖືກເຕະ ຢ່າງທໍຣະມານ ຂົ່ມເຫັງແບບໄຮ້ຄວາມເປັນ

          ມະນຸສ= ພວກລາວຄອມມຸນິສນີ້ ມັນຈະເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ ເພື່ອເອົາໜ້າລອດ ເພື່ອອວດອ້າງຫລອກລວງຊາວຕ່າງດ້າວແບບໂງ່ ໆ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມປ່າ

          ເຖື່ອນໂຫດຮ້າຍ ຄົນພວກນີ້ມັນບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າບາບ ບຸນ ຄຸນໂທດເປັນແນວໃດ ເພາະພວກນີ້ເປັນພວກຄົນທີ່ໃຈດຳ ອຳມະຫິດທຸກຣະດັບຊັ້ນ ເຊັ່ນສຸພານຸວົງ ກະ

          ຂ້າລູກຕົນເອງແລະຍາດພີ່ນ້ອງຣາຊວົງໃນໂຂງເຂດຫລວງພຣະບາງ= ເພາະຍ້ອນພວກນີ້ມັນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສູງ ບໍ່ມີກາຣສຶກສາສູງ ມີແຕ່ພາກັນຈັບປືນຫາຂ້າ

          ປະຊາຊົນຂອງຕົນ ແລະມັນພາກັນແນມບໍ່ເຫັນແສງສວ່າງໃນຊີວິດ ນອກຈາກຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ເປັນຄົນປ່າເຖື່ອນໄປທັງປະເທສ ເຫັນຄວາມຕາຍເຫັນ

          ຄວາມທໍຣະມານ ເຈັບປວດຂອງຄົນເປັນຂອງທັມມະດາ ອັນນີ້ຖ້າມາເວົ້າໃນພາສາພື້ນບ້ານຂອງລາວເຮົາ ກໍ່ກາຍສັດເດັຽລະສານຢ່າງພັນເປີເຊັນໄປແລ້ວ

          ຍ້ອນມັນພາກັນນຳເອົາແກວມາປົກຄອງ= = ອອກຂ່າວດ່ວນໆໃຫ້ແນ່ເລີລາວນອກເອີຍ

 

               ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ