ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                           ທະຫາຣແທ້ບໍ່ມີວັນຕາຍ

          = Old soldiers never die, they just fade away”ທະຫາຣແທ້ບໍ່ມີວັນຕາຍ ເຂົາມີແຕ່ຫາຍໜ້າໄປ(Douglas Macarthur, january 26, 1880, April 5, 1964) ຂຸນ

          ພົລແປຊີຟິກ ນາຍພົລຫ້າດາວ ກອງທັບບົກອະເມຣິກັນ= ຜູ້ບັນຊາກາຣທະຫາຣສູງສຸດພັນທະມິດ ຈອມພົລແຫ່ງກອງທັບຟິລິບປິນ ຜູ້ຢຶດຄອງແລະບິດາ

          ແຫ່ງຣັຖທັມນູນຍີປຸ່ນ=ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ເຄົາຣົບ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຂຽນເຣື້ອງທະຫາຣບໍ່ແລ້ວ ເພາະຍັງຝັງໃຈຢູ່ກັບຄວາມເປັນທະຫາຣ ບໍ່ແມ່ນຈະມີຜູ້ທີ່ສວມເຄື່ອງ

          ແບບເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຊັງທະຫາຣຈຶ່ງຮ້ອງດ່າສຽງຮຸນແຮງ ຊຶ່ງບໍ່ເປັນຄວາມຈິງເລີຍ=ຂ້າພະເຈົ້າປະຕິເສດວ່າບໍ່ເຄີຍກຽດຊັງທະຫາຣຫຍັງເລີຍ ບໍ່ວ່າຈະ

          ເປັນທະຫາຣດີຫຼືທະຫາຣຊົ່ວ ແລະກໍ່ເຄີຍເຈັ່ຽສັກຢູ່ຕລອດມາ ແຕ່ວ່າເຄີຍດ່າທະຫາຂນະແນວລາວຄືນາຍພົລຄຳອ້ວນບຸບຜາມາແລ້ວ ເພາະເຂົາເປັນຄົນຊົ່ວ

          ມ້າງຊາຕ ທະຫາຣຄົນລາວແຍກບໍ່ອອກວ່າ ກາຣວິຈານກັບດ່ານັ້ນ ບໍ່ຄືກັນ ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍອອກຂ່າວໜັງສືທີ່ຂຽນເວົ້າໃຫ້ອະດີດນາຍພົລລາວແດງທ່ານນຶ່ງ

          ພ້ອມກັບຂໍ້ຄິດທີ່ຢາກໃຫ້ທ່ານຄຳນຶງ ແຕ່ທ່ານບໍ່ປະຕິບັຕຫຍັງເລີຍວ່າ ທັງໆ ທີ່ເຄີຍຮັກກັນມາກ່ອນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຍັງດ່າທ່ານໄດ້ຕໍ່ໄປ ເບິ່ງເອົາເລີຄວາມເປັນ

          ລາວມັນຈະກາຍໄປເປັນແກວໄດ້ຫຼືບໍ= ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈແລະຕອກຢໍ້າກັບບັນດາທະຫາຣສເມີວ່າ ທະຫາຣເປັນຫລັກປະກັນແລະປະກາດດ້ານສຸດທ້າຍໃນກາຣ

          ພິທັກສິດທິເສຣີພາພ ບໍ່ວ່າໃນບ້ານໃດເມືອງໃດແລະຣາຊບັນລັງໃດ ໃນກໍຣະນີຂອງເມືອງລາວມາແລ້ວ ຖ້າທະຫາຣບໍ່ເຮັດໜ້າທີ່ຫຼືເຮັດແບບຂໍໄປຮັກສາຣາຊ

          ບັນລັງກໍ່ຢູ່ບໍ່ໄດ້ ເພາະໃຈຢາກປະຫານຣາຊວົງລາວມາຕລອດ= ແຕ່ທະຫາຣທີ່ຈະປົກປ້ອງເສຣີພາພແລະຄໍ້າບັນລັງນັ້ນ ຕ້ອງເປັນທະຫາຣແທ້ໆບໍ່ແມ່ນທະຫາຣ

          ແຕ່ເປືອກຫຼືເຄື່ອງແບບ= ທະຫາຣແທ້ເປັນຢ່າງໃດ= ເຊັ່ນຕົວຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຍົກມາອ້າງ ກໍ່ຄືທ່ານນາຍພົລແມກອາເທີ ຂຸນພົນອະເມຣິກັນຜູ້ກຽງໄກ ທີ່ຖືກ

          ປະທານາທິບໍດີທຣູແມ່ນປົດ= ຖ້າເປັນແບບລາວກໍ່ເອີ້ນວ່າ=ກາງອາກາດ ທັງ ໆທີ່ແມກອາເທີ ເປັນຂຸນພົນຜູ້ພິຊິດຍີ່ປຸ່ນ ໃນພາກພື້ນແປຊີຟິກໃນສົງຄ໌ຄາມ

          ໂລກຄັ້ງທີ່-2- ກິ່ນໄອຂອງໄຊຊນະຍັງຫອມກຸ້ມ ເປັນວິຣະບຸຣຸສແຫ່ງຊາຕ ທີ່ຊາວອະເມຣິກັນຣໍຄອຍຍິ່ງກ່ວານາຍພົລໄອເຊນຮາວ ຜູ້ສຽບຍຸໂຣບຂອງຮີດເລີຢ່າງ

          ຣາບຄາບເສັຽອີກ ປະວັດແລະສະຖີຕິກາຣຣົບຂອງແມກອາເທີນັ້ນ ໄດ້ທຽມທ່ານແທ້ໆ ວະລີທອງຂ້າງເທິງນີ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງສຸນທໍຣະພົຈອຳລາ ທີ່ນາຍພົລ

          ແມກອາເທີເວົ້າຕໍ່ໜ້າສະພາຄອງເກສຂອງອະເມຣິກາ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຖືກປົດ ກໍ່ຄົງຈະບໍ່ມີວະລີດັງກ່າວ ບາງຄົນກໍ່ວິຈານວ່າທ່ານຂຸນພົນຄົງນ້ອຍໃຈ ແຕ່ຄຳ

          ວ່ານ້ອຍໃຈ ນອກຈາກບໍ່ມີພົຈນານຸກົມຂອງຝຣັ່ງແລ້ວ ຍັງບໍ່ມີໃນພົຈນານຸກົມຂອງທະຫາຣແທ້ ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ຄຳວ່າທະຫາຣແທ້ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ຄຳວ່າທະຫາຣ

          ແກ່ ເພາະຄຳວ່າ old ນັ້ນຫາໄດ້ແປວ່າແກ່ຢ່າງດຽວບໍ່ ຄຳວ່າ fade away ກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແປວ່າເລືອນຫາຍຫຼືສາບສູນໄປ ທ່ານພຽງແຕ່ຫາຍໜ້າໄປເທົ່ານັ້ນ

          ເພາະທະຫາຣແທ້ນັ້ນຍ່ອມບໍ່ມີວັນຕາຍແທ້ໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນາຍພົລແມກອາເທີ ຫຼືນາຍພົລ Patton ຊຶ່ງຍັງເປັນອະມະຕະນິຣັນກາລຢູ່ທັງຄູ່ ບໍໃຍຄົນນຶ່ງຈະຖືກ

          ຂ້າມຫົວແລະອີກຄົນນຶ່ງຈະຖືກປົດກໍຕາມ ນາຍພົລເດີໂກລຂອງຝຣັ່ງເສສກໍ່ທຳນອງດຽວກັນ ແຕ່ເດີໂກລກໍມີໝາຍເຫຕຸຈາກບາງຄົນວ່າເປັນທະຫາຣທີ່ດີ=

          ແທ້ໆ= ແຕ່ເປັນນັກກາຣເມືອງບໍ່ໄດ້ຄວາມ ສຳຫລັບຂອງລາວນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ແທ້ໆ ວ່າໃຜເປັນໃຜ ທ່ານຜູ້ໃດຮູ້ກໍຂໍບອກເອົາບຸນແນ່= ຫັນກັບມາເວົ້າ

          ເຖິງສຸນທໍຣະພົຈ ວະລີດັ່ງກ່າວທີ່ຕໍ່ໆມາ ໃຜໆກໍ່ຍົກໃຫ້ເປັນຂອງແມກອາເທີນັ້ນ ຄວາມຈິງເປັນຂອງເກົ່າແກ່ຫລາຍຮ້ອຍປີມາແລ້ວ ເປັນລຳນຳຫຼື ballad ຫຼື

          Parody ຄືເພງເກົ່າທີ່ຮ້ອງໃນໂບສອັງກິສ ທີ່ມີຂໍ້ຄວາມສຳຄັນຕອນນຶ່ງວ່າ= Kind words can never Die ຄຳໄພເຣາະບໍ່ມີວັນຕາຍ ມີຄົນເກັບເອົາໄປເຫລັ້ນໃນ

          ວົງນິຍາຍແນ່ ພວກທະຫາຣໜຸ່ມໆ ເກັບເອົາໄປທ່ອງຂ້າງໆ ຄຽງໆກັນໄປ ວ່າທະຫາຣແທ້ບໍ່ມີວັນຕາຍ tkey always fade away ແນ່ຫຼື tkey simply fade away

           ແນ່ຫຼື ບໍ່ກໍ they only fade away ແນ່ຈົ່ນກະທັ້ງຕິດປາກນັກຮຽນນາຍຣ້ອຍເວສປອຍ ໃນຍຸກທີ່ແມກອາເທີເຂົ້າຮຽນໃນປີ ຄ.ສ.1903 ສຳຫລັບສຸນທໍຣະພົຈ

          ຂອງແມກອາເທີ ຕໍ່ໜ້າສະພາຄອງເກສຣ່ວມ(2 ສະພາ) ໃນວັນທີ 19 ເມສາຍົນ 1951 ນັ້ນ ຖືກຈັດລຳດັບວ່າ ເປັນຍອດສຸນທໍຣະພົຈທີ່ຈັບໃຈ ໄດ້ຮັບກາຣຕົບ

          ມືໃຫ້ນັບຫລາຍຄັ້ງບໍ່ຖ້ວນແລະບັນດາວຸຖິສະມາຊິກແລະ ສ.ສ ຢືນຂຶ້ນສັລເສີນ standing ovation ກ່ວາ 50 ຄັ້ງ ໂປດຟັງຄວາມໃນຕອນຈົບວ່າຄັ້ງນີ້

          = = ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງຈະປິດສາກ 52 ປີ ຊີວິດໃນກອງທັບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນທະຫາຣມາກ່ອນຂຶ້ນ ສັຕວັສໃໝ່ເສັຽອີກ ມັນເປັນກາຣເຕີມເຕັມ

          ຄວາມຫວັງແລະຄວາມຝັນ ຂອງເດັກໜຸ່ມຄົນນຶ່ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັ່ງຄຳສາບານ ໃນໂຮງຮຽນນາຍຣ້ອຍເວສປອຍໂລກ ໄດ້ໝຸນກັບໄປມາຫລາຍ

          ລົບ ທັງຄວາມຫວັງແລະຄວາມຝັນນັ້ນ ໄດ້ລະລາຍຫາຍໄປເບິດສິ້ນແລ້ວ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈຳບົຕນຶ່ງ ຂອງລຳນຳຍອດນິຍົມໃນກອງພັນຂອງພວກເຮົາ ໃນ

          ວັນນັ້ນ ວັນຊຶ່ງພວກເຮົາກູ່ໂຮຮ້ອງດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈວ່າ ທະຫາຣແທ້ບໍ່ມີວັນຕາຍ= ເຂົາພຽງແຕ່ຫາຍໜ້າໄປເທົ່ານັ້ນ ທະຫາຣແທ້ຄືຢ່າງໃດ ອ່ານໄດ້

          ຈາກຊີວະປະວັດແລະກາຣຣົບອັນລືລັ່ນຂອງແມກອາເທີ ເກີດໃນຄ້າຍທະຫາຣ ບິດາເປັນນາຍພົລຈັຕວາ ຜ່ານສມໍຣະພູມ ເຖິງ 3 ທະວີບ ທັ້ງສົງຄ໌ຄາມໂລກ

          ຄັ້ງທີ 1 ແລະທີ 2 ໄດ້ຫລຽນກ້າຫານຫລາຍທີ່ສຸດ ເປັນນາຍພົລໜຸ່ມທີ່ສຸດຂອງປະເທສ ເປັນນຶ່ງໃນຫ້າຂອງນາຍພົລຫ້າດາວ ອາຍຸຍັງບໍ່ເຖິງຫ້າສິບ ເປັນຜູ້

          ບັນຊາກາຣທີ່ສ້າງຄວາມຍິ່ງໃຫ່ຽໃຫ້ກັບເວສປອຍ ລາອອກໄປເປັນຈອມພົລຂອງກອງທັບຟິລິບປິນ ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ກັບເຂົ້າກອງທັບ ປົດແອກຟິລິບປິນແລະ

          ໝູ່ເກາະແປຊິຟິກ ນຳແມ່ທັບນາຍກອງລອຍນໍ້າຂຶ້ນເກາະບາຕາອັນແລະພິຊິດຍຸດທະກາຣເລເຕ້ທີ່ເລື້ອງລື ພ້ອມທັງພິສຸດສັດຈະວ່າ= I shall return ຂ້າພະ

          ເຈົ້າ ຈະກັບມາ ສຸດທ້າຍເປັນຜູ້ຢຶດຄອງຍີປຸ່ນ ປູທາງໃຫ້ຍີປຸ່ນເປັນປະຊາທິປະໄຕຍ ແລະຍັກໃຫ່ຽເສຖກິດ ດ້ວຍກາຣຂຽນຣັຖທັມນູນ ບໍໃຫ້ຍິປຸ່ນມີກອງທັບ

          ເມື່ອກອງທັບຈີນຕລຸຍເຂົ້າມາຊ່ວຍຄອມຸນິສຕເກົາຫລີເໜືອ ແມກອາເທີສເນີໃຫ້ໃຊ້ຣະເບີດປຣະມານູຖລົ່ມແນວແມ່ນໍ້າຍາລູ ເພື່ອປິດກັ້ນທຳລາຍກອງ

          ທັບແດງຈຶ່ງເປັນເຫຕຸໃຫ້ປະທານາທິບໍດີທຣູແມນ ສັ່ງປົດທະຫາຣແທ້ຜູ້ກຳລັງເປັນວີຣະບຸຣຸສ ຂົວນໃຈຊາວອະເມຣິກັນຍຶດອກ ບໍ່ມີອຸທອນຖິກາເພລໂຕ

          ປຣະມາຈານທັຖສຖີປະຊາທິປະໄຕຍຕະວັນຕົກ ບັລຍາຍວ່າ ທະຫາຣແທ້ ເປັນຊົນຊັ້ນຜູ້ພິທັກແຫ່ງຊາຕ(Guardian Class) ມີລັກສະນະເກັ່ງກ້າສາມາຖ

          (Courge of Characters  and Brave) ມີມັຊນິມາປະຖິປະທາ(moderation)ແຕ່ບໍ່ມີ ແລະບໍ່ມີຄຳວ່າເປັນກາງເດັດຂາດ. ມີວິນັຍແລະປຣາສຈາກຄວາມທະເຍີ້

          ທະຍານ=(disciplined and no ambition) ຫາບໍ່ແລ້ວຈະປະຕິບັຕພາຣະກິດຜູ້ພິທັກບໍ່ໄດ້= . ຈ.ອ. ກດ. ອະດີດທະຫາຣທິມ ພາກ 4 PS 22 .ຢາກຂໍຮ້ອງຖາມ

          ດັງ ໆ ເບິ່ງຈັກເທື່ອວ່າ ທ່ານຜູ້ເປັນທະຫາຣທີ່ຮັກ ທ່ານໄປຢູ່ໃສ ໃນປັດຈຸບັນແລະໄປຢູ່ບ່ອນໃດ= ທະຫາຣແທ້ທີ່ບໍ່ມີວັນຕາຍ ກໍຄືຢູ່ໃນຫົວໃຈແລະ

          ຄວາມຊົງຈຳ ຂອງປະຊາຊົນລາວທົ່ວປະເທສແລະຢູ່ທົ່ວໂລກຊົ່ວນິຣັນ

 

                           ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ