ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                           35 ປີທີ່ຂນະແນວລາວຂ້າກວາດລ້າງເຜົ່າພັນ

 

               ສາມສິບຫ້າປີ ທີ່ຂນະແກວກັບແນວລາວຮັກຊາຕ ແຫ່ຂ້າກວາດລ້າງເຜົ່າພັນ ແລະກີດກັນສ້າງຄວາມແຕກແຍກ ພາຍນັຍຊາຕຂອງຕົນແລະຖືເປັນກາຣ

                 ບວບຊໍ້ານໍ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນ ຢ່າງແສນສາຫັດຂອງຊາຕລາວ= ຣະບອບກາຣປົກຄອງແຫ່ງພັຄຣັຖ ຂນະແກວແນວລາວໃນປັດຈຸບັນ ຖືວ່າເປັນຣະບອບ

             ອັຕວິສັຍ ບໍ່ແມ່ນຣະບອບທີ່ປະຊາຊົນລາວ ແລະສັງຄົມລາວເພິ່ງປຣາຖນາ ເພາະປະຊາຊົນລາວຂາດສິດທິພື້ນຖານ ກາຣເປັນປະຊາຊົນລາວເຕັມຂັ້ນ ພ້ອມ

             ທັງຂາດສິດທິກາຣເປັນເຈົ້າຂອງປະເທສຢ່າງແທ້ຈິງ= ແຕ່ກ່ອນພວກສະຫາຍເຄີຍເວົ້າໃວ້ສເມີມາ ກ່ອນເຂົ້າປຸ້ນອຳນາຈຈາກປະຊາຊົນ ພວກໂຕໄດ້ເວົ້າວ່າ

             ປະຊາຊົນຕ້ອງເປັນໃຫ່ຽໃນແຜ່ນດິນ ອັນນັ້ນກໍ່ຄືຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ ຊຶ່ງປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າຂອງປະເທສ ແຕ່ສຸດທ້າຍມາ ປະຊາຊົນໄດ້ມາເປັນຂີ້ຂ້ອຍ

             ຂອງຝ່າຍຂນະແກວກັບແນວລາວຢ່າງຊິ້ນເຊີງ= ເຖິງປະຊາຊົນຈຶ່ງເຫັນຜິດເປັນຖືກ ແລະພາກັນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບພວກສະຫາຍ ແຕ່ພໍພວກສະຫາຍ

             ກຳອຳນາຈໄດ້ແລ້ວ ເປັນຫຍັງພວກໂຕຈຶ່ງບໍ່ປະຕິບັຕຕາມສັນຍາປະຊາຄົມ ອັນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງໂຈນ ທີ່ບໍ່ມີສັດຈະໃນໝູ່ໂຈນນັ້ນ

             ເອງ=ພຽງແຕ່ມີຄວາມເຫັນບໍ່ສອດຄ່ອງ= ພວກສະຫາຍກໍ່ພາກັນໃຊ້ນັກສືບສອດແນມ ຕາມຈັບກຸມຄຸມຂັງ ອັນນີ້ຖືວ່າເປັນຣະບອບທີ່ເຖື່ອນ ຊຶ່ງຊາວໂລກ

             ກຳລັງປະນາມ ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດປະຕິກິຣິຍາໂຕ້ຕອບ= ດັ່ງທີ່ພວກສະຫາຍຮູ້ດີໃນຫລາຍພາກສ່ວນຂອງໂລກ ແລະກໍ່ລຸກຄືບໜ້າມາຍັງເອເຊັຽຕາວັນອອກ

             ສຽງໃຕ້ ບໍ່ວັນໃດກໍ່ວັນນຶ່ງ ຫາກພວກສະຫາຍຍັງບໍ່ຫັນປ່ຽນ ຣະວັງຈະກອດເຂົ່ານັ່ງເສົ້າໂສກາແລະເສັຽໃຈ= ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຫັນວ່າ ກາຣປົກຄອງບໍຣິຫາຣຈັດກາຣ

             ກໍ່ດີກາຣພັທນາຊາຕກໍ່ດີ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກ່າວມາຂ້າງເທິ່ງນັ້ນ ມັນເປັນວິທຍາສາສກາຣປົກຄອງ ຫາກສັງຄົມລາວບໍ່ມີເອກພາບໃນກາຣບໍຣິຫາຣຈັດກາຣ

             ແລ້ວ ຍ່ອມຕ້ອງເກີດປະຕິກິຣິຍາຕອບໂຕ້ແລະຕໍ່ຕ້ານ ເປັນທັມດາຂອງມະນຸສໃນສັງຄົມຊາຕດຽວກັນ= ບັນດາສະຫາຍຍິ່ງດື້ດຶງ ບໍ່ຟັງສຽງສ່ວນໃຫ່ຽໃນສັງ

             ຄົມ ກໍ່ຍັງເຮັດໃຫ້ຕ່າງຊາຕສວຍໂອກາດສ້າງຄວາມແຕກແຍກພາຍໃນ= ພວກສະຫາຍເຄີຍສ່ອງກະຈົກບານໃຫ່ຽຢູ່ບໍ່ ວ່າເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງເກີດກາຣສໍ້ຣາຊ

             ບັງຫລວງຢູ່ຍ່ອມຫຍ້າ? ອັນແລກກໍ່ຄືກຸ່ມກຳອຳນາຈ ທີ່ພາກັນອ້າງໂຕເອງວ່າເປັນຄົນຮັກຊາຕໆ ຫົວຈັກພັດໂຊວຽດນັ້ນແຫລະ ຄືຕົວກາຣທີ່ເປັນຕົວຢ່າງ

             ພາສໍ້ພາໂກງ= ໂດຍສະເພາະຍິ່ງຣະດັບຄວາມຮັບຮູ້ບໍ່ເຖິງພາຣະໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບເພາະໂລກຍຸກໂລກາພິວັດ ເຂົາໃຊ້ເທກໂນໂລຍີສນັຍໃໝ່ຂອງໂລກ ເສຣີ

             ຣະບົບທຶນນິຍົມ= ຂນະດຽວກັນພວກສະຫາຍ ໂຕໄດ້ໄປຮຽນມາຈາກໂລກສັງຄົມນິຍົມ ມັນຈຶ່ງປີນກຽວກັນ ມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ກະປຸກເຈັຽແຕກ= ເມື່ອຣົຖຄັນ

             ທີ່ຂັບບໍ່ຮູ້ເຂົ້າເຈັຽ ບໍ່ຮູ້ວິທີໃຊ້ເທກໂນໂລຍີສນັຍໃໝ່ ກໍ່ຈຶ່ງພາກັນຫລັບຫູຫລັບຕາໂກງກັນຢ່າງສບັ້ນຫັ່ນແຫລກ ໃນໜ້າໜັງສືພິມຕ່າງປະເທສລາຍງານຣະ

             ບູວ່າ ກຸ່ມກຳອຳນາຈລາວເກືອບຕິດອັນດັບທີ-28-29- ຈາກຮ້ອຍປະເທສ ແລະພວກເຮົາຂໍເຕືອນອີກວ່າ ຫາກພວກສະຫາຍ ໂຕແລ່ນນຳກົ້ນຈີນ ໃຊ້ຣະບອບ

             ປະຊາທີ່ພາຕາຍ ແລະນຳທິສດີເໝົາເຈິຕຸງມາໃຊ້ ຫຼືຢຶດໝັ້ນໃນຣະບອບປະຊາທີ່ພາຕາຍຂອງໂຮຈິມິນນັ້ນ ໝາຍເຖິງວ່າຈຸດຈົບຂອງພວກສະຫາຍໄກ້ມາເຖິງ

             ແລ້ວ= ແຕ່ພວກເຮົາຢາກຖາມວ່າ ພວກສະຫາຍ ພວກໂຕພ້ອມຈະຢາກເປັນສັຕຣູກັບສຫະຣັຖ= ຫຼືໂລກ ໂລກາພິວັດແທ້ບໍ ຣະວັງພວກສະຫາຍ- ພວກ

             ໂຕຈະຖືກສັນຈົກ ຫຼືຖືກສັນຂົວນຂອງປະຊາຊົນ ສະຫາຍ ພວກໂຕຮູ້ແລ້ວບໍວ່າ ສັງຄົມລາວບໍ່ຍອມຮັບ ໃນຣະບອບບ້າໆບໍ່ໆອັນນີ້ໄປແລ້ວ

                 ອານາຈັກໂຈນລາວແກວແດງ ເປັນປະເທສທຸກຍາກລ້າຫລັງທີ່ສຸດໃນໂລກ ທັງໆ ທີ່ມີຊັພຍາກອນຫລວງຫລາຍ ພວກສະຫາຍ ໂຕເຄີຍຈັບແຕ່ປືນຫາຂ້າ

             ຄົນລາວຕົນເອງ= ພວກເຮົາຂໍປະກາດເຖິງເສຣີຊົນລາວທົ່ວໂລກ ຈົ່ງພາກັນລຸກຂຶ້ນຕ້ານ ຜເດັດກາຣລາວແກວແດງ ທີ່ຕັດຮອນສິດທິມະນຸສຢ່າງເອົາເປັນ

             ເອົາຕາຍ ເພື່ອສືບທອດກາຣເມືອງເຖື່ອນ ຕາມສັນດານໂຈນຄອງເມືອງຂອງມັນ= ພວກລາວແກວແດງອ້າງວ່າ ມັນຊນະສົງຄ໌ຄາມ ແຕ່ພວກມັນມາພາ

             ກັນເສັຽໄຊໃນຍາມສງົບ ເມື່ອໂຈນແກວລາວແດງ ມັນມາເຊັນສັນຍາລາວວຽດ ໃນປີ 1977 ທີ່ມັນບອກວ່າ ອານາຈັກເຖື່ອນມັນເປັນເມືອງຂຶ້ນໃນຕົວຂອງ

             ວຽດນາມ ເກີນພວກສູ ສະຫາຍເບິດແນວຄິດແລ້ວບໍ່ນໍ= ໃນຄຳທີ່ເວົ້າວ່າ ມຶງໂຕນັ້ນ ມັນເປັນພາສາພື້ນບ້ານຂອງລາວເຮົາ ໃນຄຳວ່າສະຫາຍນັ້ນກໍ່ຄືສ່ຽວ

             ນັ້ນເອງ ຖ້າຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນຄຳວ່າ ໂຕ ຫຼືເຮົານັ້ນ ໃຫ້ພາກັນເຂົ້າໄປເບິ່ງໃນຫໍສມຸດຂອງລາວຫຼືຂອງໄທຍ ຈະເຫັນຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງເລີ

 

                     ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ