ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                          ແກວວຽດມິນຈະຄອບຄອງແຜ່ນດິນລາວໃນບໍ່ຊ້າ

 

               ປະຊາຊົນລາວແຕ່ເໜືອຕຣອດໃຕ້ ມີໃຈສ່ຽງຫລາຍຄົນ ວິຕົກກັງວົນ ຢ້ານແກວວຽດມິນຈະກືນກິນລາວ ເພາະເຂົາເຄີຍຄອບຄອງມາແຕ່ຕັ້ງພັຄແນວ

             ລາວຮັກຊາຕພຸ້ນມາ ເພື່ອຄວາມແນ່ນອນ= ຕໍ່ມາພວກເຂົາກໍ່ມາພາກັນເຊັນສັນຍາຕື່ມໃນປີ 1977 ມານັ້ນ ອັນນັ້ນຫລະຄືກືນກິນພໍແຮງມາແລ້ວແກວ

             ບໍ່ມີວັນຍອມໃຫ້ພວກຂນະແນວລາວຮັກຊາຕສືບຕໍ່ໄປດົນດອກ ເພາະປ່າໄມ້= ກາຣເມືອງ- ກາຣປົກຄອງ- ກາຣລົງທຶນ ກຳມະກອນເຮັດວຽກສ່ວນໃຫ່ຽ

             ກະແມ່ນຫວຽດນາມທັງຊິ້ນ ທັງມີຫລາຍສະຫາຍທີ່ຢູ່ໃນຄນະຣັຖບາລ ເປັນເຊື້ອສາຍແກວວຽດມິນ ຫຼືສາຍຫວຽດນາມ= ພວກເຮົາໄດ້ຂ່າວດີວ່າ ຍັງມີຄົນ

             ຮັກຊາຕຄົນນຶ່ງ ກ່າວໃວ້ວ່າ ມັນຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກຢູ່ ທີ່ວ່າລາວຈະກາຍເປັນ ຈາມປາ 2 ເພາະວ່າໃນຣະຍະນີ້ ມັນມີລາວຍຸກໃໝ່ເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວ ແລະ

             ຊາວໂລກກໍ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນແນ່ນອນ

 

                             ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ