ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                      ຣັຖບາລຄວນຊ່ອຍແກ້ບັນຫາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ

 

         ບັນຫາຄົນຂໍທານໃນລາວຍັງມີຫລາຍ= ທາງກາຣລາວຍອມຮັບວ່າ ກາຣແກ້ໄຂບັນຫາຄົນຂໍທານ ມີຄວາມລຳບາກຫລາຍໃນລະຍະຫລັງໆມານີ້= ປາກົດວ່າ

        ເຫັນຄົນຂໍທານ ຫຼືຄົນພະເນຈອນຫລາຍຂຶ້ນ ຢູ່ຕາມຕົວເມືອງໃຫ່ຽໆ ເຊັ່ນໃນນະຄອນວຽງຈັນທນ໌= ຊຶ່ງສ້າງພາບພົດອັນບໍ່ງາມ ແລະຄວາມບໍ່ເປັນຣະບຽບ

        ຮຽບຮ້ອຍໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໃນຂນະທີ່ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບຍອມຮັບວ່າ ມີຄວາມລຳບາກຫລາຍ ໃນກາຣແກ້ໄຂບັນນີ້ ຍ້ອນຫລາຍສາຍເຫຕຸ ເພາະຣັຖບາລ

        ບໍ່ພົວພັນກັບປະຊາຊົນລາວ ພົວພັນນຳແຕ່ຄົນຕ່າງຊາຕ= ອີງຕາມລາຍງານຈາກທ້ອງຖິ່ນ ໃນວັນທີ 15 ກໍຣະກະດານີ້ ໃນເຂດວົງວຽນ ນໍ້າພຸແລະຕາມ

        ເສັ້ນທາງແຄມນໍ້າຂອງ ໃນຍ່ານໃຈກາງເທສບານ ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທນ໌ ເປັນເຂດທີ່ມີຄົນຂໍທານຍ່າງໄປມາຫລາຍ ແລະນັ່ງຢາຍກັນຢູ່ ເພື່ອຖ້າ

        ຂໍເງິນແລະອາຫານນຳບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທສ= ຄົນຂໍທານເຫລົ່ານີ້ ມີທັງຍິງຊາຍ ທັງຜູ້ໃຫ່ຍແລະເດັກນ້ອຍ ທີ່ມີທັງຮ່າງກາຍ

        ແຂງແຮງສົມບູນ ແລະພິກາຣແລະບ້າໃບ້ເສັຽຈິດ ຊຶ່ງໄດ້ເພີ້ມຈຳນວນຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍເປັນໜ້າຕົກໃຈ ແຕ່ທາງພັຄຣັຖບາລ ມີໜ້າຕາຍິ້ມແຍ້ມ

        ແຈ່ມໃສ ເພາະພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນຄົນຈົນ= ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມປຣາກົດກາຣດັ່ງກ່າວ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງນັ້ນ ກໍ່ຄືຫ້ອງກາຣສັງຄົມສົງຄ໌ເຄາະ

        ຂອງຜແນກແຮງງານແລະສວັດດີກາຣ ສັງຄົມກ່າວໃນຕອນທີ່ໃຫ້ສຳພາດວ່າ ປັດຈຸບັນຄົນຂໍທານໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທນ໌ມີ 4 ປະເພດ ຄື ຄົນພິ

        ກາຣ ຄົນບ້າໃບ້ເສັຽຈິດ ຄົນຕິດຢາເສຕິດ ແລະຄົນທີ່ມີຮ່າງກາຍແຂງແຮງສົມບູນດີ= ໃນລະຍະຜ່ານໆມາ ກາຣແກ້ໄຂສ່ວນໃຫ່ຽແມ່ນອາໃສພຽງແຕ່ກາຣ

        ອົບຣົມ ທາງດ້ານແນວຄິດໃຫ້ຂະເຈົ້າ ໂດຍສະເພາະຄົນຂໍທານທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ໄດ້ຖືກສົ່ງຄືນພູມລຳເນົາເດີມ ສ່ວນຄົນຂໍທານທີ່ຕິດຢາເສບຕິດ ຖືກ

        ນຳໄປມອບໃຫ້ແກ່ສູນບຳບັດຢາເສບຕິດບ້ານສົມສງ່າ= ສຳຣັບຄົນຂໍທານທີ່ເສັຽອົງຄ໌ຄະ ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼືອຳນາຈກາຣປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເປັນ

        ຜູ້ເບິ່ງແຍງ= ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍອມຮັບວ່າ ກາຣແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຕົກໄປຢ່າງເດັດຂາດນັ້ນ ຍັງມີຄວາມຫ້ຍຸງຢາກຫລາຍ

        ເພາະວ່າ ບາງຈຳພວກ ພາຍຫລັງທີ່ຖືກອົບຣົມ ແລະຖືກສົ່ງກັບຄືນຖິ່ນຖານເດີມ ແລ້ວອີກບໍ່ດົນຊໍ້າພັດກັບຄືນມາຂໍທານຕື່ມ= ບາງຈຳນວນ ເມື່ອຣະດູກາຣ

        ຜລິດສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ກໍພາກັນເລາະຂໍທານຕາມຕົວເມືອງຄືນໃໝ່ ຈົ່ນກາຍເປັນປະເພນີ= ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສເນີວ່າ ຖ້າຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາຄົນຂໍທານ

        ຫລຸດລົງ ທັງໃນສະເພາະໜ້າແລະຍາວນານ ທາງພັຄຣັຖຕ້ອງໃຫ້ມີກາຣຮ່ວມມື ຈາກຫລາຍພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ= ພ້ອມທັງສ້າງຄນະຮັບຜິດຊອບວຽກ

        ງານດັງກ່າວ. ປະກອບພາຫານະແລະເພີ້ມງົບປະມານ ແກ່ຄນະກັມກາຣແກ້ໄຂຄົນຂໍທານ ບໍ່ແມ່ນຈະວົນກ່ຽວແຕ່ກັບຄົນຕ່າງຊາຕຢ່າດຽວ= ນອກຈາກນີ້

        ຕ້ອງສ້າງສູນເຕົ້າໂຮມຊົ່ວຄາວ ຫຼືສູນຮອງຮັບຄົນຂໍທານ ໂດຍສະເພາແມ່ນຜູ້ທີ່ຂາດບ່ອນເພິ່ງພາອາສັຍ ແລະຄົນບ້າໃບ້ເສັຽຈິດ ຫຼືເດັກນ້ອຍຂ້າງຖນົນ=

        ສ້າງວິຊາຊີບໃຫ້ຂະເຈົ້າ ຣວມໄປເຖິງນິຕິກັມສະເພາະ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນກາຣແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ

 

                    ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ