ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

ຣັຖບາລຕ້ອງເບິ່ງແຍງປະຊາຊົນຂອງຕົນ

 

ຄນະແຂວງ ສາຣະວັນ ກຳລັງຊອກຫາທີ່ດິນ ເພື່ອໃຫ້ວຽດນາມປູກອ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວປູກໄດ້= ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທາງກາຣແຂວງ ສາຣະວັນ ກຳລັງ

ຊອກຫາດິນ ເພື່ອໃຫ້ບໍຣິສັດວຽດນາມປູກອ້ອຍ ທັ້ງໆ ທີ່ມີກາຣໂຈະກາຣໃຫ້ສຳປະທານ ພື້ນທີ່ດິນເນື້ອທີ່ດິນ 6000 ເຮັກຕາ ທີ່ໃຊ້ປູກອ້ອຍຂອງບໍຣິສັດວຽດ

ນາມ Huaong Anh Attapeu Sugae company ໃນແຂວງອັຕປື ບໍຣິສັດວຽດນາມໄດ້ຂໍສັມປະທານທີ່ດິນສຳລັບປູກອ້ອຍ ທີ່ແຂວງສາຣະວັນ ຣະຫ່ວາງເຂດຕໍ່

ເມືອງສາຣະວັນ ກັບເມືອງວາປີ ບ້ານບືງຂາມ ບ້ານນາດົງແລະບ້ານນາບົງ ຮ່ວມທັງໂຄງກາຣສ້າງໂຮງງານຜລິດນໍ້າຕານ ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວຊຶ່ງໃນເວລານີ້

ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບກາຣອະນຸມັດແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະທາງກາຣແຂວງ ກຳລັງຊອກຫາພື້ນທີ່ດິນໃຫ້ຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີກາຣໂຈະ ໃຫ້ສຳປະທານກໍ່ຕາມ= ດັ່ງເຈົ້າໜ້າ

ທີ່ຜແນກກາຣລົງທຶນ ທີ່ແຂວງສາຣະວັນເວົ້າວ່າ= ໃນກາຣປູກອ້ອຍຂອງວຽດນາມ ຂອງຫົວຜາດຂໍເນື້ອທີ່ປະມານ 20 ພັນເຮັກຕາ ພວກເຂົາສິ່ສ້າງຕັ້ງໂຮງ

ງານນໍ້າຕານ ພວກເຂົາສຳຣວດໃນເຂດເມືອງສາຣະວັນ ກັບເມືອງວາປີ ມີ 20 ພັນເຮັກຕາ ກໍ່ໝາຽຄວາມວ່າ ວຽດນາມຕ້ອງເອົາທົ່ວແຂວງສາຣະວັນ ພວກ

ເຮົານີ້ຄິດວ່າຄັນຊິ້ໄດ້ ບໍ່ຮອດປານນັ້ນດອກ= ຖ້າປະມານ 300 400- ເຮັກຕາມີໂອກາດໄດ້ ຊ່ວງນີ້ເປັນຊ່ວງທີ່ເຂົາຊອກຫາ ເນື້ອທີ່ຮັບຮອງໃຫ້ເຂົາບໍ່ທັນໄດ້

ດຽວນີ້= ທ່ານຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ຈາກຜົນສຳດວດຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ແຂວງສາຣະວັນຄາດວ່າ ຈະສາມາຖໄດ້ພື້ນທີ່ປະມານ 100 ເຮັກຕາ ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ

ເປັນເຂດສຳປະທານເກົ່າ ຂອງບໍຣິສັດໄທຮົວ ທີ່ເຄີຍສຳປະທານປູກຕົ້ນໄມ້ ແຕ່ຍ້ອນກິຈກາຣບໍ່ໄປດີ ເລີຍຢຸດກາຣປູກ ທາງກາຣແຂວງຈະເອົາໃຫ້ບໍຣິສັດວຽດ

ນາມ ສ່ວນເຫລືອຈະຊອກຫາເພີ້ມເຕີມ ທາງກາຣແຂວງຍັງຕ້ອງກາຣ ກາຣສຳຣວດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມນຳອີກ= ທ່ານກ່າວເພີ້ມວ່າ ເຣື້ອງ

ນີ້ມັນຕ້ອງມີຢູ່ ຕົວນີ້ແມ່ນພວກເຮົາຈະຂໍຄວາມເຫັນ ຈາກສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ ຈາກຫ້ອງກາຣຊັພຍາກອນນໍ້າ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ເພາະວ່າເຂົາ

ຈະມີຄວາມເຫັນມາ ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກັນ ແລະເຂົາຈະເວົ້າເລື້ອງກາຣຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຖ້າວ່າສິ່ເຮັດໄດ້ ມັນຈະມີໃນບົຕແຜນຄຸ້ມຄອງຜູ້ແລ້ວ ເຈົ້າ

ໜ້າທີ່ທ່ານນັ້ນສລຸບວ່າ ກາຣອະນຸມັດພື້ນທີ່ຈຳນວນຫລວງຫລາຍຂນາດນີ້ ຈະເປັນໜ້າທີ່ຂອງສູນກາງ ທາງກາຣແຂວງ ພໍພຽງແຕ່ຊອກພື້ນທີ່ໃຫ້ສ່ວນກາຣ

ຕັດສິນໃຈນັ້ນຈະແມ່ນແຕ່ຣັຖບາລກາງ= ເພາະຣັຖບາລລາວ ຍັງຢູ່ໃຕ້ອຳນາຈຂອງວຽດນາມ ແລະກໍ່ພາກັນຊ່ວຍແຕ່ຄົນວຽດນາມ ຖ້າແມ່ນເປັນຄົນລາວ

ພັຄຣັຖ ຈະປັດເຄັຽອອກຈາກພື້ນທີ່ຢ່າງເດັດຂາດ ເພາະອຳນາຈຢູ່ນຳພວກເຂົາເອງ

 

ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ