ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

ຣະບອບຜເດັນກາຣມີອັນໃດແນ່

 

ຣະບອບຜເດັດກາຣ ມີລັກສະນະເດັ່ນຢູ່ ທີ່ກາຣຣວມອຳນາຈກາຣເມືອງກາຣປົກຄອງ ໃວ້ທີ່ບຸກຄົນພຽງຄົນດຽວ= ຄນະດຽວ=ຫຼື ພັຄດຽວ= ໂດຍບຸກຄົນ

ຫຼືຄນະບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ສາມາຖໃຊ້ອຳນາຈນັ້ນ ຄວບຄຸມບັງຄັບປະຊາຊົນໄດ້ໂດຍເດັດຂາດ= ຫາກປະຊາຊົນຄົນໃດຄັດຄ້ານຜູ້ນຳ ຫຼືຄນະຜູ້ນຳຂອງເຂົາ ຄົນ

ນັ້ນ ກໍ່ຈະຄືກລົງໂທສ ໃຫ້ທຳງານໜັກ ຫຼືຖືກຈຳຄຸກ

ຣະບອບຜເດັດກາຣມີ 3 ແບບ ດັ່ງນີ້ ຄື

1. ຜເດັດກາຣ ທະຫາຣ

2. ຜເດັດກາຣ ຟາສຊິສຕ໌

3. ຜເດັດກາຣ ຄອມມິນິສຕ໌

ຜເດັດກາຣທະຫາຣມີດັ່ງນີ້ ຄື

(1) ຣະບອບຜເດັດກາຣທະຫາຣ= ຣະບອບຜເດັດກາຣທະຫາຣ ໝາຽເຖິງ ຣະບອບຜເດັດກາຣ ທີ່ຄນະຜູ້ນຳຝ່າຍທະຫາຣ ເປັນຜູ້ໃຊ້ອຳນາຈ ຜເດັດກາຣ

ໃນກາຣປົກຄອງໂດຍຕົງ ຫຼືໂດຍອ້ອມ ຜ່ານທາງພົລເຣືອນ ທີ່ພວກຕົນສນັບສນູນ ແລະມັກຈະໃຊ້ກົດອັຍກາຣເສິກ= ຫຼືຣັຖທັມນູນ ທີ່ຄນະຂອງຕົນສ້າງ

ຂຶ້ນເປັນເຄື່ອງມື ໃນກາຣປົກຄອງໂດຍທົ່ວໄປ= ຄນະຜູ້ນຳທະຫາຣ ມັກຈະໃຊ້ອຳນາຈຜເດັດກາຣ ກາຣປົກຄອງປະເທສ ເປັນກາຣຊົ່ວຄາວ ຣະຫວ່າງທີ່ປະ

ເທສຢູ່ໃນພາວະສົງຄ໌ຄາມ ຫຼືຫລັງຈາກລົ້ມເລີກ ຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ ໂດຍມີເປົ້າໝາຽ ເພື່ອກຳຈັດພັຍຄຸກຄາມບາງຢ່າງ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຣັຖ

ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ເມື່ອເຫຕຸກາຣຄວາມວຸ້ນວາຍຕ່າງໆ ສງົບລົງ ຄນະຜູ້ນຳທາງທະຫາຣ ກໍ່ມັກຈະອ້າງສາຍເຫຕຸກາຣຕ່າງໆ ນາໆ ເພື່ອຢຶດອຳນາຈກາຣ

ປົກຄອງປະເທສຕໍ່ໄປອີກ= ບໍ່ຍອມທີ່ຈະຄືນອຳນາຈ ກັບມາໃຫ້ປະຊາຊົນໂດຍງ່າຍ ດັ່ງເຫຕຸກາຣທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນສະຫະພາບ ພມ້າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ເປັນຕົ້ນ=

ແຕ່ວ່າ ເມື່ອເວລາຜ່ານດົນນານອອກໄປ ກະແສຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃນໝູ່ປະຊາຊົນ ຣວມທັງແລ່ງກົດດັນຈາກນາໆຊາຕ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄນະຜູ້ນຳທາງທະຫາຣ

ກຸມອຳນາຈກາຣປົກຄອງໃວ້ບໍ່ໄດ້ ໃນທີ່ສຸດກໍຈຳເປັນ ຕ້ອງຄືນອຳນາຈໃຫ້ປະຊາຊົນ ແຕ່ກົ່ວຈະມາເຖິງຈຸດນີ້ໄດ້ ໃນບາງປະເທສກໍເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ມີ

ກາຣຕໍ່ສູ້ຣະຫວ່າງກຳລັງຂອງປະຊາຊົນ ກັບກຳລັງຂອງຣັຖບາລຜເດັດກາຣທະຫາຣ ຊຶ່ງຈາກປະວັຕສາສຕ໌= ກາຣຮຽກຮ້ອງສິດທິເສຣີພາບ ໃນກາຣປົກ

ຄອງທີ່ຜ່ານມາ ມັກຈະຈົບລົງ ໂດຍໄຊຊນະ ເປັນຂອງຝ່າຍປະຊາຊົນ= ເຊັ່ນເຫຕຸກາຣ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນທີ່ໂຣມາເນັຽ ຟິລິບປິນສ໌ ເປັນຕົ້ນ= ຕົວຢ່າງຂອງກາຣ

ປົກຄອງ ແບບຜເດັດກາຣທະຫາຣ ເຊັ່ນ ກາຣປົກຄອງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຣະຫວ່າງສົງຄ໌ຄາມໂລກຄັງທີ 2 ອັນເປັນຣະຍະ ທີ່ພົລເອກ ໂຕໂຈ ແລະຄນະນາຍທະ

ຫາຣ ໃຊ້ອຳນາຈຜເດັດກາຣ ໃນກາຣປົກຄອງ ຫຼືກາຣປົກຄອງຂອງໄທຍ ຣະຫວ່າງທີ່ ບໍ່ມີຣັຖທັມນູນ ໃນຣະຫວ່າງວັນທີ 20 ຕຸລາຄົມ 2501 ເຖິງວັນທີ 20

ມິຖຸນາຍົນ 2511 ອຳນາຈກາຣປົກຄອງປະເທສ ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ກາຣຄວບຄຸມ ຂອງຄນະປະຕິວັຕ ຊຶ່ງນຳໂດຍ ຈອມພົລສຖິສ ທນະຣັຊຕ໌ ແລະຈອມພົລ

ຖນອມ ກິຕຕິຂຈອນ ສ່ວນໃນປັດຈຸບັນກໍ່ມີ ເຊັ່ນ ກາຣປົກຄອງຂອງສະຫະພາບ ພມ້າ ພາຍໃຕ້ກາຣນຳຂອງພົລເອກຕານສ່ວຍ ເປັນຕົ້ນ

(2) ຣະບອບຜເດັດກາຣຟາສຊິສຕ໌= ຣະບອບຜເດັດກາຣຟາສຊິສຕ໌ ໝາຽເຖິງ ຣະບອບຜເດັດກາຣທີ່ຜູ້ນຳຄົນນຶ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບກາຣສນັບສນຸນ ຈາກກຸ່ມ

ນັກທຸຣະກິດແລະກອງທັບ ໃຫ້ໃຊ້ອຳນາຈຜເດັດກາຣ ປົກຄອງປະເທສ ຜູ້ນຳໃນຣະບອບກາຣປົກຄອງຜເດັດກາຣຟາສຊິສຕ໌ ຈະມີລັດທິກາຣເມືອງ ທີ່

ເອີ້ນກັນວ່າ ລັດທິຟາສຊິສຕ໌ ເປັນລັດທິຊີ້ນຳໃນກາຣປົກຄອງ ແລະມຸ້ງທີ່ຈະໃຊ້ອຳນາຈຜເດັດກາຣ ກາຣປົກຄອງປະເທສ ເປັນກາຣຖາວອນ ໂດຍເຊື່ອ

ວ່າ ຣະບອບກາຣປົກຄອງແບບນີ້ ເໝາະສົມກັບປະເທສຂອງຕົນ ແລະຈະຊ່ອຍໃຫ້ປະເທສຂອງຕົນມີຄວາມຈະເຣີນກ້າວໜ້າໂດຍໃວ ຕົວຢ່າງຂອງກາຣ

ປົກຄອງ ຣະບອບຜເດັດກາຣຟາສຊິສຕ໌ ເຊັ່ນ ກາຣປົກຄອງຂອງອິຕາລີ ສມັຍມຸສໂສລີນີເປັນຜູ້ນຳ ຣະຫວ່າງ ພ.ສ. 2473 2486 ກາຣປົກຄອງຂອງເຍີ

ຣະມັນນີ ສມັຍຮິຕເລີເປັນຜູ້ນຳ ຣະຫວ່າງ ພ.ສ. 2476 2488 ຫຼືກາຣປົກຄອງຂອງສະເປນ ສມັຍຈອມພົລຟຣັງໂກ ເປັນຜູ້ນຳ ຣະຫວ່າງ ພ.ສ. 2480

2518 ເປັນຕົ້ນ

(3) ຣະບອບຜເດັດກາຣຄອມມຸນິສຕ໌= ຣະບອບຜເດັດກາຣຄອມມຸນິສຕ໌ ໝາຽເຖີງ ຣະບອບຜເດັດກາຣທີ່ພັຄຄອມມຸນິສຕ໌ມີພຽງພັຄດຽວ ໄດ້ຮັບກາຣ

ຍອມຮັບ ຫຼືສນັບສນຸນຈາກກຸ່ມບຸກຄົນຕ່າງໆ ແລະກອງທັບ ໃຫ້ເປັນຜູ້ໃຊ້ອຳນາຈຜເດັດກາຣປົກຄອງປະເທສ- ຄນະຜູ້ນຳຂອງພັຄຄອມມຸນິສຕ໌ ເຊື່ອວ່າ

ຣະບອບຜເດັດກາຣຄອມມຸນິສຕ໌ ເປັນຮູບແບບກາຣປົກຄອງ ທີ່ເໝາະສົມກັບປະເທສຂອງຕົນ ແລະຈະຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ຊົນຊັ້ນກັມມາຊີບເປັນອິສຣະ ຈາກ

ກາຣກົດຂີ່ໂດຍຊົນຊັ້ນນາຍທຶນ ຣວມທັງເຮັດໃຫ້ປະເທສ ມີຄວາມຈະເຣີນກ້າວໜ້າ ແລະເຂັ້ມແຂງ ທັດທ່ຽງກັບຕ່າງປະເທສໄດ້= ໃວກົ່ວຣະບອບກາຣປົກ

ຄອງແບບອື່ນໆ ຣະບອບຜເດັດກາຣຄອມມຸນິສຕ໌ ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ຈາກຣະບອບຜເດັດກາຣທະຫາຣ ຢູ່ຂໍ້ນຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ຄືຣະບອບຜເດັດກາຣທະຫາຣ

ຈະຄວບຄຸມສະເພາະກິຈກັມທາງກາຣເມືອງ ຂອງປະຊາຊົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຣະບອບຜເດັດກາຣຄອມມຸນິສຕ໌ ຈະໃຊ້ອຳນາຈຜເດັດກາຣ ຄວບຄຸມກິຈກັມແລະ

ກາຣດຳເນີນຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນທຸກດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານກາຣເມືອງ ກາຣປົກຄອງ ດ້ານເສຖກິດແລະດ້ານສັງຄົມ ດ້ວຍເຫຕຸນີ້ ນັກຣັຖສາສຕ໌ ຈຶ່ງ

ເອີ້ນຣະບອບຜເດັດກາຣຄອມມຸນິສຕ໌ ອີກຢ່າງນຶ່ງວ່າ ຣະບອບຜເດັດກາຣແບບເບດເສດ ຫລັກກາຣຂອງຣະບອບຜເດັດກາຣ ມີດັ່ງນີ້

1. ມີຜູ້ນຳຄົນດຽວ= ຫຼືຄນະຜູ້ນຳຂອງກອງທັບ ຫຼືຂອງພັຄກາຣເມືອງພຽງກຸ່ມດຽວ ມີອຳນາຈສູງສຸດ ແລະສາມາຖໃຊ້ອຳນາຈນັ້ນໄດ້ຢ່າງເຕມທີ ໂດຍບໍ່

ຕ້ອງຟັງສຽງຄົນສ່ວນໃຫ່ຽໃນປະເທສ

2. ກາຣຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຜູ້ນຳຫຼືຄນະຜູ້ນຳ= ມີຄວາມສຳຄັນວ່າ ກາຣຄຸ້ມຄອງສິດທິເສຣີພາບຂອງປະຊາຊົນ ປະຊາຊົນບໍ່ສາມາຖທີ່ຈະວິພາກ

ວິຈານ ກາຣກະທຳຂອງຜູ້ນຳຢ່າງເປີດເຜີຍໄດ້

3. ຜູ້ນຳຫຼືຄນະຜູ້ນຳ ສາມາຖທີ່ຈະຢູ່ໃນອຳນາຈໄດ້ຕລອດຊີວິດ ຫຼືດົນນານ ເທົ່າທີ່ກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມງານ ຫຼືກອງທັບໃຫ້ກາຣສນັບສນູນ ສ່ວນປະຊາຊົນທົ່ວໄປ

ບໍ່ມີສິດທິ ທີ່ຈະປ່ຽນຜູ່ນຳໄດ້ໂດຍວິຖີທາງຣັຖທັມນູນ

4. ຣັຖທັມນູນ ແລະກາຣເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນທີ່ຈັດຂຶ້ນ ຕາມຣັຖທັມນູນ ແລະຣັຖສະພາ= ບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກະບວນກາຣທາງກາຣປົກ

ຄອງ ເໝືອນຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ ກ່າວຄື ຣັຖທັມນູນເປັນແຕ່ພຽງຮາກຖານຮອງຮັບອຳນາຈ ຂອງຜູ້ນຳເທົ່ານັ້ນ= ສ່ວນກາຣເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະ

ພາຜູ້ແທນທີ່ຈັດຂຶ້ນ ກໍເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນອອກສຽງເລືອກຕັ້ງ=ຜູ້ສມັກທີ່ຜູ້ນຳ ຫຼືຄນະຜູ້ນຳ ສົ່ງເຂົ້າມາສມັກເລືອກຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ=ໃນທຳນອງດຽວກັນ ຣັຖສະ

ພາກໍຈະປະຊຸມກັນປີລະ-5-ຫາ-10-ວັນ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະຢືນຢັນໃຫ້ຜູ້ນຳ ຫຼືຄນະຜູ້ນຳ ທຳກາຣປົກຄອງຕໍ່ໄປ ຕາມທີ່ຜູ້ນຳຫຼືຄນະຜູ້ນຳເຫັນສົມຄວນ=

ຄຳສອນຂອງພໍ່ກະດວດ= ລ້ວນແຕ່ເປັນຄຳສອນງ່າຍໆ ທີ່ເຮົາຮູ້ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດຕາມ ຖ້າທ່ານຄິດຈະເປັນໃຫ່ຽ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ເປັນໃຫ່ຽ- ຖ້າທ່ານຄິດ

ຢາກເປັນອັນໃດ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ເປັນສິ່ງນັ້ນ= ເພາະມີຄວາມສແວງ ບໍ່ແມ່ນເພາະລໍຄອຍ ເພາະຊຽວຊານ ບໍ່ແມ່ນເພາະໂອກາດ ເພາະສາມາຖ ບໍ່ແມ່ນເພາະ

ໂຊກຊ່ອຍ= ດັ່ງນີ້ແລ້ວ ລິຂິຕຟ້າ ຫຼືຈະສູ້ມານະຕົນ= ນົກເຮັດຮັງໃຫ້ເບິ່ງໄມ້= ຂ້າເລືອກນາຍ ໃຫ້ເບິ່ງນໍ້າໃຈ ຜູ້ທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຽທີ່ສຸດ ຄືຜູ້ທີ່ທຳຕົນໃຫ້ນ້ອຍທີ່ສຸດ

ທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດກໍ່ຈະກາຍ ເປັນຜູ້ທີ່ໃຫ່ຽທີ່ສຸດ ທີ່ມີກຽດ ຄື ຜູ້ທີ່ໃຫ້ກຽດຜູ້ອື່ນ= ສະຕິບໍ່ມາ ປັນຍາກໍ່ບໍ່ມີ- ໄມ້ຄົດໃຊ້ເຮັດຂໍກ່ອງເຂົ້າ ເຫລັກງໍ ໃຊ້ເຮັດກ່ຽວ ແຕ່

ຄົນຄົດດ້ຽວ ໃຊ້ອັນໃດບໍ່ໄດ້ເລີຍ= ເລັ່ນໝາກດາມ ຢ່າບຸກເອົາແຕ່ຢ່າງດຽວ ໄປໝາກດາມ ຍັງຕ້ອງຄິດ ໄປໝາກຊີວິຕ ຈະບໍ່ຄິດໄດ້ຢ່າງໃດ ເມື່ອໃຜຈັກ

ຄົນນຶ່ງ ທຳຜິດ ທ່ານຢ່າຝ້າວຕຳໜີຫຼືຕໍ່ວ່າເຂົາ= ເພາະຖ້າທ່ານເປັນເຂົາ ແລະຕົກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມ ເຊັ່ນດຽວກັບເຂົາ ທ່ານອາດຈະຕັດສິນໃຈ ເຮັດ

ເຊັ່ນດຽວກັບເຂົາກໍໄດ້ ປົກຄອງຣະດັບທັມດາ ໃຊ້ຄວາມສາມາຖຂອງຕົນຢ່າງເຕມທີ ປົກຄອງຣະດັບກາງ ໃຊ້ກຳລັງຂອງຄົນອື່ນຢ່າງເຕມທີ ຄິດທຳກາຣ

ໃຫ່ຽ ຢ່າສົນໃຈເຣື່ອງເລກນ້ອຍ= ຕາສາມາຖແນມເຫັນສິ່ງທີ່ໄກ້ໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາຖແນມເຫັນຄິ້ວຂອງຕົນໄດ້= ຄົນສ່ວນໃຫ່ຽ ໃສ່ໃຈກັບຜົນໄດ້ ຣະຍະສັ້ນ

ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄົນສລາດຢ່າງແທ້ຈິງ ຈະເບິ່ງໄປຍັງອະນາຄົດ=

ປັດຈຸບັນ ປະເທສລາວ ເປັນພຽງແຂວງນຶ່ງ ຂອງວຽດນາມໄປແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ທັນວາ ປີ 1975 ເຊັ່ນດຽວກັບອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ຕາ

ວັນຕົກ 19 ແຂວງ ທີ່ຖືກຝຣັ່ງເສສ ແລະສຍາມປະເທສໄທຍ ຕັດແບ່ງກັນກິນ ໃນວັນທີ່ 3 ຕຸລາ ຄ.ສ. 1893 = ສຳຫລັບລາວນອກອົພຍົບທີ່ໜີຕາຍ

ຣອດຕາຍ ເຫລືອຕາຍ ຈາກກາຣໄລ່ຂ້າ ຈາກກຸ່ມລາວແດງແລະວຽດແດງ ໃນປີ ຄ.ສ. 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ເປັນພຽງຄົນໄຮ້ຊາຕ ໄຮ້ແຜ່ນດິນເທົ່ານັ້ນເອງ=

ກາຣຕໍ່ສູ້ຂອງລາວນອກ ຢູ່ທົ່ວໂລກ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພຽງແຕ່ເວົ້າ ດ້ວຍປາກເປົ່າເທົ່ານັ້ນເອງ= ບໍ່ມີທິສດີໃດໆ ໃນດ້ານກາຣເມືອງ ໃນດ້ານກາຣຕໍ່ສູ້ ທາງວິ

ຊາກາຣເລີຍ ແລ້ວມັນຈະຊນະໄດ້ຢ່າງໃດ= ທຸກໆ ກາຣຕໍ່ສູ້ ມັນຕ້ອງມີຫລັກກາຣ ແຜນກາຣ ເບິ່ງຕົວຢ່າງ ຂອງພວກລາວແດງ ເຂົ້າມາໃນປີ 1973 ເຂົາ

ໃຊ້ເວລາໃນກາຣຕໍ່ສູ້ ບໍ່ເຖິງສອງປີ ພວກເຂົາກໍ່ຊນະແລ້ວ ເພາະອັນໃດ ເພາະວ່າ ພວກທ່ານຂາດສະຕິປັນຍາ ມີແຕ່ພາກັນລ່ອງລອຍ ໄປຕາມຄອງຄາດ

ຄອງໄຖເທົ່ານັ້ນ=

ຮູ້ແລ້ວບໍ່ວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ສປປລາວ ເປັນຫຸ່ນແກວ= ຣັຖບາລ ສປປລາວ ຈະສືບຕໍ່ກາຣຂ້າ ລ້າງເຜົ່າພັນ ມຸ້ງແລະລາວທຸກເຜົ່າ ແຕ່ເໜືອຕລອດ

ໃຕ້ ແລະອະດີດປະຕິກາຣລາວ ທີ່ລອດຕາຍ ທັງໃນປະເທສແລະຕ່າງປະເທສ ໄປຈົ່ນກົ່ວຈະສ້າງ ສະຫະພັນວຽດນາມໄດ້ສຳເຣັຈ ຕາມພິນັຍກັມຂອງປະ

ທານ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ໄດ້ວາງນະໂຍບາຍໃວ້ ຕອນຕໍ່ສູ້ເອົາເອກຣາຊ ອິນດູຈີນ ຈາກຝຣັ່ງເສສ= ວຽດນາມ ຂເມຣ ລາວ ຣວມກັນເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ ເອີ້ນ

ວ່າສາມຊາຕອ້າຍນ້ອງ ຄືຊາຕດຽວກັນ= ນະໂຍບາຍສຳຄັນຂອງ ພັຄ ລັດ ສປປລາວ ໃນຄນະນີ້ ກໍ່ຄື ນຳໃຊ້ທິສດີ ມະຕິຂໍ້ທີ 5 ທີ່ວາງອອກໃຊ້ໃນປີ 1973

ນຳອອກມາໃຊ້ ສ້າງຄວາມແຕກແຍກ ຄວາມສາມັກຄີ ບໍ່ໃຫ້ຄົນລາວ ອົພຍົບທີ່ເຫລືອຕາຍ ໃນຕ່າງປະເທສ ຣວມຕົວກັນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ໂດຍວິທີຫລອກ

ໃຊ້ ຄົນລາວອົພຍົບທີ່ເຫລືອຕາຍ ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກາຣເມືອງ ໃຫ້ທຳງານເປັນສາຍລັບໃຫ້ ໃນຕ່າງປະເທສ ເພື່ອສົ່ງຂ່າວກາຣເຄື້ອນໃຫວຂອງຂບວນກາຣ=

ຂຕລ =ຢູ່ນອກປະເທສໄປໃຫ້ ໃນນັ້ນ ກໍ່ມີພຣະສົງຄ໌ ສົ່ງອອກທັງໄທຍແລະລາວຮ່ວມຢູ່ນຳກັນ ຣະວັງສັຕຣູຂອງປະຊາທິປະໄຕຍ ໃນຄາບຂອງນັກບວຊ

ແລະຄົນລາວນອກຜູ້ໂງ່ຈ້າລ້າຫລັງ ຂາດກາຣສຶກສາ= ຂາດກາຣເມືອງ ທຳງານໃຫ້ສັຕຣູຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງມີມາແລ້ວ ໃນປີ 1973 ຕອນເຊັນ

ສັນຍາຣວມ ລາວສອງຝ່າຍ ແລະປີ 1975 ຕອນຄົນລາວລອຍນໍ້າ ຂ້າມແມ່ນໍ້າໂຂງ ໜີຕາຍຈາກລາວແດງຄອມມຸນິສຕ໌

ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ