ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                 ເຮັດຈັ່ງໃດມັນຈະປອງດອງກັນໄດ້

 

        ກາຣປອງດອງ(ໃນຄຳໆນີ້ ກຳລັງຮີດແລະຖືກຫຍິບຍົກຂຶ້ນມາ ວິພາກວິຈານກັນ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນສັງຄົມ= ຄຳວ່າປອງດອງ ພົຈນານຸກົມ ຕົກລົງກັນດ້ວຍ

       ຄວາມໄກ່ເຄັ່ຽ=ຕົກລົງກັນດ້ວຍໄມຕຣີຈິດ ມຸມມອງຄຳນີ້ ເປັນຄວາມເຫັນຂອງຄົນ ທີ່ຜ່ານກາຣອົບຣົມ ຫລັກສູດເສີມສ້າງສັງຄົມສັນຕິສຸຂ ກາຣປອງດອງ=

       ເປັນພາສາຂເມຣ ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຽວ່າ ເບິ່ງໄປທີ່ເຂົາ ແລະເບິ່ງມາທີ່ເຮົາ ທັງເຂົາທັງເຮົາ ເມື່ອເຫັນກັນແລ້ວວ່າ ມີອັນໃດດີໆ ໃຫ້ແກ່ກັນແນ່ ດັ່ງນັ້ນຄວາມ

       ໝາຽກໍ່ແປວ່າ ຕົກລົງກັນດ້ວຍໄມຕຣີຈິດ ປຣາຖນາດີຕໍ່ກັນ ແລະຕ້ອງເຣີ່ມຕົ້ນດ້ວຍກາຣບໍ່ແບ່ງແຍກບໍ່ຊ່ວງຊີງ ສ່ວນມຸມມອງຂອງພວກເຮົາຕ້ອງຄິດ ຄື

       ຕ້ອງບໍ່ມີກາຣແກ້ງແຍ້ງຜົນປະໂຍດກັນ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສະຖານະກາຣ ໃນບ້ານເຮົາແນມເຫັນແລ້ວ ເຕັມໄປດ້ວຍກາຣແກ້ງແຍ້ງຊ່ວງຊີງ ຊຶ່ງທາງວາຈາ ບໍ່

       ມີທີ່ຈະເວົ້າເຖິງກັນ ໃຫ້ກຽດກັນຫຼືສັມພັນກັນ ສ່ວນທີ່ມີກາຣເວົ້າກັນເຖິງເຣື່ອງກາຣປອງດອງ ແຕ່ຈິງໆແລ້ວ ພຶຖຕິກັມທີ່ອອກມາບໍ່ແມ່ນປອງດອງ=ກາຣ

       ປອງດອງ=ບໍ່ແມ່ນເອົາສຽງຂ້າງຫລາຍ ໄປຂົ່ມສຽງຂ້າງນ້ອຍ ແຕ່ຕ້ອງເຫັນພ້ອມດ້ວຍກັນທຸກຝ່າຍ ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງຢູ້ບົນຫລັກຂອງນິຕິຣັຖ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງອາ

       ສັຍເວລາໃນກາຣຕົກຜລຶກ ເຣື່ອງກາຣປອງດອງ ຖ້າມີອັນໃດແຝງເລັ້ນ ຕົນເຊື່ອວ່າປອງດອງບໍ່ໄດ້ ເມື່ອບໍ່ໃຊ້ຂໍ້ຍຸຕິ ແຕ່ອາດຈະກາຍໄປເກີດເປັນຄວາມຂັດ

       ແຍ້ງຣອບໃໝ່ດ້ວຍຊໍ້າໄປ ຄວນຈະຄ່ອຍໆ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ໃນປະເດັນທີ່ເປັນຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງ ແລ້ວຫາທາງອອກທີ່ວິນ ວິນກັນທຸກຝ່າຍ ແຕ່ຂນະນີ້ກຳລັງມີ້

       ກາຣປະເຊີນໜ້າກັນຢູ່=ກາຣຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສັຽ=ຍອມຮັບດ້ວຍກັນທັງສອງຝ່າຍ ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ແຕ່ກາຣປອງດອງ ຄວນຜ່ານກະບວນກາຣຍຸຕິ

       ທັມ ໂດຍກາຣຫາຂໍ້ແທ້ຈິງ ທີ່ປຣາສຈາກກາຣແຊກແຊງຫຼືບິດເບືອນ ໃຫ້ສານສຖິດຍຸຕິທັມ ຕັດສິນໄປຕາມກົດໝາຍ ຫາກມີເຫຕຸໃຫ້ລົດໂທສ ລໍລົງອາຍາ

       ໃຫ້ເປັນໄປຕາມດຸນພິນິດຂອງສານ ຜົນຂອງກາຣວິນິດສັຍຂອງສານ ນຳໄປປະກອບໃຊ້ໃນກາຣຢຽວຢາ ຕໍ່ສູ້ຜູ້ສູນເສັຽຫຼືຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ=ກາຣທີ່ຄົນ 2

       ກຸ່ມ 2 ຝ່າຍ ຫຼື 2 ຄົນ=ສາມາຖຕົກລົງກັນໄດ້ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ມີຄວາມຍຸຕິທັມຕໍ່ກັນ ໄດ້ປະໂຍດເທົ້າກັນ ບໍ່ຢືນຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງກາຣກ່າວວ່າ ໃຜ

       ຜິດ ແຕ່ຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມຈິງໃຈ ທີ່ຍອມຮັບຊຶ່ງກັນແລະກັນ=ກາຣປອງດອງຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ເມື່ອຕ່າງກຸ່ມຕ່າງຝ່າຍທີ່ທຳຜິດຕໍ່ກັນ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຈິງ

       ໃຈ ທີ່ຈະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ພ້ອມທີ່ຈະຍອມຮັບຜິດດ້ວຍກັນທັງສອງຝ່າຍ ໂດຍຕ້ອງມີຄວາມຍຸຕິທັມຕໍ່ກັນ ແລະຫັນມາເວົ້າຄຸຍກັນດ້ວຍຄວາມເປັນມິດ

       =ຄວາມປອງດອງ= ຄືກາຣທີ່ເຮັດໃຫ້ຝ່າຍຕ່າງ ໆ ທີ່ມີຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼືກາຣເຮັດບໍ່ເໝືອນກັນ ຫຼືຕົງກັນຂ້າມມາຢູ່ ຫຼືຮ່ວມທຳກິດຈະກັມຮ່ວມກັນໄດ້ ໂດຍ

       ບໍ່ມີຄວາມຄິດທີ່ຈະແຍກອອກຈາກກັນ ໂດຍທັງສອງຝ່າຍມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈແລະຍອມຮັບ ໃນກາຣຢູ່ຮ່ວມກັນແລະຈະໄດ້ຜົນຕາມ ທີ່ຝ່າຍຕົນເອງຕ້ອງ

       ກາຣ= ຄວາມປອງດອງຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້=ຕ້ອງມີອົງຄ໌ປະກອບດັ່ງນີ້ ຄື(1)ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງບໍ່ລົງຣອຍກັນ ຕັ້ງແຕ່ 2 ຝ່າຍຂຶ້ນໄປ(2)ມີກາຣເຈຣະຈາຕົກ

       ລົງໄກ່ເກັ່ຽໂດຍຫລັກກາຣຂອງກາຣຣອມຊອມ ປະນິປະນອມ ຫຼືອະລຸ້ມອະລວຍກັນ ຕ້ອງມີຕົວຢ່າງເປັນຊື່(3)ຄູ່ຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງ ຕ້ອງຖ້ອຍທີ່ຖ້ອຍອາ

       ສັຍ ຍອມລົດເງື່ອນໄຂຝ່າຍຕົນ ເພື່ອຫາຈຸດບັ້ນຈົບລົງຕົວ ສົມປະໂຍດດ້ວຍກັນທຸກຝ່າຍ(4)ບໍ່ວ່າຂໍ້ຂັດແຍ້ງຈະຮຸນແຮງຫລາຍພຽງໃດກໍ່ຕາມ ສາມາຖຍຸຕິ

       ປອງດອງຣອມຊອມກັນໄດ້ ຫາກຕ່າງຝ່າຍຕ່າງບໍ່ຖືທິຖີ ໂດຍໃຊ້ຫລັກກາຣໃຫ້ອະພັຍແລະເສັຽສລະ(5)ບົນໂຕ໊ະເຈຣະຈາໄກ່ເກັຽປອງດອງສາມານະສັນ ທີ່ສາ

       ມາຖຫາຂໍ້ຍຸຕິລົງໄດ້ດ້ວຍສັນຕິວິທີ ຈະບໍ່ມີຝ່າຍໃດເສັຽປຽບ ຫຼືໄດ້ປຽບຈົ່ນເກີນໄປ= ຄູ່ຂັດແຍ້ງທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງມີຄວາມຈິງໃຈແລະໃວ້ວາງໃຈກັນ= ເມື່ອ

       ເກີດຄວາມໃວ້ວາງໃຈແລ້ວ ບັນຍາກາດຂອງກາຣປອງດອງກໍຈະຕາມມາ ແຕ່ສິ່ງທີ່ສັງຄົມລາວຢາກເຫັນ ຍັງຫ່າງໄກຫລາຍນັກ ເພາະຕົວບົ່ງຊີ້ທີ່ສຳຄັນ ທີ່

       ຈະທຳໃຫ້ເກີດ ບັນຍາກາດຂອງກາຣປອງດອງ ຄືກາຣຄົ້ນຫາຄວາມຈິງ ແລ້ວເຂົ້າສູ່ກະບວນກາຣຍຸຕິທັມ ເພື່ອຫາຜູ້ກະທຳຜິດ ຈາກນັ້ນຄ່ອຍນິລະໂທສກັມ

       ຍຽວຢາ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຄວາມຫວັງທີ່ສັງຄົມລາວ ຈະກ້າວພົ້ນຄວາມຮຸນແຮງ ອັນເນື່ອງຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ ກໍຈະເປັນຈິງໄດ້ແນ່ນອນແລ້ວ ມູມມອງ

       ຂອງທ່ານ ຄຳວ່າປອງດອງ ເປັນຢ່າງໃດ= ຄຳວ່າປອງດອງ ຄືກາຣຮ່ວມມືກັນກະທຳດີ= ເປັນເຣື່ອງກາຣມົງຄົນ ເປັນປະໂຍດກັບເພື້ອນມະນຸສ ກັບປະເທສ

       ຊາຕ ຣະຫວ່າງຄວາມດີ ກັບຄວາມຊົ່ວ ຜິດກົດໝາຍ ກັບຖືກກົດໝາຍ ບໍ່ອາດປອງດອງ ແຕ່ເອີ້ນວ່າຕໍ່ຣອງ=ປອງດອງທາງດ້ານກາຣເມືອງ=ສຳຫລັບຂ້າ

       ພະເຈົ້າ ຂໍໃຫ້ຄວາມໝາຍວ່າ ກາຣເຫັນພ້ອມໃນກາຣປົກຄອງບ້ານເມືອງເຮົາ ທີ່ມີບັນຫາເພາະບໍ່ເຫັນພ້ອມ ໃນກາຣປົກຄອງຂອງຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ບໍ່ໃຊ້ຝັ່ງທີ່

       ຕົວເອງ ຊື່ນຊົມແລະສນັບສນຸນກາຣເຮັດໃຫ້ເຫັນພ້ອມ ໃນກາຣປົກຄອງມີໂອກາດເຮັດໄດ້ ພຽງແຕ່ຄຸນສົມບັຕຂອງຜູ້ປົກຄອງນັ້ນ ອາດຕ້ອງເຖິງຂັ້ນບຸກ

       ຄົນ ທີ່ສົມບູນແບບເລີຍທີດຽວ ເພາະແນວທາງກາຣເຫັນຄຸນສົມບັຕ ໃນກາຣເປັນຜູ້ນຳຂອງຄົນລາວແຕ່ລະຄົນ ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ບາງຄົນ

       ຕ້ອງກາຣຄວາມສາມາຖ ໃນກາຣເຮັດໃຫ້ເສຖກິດຂອງປະເທສຈະເຣີນເຕີບໂຕ ບາງຄົນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມຊື່ສັດ ແລະບາງຄົນຕ້ອງກາຣຜູ້ນຳທີ່ເດັດ

       ຂາດ=ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າບໍ່ມີທຸກຢ່າງຢູ່ໃນຕົວ ຍ່ອມຫາຄວາມເຫັນພ້ອມ ໃນກາຣປົກຄອງໄດ້ຍາກ ຄວາມຈິງແລ້ວ ສິ່ງທີ່ເກີດໄດ້ຍາກ ຖ້າຄົນເຮົາບໍ່ຍອມຮັບຄວາມ

       ຈິງວ່າ ມະນຸສບໍ່ອາດສົມບູນແບບໄດ້ ກາຣຮຽກຮ້ອງສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຈະເກີດຢູ່ເນື່ອງ ໆ ສຳຫລັບຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ກາຣເປັນຜູ້ຕິດຕາມທີ່ດີສຳຄັນຫລາຍ

       ສຳຫລັບຄົນລາວ= ສ່ວນໜ້າທີ່ຂອງປະຊາຊົນ ບໍ່ໃຊ້ກາຣເລືອກຕັ້ງຜູ້ນຳທີ່ດີທີ່ສຸດຢ່າງດຽວ ຕ້ອງມີຣະບຽບວິນັຍກັບກາຣເປັນປະຊາຊົນດ້ວຍ ເຊັ່ນ ມີໜ້າທີ່

       ເສັຽພາສີ ຕ້ອງເສັຽໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ມີໜ້າທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັຖ ຊ່ວຍສອດສ່ອງດູແລຄວາມສງົບໄດ້ຕ້ອງທຳ ບໍ່ຮຽກຮ້ອງສິ່ງທີ່ເປັນໄປເພື່ອປະ

       ໂຍດສ່ວນຕົນ ແຕ່ຕ້ອງຮັກສາສິດທິໃຫ້ຄົນສ່ວນຣວມ ເມື່ອເລືອກຜູ້ນຳມາແລ້ວ ຕ້ອງຕິດຕາມປະເມີນຜົນກາຣທຳງານຂອງເຂົາດ້ວຍ ສລຸບກາຣເມືອງທີ່

       ຈະປອງດອງໄດ້ຈິງນັ້ນ ຕ້ອງເລີ້ມທີ່ຕົວປະຊາຊົນເອງ ທຳຕົນໃຫ້ເປັນຜູ້ຕິດຕາມທີ່ດີກ່ອນ ແລ້ວຄ່ອຍເລືອກຜູ້ນຳທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຫາໄດ້=ປອງດອງບໍ່ເຫັນມີ

       ອັນໃດຍາກ= ຖ້າປະຊາຊົນເຂັ້ມແຂງທາງສັງຄົມເມື່ອໃດ ນັກກາຣເມືອງກໍ່ແລ່ນໄປໃສມາໃສບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ວັນນີ້ຕ້ອງທຳຕົວເອງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ບໍ່ຕົກເປັນທາດ

       ນັກກາຣເມືອງ ຫຼືຍັງທຳຕົວເຄົາຣົບກະຕິກາບ້ານເມືອງ ຫຼືຍັງນຶກເສັຽວ່າ ເຕະບານໃນສນາມ ເຕະກັນໄຟແລກ ອອກນອກສນາມຄືເປັນເພື້ອນ ໃຫ້ແນມມາ

       ຈາກໃສ ຢູ່ສນາມກັມກາຣກໍ່ຕັດສິນເປັນທີ່ສຸດ ຈະອຸທອນຢ່າງໃດກໍວ່າໄປຕາມກະບວນກາຣ ບໍ່ແມ່ນບໍ່ພໍໃຈກໍທຳຕົວອັນທະພານ ເຜົາສນາມຖິ້ມ ຈະແມ່ນ

       ລາວນອກລາວໃນ ຄິດເໝືອນກັນຫຼືບໍ ວ່າຄົນລາວເໝືອນກັນ ແມ່ນຈະຢູ່ຄົນລະຂ້າງ ແຕ່ຄົນທັງສອງຂ້າງທີ່ວ່ານີ້ ເຄົາຣົບກາຣຕັດສິນຢູ່ບໍ ເຄົາຣົບກະຕິກາ

       ຢູ່ບໍ ທໍ່ນີ້ກາຣປອງດອງ ບໍ່ແມ່ນເຣື່ອງຍາກ ຖ້າເຂົ້າໃຈເຖິງຂໍ້ນີ້= ບົຕຄວາມໂດຍລາວອິສຣະ=ແມ່ນແທ້ຫຼື ທີ່ວ່າເມື່ອມີກາຣປອງດອງເກີດຂຶ້ນ ບ້ານເມືອງຈະ

       ສງົບເຂົ້າສູ່ສະພາພເດີມ ຫລັງຈາກກະສໍ່າກະສາຍ ຂັດແຍ້ງມາເປັນເວລາຣວມ 35 ປີກ່ວາໆມາແລ້ວ ກາຣປອງດອງທີ່ເປັນໂມເດນອັນສວຍຫຣູອຸປໂຫລກ

       ກັນຂຶ້ນມາແຕ່ກ່ອນນັ້ນ ເຮົາຄືປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບອະນິສົງຄ໌ອັນໃດແນ່ໃນຄຳວ່າປອງດອງ=ບໍ່ເຫັນຣາຍລະອຽດປີກຍ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ ວ່າເມື່ອເຂົ້າຣະ

       ບົບປອງດອງແລ້ວ ທີ່ວ່າຈະສງົບສຸຂພາຍໃນປະເທສນັ້ນຄືອັນໃດ- ຈະສງົບສຸຂແບບໃດ ແລະປະຊາຊົນໄດ້ປະໂຍດຢ່າງໃດໃນກໍຣະນີນີ້? ປະຊາຊົນມີຄຳຖາມ

       ທີ່ຈະຖາມຕາມມາອີກຫລວງຫລາຍ ໃນຄຳວ່າປອງດອງ ສະນັ້ນຣັຖບາລຕ້ອງຊີ້ແຈງຖແລງໄຂໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງຕໍ່ປະຊາຊົນ ເຖິງກາຣຕ້ອງປອງດອງ ປະຊາຊົນ

       ບາງຄົນງົງວ່າ ເຮົາຈະໄປປອງດອງກັບໃຜ?ແລ້ວແມ່ນໃຜທີ່ເຮົາຕ້ອງໄປປອງດອງ=ອັນນີ້ຄືສຽງທີ່ຄ່ອນຂ້າງຫລວງຫລາຍ ຍັງງົງງວຍກັບສະຖານະກາຣນີ້

       ຈຸດປະສົງຄ໌ກາຣປອງດອງ ຕ້ອງໃຫ້ເຫຕຸຜົນຕໍ່ປະຊາຊົນກ່ອນ ກ່ອນທີ່ຈະໄປປອງດອງກັບໃຜ ແລະຕ້ອງຊີ້ແຈງເຖິງຜົນຮັບວ່າ ຫລັງຈາກຕົກລົງປອງດອງ

       ແລ້ວ ຝ່າຍທີ່ສູນເສັຽໄດ້ອັນໃດເປັນກອບເປັນກຳມາແນ່=ເຊັ່ນສິທຊອບທັມຢ່າງໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບແບບຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ ແລະຜູ້ທີ່ທຳຜິດກົດໝາຍໄດ້

       ຮັບໂທສຕາມກົດໝາຍອາຍາອັນໃດແນ່ ບໍ່ແມ່ນປອງດອງກັນແຕ່ສ້າງໂມເດນ ເຫັນພາບພົດຮູ້ດີຢ່າງດຽວ= ຄຳປອງດອງ=ປະເທສຈະໄດ້ສງົບບໍ່ແມ່ນແຕ່

       ປອງດອງ ແຕ່ຄຳເວົ້າກ້ອງຫູປະຊາຊົນໃຫ້ປອງດອງ ປະຊາຊົນລາວຖືກທຳຣ້າຍຢ່າງແສນສາຫັດ ມາເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ ປະຊາຊົນຕ້ອງເປັນແພະ

       ຮັບບາບພຽງຜູ້ດຽວມາໂດຍຕລອດ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີໂອກາດອ້າປາກໄດ້ໃນຂໍ້ຄວາມເປັນທັມ ກັບປະເທສອຳມະຫິດນີ້ກີ່ຮ້ອຍຄັ້ງແລ້ວ= ທີ່ປະຊາຊົນຖືກຂ້າຕາຍ

       ກາງເມືອງ ກາງປ່າແລະຕາມລຳນໍ້າຂອງ ຂອງປະເທສ ລູກຫລານຂອງຄົນລາວ ທີ່ຕ້ອງຕົກເປັນເຍື່ອຄາຕກອນໂຫດ ບໍ່ເຄີຍເຫັນຜູ້ຄົນຮ້າຍ ບໍ່ເຄີຍມີໃຜ

       ອອກມາຮັບຜິດຊອບ= ທັງບໍ່ມີຄຳວ່າຂໍໂທສ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເປັນເຊັ່ນຜັກ ປາ ທີ່ຈະປາດຊິ້ນໃດກໍ່ໄດ້ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຄືແພະ ທີ່ຕ້ອງຂ້າບູຊາຍັນ

       ໃຫ້ຜູ້ຍິ່ງໃຫ່ຽໃນປະເທສ ເລືອດທຸກຫຍົດຂອງປະຊາຊົນລາວ ຄືອາຫານທີ່ພວກມີອຳນາຈໃຊ້ເສບເພື່ອຫົນທາງ ກ້າວຂຶ້ນມາມີອຳນາຈໃນປະເທສ ເຮົາຜູ້ເປັນ

       ປະຊາຊົນ ຕ້ອງຍອມຢູ່ຕລອດເວລາ ເອົາປະຊາຊົນເປັນຕົວປະກັນ ແລ້ວເຮົາປະຊາຊົນລາວ ຍັງຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາບ ຕ້ອງຍອມໄປອີກຈັກຮ້ອຍປີເຖິງຈະພົ້ນ

       ຣະບົບນີ້= ຣະບົບຕ້ອງຍອມໃຫ້ຣະບົບຂົ່ມຫົວເງີຍບໍ່ຂຶ້ນ ທີ່ມີສະພາບຖືກມັດມືມັດຕີນຢູ່ເຊັ່ນນີ້ ໃຫ້ເຂົາຊົກຝ່າຍດຽວ ແຖມໃຜຈະຍັດຍຽດຄວາມຜິດອັນ

       ໃດໃຫ້ຕ້ອງຮັບ ຈະເຫັນປະຊາຊົນລາວນອກລາວໃນຖືກຄຸກກັນເດັຽລະດາດ ຈົ່ນປານນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອອກຈາກຄຸກທໍຣະມານ ໃນເຂດວຽງໄຊແລະເຂດຕ່າງ ໆ

       ຂອງຄຸກທຸກຄົນ ສະນັ້ນແຜນປອງດອງທີ່ອຸປໂຫລກຂຶ້ນມາ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະສາມາຖຊ່ວຍປະຊາຊົນທີ່ຖືກຄຸກອອກມາໄດ້ຫຼືບໍ ຫຼືວ່າຖືກອຸປໂຫລກໃຫ້ມັນເປັນໂມ

       ເດນດູດີ ແຕ່ຜົນຮັບຍັງບໍ່ສາມາຖຄາດກາຣອັນໃດໄດ້ ປະຊາຊົນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຫວັງອັນໃດກັບກາຣປອງດອງ ທີ່ຍັງຄຸມເຄືອທີ່ບໍ່ມີຫລັກຖານຢືນຢັນວ່າ ຈະໄດ້ຮັບ

       ຜົນປະໂຍດທາງໃດໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ= ຄົນລາວທຸກຄົນ ປຣາຖນາຕ້ອງກາຣໃຫ້ປະເທສສງົບສຸຂ ແຕ່ປະເທສທີ່ຈະສງົບສຸຂໄດ້ ຝ່າຍທີ່ຄອຍຈຸູດໄຟ ຄວນຢຸດ

       ພຶຖຕິກາຣທຸກຢ່າງ ຈະເຫັນພຶຖຕິກາຣຂອງຄົນຝ່າຍນຶ່ງ ທີ່ຄອຍຈູດໄຟຢູ່ຕລອດເວລາ ສະນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງຣະງັບຕົ້ນເຫຕຸຕົງນີ້ນັ້ນໃຫ້ຢຸດກ່ອນແລ້ວຄ່ອຍ

       ມາປອງດອງກັນ ຫາກຍັງຣະງັບຕົ້ນເຫຕຸບໍ່ໄດ້ ກາຣປອງດອງ ກໍ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍແນ່ນອນ ເພາະຝ່າຍທີ່ຈູດຊະນວນຈູດໄຟບໍ່ຍອມຢຸດ ແລ້ວຄວາມປອງ

       ດອງສມານນະສັນ ຈະເກີດຝ່າຍດຽວໄດ້ຢ່າງໃດ ອັນນີ້ມັນຕ້ອງເກີດທັງສອງຝ່າຍ ຈຶ່ງຈະປອງດອງກັນໄດ້ ຈະໃຫ້ຝ່າຍທີ່ຖືກກະທຳໄປປອງດອງຝ່າຍດຽວ

       ສ່ວນຝ່າຍອັນທະພານ ທີ່ໄລ່ຂ້າໄລ່ຍິງ ໄລ່ຕີພວກເຮົາ ຄືປະຊາຊົນບາທເຈບລົ້ມຕາຍ ຕາມພູຜາປ່າໄມ້ ແລະໃນລຳນໍ້າຂອງ ມັນຍັງບໍ່ຍອມປອງດອງແລະບໍ່

       ຍຸຕິພຶຖຕິກາຣຊົ່ວຮ້າຍ ທີ່ຫຍິບຍື່ນໃຫ້ ແລ້ວຄຳວ່າປອງດອງຊ່ອຍອັນໃດ=ຈະເຫັນປະເທສຊີເຣັຽ ຂນະນີ້ ທໍຣະຣາຊໂຫດອາຊັດ ຍັງບໍ່ຍຸຕິສັ່ງທະຫາຣຂ້າປະ

       ຊາຊົນ ຂນາດຢູ່ເອນເຂົ້າມາເຝົ້າເບິ່ງເຫຕຸກາຣ ແຕ່ທໍຣະຣາຊໂຫດ ອາຊັດບໍ່ແຄ່ທັ້ງໆບອກກັບຢູ່ເອນວ່າ ຈະຍຸຕິສົງຄ໌ຄາມ ແຕ່ມັນແຄ່ໃຊ້ປາກອັນແຫລ

       ຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ ຄາດວ່າຄົງຈະຖືກສັ່ງສອນຈາກອະເມຣີກາ ແລະຍຸໂຣບເໝືອນລິເບັຽ ເພາະທໍຣະຣາຊອາຊັດ ບໍ່ເຄົາຣົບຄຳເວົ້າຂອງຕົນ ຫລັງຈາກຕົກລົງ

       ກັບໂຄຟີ່ ອານັນ ກໍ່ຍັງສົ່ງທະຫາຣບຸກຍິງຖລົ່ມທີ່ເມືອງ Homs ຕາຍໄປເກືອບຮ້ອຍຄົນເມື່ອວັນກ່ອນ ສະນັ້ນພວກທໍຣະຣາຊບໍ່ມີສັດຈະໃຫ້ໃຜ ມັນຫລອກ

       ໃຫ້ຕາຍໃຈຫລົງເຊື່ອແລ້ວ ກໍ່ຕົບຫລັງ ຊຶ່ງໃນປະເທສລາວກໍໃຊ້ວ່າຊື່ບໍຣິສຸດເຊັ່ນກັນ ຕົບຕາດອກໃຫ້ຕາຍໃຈ ມາຈັກເທື່ອແລ້ວ ທີ່ປະຊາຊົນລາວຕ້ອງ

       ເສັຽຮູບແລະຕົກເປັນແພະຮັບບາບ ສະນັ້ນຄຳວ່າປອງດອງ ອາດກາຍເປັນປອງຮ້າຍຕໍ່ໄປກໍ່ເປັນໄດ້

             

             ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ