ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                     ປັນຍາສຳຄັນຂອງນັກກາຣເມືອງແທ້

 

                     ຫາກເມື່ອໃດ ໄດ້ມີປັນຍາຮູ້ແຈ້ງຊັດ ມາເປັນລຳດັບເຖິງທີ່ສຸດ ຈະແນມເຫັນພາບຣວມຂອງກົດທັມຊາຕ ບົນຄວາມສັມພັນ ຣະຫວ່າງອະສັງຂຕະທັມ=

            ທັມທີ່ບໍ່ມີເຫຕຸປັຈຈັຍປຸງແຕ່ງ ຢູ່ເໜືອກາລເວລາ ແລະພົນຈາກກົດໄຕລັກສນະ=ກັບສະພາວະສັງຂຕະທັມ= ທັມທີ່ມີເຫຕຸປັຈຈັຍປຸງແຕ່ງ ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້

            ກາລເວລາ ແລະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ລັກສນະ= ຫຼືເປັນຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງ ສະພາວະລັກສນະແຜ່ກະຈາຍ ກັບສະພາວະລັກສນະ ວິວັຖນາກາຣ ເຂົ້າຫາສູນກາງ

            ດ້ວຍປັຈຈັຍດັງກ່າວ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄຸນນະພາບ ໃນລັກສນະພຣະທັມມະຈັກ= ເມື່ອມີປັນຍາຮູ້ແຈ້ງຊັດ ຕະຖະຕາ ມັນເປັນເຊັ່ນນັ້ນເອງ ຂອງກົດທັມມະຊາຕດັງ

            ກ່າວ ຢ່າງເຖິງທີ່ສຸດແລ້ວ ກໍ່ຈະເຫັນໄດ້ຊັດວ່າ

                   (1) ເມື່ອພິຈາຣະນາຂັນ 5 ກໍຈະພົບວ່າ ຮູບຫຼືຫ່າງກາຍ ປະກອບດ້ວຍທາຕຸ 4 ຄືທາຕຸດິນ ທາຕຸນໍ້າ ທາຕຸໄຟ ແລະທາຕຸລົມ ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງ

            ຫລາຍ= ສັງຂຕະທັມ=ນາມ 4 ໄດ້ແກ່ ເວທນາ ສັນຍາ ສັງຂານ ວິນຍານ ກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ=ສັງຂຕະທັມ=ຈິດທີ່ປຸງແຕ່ງເປັນກຸສົນ=ເຊັ່ນ

            ຢ້ານ ໂລພ ໂກທ ຫລົງ= ນັບຕັ້ງແຕ່ທຳລາຍຕົນເອງ ຈົ່ນເຖິງທຳລາຍຣະດັບຊາຕ ຣະດັບໂລກ ລ້ວນມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ=ສັງຂຕະທັມ=ຈິດທີ່

            ປຸງແຕ່ງເປັນກຸສົນ= ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ສ້າງປະໂຍດແກ່ຕົນເອງ ໄປຈົນເຖິງກາຣສ້າງສັນປະເທສຊາຕແລະໂລກ ກໍມີຄວາມແຕກ

            ຕ່າງຫລວງຫລາຍ=ສັງຂຕະທັມ= ນິພພານ  ຄືສະພາວະ ພົນຈາກກາຣປຸງແຕ່ງເໜືອກາລເວລາ ຮູ້ເທົ້າທັນຕໍ່ສັງຂານ ບໍ່ຢຶດໝັ້ນຖືໝັ້ນໃນສັງຂານທັງປວງ

            ແລ້ວ ເມື່ອຈະຄິດເວົ້າ ທຳຄວາມດີ ແຕ່ບໍ່ຕິດຢຶດໃນຄວາມດີທີ່ຕົນທຳ ຈຶ່ງເປັນສະພາວະຈິດທີ່ອິສຣະ ເໜືອກາຣປຸງແຕ່ງ ຈຶ່ງພົ້ນຈາກໄຕລັກສນະ= ເມື່ອເຮົາ

            ມີປັນຍາຮູ້ແຈ້ງຊັດ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະບໍ່ຢຶດໝັ້ນຖືໝັ້ນໃນຂັນ 5 ອັນມີລັກສນະຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ= ສັງຂຕະທັມ=ສາມາຖເຮັດໃຫ້ເຮົາ

            ເຂົ້າເຖິງສະພາວະພຣະນິພພານ ອັນເປັນລັກສນະເອກພາບດັງກ່າວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂັນ 5 ດຳຣົງຢູ່ບົນສັມພັນທະພາບ ຣະຫວ່າງເອກພາບ ອະສັງ

            ຂຕະທັມ= ກັບຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ= ສັງຂຕະທັມ= ນັ້ນເອງ ອີກນັຍນຶ່ງ ຈິດທີ່ປຸງແຕ່ງ ຈະມີລັກສນະຣວມສູນທີ່ຕົນເອງ ທັງອະກຸສົນແລະກຸສົນ

            ສ່ວນຈິດອິສຣະ  ເປັນຈິດທີ່ມີຄຸນນະທັມ ຈະມີລັກສນະແຜ່ທັມມານຸພາບ ຫຼືຄຸນນະທັມອອກໄປ= ມີຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຈິດປຸຖຸຊົນ ຈະຄິດເອົາກ່ອນ ຫຼືຄິດຢາກໄດ້

            ກ່ອນ ຊຶ່ງມີກິເລສຕັນຫາຄອບງຳ= ຣວມສູນທີ່ຕົນ= ແລ້ວຈະໃຫ້ທີຫລັງ ລັກສນະນີ້ຈະເປັນທຸຂ ເພາະຕົງກັບສະພາວະຕັນຫາ= ຄວາມຢາກໄດ້= ສ່ວນຈິດ

            ອະຣິຍະຊົນ ຈະເປັນນຶ່ງດຽວກັບກົດທັມຊາຕ ຄືຈະຄິດໃຫ້ກ່ອນ= ຕັນຫາບໍ່ເກີດ=ແຜ່ຄຸນນະທັມໄປກ່ອນແລ້ວຮັບປັຈຈັຍ 4 ຕາມມີຕາມໄດ້ ທ່ານຈຶ່ງບໍ່ເປັນ

            ທຸກທາງໃຈ ເພາະທ່ານໄດ້ຮູ້ແຈ້ງ ດຳຣົງຕົນເປັນນຶ່ງດຽວກັບກົດທັມຊາຕ ເຊັ່ນ ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ຫຼືພຣະອໍຣະຫັນຕະສາວົກທັງຫລາຍ ຈະແຜ່ເມດຕາໂຜດ

            ສັຕ ແລ້ວກໍຈະໄດ້ຮັບກາຣຖວາຍປັຈຈັຍ 4 ໃນພາຍຫລັງ= ແຜ່ເມດຕາສອນທັມກ່ອນ ແລ້ວຮັບປັຈຈັຍ 4 ພາຍຫລັງ ຕາມແຕ່ຈະໄດ້ຮັບກາຣຖວາຍ ແລະ

            ໃຊ້ໄປເພື່ອປະໂຍດສ່ວນຣວມ ທຳແຕ່ກຸສົນແລະບໍ່ຢຶດໝັ້ນຖືໝັ້ນ ໃນກຸສົນທີ່ຕົນທຳ=ສະນັ້ນ ຈິດຂອງຜູ້ຮູ້ແຈ້ງແລ້ວ ຈະດຳຣົງຢູ່ຢ່າງຄຸນນະພາບ ເປັນນຶ່ງ

            ດຽວກັບກົດທັມຊາຕ ຈຶ່ງສາມາຖນຳກົດທັມຊາຕມາປະຍຸກໃຊ້ ເພື່ອປະໂຍດສຸຂແຫ່ງມະນຸສຍຊາຕໄດ້

                  (2) ຍານທັດສນະວິສຸດທິ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ແຈ້ງກົດທັມຊາຕ ຢ່າງເປັນໄປເອງ= ກົດທັມຊາຕດຳຣົງຢູ່ບົນຄວາມສັມພັນ ຣະຫວ່າງສະພາວະ ອະສັງຂຕະທັມ

            =ດ້ານເອກພາບ= ກັບສັງຂຕະທັມ ອັນເປັນດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ ເຊັ່ນ ທາຕຸຕ່າງໆ ຫຼືສິ່ງບໍ່ມີຊີວິດ ກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ ສິ່ງ

             ມີຊີວິດ ໄດ້ແກ່ ພືຊແລະສັຕ ກໍມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ ສະພາວະອະສັງຂຕະທັມ ມີລັກສນະແຜ່ກະຈ່າຍ ສ່ວນສະພາວະສັງຂຕະທັມ ມີລັກສນະ

             ວິວັຖນາກາຣເຂົ້າສູ່ສູນກາງ ຈະເຫັນວ່າ ລັກສນະແຜ່ກະຈາຍກັບລັກສນະ ເຂົ້າຫາສູນເປັນປັຈຈັຍ ໃຫ້ກົດທັມຊາຕດຳຣົງຢູ່ຢ່າງ ຄຸນນະພາພ ນັບລ້ານໆ

             ປີມາແລ້ວ ດັງນີ້ແລ້ວ ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັດວ່າ ຄວາມສັມພັນຂອງກົດທັມຊາຕ ກັບຂັນ 5 ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດດຽວກັນຫຼືເປັນນຶ່ງດຽວກັນ

                  (3) ນຳກົດທັມຊາຕ ໄປພິຈາຣະນາຄວາມສັມພັນ ຣະຫວ່າງດວງອາທິຕ ກັບດາວເຄາະ ກໍຈະພົບຄວາມສັມພັນ 2 ລັກສນະ ຄື- ດວງອາທິຕ ເປັນ

             ດ້ານເອກພາບ ດາວເຄາະ ເປັນດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ- ດວງອາທິຕ ແຜ່ໂອບອູ້ມດາວເຄາະ ຂນະດຽວກັນ ດາວເຄາະທັງຫລາຍ ຕ່າງກໍຂຶ້ນ

             ຕົງຕໍ່ດວງອາທິຕ ຫຼືຣວມສູນທີ່ດວງອາທິດ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ລັກສນະແຜ່ຣັສມີ ກັບຣວມສູນ ກໍໃຫ້ເກີດຣະບົບສຸຣິຍະຈັກວານ ດຳຣົງຢູ່ຢ່າງຄຸນນະພາບ

                 (4) ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂັນ 5 ກົດທັມຊາຕ ແລະຈັກວານ ດຳຣົງຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດດຽວກັນ ເປັນສິ່ງດຽວກັນ= ຄື ດຳຣົງຢູ່ຢ່າງຄຸນນະພາບ ຣະຫວ່າງ

             ດ້ານເອກພາບ ກັບດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ ຊຶ່ງດຳຣົງຢູ່ບົນສັມພັນທະພາບ ໃນລັກສນະພຣະທັມມະຈັກ ນັ້ນເອງ

                 (5) ໃນອີກມຸມມອງນຶ່ງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກົດທັມຊາຕນັ້ນ ດຳຣົງຢູ່ບົນຄວາມສັມພັນ ຣະຫວ່າງດ້ານລັກສນະທົ່ວໄປ ແລະດ້ານລັກສນະສະເພາະ

             ລັກສນະທົ່ວໄປ ຄືລັກສນະທີ່ແຜ່ກະຈາຍຄອບງຳ ສ່ວນຍ່ອຍທັງເບິດ ຫຼືລັກສນະສະເພາະອັນແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍທັງເບິດ=ລັກສນະສະເພາະ ຄືສ່ວນ

             ຍ່ອຍ ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ ຈະໄດ້ຂຍາຍຄວາມເພີ້ມເຕີມວ່າ= ອະສັງຂຕະທັມ ເປັນດ້ານລັກສນະທົ່ວໄປຂອງທັມຊາຕ ສ່ວນ ສັງຂຕະທັມ

             ເປັນລັກສນະສະເພາະຂອງກົດທັມຊາຕ ຫຼືອະສັງຂຕະທັມ ເປັນລັກສນະທົ່ວໄປ ສ່ວນທາຕຸຕ່າງໆ ສິ່ງບໍ່ມີຊີວິຕ ແລະສິ່ງມີຊີວິຕທັງພືດແລະສັຕ ເປັນດ້ານ

             ລັກສນະສະເພາະ= ບໍຣົມທັມ, ນິພພານ, ທັມມາທິປະໄຕຍ ເປັນລັກສນະທົ່ວໄປ ສ່ວນຂັນ 5 ເປັນລັກສນະສະເພາະ ແລະອີກຄວາມສັມພັນນຶ່ງ ນິພພານ

             ເປັນລັກສນະທົ່ວໄປ ສ່ວນກາຣປຸງແຕ່ງຈິດ ເປັນກຸສົນແລະອະກຸສົນ ເປັນລັກສນະສະເພາະ- ດວງອາທິຕ ເປັນລັກສນະທົ່ວໄປ ສ່ວນດາວເຄາະ ເປັນລັກ

             ສນະສະເພາະ ໃນອີກມຸມມອງນຶ່ງ ຖ້າລັກສນະທົ່ວໄປເປັນທັມ, ລັກສນະສະເພາະ ກໍຈະພອຍເປັນທັມໄປດ້ວຍ ຢ່າງເຊັ່ນ ເມື່ອໃຈບໍຣິສຸດ ກາຣຄິດ, ກາຣ

             ເວົ້າ, ກາຣກະທຳ ກໍຈະດີໄປດ້ວຍ ຫຼືຖ້າດວງອາທິຕ ດຳຣົງຢູ່ໄດ້ ດາວເຄາະກໍຍັງດຳຣົງຢູ່ໄດ້= ແຕ່ຖ້າລັກສນະທົ່ວໄປຊົ່ວຮ້າຍ ຈະເຮັດໃຫ້ລັກສນະສະເພາະ

             ຫຼືສ່ວນຍ່ອຍທີ່ປະກອບກັນຂຶ້ນ ຈະຊົ່ວຮ້າຍໄປດ້ວຍ ເຊັ່ນ ຖ້າກິເລສຄອບງຳຈິດ ກາຣຄິດ, ກາຣເວົ້າ, ກາຣກະທຳ ກໍຈະເປັນໄປຕາມອຳນາຈກິເລສ- ດວງ

             ອາທິຕແຕກສລາຍ ດາວເຄາະທັງຫລາຍ ກໍຈະພິນາຈໄປດ້ວຍ- ເມື່ອໂລກແຕກສລາຍ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິຕບົນໂລກນີ້ ກໍຈະຕ້ອງພິນາຈໄປດ້ວຍ- ເມື່ອຣະບອບ

             ກາຣເມືອງຊົ່ວ ຈະເປັນປັຈຈັຍໃຫ້ຣັຖບາລ, ກະຊວງ,ກົມ ແຂວງ, ເມືອງ, ຕາແສງ, ໝູ່ບ້ານ, ຄອບຄົວ, ບຸກຄົນ, ປະຊາຊົນ, ຈະຊົ່ວຮ້າຍຍໍ່າຍີຕາມໄປ

             ດ້ວຍ ແລະໃນປັຈຈຸບັນ ພຣະພຸທທະສາສນາ ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຣະບອບກາຣເມືອງຊົ່ວ ສາສນາ ກໍຈະຊຸດລົງໄປດ້ວຍເປັນຕົ້ນ=ຈາກນັ້ນກໍຈະນຳກົດທັມຊາຕ

             ໄປປະຍຸກທາງກາຣເມືອງ ກາຣປົກຄອງ ເສຖກິດ ສັງຄົມ ຯລຯ

                 (6) ທັງເບິດທີ່ອະທິບາຍມານັ້ນ ເປັນຄວາມຮູ້ທີ່ຄ່ອນຂ້າງຈະຍາກ ທັງເປັນອົງຄ໌ຄວາມຮູ້ໃໝ່ ຂອງໂລກໃນຍຸກປັຈຈຸບັນ ແຕ່ກໍສາມາຖທີ່ຈະເຮັດໃຫ້

              ເຂົ້າໃຈໄດ້= ຮູ້ແຈ້ງໄດ້ ດ້ວຍຄວາມສັດທາ= ຄວາມຕັ້ງໃຈ= ຄວາມຝ່າຍຮູ້= ຄືກາຣປະຕິບັຕທັມ ຕາມຄຳສອນຂອງພຣະພຸທທະເຈົ້າທັງປະຍັຕ ແລະປະ

              ຕິບັຕວິປັສສນາພາວັນນາ= ຢ່າງມີປະນິທານອັນແນ່ວແນ່ ເພື່ອມວນມະນຸສຊາຕ ຫຼືມີປະນິທານໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ຮຽນອັນໃດກໍໄດ້ ທຳໜ້າທີ່ອັນໃດກໍ

              ໄດ້ ໃຫ້ມີຈຸດມຸ່ງໝາຍ ເພື່ອປະເທສຊາຕ= ຈັກວັນນຶ່ງ ທ່ານກໍຈະເປັນນັກກາຣເມືອງ ຜູ້ມີຄຸນນະທັມອັນຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງຊາຕແລະຂອງໂລກ ຄຸນນະທັມອັນ

              ຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງພຣະໂພທິສັຕ ເກີດມາເພື່ອຮັບໃຊ້ມວນມະນຸສຊາຕ  ເປັນຕົ້ນ ກໍສາມາຖທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງອົງຄ໌ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ ໂດຍບໍ່ຍາກນັກແລະຈະ

              ເປັນປັຈຈັຍ ໃນກາຣສ້າງສັນປະໂຍດຢ່າງໃຫ່ຽຫລວງ ຕໍ່ມະນຸສຊາຕຢ່າງກ້ວາງຂວາງຕໍ່ໄປ ຈເຣິນຣອຍຕາມພຣະບໍຣົມສາສດາ ອົງຄ໌ຄວາມຮູ້ອັນຍິ່ງດັງ

              ກ່າວນີ້ ຄືຄວາມເປັນມາຂອງທັມມາທິປະໄຕຍ ເປັນສັຈທັມແລະປັນຍາອັນຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງແຜ່ນດິນ ທັງກາຣປະຍຸກຕາມລັກສນະພິເສສຂອງປະເທສລາວ

              ສລຸບ ເປັນຫລັກກາຣປົກຄອງໃຫ່ຽໆ ໄດ້ດັງນີ້

                  -1- ຫລັກທັມມາທິປະໄຕຍ -2- ຫລັກພຣະມະຫາກະສັຕ ເປັນປະມຸກແຫ່ງຣັຖ -3- ຫລັກອຳນາຈອະທິປະໄຕຍ ເປັນຂອງປະຊາຊົນ -4- ຫລັກເສຣີ

              ພາບບໍຣິບູລທາງກາຣເມືອງ -5- ຫລັກຄວາມສເມີພາຄທາງໂອກາດ -6- ຫລັກພະຣາດອນພາພ -7- ຫລັກເອກພາບ -8- ຫລັກຄຸນນະພາບ -9- ຫລັກ

              ນິຕິທັມ (ຫລັກກາຣປົກຄອງທັມມາທິປະໄຕຍ= ຈະຂຍາຍຄວາມໃນຕອນຕໍ່ໄປ) ເຫຕຸວິກິດຊາຕ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ກາຣແກ້ໄຂຣັຖທັມນູນ ກ່ອນອື່ນຈະຕ້ອງຈັດ

              ຄວາມສັມພັນ ຣັຖທັມນູນ ໃຫ້ມີຫລັກກາຣປົກຄອງທັມມາທິປະໄຕຍ= ເສັຽກ່ອນ ຈາກນັ້ນປັບປຸງແກ້ໄຂ ຣັຖທັມນູນໃນມາດຕຣາຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ້ອງ

              ກັບຫລັກກາຣປົກຄອງຯ ຈຶ່ງຈະເປັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະເປັນຊັຍຊນະຂອງປະເທສຊາຕ ແລະປະຊາຊົນໃນແຜ່ນດິນ= ນັກກາຣເມືອງ ທ່ານໃດຮູ້ຢ່າງ

              ນີ້ແລ້ວ ຍ່ອມເປັນນັກກາຣເມືອງແທ້ໆ ອັນເປັນຄຸນສົມບັຕ ຂອງພຣະໂພທິສັຕ ແຕ່ທຸກວັນນີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ບໍ່ມີພຣະໂພທິ ເຫລືອຢູ່

              ມີແຕ່ນັກກາຣເມືອງຊົ້ວໆ

 

                                 ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ