ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                   ດ້ວຍວິທີໃດ ຄົນດີ ຈຶ່ງຈະມີບ່ອນຢືນໃນສັງຄົມໄດ້ ?

           ໃນບົຕຄວາມເມື່ອວັນຄານທີ -25- 5 -00 ທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ຂຽນໄດ້ບອກໃວ້ວ່າ ຈະຂຽນເຖິງວິທີກາຣທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນມີທີ່ຢືນ ດັ່ງນັ້ນ ໃນວັນຄານ ທີ່ 25

             ນີ້ ກໍຈະເຮັດຕາມທີ່ບອກໃວ້ ແຕ່ກ່ອນຈະເວົ້າເຖິງວິທີກາຣ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນດີມີທີ່ຢືນ ຜູ້ຂຽນໄຂຂໍທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຄຳວ່າ ຄົນດີ ກ່ອນ

             ໂດຍນັຍແຫ່ງຄຳສອນ ຂອງພຣະພຸທທະສາສນາ ຊຶ່ງເປັນທີ່ນັບຖືສັຕທາຂອງຄົນລາວເປັນສ່ວນໃຫ່ຽ ຄຳວ່າຄົນດີ ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຽ ຕົງກັບພາ

             ສາບາລີວ່າ= ສາທຸຊົນ ໝາຽເຖິງຄົນທີ່ມີສິລ 5 ນິຈສິລ ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນທຸກສາສນາ ພຽງແຕ່ມີ ນັຍແຫ່ງກາຣສອນແລະພາສາຕ່າງກັນແນ່ ຖ້າຖືເອົາ

             ຄວາມໝາຽສ່ວນໃຫ່ຽ ຈະຄືກັນ ຄືຂໍ້ຫ້າມທີ່ຕ້ອງກາຣ ໃຫ້ຄົນເປັນຄົນດີຂອງສັງຄົມ

                    ສິລ 5 ປະກາຣຄື (1) ງົດເວັ້ນຈາກກາຣຂ້າສັຕ (2) ງົດເວັ້ນຈາກກາຣລັກຊັບ (3) ງົດເວັ້ນຈາກກາຣປະພຶຖຜິດໃນກາມ (4) ງົດເວັ້ນຈາກກາຣ

             ເວົ້າປົດ (5) ງົດເວັ້ນຈາກກາຣດື່ມສຸຣາເມຣັຍ= ນອກຈາກມີສິນ 5 ປະກາຣຄົບຖ້ວນແລ້ວ ສາທຸຊົນຈະຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ໃນຄະຣາວາສທັມ 4 ປະກາຣ ຄື

             :1. ສັຕຈະ ໝາຽເຖິງ ມີຄວາມຊື່ສັຕຍ໌ຊື່ຕົງຈິງໃຈ ເວົ້າຢ່າງໃດ ເຮັດຢ່າງນັ້ນ

             :2. ທັມມະ ໝາຽເຖິງ ກາຣຝຶກຝົນ ຂົ່ມໃຈ ອົບຣົມນິສັຍ ຮູ້ຈັກຄວບຄຸມຈິດໃຈຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ຢູ່ກອບແຫ່ງສິລທັມ

             :3. ຂັນຕິ ໝາຽເຖິງ ຄວາມອົດທົນ ເຂັ້ມແຂງ ບໍ່ຫວັ່ນໃຈ ບໍ່ທໍ້ຖອຍ

             :4. ຈາຄະ ໝາຽເຖິງ ຄວາມເສັຽສລະ ມີຈິດໃຈກ້ວາງຂວາງບໍ່ຄັບແຄບ ເຫັນແກ່ຕົວຫຼືເອົາແຕ່ໄດ້= ທັ້ງສິລ 5 ແລະຄະຣາວາດທັມ 4 ປະກາຣດັ່ງ

             ກ່າວແລ້ວ ຄືຂໍ້ປະຕິບັຕ ທີ່ສາທຸຊົນ ປະພຶດປະຕິບັຕສມໍ່າສເມີ ແລະກາຍເປັນອຸປນິສັຍ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຈະເອີ້ນຄົນດີປະເພຖນີ້ ກໍເອີ້ນວ່າ ຄົນດີຕາມ

             ນັຍແຫ່ງຄຳສອນ ໃນທາງພຣະພຸທທະສາສນາ ແລະເປັນພຸທແທ້ທັງກາຍແລະໃຈ ແຕ່ຄົນດີໃນຄວາມໝາຽ ແລະສາຍຕາຂອງປຸຖຸຊົນ ຄົນຍ່າງ

             ດິນ ທີ່ຍັງຢຶດຕິດຢູ່ໃນກຽດແລະກາມມະຄຸນ ມີນັຍແຫ່ງຊັ້ນຄວາມໝາຽ ຕໍ່າກົ່ວສາທຸຊົນ ຄືຈະຖືເອົາພຽງບໍ່ກໍ່ຄວາມເດືອດຮ້ອນ ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ

             ແລະຜູ້ອື່ນ ຊຶ່ງເຂົ້າຂ່າຍມີສິລ 5 ແລະມີຄະຣາວາດທັມບາງຂໍ້ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແມ່ນແຕ່ຄົນດີພຽງທໍ່ນີ້ ກໍຍັງຈະຍາກ ທີ່ຈະຫາທີ່ຢືນໃນສັງຄົມ ແລະທີ່

             ເປັນເຊັ່ນນີ້ ກໍດ້ວຍເຫຕຸປັດຈັຍ ໃນເຊິ່ງຕົງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້= ໃນສັງຄົມຊຶ່ງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ກາຣຄອບງຳ ຂອງວັຕຖຸນິຍົມ ແລະສ່ວນໃຫ່ຽ ມຸ້ງສແວງຫາ

             ຄວາມສຸຂທາງວັຕຖຸ ໂດຍໃຊ້ອຳນາຈແລະໂອກາດເປັນເຄື່ອງມື ໃນກາຣສແວງຫາ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນດີ ຖ້າຕົກໄປຢູ່ໃນແວດວົງທຳນອງນີ້ ກໍຈະກາຍ

             ເປັນກ້າງຂວາງຄໍ ຫຼືເປັນອຸປສັກກີດຂວາງ ກາຣສແວງຫາຂອງຄົນເຫລົ່ານີ້ ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນີ້ ຈຶ່ງເປັນເຫຕຸໃຫ້ຄົນດີ ຖືກຄົນບໍ່ດີຣັງແກ່ ຫຼືໃນບາງ

             ລາຍ ອາດເຖິງກັບປອງຮ້າຍທຳລາຍຊີວິດ ເພື່ອໃຫ້ພົ້ນທາງກາຣໂກງກິນຂອງຕົນເອງ ແລະພັກພວກກໍມີໃຫ້ເຫັນເລື້ອຍໆ ສ່ວນປະເດັນວ່າ ຈະ

             ມີວິທີໃດ ຊ່ອຍໃຫ້ຄົນດີມີທີ່ຢືນໃນສັງຄົມນັ້ນ ຈະຕ້ອງດຳເນີນກາຣເປັນຂັ້ນຕອນ ໃນແຕ່ລະສັງຄົມ ໄປເຣີ້ມດ້ວຍສັງຄົມໂດຍຣວມ ຄືປະຊາຊົນ

             ຂອງປະເທສ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບກາຣປັບປຸງແກ້ໄຂ ທັງໃນດ້ານປັດເຈກບຸກຄົນ ແລະໃນດ້ານອົງຄ໌ກາຣທາງສັງຄົມ ເວົ້າຄື ໃນດ້ານປັດເຈກ ຈະຕ້ອງ

             ເຣີ້ມດ້ວຍກາຣໃຫ້ສຶກສາ ຕັ້ງແຕ່ວັຍເດັກ ເພື່ອໃຫ້ເກີດກາຣຮຽນຮູ້ທັງດ້ານວິຊາ ແລະກາຣປູກຝັງດ້ານຈະຣິຍະທັມໄປພ້ອມໆກັນ ເພື່ອໃຫ້ເດັກ

             ໃຫ່ຽຂຶ້ນເປັນຜູ້ໃຫ່ຽ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະມີຄຸນນະທັມ=

                     ກາຣດຳເນີນກາຣໃນປະເດັນນີ້ໄດ້ ຈະຕ້ອງເນັ້ນທີ່ນ່ວຍນ້ອຽທາງສັງຄົມ ທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ຄືຄອບຄົວ ແລະຕາມມາດ້ວຍໂຮງຮຽນຮ່ວມມືກັນ

             ນອກຈາກຄອບຄົວແລະໂຮງຮຽນແລ້ວ ອົງຄ໌ກອນທາງສາສນາຄືວັດ ກໍ່ມີສ່ວນຊ່ອຍ ໃນດ້ານກາຣປູກຝັງຄຸນນະທັມ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ກາຣຈະ

             ເຮັດໄດ້ເຊັ່ນນີ້ ຄອບຄົວກໍດີ ໂຮງຮຽນກໍດີ ວັດກໍດີ ຈະຕ້ອງມີບຸກຄະລາກອນ ຜູ້ທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ໃນນາມຂອງຄອບຄົວ ຂອງໂຮງຮຽນ ແລະຂອງວັດ

             ຈະຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ແລະຄຸນນະທັມຫລາຍພໍ ທີ່ຈະເປັນເບົ້າຫລອມ ໃຫ້ເດັກເປັນຄົນດີ ເວົ້າງ່າຍໆ ກໍຄື ກ່ອນຈະກ້າວຂຶ້ນສູ່ກາຣພັຖນາເດັກ ທັງ

             ຫົວໜ້າຄອບຄົວ ຄຣູ ແລະພຣະສົງຄ໌ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບກາຣພັຖນາ ໃຫ້ມີມາຕຖານ ທັງໃນດ້ານຄວາມຮູ້ແລະຄຸນນະທັມກ່ອນ= ຖ້າສາມາຖດຳເນີນ

             ກາຣໄດ້ເຊັ່ນນີ້ ເດັກທີ່ເຕີບໂຕຂຶ້ນມາ ເຖິງແມ່ນຈະເປັນຜູ້ໃຫ່ຽທີ່ດີໄດ້ບໍ່ເບິດ ແຕ່ສ່ວນໃຫ່ຽເປັນຄົນດີ ເປັນທີ່ເຊື່ອໄດ້ວ່າ ສັງຄົມຈະເປັນສັງຄົມແຫ່ງ

             ຄົນດີ ແລະຈະເປັນສັງຄົມທີ່ຄົນຊົ່ວມີທີ່ຢືນນ້ອຍ= ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອພາຄຣາຊກາຣຫຼືກາຣເມືອງ ຕ້ອງກາຣບຸຄລາກອນ ເຂົ້າສູ່ສ່ວນຣາຊກາຣ ຫຼືກາຣ

             ເມືອງ ກໍຈະມີຄົນດີເຂົ້າໄປ ໂດຍຜ່ານກາຣສັນຫາ ຫຼືຄັດເລືອກຂອງຜູ້ຄົນໃນສັງຄົມ ພາຄເອກຊົນນັ້ນເອງ ປະເດັນຕໍ່ມາ ຄືສ່ວນຣາຊກາຣ ຖ້າຕ້ອງ

             ກາຣໃຫ້ຄົນດີມີທີ່ຢືນ ປະກາຣແລກ ງານບໍຣິຫາຣບຸກຄົນ ຊຶ່ງເຣີ້ມດ້ວຍກາຣສັນຫາບຸກຄະລາກອນ= ຈະເນັ້ນໜັກໃນກາຣໃຊ້ຣະບົບຄຸນນະທັມ ໃຫ້

             ຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະຫລີກລ້ຽງຣະບົບອຸປຖັມ ໃຫ້ມີນ້ອຍທີ່ສຸດ ຫຼືຖ້າບໍ່ມີໄດ້ເລີຍກໍຈະດີ= ຕໍ່ມາ ໃນກາຣພິຈາຣະນາຄວາມດີຄວາມຊອບ ຈະຕ້ອງຢຶດ

             ຫລັກຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນທັມ ໂດຍໃຊ້ຄວາມສາມາຖແລະຄຸນນະທັມ ມາເປັນເກັນໃນກາຣໃຫ້ ຢ່າເຫັນແກ່ພວກພ້ອງ ຫຼືອານິດສິນຈ້າງມາທຳ

             ລາຍຂວນກຳລັງໃຈຂອງຄົນດີ ທີ່ລໍແລ້ວລໍເລົ່າ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບກາຣເລື້ອນຕຳແໜ່ງພຽງ ເພາະບໍ່ມີເສັ້ນສາຍ ປະເດັນສຸດທ້າຍຄືສັງຄົມກາຣເມືອງ

             ຊຶ່ງມີອົງຄ໌ກອນທາງກາຣເມືອງ ຄືພັຄເປັນຈຸດສູນກາງ ພັຄກາຣເມືອງ ຈະຕ້ອງເປັນແກ່ນໃນກາຣຄັດເລືອກຄົນດີມີຈະຣິຍະທັມ ເຂົ້າມາເປັນບໍຣິ

             ຫາຣພັຄ ແລະລົງສມັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ຊີງຕຳແໜ່ງທາງກາຣເມືອງ ໃນນາມຂອງພັຄ

                    ທີ່ສຳຄັນອົງຄ໌ກອນພັຄ ຈະຕ້ອງປຣາສຈາກກາຣຄອບງຳຂອງນາຍທຶນທາງກາຣເມືອງ ທີ່ດຳເນີນກິຈກັມທາງກາຣເມືອງ ໃນເຊິ່ງທຸຣະກິດ ຄື

             ເຂົ້າມາຖອນທຶນດ້ວຍກາຣໂກງກິນ ງົບປະມານຂອງປະເທສ ແລະໃນຄນະດຽວກັນ ທາງພາຄປະຊາຊົນແລະສ່ວນຣາຊກາຣ ກໍຈະຕ້ອງສນັບສນູນ

             ພັຄກາຣເມືອງທີ່ດີ ມີຄຸນນະພາບແລະມີຄຸນນະທັມ ໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ແລະເປັນຣັຖບາລບໍຣິຫາຣປະເທສ ໂດຍຢຶດຫລັກພຣະຣາຊດຳ

             ຣັຖ ຂອງພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ທີ່ວ່າໃຫ້ຄົນດີໄດ້ປົກຄອງບ້ານເມືອງ ແລະຄວບຄຸມຄົນບໍ່ດີ ບໍ່ໃຫ້ມີອຳນາຈພຽງທໍ່ນີ້ ສັງຄົມລາວທຸກພາກສ່ວນ ກໍຈະ

             ມີທີ່ຢືນ ໃຫ້ຄົນດີເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະເຫລືອທີ່ໃຫ້ຄົນຊົ່ວນ້ອຍລົງໄດ້ແນ່ນອນ ພຽງແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມອົດທົນ ແລະຍອມເສັຽເວລາແນ່ເທົ່ານັ້ນ

 

                                              ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ