ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                           12 ຕຸລາ ມາພົບພໍ້ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຄວນຄິດ

 

                          12 ຕຸລາ ໃນອະດີດ ປະຊາຊົນເປັນທັມ ວິຣະກັມສຳແດງ ແຫ່ງຍຸຄສມັຍ ເປັນວັນປະຊາທິປະໄຕຍ ມະຫາຊັຍ ແຫ່ງມະຫາປະຊາຊົນ =ຄື

              ຄູ່ຕົງກັນຂ້າມ ຄວາມຂັດແຍ້ງ ຜເດັດກາຣລາວແດງ  ກຳແຫງກະຍີຍໍ້າ ກັບປະຊາທິປະໄຕຍ ອັນບັນດົນ ນຳຂ້າຄົນ ດ້ວຍປາກຄົນ ກັບປາກ

              ປືນອາກາ ເຂົ້າຢຶດໝັ້ນ= ເພື່ອສິດທິ ທີ່ຈະເຫັນຕ່າງກັນ ເພື່ອເສຣີ ທີ່ຈະສ້າງ ຈະຣັງສັນປະໂຍດສຸຂ ສ່ວນຣວມຮ່ວມມືກັນ ບໍ່ໃຊ້ຄິດກີດກັ້ນ

              ສະເພາະກູ= ສະເພາະພວກຂອງກູ ຕ້ອງຊູຊ່ອຍ ບໍ່ເຫັນດ້ວຍປອງດອງ ກໍ່ຕ້ອງສູ້ ໃຜເປັນຕ່າງ ກໍ່ຕ້ອງເປັນສັຕຣູ ນີ້ຄູ່ດ້ານ ກັບທີ່ກັບກາຍ

              = ເຮົາຕໍ່ສູ້ ເພື່ອມາຢຸດທີ່ຈຸດເດີມ ຜເດັດກາຣລາວແດງ ຍິ່ງເຫີມຫື່ນ ບໍ່ມືນຕາສະຫາຍ ເຂົ້າສວມຄາບ ຫຸ່ນແຝງຈຳແລງກາຍແທ້ ຄືທໍຣະ

              ຣາຊຮ້າຍ ໂຈນນາຽທຶນມື່ນລ້ານ ລາວແດງຂີ້ຄ້ານ ນອນອ້າປາກ ຈາກແກວຖິ້ມໃສ່ ເພາະປາກບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນໄມ້ສາມຫລ່ຽມຂອງວຽດນາມ

 

                                 ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ