ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                            ເຫຕຸໃດໃຫ້ຄົນດີບໍ່ມີທີ່ຢືນ:ສັງຄົມບໍ່ເຫັນຄ່າແລະໃຫ້ໂອກາດ

 

                          ເມື່ອທິດທີ່ຜ່ານມາ ມີຄົນລາວກຸ່ມນຶ່ງ ໄດ້ທຳກາຣສຳຣວດ ແລະຈາກຜົນສຳຣວດ ມີຂໍ້ນຶ່ງໜ້າສົນໃຈຄື ຜູ້ຕອບຄຳຖາມ 80% ບອກວ່າ

                      ໃນປັດຈຸບັນ ຄົນດີບໍ່ມີທີ່ຢືນໃນສັງຄົມ ແລະຜູ້ຂຽນເຫັນດ້ວຍໃນປະເດັນນີ້ ທັງນີ້ດ້ວຍເຫຕຸປັດຈັຍໃນເຊິ່ງ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

                     1) ໃນປັດຈຸບັນ ມີຄົນທຸຈຣິດ ຄໍຣັບຊັ້ນ ມີເງິນມີຄຳ ໄດ້ຮັບກາຣຍອມຮັບນັບຖື ຈາກຜູ້ຄົນໃນສັງຄົມ ດ້ວຍເຫຕຸຜົນພຽງງ່າຍໆ ຄືບໍ່ຖືກ

               ດຳເນີນຄະດີ ຫຼືຖືກດຳເນີນຄະດີ ແຕ່ຫລຸດລອດມາໄດ້ ດ້ວຍອຳນາຈເງິນ ຫຼືອິດທິພົນມືດ ເຮັດໃຫ້ຄົນຢ້ານກົ່ວ ບໍ່ມີໃຜຫາຣອອກມາເປັນ

               ພຍານ ປັກປັ້ມຄວາມຜິດ ບໍ່ສາມາຖລົງໂທສຕາມກົດໝາຍໄດ້ ທັງໆທີ່ຮູ້ກັນທົ່ວໄປວ່າ ຄົນນັ້ນກະທຳຜິດ

                     2) ຄົນທຸຈຣິດ ຄໍຣັບຊັ້ນຕາມຂໍ້ນຶ່ງ ເຖິງແມ່ນຈະຫລຸດລອດ ເງື້ອມມືກົດໝາຍໄດ້ ແຕ່ຖ້າຜູ້ຄົນໃນສັງຄົມຢຶດໝັ້ນ ໃນຫລັກແຫ່ງສິນທັມໂດຍ

               ສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ໃນຄຳສອນຂອງພຣະພຸທທະສາສນາ ທີ່ວ່າດ້ວຍຫລັກແຫ່ງທັມ ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າ ກັມມາວາທີ ຄືທຳດີໄດ້ດີ ທຳຊົ່ວໄດ້ຊົ່ວ ຄົນທຸຈຣິດ

               ທີ່ວ່ານີ້ ກໍ່ຕົກເປັນຈຳເລີຍທາງສັງຄົມ ແລະຖືກສັງຄົມລົງໂທສ ດ້ວຍກາຣບໍ່ຄົບຫາສະມາຄົມ ບໍ່ນິຍົມຍົກຍ້ອງ ສຸດທ້າຍກໍ່ຈະເປັນຄົນໂດດດຽວ

               ພົບຄວາມທຸກຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຈ ແຕ່ຜູ້ຄົນໃນສັງຄົມລາວ ໃນຍຸກວັຕຖຸນິຍົມຄອບງຳ ຢ່າງເຕມຮູບແບບຫາເປັນເຊັ່ນນີ້ບໍ່ ຄືນອກຈາກບໍ່

               ສແດງອາກາຣຣັງກຽດຄຽດຊັ້ງແລ້ວ ຍັງສແດງອາກາຣ ຢາກຄົບຫາສະມາຄົມກັບຄົນໂກງ ຢ່າງອອກນອກໜ້າ ຢາກຄົບຫາສະມາຄົມດ້ວຍ

                     3) ສ່ວນຄົນດີ ເຖິງແມ່ນຈະມີເງິນສ່ວນໃຫ່ຽ ກໍ່ຢຶດຫລັກສັນໂດດ ຄືຢູ່ຢ່າງພໍພຽງ ບໍ່ສແວງຫາອຳນາຈ ບໍ່ຜູກຂາດສັດທາ ດ້ວຍກາຣໃຊ້

               ເງິນເປັນເຄື່ອງມື ໃນກາຣດຶງມວນຊົນມາເປັນພວກ ດັ່ງນັ້ນ ຄົນດີຈຶ່ງບໍ່ມີອຳນາຈຣັຖ ແລະບໍ່ມີມວນຊົນມາຮັບໃຊ້ ໃນທາງສັງຄົມດ້ວຍເຫຕຸ

               ປັດຈັຍ 3 ປະກາຣນີ້ ສັງຄົມລາວຈຶ່ງມີພື້ນທີ່ ໃຫ້ຄົນດີຢືນນ້ອຍລົງ ໂດຍສະເພາະໃນສັງຄົມ ຂ້າຣາຊກາຣປະຈຳ ແລະສັງຄົມກາຣເມືອງ ທັງນີ້

               ໜ້າຈະດ້ວຍເຫຕຸປັດຈັຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

                     1. ໃນຣະບອບຣາຊກາຣປະຈຳ ຊຶ່ງມີໂຄງສ້າງຂອງອົງຄ໌ກອນ ໃນຮູບລັກສະນະພີຣະມິດ ຫຼືສາມຫລ່ຽມໜ້າກົ່ວ ຊຶ່ງແບ່ງອອກເປັນ 3 ຣະ

               ດັບຄືຣະດັບບໍຣິຫາຣສູງສຸດ ຣະດັບກາງ ຫຼືຣະດັບຕົ້ນ ແລະຣະດັບປະຕິບັຕກາຣ ຈາກຮູບແບບກາຣບໍຣິຫາຣ ໃນລັກສະນະນີ້ ຈະເຫັນວ່າ ຣະ

               ດັບຕົ້ນຈະມີຈຳນວນຫລາຍທີ່ສຸດ ຖັດຂຶ້ນໄປຄືຣະດັບກາງ ແລະຣະດັບສູງນ້ອຍທີ່ສຸດ ດັ່ງນັ້ນກາຣທີ່ຂ້າຣາຊກາຣຈະເລື່ອນຂັ້ນຕຳແໜ່ງ ຖ້າ

               ວ່າກັນຕາມຣະບົບແລ້ວ ເປັນໄປຢ່າງເຊື້ອຊ້າ ແລະຕ້ອງໃຊ້ເວລານີ້ເອງ ຄືຈຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງກາຣໄດ້ຕຳແໜ່ງໃວ ຫຼືແມ່ນກະທັ້ງໄດ້ເລື່ອນ

               ຂັ້ນເງິນເດືອນສອງຂັ້ນເລື້ອນ ຕ້ອງຫາທາງແລ່ນເຕັ້ນ ເພື່ອເຂົ້າເປັນພວກດຽວກັນ ກັບຜູ້ທີ່ມີອຳນາຈໜ້າທີ່ ໃນກາຣພິຈາຣະນະຄວາມດີ

               ຄວາມຊອບ ແລະໃນບາງຄັ້ງ ເຖິງກັບຍອມລົດຕົວຮັບໃຊ້ເຈົ້ານາຍ ຕລອດເຖິງຄົນໃນຄອບຄົວນາຍ ແລະຂ້າຣາຊກາຣໃນຮູບແບບນີ້ເອງ

               ຖ້າບັງເອີນໄດ້ເຈົ້ານາຍເປັນຄົນບໍ່ດີ ກໍມີໂອກາດກາຍເປັນຄົນຮັບໃຊ້ ໃຫ້ທຳໃນສິ່ງບໍ່ດີເພື່ອນາຍ ເພື່ອແລກກັບຄວາມກ້າວໜ້າ ສ່ວນຂ້າ

               ຣາຊກາຣທີ່ດີ ມຸ່ງທຳແຕ່ກາຣງານ ບໍ່ຍອມລົດກຽດຍົດ ຂອງຂ້າຣາຊກາຣລົງໄປຮັບໃຊ້ນາຍ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເໝາະບໍ່ຄວນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກໍເບິດ

               ໂອກາດໄດ້ຮັບຄວາມກ້າວໜ້າ ນີ້ ຄືເຫຕຸປະກາຣນຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນດີບໍ່ມີທີ່ຢືນ ໃນສັງຄົມຂ້າຣາຊກາຣປະຈຳ

                      2. ໃນວົງກາຣເມືອງ ນັກກາຣເມືອງ ຈະກ້າວໜ້າ ແລະໄດ້ຕຳແໜ່ງທາງກາຣເມືອງ ໃນຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍໄດ້ ກໍຈະຕ້ອງເຣີ້ມດ້ວຍ

               ກາຣລົງສມັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສ ສ ແມ່ນພຽງຕຳແໜ່ງ ອັນເປັນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງກາຣເຂົ້າສູ່ຖນົນກາຣເມືອງ ກໍມີເຫຕຸໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງກາຣ ໄດ້

               ຮັບເລືອກຕັ້ງແລ່ນເຕັ້ນ ເຂົ້າຫານາຍທຶນທາງກາຣເມືອງ ແລະຖ້າຕົນເອງເປັນນາຍທຶນ ກໍ່ຕ້ອງສແວງຫາ ຜູ້ທີ່ຈະລົງສມັກຮັບເລືອກຕັ້ງ

               ພາຍໃຕ້ກອບທຶນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຫວັງໃຊ້ເປັນຖານທາງກາຣເມືອງໃນສະພາ ຫຼືແມ່ນກະທັ້ງໃນພັຄ ເພື່ອໃຫ້ອອກສຽງໜູນຕົນເອງ ໃຫ້

               ໄດ້ຕຳແໜ່ງທາງກາຣເມືອງ ເມື່ອກາຣເມືອງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາຈທຶນເງິນ ຫຼືແມ່ນກະທັ້ງທຶນທາງສັງຄົມໃດ ທີ່ລົງທຶນແລ້ວ ຈະບໍ່ຖອນທຶນ

               ດັ່ງນັ້ນ ໂອກາດທີ່ຄົນດີມີອຸດົມກາຣ ຈະໄດ້ຮັບກາຣສນັບສນູນ ຈາກນາຍທຶນຄົງຈະຍາກ ທັງນີ້ ເພາະຄົນດີຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ມີກາຣຖອນທຶນໃນ

               ທາງຜິດໆ ເປັນອັນຂາດ ນີ້ກໍ່ປະກາຣນຶ່ງ ທີ່ຄົນບໍ່ມີທີ່ຢືນ ໃນວົງກາຣເມືອງ ເມື່ອທັງໃນສ່ວນຣາຊກາຣ ແລະໃນສ່ວນຂອງກາຣເມືອງ  ຄົນດີ

               ບໍ່ມີທີ່ຢືນແລ້ວ ມີຢູ່ສ່ວນດຽວ ຄືພາຄປະຊາຊົນ ທີ່ຄົນດີມີທີ່ຢືນ ແມ່ນທັງນັ້ນ ຄົນດີທີ່ມີຈຸດຢືນ ຕົງກັນຂ້າມກັບຄົນໂກງ ໃນພາຄສ່ວນທັງ

               ຣາຊກາຣແລະກາຣເມືອງ ກໍ່ຢູ່ໃນພາຄເອກຊົນລຳບາກ ເພາະຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກບຸກຄົນສອງກຸ່ມນີ້ ມີລັກສະນະສແວງຫາ ແລະສ້າງ

               ຄວາມບໍ່ຊອບທັມ ໃຫ້ແກ່ພາກປະຊາຊົນ ຊຶ່ງຄົນດີມີທີ່ຢືນເຫລືອຢູ່ ເຊັ່ນ ໄປຕິດຕໍ່ຣາຊກາຣ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກ ເມື່ອທຽບກັບຄົນທີ່

               ເປັນກຸ່ມດຽວກັນ ກັບຂ້າຣາຊກາຣໂກງແລະໃນບາງລາຍ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບຸກຄລາກອນທາງກາຣເມືອງ ທີ່ມີອຳນາຈຣັຖ ກັ່ນແກ້ງກໍ່

               ມີຈິງ ສລຸບໄດ້ວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ສັງຄົມລາວ ຄົນດີມີທີ່ຢືນນ້ອຍລົງ ແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂກງຫລາຍຂຶ້ນ ເມື່ອຍອມຮັບວ່າ ຄົນດີເດືອດ

               ຮ້ອນດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຈະມີວິທີໃດແກ້ໄຂເຣື້ອງນີ້ໄດ້ແນ່ ທາງແລກທີ່ຄວນ ຈະເຣີ້ມຕົ້ນກໍ່ຄື ຄົນດີມີຢູ່ໃນພາຄປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງເຮັດແນວ

               ຮ່ວມກັບຄົນດີ ໃນສ່ວນຣາຊກາຣ ແລະວົງກາຣເມືອງ ເພື່ອປິດລ້ອມໃຫ້ຄົນໂກງ ມີພື້ນທີສແວງຫາ ທັງໃນສ່ວນຣາຊກາຣ

               ແລະສ່ວນກາຣເມືອງໃຫ້ນ້ອຍລົງ

 

                               ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ