ໂດຍລາວເສຣີຊົນ

 

                           ອານິສົງຄ໌ ກາຣທຳບຸນທຸກຢ່າງ  - ບຸນກິຣິຍາວັດຖຸ

 

                          ບຸນກິຣິຍາວັດຖຸ ແປວ່າ ຫລັກແຫ່ງກາຣບຳເພັນບຸນ ຫຼືຫລັກແຫ່ງກາຣທຳບຸນ ບຸນກິຣິຍາວັດຖຸ ໂດຍຍໍ່ມີ 3 ຢ່າງ ຄື

               1. ທານມັຍ ບຸນເກີດຈາກກາຣໃຫ້ທານ

               2. ສິລມັຍ ບຸນເກີດຈາກກາຣຮັກສາສິລ

               3. ພະວະນາມັຍ ບຸນເກີດຈາກກາຣຈເຣີນ ພະວະນາ ໝາຍຄວາມວ່າ ວິທີ ຫຼືຫລັກແຫ່ງກາຣທຳບຸນ ໃນພຣະພຸທທະສາສນາ ເມື່ອເວົ້າໂດຍຍໍ່

               ແລ້ວ ກໍ່ມີພຽງ 3 ຢ່າງ ຄື ທານ. ສິລ. ພະວະນາ. ແຕ່ຖ້າຂຍາຍຄວາມໃຫ້ກ້ວາງອອກໄປ ບຸນກິຣິຍາວັດຖຸມີ 10 ປະກາຣ ຄື

               1- ທານມັຍ ບຸນເກີດຈາກກາຣໃຫ້ທານ

               2- ສິລມັຍ ບຸນເກີດຈາກກາຣຮັກສາສິລ

               3- ພະວະນາມັຍ ບຸນເກີດຈາກກາຣຈເຣີນພະວະນາ

               4- ອຸປຈາຍະນະມັຍ ບຸນເກີດຈາກກາຣອ່ອນນ້ອມ ຖອ່ມຕົນຕໍ່ຜູ້ໃຫ່ຽ

               5- ໄວຍະ ຍາວັດຈະມັຍ ບຸນເກີດຈາກກາຣຂົນຂວາຍ ໃນກິດທີ່ມັກ

               6- ປັດຕິທານມັຍ ບຸນເກີດຈາກກາຣ ໃຫ້ສ່ວນບຸນ

               7- ປັດຕານຸໂມທະນາມັຍ ບຸນເກີດຈາກກາຣອະນຸໂມທະນາສ່ວນບຸນ

               8- ທັມມັສສວນມັຍ ບຸນເກິດຈາກກາຣຟັງທັມ

               9- ທັມມະເທສນາມັຍ ບຸນເກີດຈາກກາຣສແດງທັມ

               10- ທິຖທຸຊຸກັມ ກາຣທຳຄວາມເຫັນໃຫ້ຕົງ ກາຣປັບປຸງຄວາມຄິດເຫັນໃຫ້ຖືກ

                       ມາສ້າງບຸນກັນເຖິະ

               1: ນັ່ງສະມາທິ ຢ່າງນ້ອຍວັນລະ 15 ນາທີ( ຫຼື ເດີນຈົມກົມກໍໄດ້) ອານິສົງຄ໌= ເພື່ອສະຕິປັນຍາ ທີ່ສລຽວສລາດຂຶ້ນ ທັງພົບນີ້ແລະພົບໜ້າ ເພື່ອ

               ຈິດໃຈທີ່ສວ່າງ ຜ່ອນພົ້ນ ຈາກກິເລສ ປ່ອຍວາງໄດ້ງ່າຍ ຈິດຈະຮູ້ວິທີແກ້ບັນຫາຊີວິດ ໂດຍອັຕໂລມັດ ຊີວິດຈະ ຈເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ບໍ່ມີວັນອັບຈົນ

               ຜິວພັນຜ່ອງໃສ ສຸຂພາບກາຍແລະຈິດແຂງແຮງ ເຈົ້າກັມນາຍເວັນ ແລະຍາດມິດສະຫາຍ ທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ຈະໄດ້ບຸນກຸສົນ

               2: ສວດມົນຕ໌ ດ້ວຍພຣະຄາຖາຕ່າງໆ  ຢ່າງນ້ອຍວັນລະຄັ້ງກ່ອນນອນ ມີອານິສົງຄ໌= ເພື່ອໃຫ້ສິ່ງສັກສິດຄຸ້ມຄອງ ຊີວິດໜ້າທີ່ກາຣງານຈະ ຈະ

               ເຣີນກ້າວໜ້າ ເງິນຄຳໃຫລມາເທມາ ເວັ້ນຈາກອຸປສັກທັງປວງ ຈິດຈະເປັນສະມາທິໄດ້ວັຍ ແນະນຳພຣະຄາຖາ ພາຫຸງມະຫາກາ ພຣະຄາຖາ ຊິນ

               ບັນທອນ ພຣະຄາຖາ ຍອດພຣະກັນໄຕປີດົກເປັນຕົ້ນ ເມື່ອສວດເສສແລ້ວ ຕ້ອງແຜ່ເມດຕາ ທຸກຄັ້ງ

               3: ຖວາຍຢາຮັກສາໂຣຄໃຫ້ວັດ- ອອກເງິນຄ່າຮັກສາໃຫ້ຄຣູບາ ຕາມໂຮງພຍາບານສົງຄ໌ ມີອານິສົງຄ໌= ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຸຂພາບ ຮົ່ມເຢັນທັງຄອບຄົວ

               ໂຣຄທີ່ບໍ່ເຊົາຈະທຸເລົາ ສຸຂພາບຮ່າງກາຍ ຈິດໃຈແຂງແຮງ ອາຍຸຍືນທັງພົບນີ້ແລະພົບໜ້າ ຖ້າປ່ວຍກໍຈະບໍ່ຂາດແຄນກາຣຮັກສາ

               4: ເຮັດບຸນຕັກບາຕ ທຸກເຊົ້າ ອານິສົງຄ໌= ໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອສາສນາຕໍ່ໄປ ທັງພົບນີ້ແລະພົບໜ້າ ບໍ່ຂາດແຄນອາຫາຣ ຖ້າຕາຍໄປກໍ່ບໍ່ຫິວຫອດ ຢູ່

               ໃນພົບ ທີ່ບໍ່ຂາດແຄນ ເຂົ້າປາອາຫາຣ ອຸດົມສົມບູນ

               5: ເຮັດໜັງສື ຫຼືຊື່ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທັມມະ ແຈກຟີແກ່ຜູ້ຄົນ ເປັນທັມທານ ມີອານິສົງຄ໌= ເພາະທັມທານຊນະ ກາຣໃຫ້ທານທັງປວງ ຜູ້ໃຫ້ທັມ

               ຈຶ່ງສວ່າງໄປດ້ວຍ ລາບຍົດ ສັລເສີນ ທັງປັນຍາ ແລະບຸນບາຣະມີ ຢ່າງຖ້ວມທົ້ນ ເຈົ້າກັມນາຍເວັນ ອະໂຫສິກັມໃຫ້ ຊີວິດຈະ ຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ

               ຢ່າງບໍ່ຄາດຝັນ

               6: ສ້າງພຣະ ສ້າງພຣະຖວາຍວັດ ມີອານິສົງຄ໌= ຜ່ອນພົ້ນໜີ້ກັມໃຫ້ເບົາບາງ ໃຫ້ຊີວິດຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ສິ່ງສັກສິດຄຸ້ມຄອງ ແຄ້ວຄາດຈາກອຸປ

               ສັກທັງປວງ ຄອບຄົວເປັນສຸຂ ໄດ້ເກີດມາຢູ່ໃນຮົ່ມໂພທ໌ ຂອງພຸທທະສາສນາ ຕລອດໄປ

               7: ແບ່ງເວລາຊີວິດໄປບວຊຊີພາມ ຫຼື ບວຊເປັນຄຣູບາ ຢ່າງນ້ອຍ 9 ວັນຂຶ້ນໄປ ມີອານິສົງຄ໌= ໄດ້ຕອບແທນບຸນຄຸນພໍ່ແມ່ຢ່າງເຕມທີ ຜ່ອນພົ້ນ

               ໜີ້ກັມ ອຸທິດຜົນບຸນໃຫ້ຍາດມິດສະຫາຍ ແລະເຈົ້າກັມນາຍເວັນ ສ້າງປັດຈັຍໄປສູ່ນິພພານ ໃນພົບຕໍ່ໆໄປ ໄດ້ເກີດມາຢູ່ໃນຮົ່ມໂພທ໌ ຂອງພຸທທະ

               ສາສນາ ຈິດເປັນກຸສົລ

               8: ບໍຣິຈາກເລືອດ ຫຼືບໍຣິຈາກຮ່າງກາຍ ມີອານິສົງຄ໌= ຜິວພັນຜ່ອງໃສ ສຸຂພາບແຂງແຮງຊ່ວຍຕໍ່ອາຍຸ ຕໍ່ໄປຈະມີຜູ້ຄອຍຊ່ອຍເຫລືອ ບໍ່ໃຫ້ຕົກ

               ທຸກໄດ້ຍາກ ເທບພະຍາດາ ປົກປັກຮັກສາ ໄດ້ເກິດມາມີຮ່າງກາຍທີ່ງົດງາມໃນພົບໜ້າ ສ່ວນພົບນີ້ ກໍຈະມີຣາສີຜຸດຜ່ອງ ຈົບງາມ

               9: ປ່ອຍນົກ ປ່ອຍປາ ທີ່ຊື້ມາຈາກຕລາດ ຣວມທັງປ່ອຍສັຕວ໌ ໄຖ່ຊີວິດສັຕວ໌ຕ່າງໆ ມີອານິສົງຄ໌= ຊ່ອຍຕໍ່ອາຍຸ ກຳຈັດອຸປສັກໃນຊີວິດ ຊົດໃຊ້

               ໜີ້ກັມ ໃຫ້ເຈົ້າກັມນາຍເວັນ ທີ່ເຄີຍກິນເຂົ້າໄປ ໃຫ້ທຳມາຄ້າຂຶ້ນ ໜ້າທີ່ກາຣງານຄ່ອງຕົວບໍ່ຕິດຂັດ ຊີວິດທີ່ຜິດຫວັງ ຈະຄ່ອຍໆຟື້ນຂຶ້ນສະພາບ

               ທີ່ສົດໃສເປັນອິສຣະ

               10: ໃຫ້ທຶນກາຣສຶກສາ ບໍຣິຈາກໜັງສື ຫຼືຊື່ກາຣຮຽນຕ່າງໆ ອາສາສອນໜັງສື ມີອານິສົງຄ໌= ເຮັດໃຫ້ມີສະຕິປັນຍາດີ ໃນພົບຕໍ່ໆໄປ ຈະສລາດ

                ສລຽວມີປັນຍາ ໄດ້ມີໂອກາດສຶກສາຮໍ່າຮຽນຢ່າງຣອບຣູ້ ສະຕິປັນຍາສົມບູນໄປພ້ອມໆ

               11: ໃຫ້ເງິນຂໍທານ ໃຫ້ເງິນຄົນທີ່ເດືອດຮ້ອນ( ບໍ່ແມ່ນກາຣໃຫ້ຢືມ) ມີອານິສົງຄ໌= ເຮັດໃຫ້ເກີດລາບຍົດ ບໍ່ຂາດສາຍ ທັງພົບນີ້ແລະພົບໜ້າ ບໍ່

                ຕົກທຸຂໄດ້ຍາກ ເກີດມາຊາຕໜ້າ ຈະຣໍ່າຣວຍແລະບໍ່ມີໜີ້ສິນ ຄວາມຍາກຈົນໃນຊາຕນີ້ ຈະເບົາບາງລົງ ຈະໄດ້ເງິນຄຳກັບມາ ຢ່າງບໍ່ຄາດຝັນ

               12: ຮັກສາສິລ 5 ຫຼືສິລ 8 ມີອານິສົງຄ໌= ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ໄປເກີດເປັນເຜຕ ຫຼືສັດນະຣົກ ໄດ້ເກີດມາເປັນມະນຸສ ຜູ້ປະເສີຖ ຄົບບໍຣິບູນ ຊີວິດຈະເຣີນ

                ຮຸ່ງເຮືອງ ກັມເວັນ ຈະບໍ່ຖັບຖົມ ພັຍອັຕຣາຍ ບໍ່ຍ່າງກາຍ ເທວະດາ ນາງຟ້າ ປົກປັກສັກສາ

                       ອານິສົງຄ໌ ກາຣຈັດສ້າງພຣະພຸທທະຣູບ ຫຼືສິ່ງພິມໜັງສື ອັນກ່ຽວກັບພຣະທັມຄຳສອນ ເປັນກຸສົນດັ່ງນີ້

                1. ອະກຸສົນກັມ ໃນອະດີດຊາຕແຕ່ປາງກ່ອນ ຈະປ່ຽນຈາກໜັກເປັນເບົາ ຈາກເບົາເປັນສູນ

                2. ສິ່ງສັກສິດຄຸ້ມຄອງ ສັບພະພັຍອັນຕຣາຍສລາຍ ປວງພັຍ ບໍ່ມີຄົນຄິດຮ້າຍ ບໍ່ສຳເຣັຈ

                3. ເຈົ້າກັມນາຍເວັນ ໃນອະດິດແຕ່ປາງກ່ອນ ເມື່ອໄດ້ຮັບສ່ວນບຸນໄປແລ້ວ ກໍຈະເລີກຈ່ອງເວັນຈອງກັມ

                4. ເຫລົ່າຍັກ ຜີຮາກສົດ ງູພິດ ເສືອຮ້າຍ ບໍ່ອາດເປັນພັຍ ຢູ່ໃນທີ່ໃດ ກໍແຄ້ວຄາດຈາກພັຍ

                5. ຈິດໃຈສງົບ ຣາສີຜ່ອງໃສ ສຸຂພາບແຂງແຮງ ກິຈກາຣງານ ເປັນມົງຄົລ ຮຸ່ງເຮືອງກ້າວໜ້າ ຜູ້ຄົນນັບຖື

                6. ໝັ້ນຄົງໃນຄຸນທັມ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນປຣາກົດ (ເກີນຄວາມຄາດຝັນ) ຄອບຄົວສຸຂສັນ ວາສນາຍັ່ງຢືນ

                7. ຄຳເວົ້າເປັນສັດຈ໌ ຟ້າດິນປຣານີ ທວຍເທບຍິນດີ ມິດສະຫາຍນິຍົມ ໜີ້ສິນຈະເບິດໄປ

                8. ຄົນໂງ່ສິ້ນເຂລາ ຄົນເຈບຫາຍໄດ້ ຄົນປ່ວຍຫາຍດີ ຄວາມທຸກຫາຍເຂັນ ສຕຣີ ຈະໄດ້ເກີດເປັນຊາຍເພື່ອບວຊ

                9. ພົ້ນຈາກມວນອະກຸສົນ ເກີດໃໝ່ບຸນເກື້ອໜຸນ ມີປັນຍາລໍ້າເລີຕ ບຸນກຸສົນຮຸ້ງເຮືອງ

                10. ສິ່ງທີ່ສ້າງ ຈະບັງເກີດເປັນກຸສົນຈິດ ແກ່ທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ ເປັນເນື້ອນາບຸນ ຢ່າງສນຸກທຸກຊາຕ ຂອງຜູ້ສ້າງ

                 ທີ່ເກີດຈະໄດ້ຟັງທັມ ຈາກພຣະອະຣິຍະເຈົ້າ ປັນຍາໃນທັມແກ່ກ້າສາມາຖ ໄດ້ອະພິນຍາຫົກ ສຳເຣັຈໂພທິຍານ

                       ອານິສົງຄ໌ກາຣບວຊ ເປັນຄຣູບາ ບວຊຊີພາມ

                      (ບວຊຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສ້າງບຸນ ອຸທິດໃຫ້ພໍ່ແມ່ ເຈົ້າກັມນາຍເວັນ) ມີດັ່ງນີ້

                 1: ໜ້າທີ່ກາຣງານຈະ ຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ ໄດ້ລາບຍົດ ສັລເສີນ ຕາມປຣາຖນາ

                 2: ເຈົ້າກັມນາຍເວັນ ຈະອະໂຫສີກັມ ໜີ້ກັມ ໃນອະດີດຈະຄີຄ່າຍ

                 3: ສຸຂພາບແຂງແຮງ ສະຕິປັນຍາແຈ່ມໃສ ບັນຫາຊີວິດຄີຄ່າຍ

                 4: ເປັນປັດໃຈສູ່ພຣະນິພພານ ໃນພົບຕໍ່ໆໄປ

                 5: ສິ່ງສັກສິດ ຄຸ້ມຄອງ ໂພຍພັຍອັນຕຣາຍ ຜ່ອນໜັກເປັນເບົາ

                 6: ຈິດໃຈສງົບ ປ່ອຍວາງໄດ້ງ່າຍ ແນມເຫັນສັຈທັມ ແຫ່ງຊີວິດ

                 7: ເປັນທີ່ຮັກ ທີ່ເມດຕາມະຫານິຍົມ ຂອງມວລມະນຸສ ມວລສັຕວ໌ ແລະເຫລົ່າເທວະດາ

                 8: ທຳມາຄ້າຂຶ້ນ ບໍ່ອັບຈົນ ກາຣເງິນບໍ່ຂາດສາຍບໍ່ຂາດມື

                 9: ໂຣຄພັຍ ຂອງຕົນເອງ ຂອງພໍ່ແມ່ ແລະຂອງຄົນໄກ້ຊິດ ຈະເບົາບາງ ແລະຮັກສາຫາຍ

                 10: ຕອບແທນພຣະຄຸນຂອງພໍ່ແມ່ໄດ້ເຕັນທີ່ ສຳຫລັບຜູ້ທີ່ບວຊບໍ່ໄດ້ ເພາະຕິດພາຣະກິດ

                  ຕ່າງໆ ກໍ່ສາມາຖໄດ້ຮັບ ອານິສົງຄ໌ ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ດ້ວຍ ກາຣສ້າງຄົນໃຫ້ໄດ້ບວຊ ສນັບສນຸນ

                  ສົ່ງເສີມ ອາສາກາຣໃຫ້ຄົນໄດ້ບວຊ

                       ບຸນເປັນເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ ກີດກັ້ນບາປ ບໍ່ໃຫ້ງອກງາມ ຫຼືປຣາກົຖເບິດອຳນາຈບຸນເມື່ອໃດ ບາປກໍຈະໂພ່ອອກມາ ແລະງອກ

                       ງາມສືບໄປອີກ= ສ່ວນກຸສົລນັ້ນ ເປັນເຄື່ອງຕັດ ຮາກເຫງົ້າຂອງບາປ ຢູ່ເຣື່ອຍໄປ ຈົ່ນມັນຫ່ຽວແຫ້ງ ສູນສິ້ນບໍ່ມີເຫລືອ

                  ຄວາມຕ່າງກັນຢ່າງຍິ່ງ ຍ່ອມມີຢູ່ ດັ່ງກ່າວນີ້= ຄົນປຣາຖນາບຸນ ຈົ່ງໄດ້ບຸນ= ຄົນປຣາຖນາກຸສົລ ກໍຈົ່ງໄດ້ກຸສົລ ແລະປອດພັຍ

                  ຕາມຄວາມປຣາຖນາ ແລ້ວແຕ່ໃຜຈະແນມເຫັນ ແລະຈະສມັກຈັຍ ຈະປຣາຖນາຢ່າງໃດ ໄດ້ເຊັ່ນນີ້ ເມື່ອໃດຈຶ່ງຈະຊື່ວ່າ ພວກ

                  ເຮົາຮູ້ຈັກ ບຸນກຸສົລກັນແທ້ໆ ຮູ້ທິດທາງແຫ່ງກາຣກ້າວໜ້າ ແລະທິດທາງທີ່ວົງວຽນ ວ່າເປັນຂອງທີ່ບໍ່ອາດຈະເອົາມາເປັນອັນ

                  ດຽວກັນໄດ້ເລີຍ ແມ່ນຈະເອີ້ນວ່າ ທາງໆ ເໝືອນກັນ ທັງສອງຝ່າຍ

                

                               ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ

   

                                                ສເນີ ໂດຍລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ