ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                      ໄທໄກນີ້ ເຈງເລງນໍ້າແຈ່ວຂ່າ ບໍ່ທໍ່ໃສຕິ້ງຫລິ້ງ ໄທໄກ້ນໍ້າແຈ່ວຂີງ    

 

           - ທຳທານ ຄັນບໍ່ມີໃຈຕັ້ງ ສິຫວັງປອງເປັນປະໂຍດໄດ້ເດ ຫວັງປະໂຍດ ແຕ່ບໍ່ທານທອດໃຫ້ ບຸນສິໄດ້ຍ່ອມໃດ :

           - ທຳທານ ຄັນບໍ່ມີສິນພ້ອມ ຜົນບຸນບໍ່ເຮືອງຮຸ່ງ ມີສິນ ຄັນບໍ່ຄິດລະເວັ້ນ ສິເປັນໄດ້ຈັ່ງໃດ :

           - ທຳທານ ຄັນຜົວເມັຽບໍ່ພ້ອມ ຜົນບຸນບໍ່ເຕມສ່ວນ ບຸນ ຄັນບໍ່ພຽນກໍ່ສ້າງ ສິໝາຍໄດ້ຈັ່ງໃດ :

           - ທຳທານ ຄັນບໍ່ປຣາຖນາຕັ້ງ ສິເອົາຫຍັງເປັນທີ່ເພິ່ງ ມີແຕ່ປຣາຖນາ ບຸນບໍ່ໄດ້ສ້າງໃວ້ ສິໄປໄດ້ຮ່ອມໃດ :

                   ຕຶກແຫຫວັງເອົາປາ ເຮັດນາຫວັງເອົາເຂົ້າ ຟັນໂພນປູກໝາກຖົ່ວ ເອົາຜົວເອົາເມັຽ ຫວັງຢາກໄດ້ລູກເຕົ້າ ແທນເຊື້ອສືບແນວ

           - ແນວນາມໄມ້ ຈວງຈັນທນ໌ຫາຍາກ ມັນຫາກຫລາຍແຕ່ໄມ້ ລຳສິໃຊ້ບໍ່ມີ :

           - ແນວນາມເຊື້ອ ປາປັງທຳງ່າຍ ບາບຢູ່ໄກ້ບຸນນັ້ນຢູ່ໄກ :

           - ແນວມັນມີ ໝາກເຂືອຫຳມ້າ ບໍ່ມີຜູ້ກ້າມັນເກີດມາເອງ :

           - ແນວຜູ້ຮ້າຍ ລີ້ຢູ່ຄືກົບ ເຫັນຄົນມາຫລູບລິລູລົງລີ້ :

           - ນົກເຂົາ ເຂົ້າຢູ່ຕຸ້ມ ເຫງົ່າງ່ວມທົນທຸກຂ໌ ແມ່ນສິງອຍຄອນເງິນຄອນຄຳ ກໍ່ບໍ່ລືມຄອນໄມ້ :

           - ນົກໜູ ບໍ່ຫ່ອນໜີໄກຫ້ວຍ ຫາກິນໄກຖິ່ນ ຄວຍບໍ່ຫ່ອນໜີບວກນໍ້າ ກິນຫັ້ນພໍ່ານອນ :

           - ບໍ່ທັນໄດ້ຕ່ອນຊີ້ນ  ຢ່າຟ້າວອ່າວຫາແກງ ກິນບໍ່ທັນລົງຄໍ ຢ່າຈາຄຳສິແຄ້ນ ກິນກະເບິດແລ້ວ ພາຍລຸນຢ່າໄດ້ຈົ່ມ ບາຕຫ່າລົງ

             ຮອດທ້ອງ ແສນສິຮ້ອງກະບໍ່ຄືນໄດ້ແລ້ວ :

           - ບໍ່ໄດ້ພາໂລລົ້ນ ທຳນາຫລາຍທົ່ງ ຄຶດຕໍ່ເຈົ້າຕົ້ງຫລົ້ງ ນາເຮື້ອທົ່ງດຽວ ນີ້ແລ້ວ :

           - ບາຕຍາມເປັນສາວຈ້ອຍ ຄວຍຕົມບໍ່ຢາກຂີ່ ບາຕວ່າໄດ້ລູກນ້ອຍ ບາຍຂີ້ກ່ອນງາຍ :

           - ເບເບຮ້ອງ ງົວເຮົາຢ່າຟ້າວວ່າ ລາງເທື່ອເສືອໂຄ່ງຂ້ຽວ ສິກິນເຈົ້າມອດຊີວັງ :

           - ບ້ານຂ້ອຍພຸ້ນ ບໍ່ອຶດບໍ່ຢາກ ປວດທ້ອງຂີ້ໄປງອຍຫລັງເຕົ່າ ຫັກໄມ້ແກ້ງໄປຖືກຂາກວາງ ຊວງມືໄປຖືກຫາງເຫັນອົ້ມ ກົ້ມລອດ

             ຮົ້ວ ໝາກຖົ່ວແທງຕາ ມືນຕາຂຶ້ນ ໝາກສີດາຫລົ່ນໃສ່ ນັ່ງຢ່ອງຢໍ້ ເຄືອກ້ວຍຖັ່ງຫົວ :

           - ບ້ານຂ້ອຍພຸ້ນ ດິນດຳນໍ້າຊຸ່ມ ປາກຸ່ມບ້ອນຄືແຂ້ແກ່ງຫາງ ປານາງບ້ອນຄືສຽງຟ້າລັ່ນ ຈັກຈັ່ນຮ້ອງຄືຄ້ອງລັ່ນຍາມ :

           - ບ້ານຂ້ອຍພຸ້ນ ບໍ່ອຶດບໍ່ຢາກ ປາປາກ ໂຕທໍ່ຫົວເຮືອ ປາເສືອໂຕທໍ່ຫົວຊ້າງ ປາຂີ້ກ້າງໂຕສັ້ນຄ່າວາ :

           - ບ້ານຂ້ອຍພຸ້ນ ບໍ່ອຶດບໍ່ຢາກ ຖາກເປືອກໄມ້ ມາປົ່ນຕາງປາ ຖາກເປືອກສີດາ ມາກິນຕາງເຂົ້າ ຖາກເປືອກສະເຫົ້ລາ ມາກິນຕາງເກືອ :

           - ໂບຮານເພິ່ນວ່າໃວ້ ຝາກໄຂ່ໃວ້ນຳກາ ຝາກປາໃວ້ນຳໝາຂີ້ເຮື້ອນ ມັນສິມ້າມເມື່ອໃດ :

           - ກະບວຍບໍ່ມີດ້າມ ສິເສັຽຊົງທັງວາດ ເຂົາສິເອີ້ນກະໂປະໝາກພ້າວ ບໍ່ມີເອີ້ນວ່າກະບວຍ :

           - ບຸນມີແລ້ວ ແນວດີປ້ອງໃສ່ ບຸນບໍ່ໄດ້ ແນວຮ້າຍແລ່ນໂຮມ :

           - ບັນຫຣິດລໍ້າ ຊົງທັມທັດທ່ຽງ ກໍ່ຫາກຫາຍາກແທ້ ໃນພື້ນແຜ່ນດິນ ບາຕວ່າຄົນຊົ່ວຊ້າ ຫີນະໂຫດແນວພານ

             ມັນຫາກມີມູມມອງ ທົ່ວແດນດິນດ້າວ :

           - ບຸນແບ່ງຊັ້ນ ປັ້ນປ່ອນມາພົບ ບາຣະມີພາຍຫລັງ ຈຶ່ງໄດ້ວຽນມາພໍ້ :

           - ບຸນມີ ໄດ້ເປັນນາຍໃຊ້ເພິ່ນ ຄັນວ່າບຸນບໍ່ໃຫ້ ເຂົາສິໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ເຮົາ :

           - ບຸນມີ ໄດ້ເປັນນາຍໃຫ້ເຂົາເພິ່ງ ຄັນວ່າບຸນບໍ່ພ້ອມ ແສນສິດີ້ນກໍ່ເປົ່າດາຍ ຄອຍແຕ໋ບຸນມາຄໍ້າ ບໍ່ທຳກາຣມັນບໍ່ແມ່ນ

             ຄອຍແຕ່ບຸນສົ່ງໃຫ້ ມັນສິໄດ້ຮ່ອມໃດ ຄືດັ່ງເຮົາມີເຂົ້າ ເຮົາບໍ່ເອົາມາກິນມັນບໍ່ອິ່ມ ມີລາບ ຄັນບໍ່ເອົາເຂົ້າຄຸ້ຍ ທາງທ້ອງບໍ່ຮ່ອນເຕມ :

           - ບຸນບາປນີ້ ເປັນຄູ່ຄືເງົາ ເງົານັ້ນ ໄປຕາມເຮົາຊູ່ວັນບໍ່ມີເວັ້ນ ຄັນວ່າເຮົາພາເຫລັ້ນ ພາມັນເຕັ້ນແລ່ນ ພາກັນແອະແອ່ນຟ້ອນ ເງົານັ້ນ

             ກະແອ່ນນຳ ຄັນເຮົານັ່ງຍ່ອງຍໍ້ ເງົາກໍ່ນັ່ງລົງຕາມ ຍາມເຮົາເອັ່ນຫລັງນອນ ກໍ່ອ່ອນລົງນອນດ້ວຍ ຄັນເຮົາໂຕນລົງຫ້ວຍ ພູຜາຫລາຍ

             ຫລັ່ນ ຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ຜາລ້ານດ່ານເຂົາ ເງົາກໍ່ຕິດຕາມກ້ຽວ ເກາະກ່ຽວພັນທະນັງ ບໍ່ໄດ້ມີຍາມເຫີນຫ່າງໄກກັນໄດ້ ອັນນີ້ສັນໃດແທ້ ທັງສອງ

             ບຸນບາປ ມັນຫາກຕິຕໍ່ກົ້ນ ຕາມສົ້ນຜູ້ທຳ :

           - ບົວອາສັຍເພິ່ງນໍ້າ ປາເພິ່ງວັງຕົມ ໄພ່ກັບນາຍ ເພິ່ງກັນໂດຍດ້າມ ອັນວ່າເສືອສິງຊ້າງ ກວາງຟານອາສັຍປ່າ ປ່າອາສັຍສິ່ງຮ້າຍ ໜ້າ

             ແໜ້ນມຶດມຸງ ເຮົາອາສັຍເພິ່ງບ້ານ ບ້ານກະເພິ່ງບຸນເຮົາ ຄັນເຮົາຫາກໜີໄປ ສິເກີດເປັນດົງໄມ້ ຄັນເຮົາໜີໄກບ້ານ ເຮືອນຊານສິ

             ແປນເປົ່າ ບ້ານສິເປັນເຫລົ່າເຮື້ອ ເຄືອກ້ຽວມຶດມຸງ ເຮົາອາສັຍພວກພ້ອງ ນ້ອງນຸ່ງສະຫາຍເກີ ເຂົາກໍ່ອາສັຍເຮົາ ຈຶ່ງເປັນເມືອງບ້ານ

             ຄົນຫາກອາສັຍດ້ວຍ ດອມຄົນເປັນໝູ່ ບໍ່ມີໃຜຢູ່ຢັ້ງ ທອນທໍ້ຜູ້ດຽວ ໄດ້ແລ້ວ : 

           - ບວຊແຕ່ນ້ອຍ ບໍ່ຮູ້ແຫ່ງຄອງຄະລືຫັສຖ໌ ຜັດແຕ່ໃນຄອງທັມ ບໍ່ອວດໂຕກະພໍໃຊ້

 

                      ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ    

 

                                                       ສເນີ ໂດຍລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ