ໂດຍລາວເສຣິຊົນ L S X

 

                         ຍ່າງຕາມຮອຍຕີນພໍ່

                        

                       ຜູ້ຂ້າ ໄດ້ເກບບົຕພຣະຣາຊນິພົນ ຂອງອົງຄ໌ມຸງກຸດ ຣາຊກຸມມານ ເຈົ້າຟ້າ ຊາຍວົງຄ໌ສວ່າງ ຊຶ່ງໄດ້ຊົງພຣະຣາຊນີພົນໃວ້ ຕັ້ງແຕ່ ກອ່ນ

              ປີ 1975 ເມື່ອຮູ້ສຶກເໝື່ອຍ ຫຼືເຣີ້ມທໍ້ທຸກເທື່ອ ທີ່ກັບມາອ່ານ ຈະໄດ້ຮັບກຳລັງໃຈກັບຄືນມາ ຜູ້ຂ້າ ຈຶ່ງຕັ້ງໃຈໃວ້ວ່າ ຈະຂຽນຮູບປະກອບເຣື້ອງ

              ແລະຂໍພຣະຣາຊທານ ອະນຸຍາຕ ເພື່ອພິມເຜີຍແຜ່ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີໂອກາຕເຮັດໃຫ້ສຳເຣັຈໄດ້

 

                    ໃນມື້ນີ້ ແລະວັນນີ້ ໄດ້ກັບມາອ່ານອີກເທື່ອ ແລະຢາກໃຫ້ທ່ານ ທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ອ່ານໄດ້ຊື່ນຊົມ ໃນພຣະປຣີຊາສາມາຖ ທາງດ້ານກາຣປະພັນ

              ຂອງພຣະອົງຄ໌ທ່ານ ທີ່ອອກມາຈາກສ່ວນເລິກ ຂອງພຣະອົງຄ໌ ຕອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບກາຣທໍຣະມານ ຈາກສັຕຣູ= ເມື່ອບ້ານເມືອງບໍ່ສນັບສນູນ         

              ກັບຄົນທຳດີ ບັ່ນທອນກຳລັງໃຈກັນເອງ ຄົນຊົ່ວຈຶ່ງມີເຕັມບ້ານເຕັມເມືອງ ຜູ້ຂ້າ ຂໍພຣະຣາຊນີພົນບົຕນີ້ ຈົ່ງເປັນກຳລັງໃຈ ໃຫ້ກັບທຸກຄົນທີ່ຄິດ

              ດີ ທຳດີ ຫວັງດີ ຕໍ່ຊາຕບ້ານເມືອງ ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ໃນຄນະທີ່ວັນນີ້ ເຮົາຍັງມີຄຸນຂອງພໍ່ຢູ່

 

                    ຜູ້ຂ້າ ຂໍຍ່າງຕາມຮອຍຕີນອັນວ່ອງໃວ ຂອງພຣະອົງຄ໌ ໂດຍບໍ່ຢຸດຢັ້ງ= ຜ່ານພູເຂົ້າ ເຂົ້າໄປໃນປ່າດົງໃຫ່ຽໜາທຶບ ແຜ່ໄປໂດຍບໍ່ມີທີ່ຊິ້ນສຸດ

              ມືດແລະສວ່າງ ກ້ວາງ ມີຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຽໆ ເໝືອນຫໍຄອຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ= ພໍ່ຂະນ້ອຍເອີຍ ລູກຫິວຈະຕາຍຢູ່ແລ້ວ ແລະເມື່ອຍດ້ວຍ= ເບິ່ງຕິຂະຂ້ອຍ

              ເລືອດໄຫລອອກມາຈາກຕີນທັງສອງ ທີ່ບາຕເຈັບຂອງລູກ ລູກຢ້ານ ງູ ລູກຢ້ານເສືອ ແລະໝາປ່າ= ພໍ່ຂະນ້ອຍເອີຍ ເຮົາຈະເຖິງຈຸດໝາຍປາຍ

              ທາງໃດ

 

              (ພໍ່ຕອບ) ໃນໂລກນີ້ ບໍ່ມີບ່ອນໃດດອກ ທີ່ມີຄວາມຣື້ນຣົມ ແລະຄວາມສະບາຍ ສຳຫລັບເຈົ້າ= ຖນົນຫົນທາງຂອງເຮົາ ບໍ່ໄດ້ປູດ້ວຍດອກໄມ້

              ງາມໆ ຈົ່ງໄປເຖິດ ແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນ ສິ່ງທີ່ບີບຄັ້ນຫົວໃຈເຈົ້າ= ພໍ່ເຫັນແລ້ວວ່າ ໜາມຕຳຊີ້ນອ່ອນຂອງເຈົ້າ ເລືອດຂອງເຈົ້າ ປຽບດັ່ງຊັບ

              ຖິ້ມເທິງໃບຫຍ້າໄກ້ນໍ້າ= ນໍ້າຕາຂອງເຈົ້າ ທີ່ໄຫລອອກ ຕ້ອງພຸ່ມໄມ້ສີຂຽວ ປຽບດັ່ງເພຊນິນ ທີ່ສແດງຄວາມງາມເຕັມທີ ເພື່ອມະນຸສຊາຕ ຈົ່ງ

              ຢ່າລະຄວາມເມື່ອຍ ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທຸກ ໃຫ້ອົດທົນແລະສຸຂຂຸມ ແລະຈົ່ງມີຄວາມສຸຂ ທີ່ໄດ້ຢຶດອຸດົມກາຣ ທີ່ມີຄ່າໄປເຖີດ ຖ້າເຈົ້າ

              ຕ້ອງກາຣ ຍ່າງຕາມຮອຍຕີນພໍ່ຕໍ່ໄປ ຈົ່ງໃຫ້ລູກໂຊກດີເຖີດ

             

                                    ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ

     

                                              ສເນີໂດຍລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ