ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

 

                         ຄຳຖແລງ ຂອງຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ

                         ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ເຊີນຟັງທາງນີ້ ເຮົາຂໍບອກດ້ວຍໃຈຈິງ

 

                         ເຫຕຸວິກິດຊາຕຄືອັນໃດ ( ວິກິດຊາຕ ຄືຣະບອບທີ່ບໍ່ມີຫລັກກາຣປົກຄອງໂດຍທັມ= ມີແຕ່ກົດໝາຍຣັຖທັມນູນ ແລະອຳນາຈ ອັນເປັນ

              ວິທີກາຣປົກຄອງ ແລະກາຣຈັດຕັ້ງ ກໍ່ເປັນພຽງວິທີກາຣຂຶ້ນສູ່ອຳນາຈ ແຕ່ບິດເບືອນກັນວ່າ ເປັນຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ= ແທ້ຈິງແລ້ວມັນ

              ຄືຣະບອບຜເດັດກາຣນັ້ນເອງ ໂດຍກົດໝາຽຣັຖທັມນູນ ຣະບອບຣັຖສະພານີ້ ຄືເຫຕຸແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງປວງຂອງຊາຕ ໃຜມາເປັນຣັຖ

              ບາລ ມັນກໍ່ເລີຍຊົ່ວເບິດ ເພາະເຫຕຸມັນຊົ່ວ ຜົນມັນຈຶ່ງຊົ່ວຕາມ ເປັນທອດໆມາ

                    ປະເທສລາວເຮົາ ນັບແຕ່ມີກາຣປ່ຽນແປງກາຣປົກຄອງ ໃນປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ໃຊ້ຣັຖທັມນູນແບບອຳນາຈ ທຸກຊູດທຸກສະບັບ ເປັນເວ

              ລາຍາວນານເຖິງ 36 ປີກົ່ວໆແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ເຄີຍມີຫລັກກາຣປົກຄອງໂດຍທັມ ແລະຣັຖທັມນູນ ເປັນພຽງວິທີປົກຄອງເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວບິດ

              ເບືອນວ່າ ເປັນຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ= ປວງຊົນໃນຊາຕ ຈຶ່ງມີພະຣາດອນພາບ ທາງກາຣເມືອງ ແລະທາງສັງຄົມຢ່າງແທ້ຈິງ= ຈຶ່ງໄດ້ສເນີ

              ຫລັກກາຣປົກຄອງ ມີດັ່ງນີ້

              (ກ) ເພື່ອແກ້ໄຂເຫຕຸວິກິດຊາຕ ໂດຍນຳເອົາກາຣເມືອງຄືນຈາກນາຍທຶນ ແລະນັກກາຣເມືອງພຽງຫຍິບມືດຽວ ມາໃຫ້ປວງຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ=

              ປວງຊົນຈະໄດ້ບໍ່ຕົກເປັນທາດ ທາງກາຣເມືອງ ຂອງນັກກາຣເມືອງຊົ່ວອີກຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ປະເທສຊາຕໝັ້ນຄົງ ປະຊາຊົນມັ່ງຄັ້ງ ປະຊາຊົນ

              ສົມບູນ ຢ່າງຢັ້ງຢືນສືບໄປ ດັງນີ້

              (ຂ) ຫລັກພະຣາດອນພາບ ຄືກາຣຖືວ່າ ມວນມະນຸສຊາຕ ແລະສັພສັຕ ທັງຜ່ອງເປັນພີ່ນ້ອງກັນ ເປັນເພື້ອນຮ່ວມເກີດ ແກ່ ເຈບ ຕາຍດ້ວຍ

              ກັນທັງເບິດທັງສິ້ນ ຖ້ອຍທີ່ຖ້ອຍອາສັຍ ບົນຮາກຖານຂອງຄວາມເມຕຕາ ກະຣຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເບກຂາ ແລະກາຣໃຫ້ໂອກາດ ບໍ່ເລືອກປະຕິບັຕ

              ບໍ່ແບ່ງຊົນຊັ້ນວັນນະ ໃນຄວາມແຕກຕ່າງທາງອາຊີບ ວຸຖິກາຣສຶກສາ ສາສນາ ຄວາມເຊື່ອຕ່າງໆ= ທຸກວັນນີ້ ຄວາມມີພະຣາດອນພາບ ໃນສັງ

              ຄົມລາວ ຍາກເຫລືອເກີນ ເພາະປະຊາຊົນສ່ວນໃຫ່ຽ ຕົກເປັນທາດຂອງນັກກາຣເມືອງໂກງຊາຕ ຂີ້ຂ້ອຍຕ່າງດ້າວມາເຖິງ 37 ປີກ່ວາ

              (ຄ) ໃນນຶ່ງ ຫລັກພະຣາດອນພາບ ຕາມກົດທັມຊາຕ= ກົດທັມຊາຕ ບົນຄວາມສັມພັນຣະຫວ່າງ ອະສັງຂຕະທັມ(ທັມທີ່ບໍ່ມີເຫຕຸປັດໃຈປຸງແຕ່ງ)

              ກັບສັງຂຕະທັມ( ທັມທີ່ມີເຫຕຸປັດຈັຍປຸງແຕ່ງ) ເປັນປັດຈັຍ ໃຫ້ກະບວນກາຣນາມຮູບ ຫຼືກະບວນກາຣຊີວິດສັຕທັງມວນ ນັບແຕ່ສັຕເຊັ່ນດຽວ

              ຕ່າງກໍ່ວິວັຖນາກາຣກ້າວໜ້າ ຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ແລະກ້າວກະໂດດເຣື້ອຍໄປ ຈົ່ນເຖິງຄວາມເປັນມະນຸສ ແລະມະນຸສ ສາມາຖຈະພັຖນາຕົນ

              ເອງ ດ້ວຍກາຣວິປັດສະນາ ພະວະນາ ຮູ້ແຈ້ງ ຮູ້ຈິງ ວິມຸດຕິ ເຂົ້າເຖິງຈຸດມຸ່ງໝາຍສູງສຸດ ຄືອົບຣົມທັມ= ນິພພານ.ທັມາທິປະໄຕຍ

              (ງ) ໃນສອງ ຫລັກພະຣາດອນພາບ ຕາມຄຳສອນພຣະພຸທທະສາສນາ= ຄວາມເປັນພະຣາດອນພາບ ຫຼືຫລັກກາຣຢູ່ຮ່ວມກັນ ໃນພຣະພຸທ

              ທະສາສນາມີ 6 ລັກສະນະ ຄື

              .1. ເມຕຕາກາຍະກັມ ຄື ກາຣມີເມຕຕາໃນເພື້ອນພົມຈັນ= ຊ່ອຍເຫລືອກິດທຸຣະຂອງໝູ່ຄນະ ດ້ວຍຄວາມເຕມໃຈ ສແດງກິຣິຍາອາກາຣສຸ

              ພາບ ອ່ອນນ້ອມ ສແດງຄວາມເຄົາຣົບນັບຖືກັນ ທັງຕໍ່ໜ້າແລະລັບຫລັງ

              .2. ເມຕຕາວະຈີກັມ ຄື ກາຣມີເມຕຕາຕໍ່ເພື້ອນພົມຈັນ ຊ່ອຍບອກແຈ້ງໃນສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຍດ ແນະນຳສັ່ງສອນ ຕັກເຕືອນດ້ວຍຄວາມຫວັງ

              ດີ ດ້ວຍວາຈາສຸພາບ ອ່ອນຫວານ ສແດງຄວາມເຄົາຣົບນັບຖືກັນ ທັງຕໍ່ໜ້າແລະຫລັງ

              .3. ເມຕຕາມະໂນກັມ ຄື ກາຣຄິດເມຕຕາຕໍ່ເພື້ອນພົມຈັນ ຕັ້ງຈິດປຣາຖນາ ຄິດທຳແຕ່ໃນສິ່ງທີ່ເປັນປະໂດຍແກ່ກັນ ດ້ວຍອ່ອນໂຍນ ຍິ້ມ

              ແຍ້ມແຈ່ມໃສຕໍ່ກັນ ສແດງຄວາມເຄົາຣົບນັບຖືກັນ ທັງຕໍ່ໜ້າແລະລັບຫລັງ

              .4. ສາທາຣະນະໂພຄີ ຄື ກາຣແບ່ງປັນກັນ ເມື່ອໄດ້ສິ່ງຂອງໃດມາ ໂດຍຊອບທັມ ແມ່ນເປັນພຽງຂອງເລກນ້ອຍ ກໍ່ບໍ່ຫ່ວງໃວ້ຜູ້ດຽວ ນຳມາ

              ແບ່ງປັນເຈືອຈານ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃຊ້ສອຍ ບໍຣິໂພກຮ່ວມກັນ

              .5. ສິລສາມັນນະຕາ ຄື ກາຣມີສິລບໍຣິສຸດສເມີກັນ ກັບເພື້ອນພົມຈັນທັງຫລາຍ ມີຄວາມປະພຶດດີງາມ ຖືກຕ້ອງຕາມຣະບຽບວິນັຍ ບໍ່ທຳ

              ຕົນໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າຣັງກຽດຂອງໝູ່ຄນະ ທັງຕໍ່ໜ້າແລະລັບຫລັງ

              .6. ທິຖີສາມັນນະຕາ ຄື ກາຣມີທິຖີ ຫຼືຄວາມເຫັນສເມີກັນ ມີຄວາມເຫັນຊອບຮ່ວມກັນ ໃນເພື້ອນພົມຈັນທັງຫລາຍ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນ

              ຫລັກກາຣສຳຄັນ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມຫລຸດພົ້ນ ສິ້ລອາສະວະກິເລສ ຫຼືກາຣຄິດແກ້ບັນຫາຕ່າງໆ ທັງຕໍ່ໜ້າແລະລັບຫລັງ

                    ຣະບອບກາຣເມືອງລາວປັດຈຸບັນ ບໍ່ມີຫລັກພະຣາດອນພາບ ກາຣເມືອງໃນຣະບອບຜເດັດກາຣ ບໍ່ວ່າຮູບແບບໃດກໍ່ຕາມ ປະຊາຊົນ

              ໃນສັງຄົມທຸກຣະດັບ ຈະບໍ່ມີພະຣາດອນພາບ ຈະມີແຕ່ຄວາມແຕກແຍກ ບໍ່ໃວ້ວາງໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຕົວໃຜຕົວມັນ ແລະຄວາມຈິງໃນ

              ປັດຈຸບັນ ອຳນາຈອະທິປະໄຕຍ ເປັນຂອງກຸ່ມທຶນຜູກຂາດ ນັກກາຣເມືອງຊົ່ວ ແລະອິດທິພົນອຳນາຈມືດ ພຽງຫຍິບມືດຽວ ດັ່ງນັ້ນພະຣາ

              ດອນພາບ ຂອງປະຊາຊົນກໍ່ຍາກ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ

              1) ປະຊາຊົນບໍ່ມີພະຣາດອນພາບທາງກາຣເມືອງ ປະຊາຊົນຄ້ອນປະເທສ ບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງອຳນາຈອະທິປະໄຕຍ ຈຶ່ງບໍ່ມີສິດທິ ທີ່ຈະສມັກ

              ສ ສ: ແຕ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປເລືອກ ຄິດເບິ່ງເລີ ທັງຄນະຜູ້ຮ່າງແລະຜູ້ຮັບຮອງ ພວກເຂົາເບິ່ງເພື້ອນຮ່ວມຊາຕ ເໝືອນບໍ່ແມ່ນມະນຸສ

              2) ປະຊາຊົນບໍ່ມີພະຣາດອນພາບ ທາງກົດໝາຽ ຜູ້ປົກຄອງອອກກົດໝາຽ ໂດຍບໍ່ຖືຫລັກນິຕິທັມ ຊົນຊັ້ນໃດຂຽນກົດໝາຽ ກໍ່ເພື່ອ

              ຂອງຄົນຊັ້ນນັ້ນ

              3) ປະຊາຊົນບໍ່ມີພະຣາດອນພາບ ທາງໂອກາດ ຈຶ່ງເກີດຄວາມແຕກແຍກຂຶ້ນໃນຊາຕ

              4) ປະຊາຊົນບໍ່ມີພະຣາດອນພາບ ທາງເສຖກິດ ເພາະເຕມໄປດ້ວຍກາຣຜູກຂາດ ຕັດຕອນ ຊັບຊ້ອນ ມືໃຜຍາວສາວໄດ້ສາວເອົາ ຄົນ

              ຣວຍກໍ່ຣວຍສນິດລົ້ນຟ້າລົ້ນແຜ່ນດິນ ຄົນຈົນກໍ່ຕ້ອງຈົນ ເໝືອນບໍ່ແມ່ນມະນຸສໄປຈົ່ນກົ່ວຈະຕາຍ ຕາຍແລ້ວກໍ່ຍັງມີໜີ້ຕິດຕົວ

              5) ປະຊາຊົນບໍ່ມີພະຣາດອນພາບ ທາງສັງຄົມ ເຕັມໄປດ້ວຍຄົນເຫັນແກ່ຕົວ ຕົວໃຜຕົວມັນ ເບິ່ງໄດ້ຈາກພິດພັຍຂອງຢາເສບຕິດ ແລະ

              ຂບວນກາຣອະບາຍມຸຂຕ່າງໆທ້ວມປະເທສ ຈາກກາຣວິໃຈສະພາບກາຣ ຂອງຣະບອບກາຣເມືອງປັດຈຸບັນໂດຍຣວມ ພົບວ່າປະເທສລາວ

              ກຳລັງເຄື້ອນໄປຕາມ ກົດອິທັບປັດຈະຍະຕາ ຝ່າຍອະກຸສົນ ຝ່າຍລົບ ຫຼືຝ່າຍເສື່ອມ ຝ່າຍພິນາຕ ດັ່ງນີ້ ເພາະຄວາມຈິງ ຄືອຳນາຈອະທິປະ

              ໄຕຍ ເປັນຂອງນາຍທຶນແລະນັກກາຣເມືອງຊົ່ວ ຂອງກຸ່ມອິດທິພົນມືດ ພຽງຫຍິບມືດຽວ ຈຶ່ງເປັນເຫຕຸໃຫ້ບໍ່ມີສິດເສຣີພາບບໍຣິບູນ ເມື່ອ

              ບໍ່ມີເສຣີພາບບໍຣິບູນ ຈຶ່ງເປັນເຫຕຸໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມສເມີພາບທາງໂອກາດ ເມື່ອບໍ່ມີຄວາມສເມີພາບທາງໂອກາດ ຈຶ່ງເປັນເຫຕຸໃຫ້ບໍ່ມີພະ

              ຣາດອນພາບ ເມື່ອບໍ່ມີພະຣາດອນພາບ ຈຶ່ງເປັນເຫຕຸໃຫ້ບໍ່ມີເອກພາບ ຫຼືຮູ້ຮັກສາມັກຄີທັມ ເມື່ອບໍ່ມີເອກພາບ ຫຼືຮູ້ຮັກສາມັກຄີທັມ ຈຶ່ງ

              ເປັນເຫຕຸໃຫ້ບໍ່ມີຄຸນຍະພາບ ເມື່ອບໍ່ມີຄຸນຍະພາບ ຈຶ່ງເປັນເຫຕຸໃຫ້ບໍ່ມີຄຸນນິຕິທັມ

                   ສະພາບກາຣ ຂອງປະເທສລາວດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນປັດໃຈໃຫ້ນັກກາຣເມືອງ ສໍ້ຣາສບັງຫລວງໂກງກິນບ້ານເມືອງ ຕັ້ງແຕ່ງອົງຄ໌ກາຣບໍຣິ

              ຫານສ່ວນຕາແສງ ຈົ່ນເຖິງຣະດັບຊາຕ ກາຍເປັນເຣື້ອງປົກຕິທັມດາໄປແລ້ວ ຈົ່ນປະຊາຊົນທົ່ວໄປເວົ້າກັນວ່າ ຊ່າງມັນເທາະ ເພາະພວກນີ້

              ມັນພາກັນກິນທັງໂຄດ ໃຜມາເປັນກໍ່ຄືກັນເບີດ ສແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄ່ານິຍົມຂອງປະຊາຊົນປ່ຽນໄປ ກາຍເປັນສະພາບກາຣ ກະເບື້ອງເຟື້ອງ

              ຟູ ລອຍນໍ້າເຕົ້ານ້ອຍກັບຖອຍຈົມ

                  ຄວາມເປັນພະຣາດອນພາບ ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈັ່ງໃດ= ດ້ວຍປັດຈັຍ ຂອງຣະບອບກາຣເມືອງດ້ວຍທັມ ສາຣະສຳຄັນ ຄືມີຫລັກທັມມາທິ

              ປະໄຕຍ ເປັນຫລັກກາຣປົກຄອງ ຈະເປັນປັດຈັຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີ 5 ຢ່າງ ຄື (1): ມີພະຣາດອນພາບທາງກາຣເມືອງ (2): ມີພະຣາດອນພາບ

              ທາງກົດໝາຍ (3): ມີພະຣາດອນພາບ ທາງໂອກາດ (4): ມີພະຣາດອນພາບ ທາງເສຖກິດ (5): ມີພະຣາດອນພາບ ໃນກາຣຢູ່ຮ່ວມກັນ

              ໃນສັງຄົມ ອັນເກີດຈາກປັດຈັຍທີ່ຖືກຕ້ອງ ເມື່ອນຳມາປະຍຸກໃຊ້ ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍທັມ ຈະເປັນໄປຕາມກົດ ອິທັບປັຈຍະຕາ ຝ່າຍກຸສົນ

              ຝ່າຍບວກ ຝ່າຍພັຖນາ ຝ່າຍກ້າວໜ້າ ຈະເກີດຜົນຢ່າງຍິ່ງໃຫ່ຽຕໍ່ປວງຊົນ ຊຶ່ງໄດ້ຂຍາຍຖານອຸດົມກາຣ ຊາຕ ສາສນາ ພຣະມະຫາກະສັດ

              ແລະປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າ ເຂົ້າສູ່ກາຣສະຖາປະນາຫລັກກາຣປົກຄອງທັມມາທິປະໄຕຍ

             

                                ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິໄຕຍ

                

                                     ສເນີໂດຍ ລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ