ໂດຍລາວເສຣີຊົນ

                    ຮູບວ່ອນເນັຕ ຂນະພັກ ແນວລາວ ປູກຝິ່ນໃນລາວ ໃຊ້ລູກສາວສົ່ງສ່ວຍ

 

                   ຊາວເນັຕລາວບອກວ່າ ບຸກຄົນໃນຮູບນີ້ ເປັນເຖິງຫົວໜ້າສຳນັກງານຂອງເມືອງ ແລະຄົນອື່ນໆໃນຮູບນີ້ ລ້ວນແຕ່ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຣັຖ

            ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ໃນກາຣປາບປາມ ກາຣປູກຝິ່ນແລະກາຣຈັດເກບພາສີ ແຕ່ກັບບໍ່ປະຕິບັຕໜ້າທີ່ ໄປຮ່ວມມືກັບຂບວນກາຣຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ

            ພາລູກສາວຊາວບ້ານ ໄປທຳຄວາມຊົ່ວ= ປະຊາຄົມອ່ອນໄລ ຊາວລາວສແວງຫາຂໍ້ແທ້ຈິງໃນເຣື້ອງນີ້

                 ຂ່າວຈາກລາວເສຣີຊົນ ຮູບຊຸດນຶ່ງ ພ້ອມກັບຄວາມເຫັນຂອງປະຊາຄົມອ່ອນໄລ ຊາວລາວກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະວິພາກວິຈານກັນ

            ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຜ່ານເວບໄຊ ພາສາລາວໃນຫລາຍແຫ່ງທົ່ວໂລກ( ຄຳຖາມກໍ່ຄື ) ຈິງຫຼືບໍ່ຈິງ- ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ຂໍນອນກັບລູກສາວຂອງຊາວ

            ເຂົາທີ່ລັກລອບປູກຝິ່ນ ແທນກາຣເສັຽພາສີ ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ສລຸບກ່ຽວກັບຄວາມແທ້ຈິງເຣື້ອງນີ້ ຣວມທັງທີ່ມາທີ່ໄປຂອງຮູບຖ່າຍ 5 ຮູບ ທີ່ຜູ້ນຳຂຶ້ນ

            ໂພສຕ໌ໃນອິນເທິເນັຕ ຣະບູວ່າ ເປັນໄຮ່ປູກຝິ່ນຂອງຊາວລາວສູງ ຫຼືຊາວລາວພູເຂົາເຜົ່າຂ້າ ໃນເຂຕເມືອງ ລອງ ແຂວງຫລວງນໍ້າທ່າ ຊຶ່ງຢູ່ໄກ້

            ກັບຊາຍແດນພມ່າ ກັບອີກຈຳນວນນຶ່ງ ເປັນຮູບຊາຍໜຸ່ມ ກອດຄໍຍິງສາວຊາວລາວສູງ ບາງຮູບຖ່າຍເວລາກາງຄືນ ກາຣປູກຝິ່ນໃນລາວ ເປັນ

            ສິ່ງຜິດກົດໝາຍ ແລະຕລອດຫລາຍປີມານີ້ ຣັຖບາລໄດ້ດຳເນີນກາຣທຸກວິຖີທາງ ຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານຂອງສະຫະປະຊາຊາຕ ຫາທາງລົດພ່ອນ

            ລົງ ເພື່ອລົດບັນຫາກາຣຜລິດ ແລະກາຣຄ້າຢາເສບຕິດ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ຈະທະລັກເຂົ້າລາວ ສ້າງບັນຫາສັງຄົມຕິດຕາມມາ ກັບອີກປະມານ

            ຫາສານທະລັກອອກສູ່ໂລກພາຍນອກ ຣັຖບາລລາວປະກາດໃຫ້ປະເທສ ເປັນເຂດປອດຝິ່ນ ຫລາຍປີມາແລ້ວ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຍັງຄົງມີ

            ກາຣລັກລອບປູກ ແລະທາງກາຣໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ຍັງຄົງອະລຸ້ມອະລວ່ຍ ໃຫ້ຊາວລາວສູງປູກຝິ່ນໄດ້ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຢາແລະຈະຕ້ອງເສັຽພາ

            ສີໃຫ້ແກ່ຣັຖ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ຊາວລາວສູງຈຳນວນບໍ່ນ້ອຍ ບໍ່ໄດ້ປູກຝິ່ນເພື່ອກາຣນີ້ ຊາວເນັຕບາງຄົນ ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ ກາຣປູກຝິ່ນທີ່ເມືອງ

            ລອງ ໃນຮູບຊຸດທີ່ເຜີຍແພ່ນີ້ ບໍ່ໄດ້ເພື່ອເຮັດຢາ ຫາກປູກເພື່ອຂາຍ ຊຶ່ງໃນລະດູເກບກ່ຽວ ຈະມີພໍ່ຄ້າພມ່າ ແລະພໍ່ຄ້າຈີນ ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າ

            ໄປຊື້ຮອດເຮືອນ ຜູ້ຄົນທີ່ນັ້ນຂາຍຝິ່ນ ບໍ່ຕ່າງຈາກຂາຍຜັກຂາຍປາ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກາຣປູກຝິ່ນຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າພາສີ ໃຫ້ແກ່ທາງກາຣຂອງ

            ເມືອງແລະແຂວງ ແລະເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງລົງພື້ນທີ່ໄປເກບພາສີ ຖ້າຫາກຄົວເຮືອນໃດ ບໍ່ມີເງິນຈ່າຍ ກໍ່ຈະໃຊ້ລູກສາວສົ່ງສ່ວຍແທນ

            ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫລົ່ານັ້ນ ຈະຫລັບນອນກັບລູກສາວຂອງຊາວບ້ານ ຈົ່ນກົ່ວຈະພໍໃຈ ຊາວເນັຕທີ່ສແດງຕົນວ່າຮູ້ເຣື່ອງດີ ຂຽນເອົາໃວ້ໃນເວບ

                 ສະມາຄົມລາວ ຊາວອອນໄລຜູ້ນຶ່ງ ບອກວ່າ ກຸ່ມຊາຍທີ່ຢືນກອດຄໍຍິງສາວຖ່າຍຮູບ ໃນຮູບຊຸດນີ້ ເປັນເຈົ້າໜ້າທີຂອງຣັຖເອງ ໃນນັ້ນຄົນນຶ່ງ

            ເຖິງເປັນຄນະພັຄຂອງເມືອງ ລອງ ມີຕຳແໜ່ງເປັນເຖິງຫົວໜ້າສຳນັກງານ ແຕ່ກັບໄປຮ່ວມຂບວນກາຣຢາເສບຕິດ ແລະພາລູກສາວຊາວ

            ບ້ານໄປຮ່ວມນຳດ້ວຍ= ປັດຈຸບັນ ຄົນເຫລົ່ານີ້ ມີເຮືອນຫລັງງາມໆ ຣະຫລັບກັບພຣະຣາຊວັງ ຄົນເຮົາຄົງຈະພໍເບິ່ງອອກວ່າ ໄດ້ມາຈາກໄຮ່ປູກ

            ຝິ່ນນັ້ນເອງ= ຊາວເນັຕຄົນດຽວກັນຂຽນວ່າ ກາຣຄໍຣັບຊັ້ນ ຍັງມີຢູ່ຖົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງ ຂອງນັກກາຣເມືອງ ຂອງຄນະພັຄຣັຖ= ຜູ້ອ່ານຄົນນຶ່ງ

            ຂຽນສແດງຄວາມເຫັນ ຂອງພັຄຣັຖ ໄດ້ຖາມວ່າ ພັຄຣັຖ ເຮັດອັນໃດຢູ່ ກະຣຸນາປົດປ່ອຍພວກເຂົາອອກຈາກໂລກ ອັນປ່າເທື່ອນແບບນີ້ໂດຍ

            ວ່ອງໃວດ້ວຍ ເຫັນແລ້ວສົງຄ໌ສານຫລາຍ ອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ຂຽນຮູບຊຸດນີ້ ວົນວຽນຢູ່ໃນເວບຫລາຍບ່ອນໃນຊ່ວງ 3 ວັນທີ່ຜ່ານມາ ແລະໄດ້ແພ່ສະ

            ພັດອອກໄປຍັງເວບໄຊ ຊອງຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ທັງໃນສະຫະຣັຖ ອອສເຕເລັຽ ແລະຝຣັ່ງເສສ ແຕ່ຄຳຖາມກໍ່ຍັງຄາຄ້າງຢູ່ ແລະຍັງບໍ່ມີຄຳ

            ຕອບຈາກທາງກາຣລາວ ໄປຕຣວດສອບກາຣດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງບໍ່ທັນມີ

                  ປະເທສລາວ ຍັງພາກັນປູກຝິ່ນຫລາຍຢູ່= ໃນແຜນທີ່ທຳຂຶ້ນໃໝ່ ໄດ້ສແດງທີ່ຕັ້ງເມືອງ ລອງ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທ່າຂອງລາວ ໂດຍສັ່ງເກຕຸ

            ບ່ອນທີ່ນີ້ເປັນທາງຜ່ານ ໄປຍັງດ່ານຊາຍແດນບ້ານຊຽງກອກ ຊຶ່ງລາວແລະພມ່າ ຈະສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າໂຂງ ແລະກາຍເປັນເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ

            ຂົນສົ່ງທັນສມັຍ ໃນອະນາຄົດ ແຕ່ຊາຍແດນດ້ານນັ້ນ ຍັງມີກາຣປູກຝິ່ນ ຢູ່ຫ່າງໄກຊອກຫລີກ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຣັຖ ທີ່ທຸຈຣິຕຣໍ້າຣວຍ

            ຜິດຫູຜິດຕາ ຝ່າຍຄນະແນວລາວ ເຂົ້າມາປົກຄອງປະເທສ ພາກັນທຳຄວາມຊົ່ວໃຫ້ແກ່ຊາຕບ້ານເມືອງເສັຽຫາຍຫລາຍມາແລ້ວ

           

                              ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ