ໂດຍລາວເສຣີຊົນ

 

                   ຄຳກອນແມ່ສອນລູກ ປູກໃຈຝັງ ຕັ້ງໃຈຕໍ່ຊາຕ

 

                   ກ່ອນໄປຮັບຣາຊກາຣ  ທຳງານຫລວງ ແມ່ເປັນຫ່ວງ ຢ້ານລູກຊາຍທຳຂາຍໜ້າ ຝ້າວພໍ່າສອນເສັຽມາກ ກ່ອນຈາກມາ ເກັ່ງກິເລສຕັນຫາ

             ມັນພາໄປ= ແມ່ວ່າ ແມ່ຄົນຈົນບ້ານນອກ ເຄີຍຊໍ້າຊອກ ແສນເຂັນດັ່ງເປັນໄຟ= ລູກເອີຍ ຖ້າເຈົ້າໄດ້ດີໃນພາຍໜ້າ ຢ່າເຣິງໃຈ ຢ່າຫລົງໃຫລ

             ລືມເງົາວ່າເຮົາຈົນ ຢ່າຫຍິ່ງດື້ ຖືດີວ່າຕົນມີກຽດ ຄົນຈະຫຍຽດຫຍັນໄປບໍ່ເປັນຜົນ ຢ່າແບ່ງຊັ້ນ ໃຫ້ຕ່າງຣະຫວ່າງຊົນ ໃຫ້ພື້ນຕົນຮັບໃຊ້ຊາຕ

             ບໍ່ເປັນມານ ຢ່າຣື້ອ່ານໂກງກິນ ສິນບົນຣາສ ເງິນຂອງຊາຕ ຢ່າເອົາໄປເຜົາຜານ ຄົນທີ່ຣວຍ ດ້ວຍອຳນາຈຣາຊກາຣ ຢູ່ບໍ່ນານກໍ່ດັບດ້ວຍອັບ

             ປີ ຄົນເຂົາຈະຈິງໃຈ ນົບໃຫ້ວເຈົ້າໃຊ້ ເພາະເອົາຍົດໃຫ່ຽໄປຂົ່ມຂີ່ ຣາສດອນຈະຮັກສັດທາ ບາຣະມີ ກໍ່ດ້ວຍດີ ທີ່ເຈົ້າທຳຈົງຈຳໃວ້ ຈົງກິນຢູ່ປະ

             ມານ ກາຣປະຫຍັດ ເຖິງອຶດອັດຂັດສົນ ທົນບໍ່ໃຫວ ກໍ່ຢ່າໂກງໃຫ້ມີສນຽດ ມັນສຽດໃຈ ເຈົ້າຮີບກັບໄປບ້ານເຮົາ ມີເຂົ້າກິນ ລູກຄວນຄິດເພື່ອ

             ມິດສະຫາຍທັງຊາຕ

 

                                  ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ