ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                                      ຄຳຂັວນຂອງພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດກ່ອນຈະຊິ້ນພຣະຊົນໃນຄຸກທໍຣະມານ

 

                     ຮັກທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຽຈາກໃຈຈິງແລະຍືນຍົງ ຈົງໃຈຕໍ່ປະຊາຊົນ ຄືຮັກຈາກອົງຄ໌ເຫລືອຫົວຂອງລາວ ຮັກໄພ່ຟ້າທົ່ວເຂດລ້ານຊ້າງ ທຸກຍາມທ່ານ

                  ພຣະອົງຄ໌ຊົງຫ່ວງໃຍ ໃນຈິດໃຈເຮົາໃຫ້ຮັບຮູ້ໄດ້ທຸກຄົນ

                 

                  ຮັກທີ່ເຮົາຊາບຊຶ້ງພຣະນາມ ຮັກເພື່ອຄວາມສຸຂຂອງປວງຊົນທັງຊາຕ ສາຍເຫື່ອຢົດຢາດໄຫລລົງດິນ ໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຽອອກຜົນ ທຸກແຫ່ງ

                  ຫົນ ຕຳບົນເໜືອໃຕ້ ຕົ້ນໄມ້ໃຫ່ຽງາມ ຮົ່ມເຢັນໆ ທົ່ວເຂດແດນລ້ານຊ້າງຂອງລາວ

  

                  ພຣະອົງຄ໌ເໝື່ອຍແຕ່ໄຫລໆໃຜຮູ້ແນ່ ເຫຕຸພັຍໄທລາວມີທຸກ ປັດເປົ່າໃຫ້ຫາຽດົນນານປີທີ່ຜ່ານມາ ພຣະອົງຄ໌ທ່ານເໝື່ອຍລ້າ ປະຊາຊົນ

                  ຄວນມາຮ່ວມໃຈ ສົ່ງພລັງໃຫ້ພຣະອົງຄ໌ທ່ານຊື້ນໃຈຈັກຄັ້ງເທີດ

 

                  ປະຊາຊົນຈົ່ງສົ່ງສຽງ. ຄຳວ່າຮັກ ໃຫ້ດັງກ້ອງອອກມາ ສົ່ງວາຈາ ສແດງຄວາມຮັກພຣະອົງຄ໌ໃຫ້ດັງ ໆ ເວົ້າເທົ້າຕາມພໍ່ ໄປສືບສານກາຣທຳ

                  ງານຂອງພຣະອົງຄ໌ທ່ານ ພ້ອມກັນທຳໜ້າທີ່ ຂອງລູກທີ່ດີໃຫ້ມີໄຊ

 

                  ປະຊາຊົນຈົ່ງສົ່ງສຽງ. ໃນຄຳວ່າຮັກ ໃຫ້ດັງກ້ອງໄກໄປທົ່ວປັຕພີໂລກ ທຳສຸດແຮງໃຈ ດ້ວຍໃຈຮັກ ດ້ວຍແຮງສັດທາ ຈະຂໍປະຕິຍານໝັ້ນ

                  ຄົງໃວ້ ຊຶ່ງຄວາມດີ ພາຍໃຕ້ຮົ່ມເງົາແຫ່ງດິນລ້ານຊ້າງຮົ່ມຂາວຂອງຊາວລາວນີ້ ຈະມີຄວາມຮັກ ຣັກໄພ່ຟ້າປະຊາຣາສ ແດ່ພຣະອົງຄ໌

                  ຕລອດໄປ

 

                                  ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ

 

                                             ສເນີໂດຍ ລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ