ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                              ວິຣະບຸຣຸສ ໃນກອງທັບມີບໍ່

 

                ເວົ້າອີກເທື່ອ ເມືອງລາວແຜ່ນດິນທີຮັກຂອງຄົນດີ ເພີ້ມຣະດັບຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ຄວາມຫາຽຍະນະ ດ້ວຍນໍ້າມືຂອງຂບວນກາຣໂຈນປຸ້ນແຜ່ນ

              ດິນ- ນັກກາຣເມືອງຂາຽຊາຕ ສຸມຫົວກັນໃນສະພາແລະເຄືອຂ້າຽຂີ້ຂ້າແກວວຽດມິນ ທີ່ພວກເລັຽແຂ່ງເລັຽຂາ ເລັຽໃຕ້ສາຽບືແລະທ້ອງນ້ອຍ

              ພວກຂີ້ຂ້ອຍຕ່າງຊາຕ- ພາກັນຕັ້ງສາຍາໃຫ້ງາມວ່າ ເປັນຄົນສລາດສອງໃສນັ້ນແຫລະ ຄົນແດນໃຕ້ອອກຈາກຖໍ້າວຽງໄຊ ໜ້າໃຫ່ຽຫົວໃຈ

              ແກວ ຈົມປັກຢູ່ໃນຣະບົບປະຊານິຍົມຖົມບໍ່ເຕັມ ຕຳຣວຈຂີ້ຂ້າໝາພານແກວ ຍິ່ງແກ່ຈັບສົມບັດສົມພອນ ໄປດອນທ້າວດອນນາງ ທຳຢ່າງ

              ທໍຣະໂຫດໄຊເອົາຕົວໄປຂັງ ຍັກຄະດີຮ້າຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ເສັຽພາສີເພີ້ມ- ເມື່ອປະຊາຊົນເຮັດອັນໃດບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງຖາມກອງທັບຂນະແນວລາວຮັກ

              ຊາຕວ່າ ຈະບໍ່ເຮັດອັນໃດ ຫຼືຈະປ່ອຍໃຫ້ບ້ານເມືອງລົ້ມສລາຍຍ້ອຍຍັບ ດ້ວຍສີມືຂອງນັກກາຣເມືອງຊົ່ວຂາຍຊາຕ ພວກປະກາດພວກເປັນ

              ດຣ ເຕັມສະພາ- ປະຊາຊົນປະກາດໃນຍຸກນີ້ວ່າ ທະຫາຣຜູ້ກ້າໃຈຊື່ມືສະອາດ ມີຄວາມຮູ້ ມີຄວາມສາມາຖຮັກຊາຕ ຫວັງດີຕໍ່ບ້ານເມືອງ ທັງ

              ຫລາຍ ອອກມາຈັດກາຣນັກກາຣເມືອງແລະເຄືອຂ່າຍ ຂີ້ຂ້າຂອງນັກປະຕິວັດຂາຍຊາຕ ຈາກຖໍ້າວຽງໄຊ ໃຫ້ຊິ້ນໄປໄດ້ຫຼືບໍ່ ຈັດກາຣປະຕິຣູບ

              ປະເທສ ກຳຈັດກາຣທຸຈຣິດ ກອບກູ້ແຜ່ນດິນໃຫ້ພົ້ນຈາກມືໂຈນ ນາຍທະຫາຣຜູ້ກ້າຖ້າມີ ຮັບຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ບ້ານເມືອງໄກ້ຈະລົ້ມສລາຍເພາະນະ

              ໂຍບາຍຂາຍຊາຕ ຂອງສົມສະຫວາດເລງສວັດ ຈັດງົບປະມານສ້າງທາງຣົຖໄຟ ພາຍໃຕ້ແຜນຊົ່ວ ມາໂກງຈະກິນຈົ່ນສິ່ນຊາຕເປັນທາຕຸ

              ຕ້ອງຂາຍຊັບສິນແຜ່ນດິນໃຊ້ໜີ້ຂີ້ຂ້າແກວ ຈະຍຸບປະເທສໄປເປັນແກວໃຫ້ໄດ້- ທະຫາຣຕ້ອງຊື່ສັດໃຈເຖິງ ຈັດກາຣບັນຫາກຳຈັດສ້ຽນໜາມ

              ແຜ່ນດິນ ຂອງຂບວນກາຣຂາຍຊາຕໃຫ້ເດັດຂາດ ຟື້ນຟູປະເທສ ຢ່າຢ້ານວ່າ ຖ້າເຮັດອັນໃດ ປະຊາຄົມໂລກຈະຕໍ່ຕ້ານ ເຮົາມີຊັພຍາກອນ

              ພຽງພໍ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງແຍແສໃສ່ໃຈຝຣັ່ງບ້າປະສາດຍາດດິນລາວໃຫ້ແກວ- ຢ່າຫ່ວງວ່າສະຫະຣັຖ ແລະປະຊາຄົມຍຸໂຣບຈະປິດຕລາດ ຕໍ່

              ຕ້ານບໍ່ຍອມຮັບລາວ- ຖ້າປະຊາຊົນຮ່ວມຕົວພາກັນອອກມາຂັບໄລ່ນັກກາຣເມືອງ ຂອງລູກແຫລ້ງຕີນມືແກວຊາຕຊົ່ວ- ປະຊາຊົນຂໍຖາມ

              ວ່າ ກອງທັບຈະອອກມາປ້ອງກັນ ປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ຣອດພົ້ນຈາກອຳນາຈໂຫດຂອງຂນະແກວກັບແນວລາວຄອມມຸນິສ ແລະກ້າຈັດ

              ກາຣກັບກອງກຳລັງເຖື່ອນພວກແກວແລະແນວລາວ ຂອງຂີ້ຂ້າຕ່າງຊາຕ- ຖ້າເປັນຈິງ ຕ້ອງມີສຽງດັງ ໆ ໄດ້ບໍ່ ທະຫາຣຜູ້ກ້າເອີຍ

      

                          ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ