ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                        ຜຍາຄຳສອນຊາຍ ແລະ ຍິງ

 

                ສາທຸເລີ ຂ້າຂໍນ້ອມນອບໄຫ້ວ ທູນບາທນາໂທ ທັງພຸທໂທທັມສົງຄ໌ ຍອດຍານໄຕແກ້ວ ສວັສດີນ້ອມໃນທັມອົງອາຈ ຄຸນພຣະຍົກໃສ່ເກົ້າຍໍໃວ້ທີ່

          ສູງ= ບັຕນີ້ຂ້າຈັກຄິດໃຄ່ຄໍ່າ ຄຳເທສນາສອນ ໃວ້ເປັນກອນລາວເຮົາ ກ່າວກັນຄວນຮູ້ ພໍເປັນຄູຄຸນຄໍ້າ ນຳສອນສລອງກ່າວ ສອນສັ່ງສາວສໍ່າແສ້

          ຊາຍເຊື້ອຊາຕສະກັນ ເວົ້າໃຫ້ຖືກບ່ອນບັ້ນ ຊັ້ນເກົ່າປາງປະຖົມ ແຕ່ຂຸນບູຣົມລາວເດີມ ດັ່ງພຸທໂທຊົງຊີ້ ຕາມປະເປນີພື້ນ ພູມພຣະອົງເອງເທສ

          ຕາມແຕ່ສັງເກຕຂໍ້ ຂໍແຈ້ງຈຶ່ງຖແລງເຈົ້າເອີຍ = ບໍ່ໄດ້ຄິດອວດໂອ້ ອ້າງວ່າໂຕດີ ບໍ່ແມ່ນຕີກອນສອນ ສິອວດເຊິງຄວາມຮູ້ ເຮົາຫາກຫວັງດີດ້ວຍ

          ດອມທັມທາງຊື່ ຕາມທີ່ຮຽມຈື່ໄດ້ ຫລາຍເຣື່ອງທ່ານສອນ ຫວັງວ່າຄົງສິເປັນສາຍເສັ້ນ ເຫັນຕຸຍຕາມໄຕ່ ຕັດປ່ອງໃວ້ໄປໜ້າຈັ່ງຄ່ອຍເດີນເຈົ້າເອີຍ=

          ຟັງເຢີ້ປຸໂສສົມເຊື້ອຊາຍໂຖແຖມໂລກ ພ້ອມພໍ່າສາວສໍ່າແສ້ ຮາມຮ້າງແກ່ກາງ ຂໍໃຫ້ມານັ່ງໄກ້ ຟັງເທສນາສອນ ອັນເປັນຄຳກອນ ພໍ່ແມ່ສອນມາ

          ແລ້ວ ແນວດີໃຫ້ຈຳຈື່ ເຮົາເປັນຄົນຊາຕເຊື້ອ ລາວແທ້ບໍ່ແມ່ນແກວໃດທ່ອນ ເປັນບ່ອນຈອມໃຈທັມທ່ານພຣະອົງຄ໌ເອງຊີ້ ມີຢູ່ໃນມູນເຄົ້າ ປາງປະ

          ຖົມຖແລງຂ່າວ ຝູງຊາວລາວເຮົາເກົ່າກີ້ ຕີກະທູທ່ານສອນ ບ່ອນໃດມັນຫາກຜິດພາດພັ້ງຟັງບໍ່ຄ່ອງຄືຫູກໍ່ດີ ຂໍແກ່ເມທີທານ ໃຫ້ທ່ານປຸນແປງແກ້

          ບ່ອນໃດຫາກເປັນທັມແທ້ ຂອງຈິງຈຶ່ງຄ່ອຍຈື່ນຳເນີ້ ບ່ອນໃດມັນຫາກຂີນຂ່ວາຍຂວ້າງ ຂວາງກັ້ນພຣະໂສຕຫູ ບ່ອນນັ້ນຂໍໃຫ້ຍໍຍົກໃວ້ ຢ່າໄດ້ໃສ່ຈິດ

          ໃຈ ເໝືອນດັງກິນແກງປາ ໃຫ້ເລືອກຫວນຫາຊີ້ນ ບໍ່ແມ່ນກິນທັງກ້າງ ສິຂວາງຄໍຄາເດືອກ ໃຫ້ເລືອກຫາຕັ້ງແຕ່ບ່ອນອ້ອຍຊ້ອຍ ຄືກ້ອຍບ່ອນສັນ=

          ອັນນີ້ສັນໃດແທ້ ທາງທັມປຸນປຽບ ເວົ້າໃຫ້ມັນຣຽບຣ້ອຍຣັງຣ້າວບໍ່ໃຫ້ມີ= ອັນນຶ່ງ ນັບແຕ່ອົງຄ໌ພຸທໂທຊີ້ ມີຈິງຈັງທ່ຽງ ບໍ່ແມ່ນເວົ້າບ່ຽງລ້ຽວໂລມລິ້ນ

          ເລກະບວນ ແຕ່ວ່າຄົນຫາກບໍ່ຖືເອົາແທ້ ຕາມກະແສສຽງເທສນ໌ ພຣະອົງຄ໌ຊີ້ເທສນ໌ພ້ອມ ຜົນແກ້ວກ່ອມນຳ ປານນັ້ນຍັງບໍ່ທຳຕາມຊໍ້າ ນຳພຸທໂທ

          ກ່າວ ສາວຫາຕົວແຕ່ຄວາມຫຍາມຊ້າ ຊົງຮ້າຍກຽດກົວ ແນວວ່າຈິດບໍ່ຕັ້ງທ່ຽງໝັ້ນ ແສນສິໝັ່ນໄປຟັງ ແມ່ນສິເອົາທັມແຂນ ຄາດຄໍຄຽນໃວ້ ກໍ່ບໍ່

          ມີຜົນຊໍ້າ ທຳກາຍໃຫ້ມຶນເມື່ອຍ ໄປຟັງທັມຢູ່ເຣື້ອຍໆ ບຸນໄດ້ກໍ່ບໍ່ຫລາຍ ເຫັນບໍ່ ທັມເພິ່ນເທເທສນ໌ໃວ້ ໃນຝູງສັງຄະຫະ ໃຜຜູ້ມີປັນຍາ ຈັ່ງສິຫວນ

          ເຫັນແຈ້ງ ພຣະອົງຄ໌ຊົງສແດງໃວ້ ຫລາຍໃນທາງພຣະສູຕຣ໌ ບໍ່ແມ່ນພຸທຫລ້ອກຫລິ້ນຫລາຍສິ້ນແງ່ງອນ ແມ່ນວ່າໃຜຫາກຖືທັມໄດ້ ສິ່ໃຈໃສເໝືອນ

          ແວ່ນ ອັນນັ້ນຕັ້ງໂຕແກ່ນມະນຸສແທ້ ທະລົງສ້າງໂລກຄົນ ບໍ່ແມ່ນສັຕວ໌ຖ່ອຍຮ້າຍ ແນວໜ່າຍເດັຽຣັຈສານ ສົມພານເພງພຽງພໍກໍ່ປຸນແປງໃຫ້ ສຣີ

          ວິໄລຮຽນເຣື້ອຍ ປານເດືອຍສິບຫ້າຄໍ່າ ເພາະວ່າທັມຫໍ່ຫຸ້ມ ກວາມກຸ້ມເກສສຽນ ຝູງໝູ່ເທບແຫ່ລງຫລ້າ ເງື້ອມງ່າເຂົາຂວາງກໍ່ດີ ຍັງຍ່ອມຍໍພຣະ

          ກອນນົບ ແນບພຣະສຽນສແວງຍ້ອງ ທຸກທົ່ວຊາວປະດາໂດຍເຊື່ອ ນະຣະຊົນກໍ່ຊົມຊອບ ບໍ່ຫ່ອນແໜງໜ່າຍໜ້າ ຈາຕ້ານຕູ່ຕຽນ ແມ່ນສິທຸກຂະ

          ມອດໄຮ້ສັພສິ່ງແນວໃດ ໂພຄາໄຄຄືຂອງ ຂາດແຄນເຄືອງແຄ້ນ ຍັງຍ່ອມມີຄົນຍ້ອງຍໍຄຸນຄວາມເຊື່ອ ວ່າເປັນເຊື້ອໜໍ່ຟ້າ ຊາວຊັ້ນກິ່ງສັວນນັ້ນ

          ແລ້ວ ບາງຄົນນັ້ນ ຟັງເສີຍສູນເປົ່າຟັງບໍ່ໄດ້ເຣື້ອງເວົ້າ ຟັງແລ້ວກໍ່ເປົ່າດາຍ ອັນນັ້ນເຂົາວ່າ ຫາອຸບາຍຟັງຫລິ້ນ ບໍ່ມີສິລສັຕຍ໌ທໍ່ ຟັງເຮັດລໍ້ເພື່ອນ

          ບ້ານ ໃຫ້ເຂົາຕ້ານວ່າໂຕດີ ໃນທັມບໍ່ມີພໍດີ້ ອັບປີປີ້ປົ່ນ ເປັນຄົນເກີດມາເສັຽຊາຕຊັ້ນ ເປັນໝັນຖິ້ມບໍ່ແກ່ນສານ ແຕ່ວ່າຍັງຍ່ອມແຄນໄຄແທ້ ເປັນ

          ກະແສໜີຫລີກ ຫາອຸບາຍວ່າຢາກພິກອອກແທ້ ກະແສຂ້າມແກ່ງກາມ ໃຜກ່ວາຜູ້ຂີ້ຄ້ານ ບໍ່ຄຶດອ່ານຫາທາງ ບໍ່ຖາງພົງໄພຮົກ ໃຫ້ເປົ່າແປນເປັນ

          ບ້ານ ຍາມທ່ອງທຽວທາງດັ້ນ ສັນຈອນຈຳຈາກ ລຳບາກຄົນຂີ້ຄ້ານສິຄານໝົ້ນປ່າໜາມ ໂລກນີ້ມັນຫາກບໍ່ທ່ຽງແທ້ແປປ່ວນເປັນໄປ ເຮົາບໍ່ອາລັຍ

          ເຮົາ ສິເປົ່າສູນເສັຽເຊື້ອ ຄວາມດີໃຜບໍ່ທານເທໃຫ້ ເປັນຮ້າຍກໍ່ເພາະໂຕ ບາດໄປຖືກທີ່ຮ້າຍຜັດແໜງໜ່າຍພາຍລຸນ ເພາະບຸນບໍ່ມີຄາຄີງ ຂະມອດ

          ຈົນຈຳກົ້ນ ເປັນຄົນມານຳບ້ານ ເຮືອນຊານໃຫ້ຄືເພິ່ນ ຢ່າສິເມົາມ່ວນຫລິ້ນ ສິລນັ້ນບໍ່ອ່າວຫາ ຈັກໜ່ອຍບາບແບ່ງເບື້ອງ ບັງບຽດບຽນກາຍສັພະ

          ຈັງໄຮທັບ ຖືກທວງແທງເນື້ອ ມີແຕ່ເວທນາໄໝ້ ເຜົາກາຍທຸກເຊົ້າຄໍ່າ ຄຳດີໂຕຂອງໂຕບໍ່ເວົ້າ ເອົາຮ້າຍໃສ່ແຕ່ໂຕ ໂລໂພມັນສູບເຂົ້າ ເມົາມືນບໍ່ຮູ້

          ຕື່ນ ມີແຕ່ໃຈສະອື້ນ ບື້ນໜ້າວ່າສິຣວຍ ແມ່ນວ່າໄດ້ຮ້ອຍແລ້ວຜັດຍັງອ່າວຫາພັນ ໄດ້ພັນມາບໍ່ພຽງພໍ ຜັດໝື່ນເຕີມຕາມເຣື້ອຍ ມີພັນແລ້ວຢາກ

          ມີແສນສົມໝື່ນ ມີແຕ່ບືນຂຶ້ນໜ້າເປັນບ້າຊັບສິນ ຄັນຄວາມໂບບແລ້ນກຸ້ມ ເລີຍຖືກສຸ່ມພະຍາອິນ ກິນທໍ່ໃດບໍ່ພຽງພໍ ສິແຕກພຸງພະວາຍທ້ອງ

          ບໍ່ມອງໄປທາງໜ້າ ມໍຣະນາລະຄາບ ບາບສິມາແລ້້ນຕ້ອງ ກອງຮ້ອນບ່ອນສິລ ເປັນຄົນຄວນທີ່ປະກອບເກື້ອ ກາຣກໍ່ກອງບຸນ ຢ່າເປັນຄົນສູນເສື່ອມ

          ສະກຸນຮຸນຮ້າຍ ໃຫ້ຄ່ອຍແພງໂຕໃວ້ຫລາຍໃນຈັ່ງສິຮຸ່ງ ທາງບຸນກໍ່ໃຫ້ພຽນພໍ້ສ້າງ ສິລຊ້ອຍໃຫ້ຄ່ອຍມີ ບາງຄົນໄດ້ແຕ່ເວົ້າ ເຫລືອແຕ່ກ່າວທາງບຸນ

          ຕົວໂຕເອງບໍ່ໄປວັດໄດ້ແຕ່ພຽງຄວາມເວົ້າ= ບາດວ່າຊວນກິນເຫລົ້າຂອງເມົາຊໍ້າຜັດງ່າຍ ອັນນັ້ນກິນທໍ່ໃດກໍ່ໄດ້ ຍຶມເຣື້ອຍວ່າບໍ່ເມົາ ບາງຄົນຕິວ່າ

          ເຖົ້າແກ່ແລ້ວ ຕາກໍ່ມືດມົວໝອງ ແນມບໍ່ເຫັນຫົນທາງ ຫຍ່າງເດີນກໍ່ດູຮ້າຍ ໃຜສິໄປໃສໄດ້ ໄປມາມັນບໍ່ງ່າຍ ສິຍ້າຍອອກນອກບ້ານບໍ່ຫານຊໍ້າເພາະ

          ຕຳຕໍ= ແມ່ນວ່າສິໄປຈຳສິລສ້າງພໍເປັນທາງໃຫ້ມົ້ມຝັ່ງ ເຂົ້າປ່າເປັນນາຍເຂົາ ໂຫລດລ່າວຊວນຊາວບ້ານ ຄົນນີ້ເຂົາວ່າໂວຫາຣເກ້ ເກເລໃຫ້ຫລານ

          ດ່າ ຄັນເຂົ້າປ່າໃວກ່ອນເພື້ອນເຕືອນໃວ້ກໍ່ບໍ່ຟັງ ບາງຄົນເຖົ້າແກ່ແລ້ວ ໃຈບໍ່ແອ່ວນຳສິລ ມີແຕ່ທາງຫາກິນບໍ່ຂາດວັນແລງເຊົ້າ ທາງສິເອົາຕົນເຂົ້າ

          ຄວາມດີຫາທີ່ ເລີຍບໍ່ມີດີ້ໆ ດີຮ້າຍກະສ່າງຕາມ ບາງຄົນອຸ້ມລູກນ້ອຍ ອອຍອອດເອົາອອງ ມົວໝອງນຳຫລານເຫລັນ ເຄີກເວັນວັນມື້ = ມື້ໃດວ່າ

          ແຕ່ຄາເອົາອຸ້ມຊຸມຫລານເຫລັນແອ່ວ ໜີຈາກແອວບໍ່ໄດ້ ມັນໃຫ້ແອ່ວຫາ ເບິດປັນຍາຄົນເຖົ້າ ເອົາຫລານຈຶ່ງແມ່ນເພິ່ນ ພະຍາມັດຈຸຣາຊເຂົ້າຫາກ

          ເຕືອນສູ່ມື້ ຖືໃວ້ກໍ່ບໍ່ເຫັນ ມັດຈຸຣາຊມາເຂົ້າ ກິນເຮົາທຸກເຊົ້າຄໍ່າ ຫາລາຄຳເບິ່ງແຂ້ວພໍແລ້ວຢ່າສິຖາມ ພະຍາມາຣກຸມຂ້າກາຍຍາເຮົາຢູ່ ຢ່າສິວ່າບໍ່ຮູ້

          ໃຫ້ແນມແກ້ມເບິ່ງເອົາ ແມ່ນເບິ່ງເກສາເກົ້າ ຫາເອົາສິຄືເກົ່າບໍ່ນໍ ຫູຍານແຕ່ໜັກໜ່ວງຮ້າຍແອວຊົ້ງສິບໍ່ຊົງ ປານນັ້ນຍັງສິຫລົງໃຫລຮ້າຍ ນຳກາຍ

          ໃຫ້ລືມແກ່ ພະຍາມັດຈຸຣາຊ ບໍ່ແມ່ນພໍ່ແມ່ເຈົ້າ ເຂົາບໍ່ໃວ້ຜູ້ໃດ ນັບແຕ່ເດກໝຸ່ມນ້ອຍ ພອຍແກ່ແກມສາວ ບ່າວແພວພວມໃວວາ ວ່າມັນສິວາງ

          ເວັ້ນ ມັນບໍ່ວາງເວັ້ນໃຫ້ ໃຜໄປດ້ວຍງ່າຍ ຄັນບໍ່ຕາຍໂລດບໍ່ແລ້ວ ແນວຮ້າຍໄຕ່ຕາມ ແມ່ນວ່າຕາຍໄປແລ້ວ ຜັດມີແນວສິທຳໂທສ ເພິ່ນບໍ່ປະໂຜດ

          ໃຫ້ ໄປໄດ້ດັ່ງປະສົງຄ໌ ເວັ້ນແຕ່ຜູ້ກໍ່ສ້າງສົມສ່ວນຄວາມປະສົງຄ໌ ເພິ່ນຈັ່ງລາໄລເຮົາ ໃຫ້ເວິ່ນປາວປາງຟ້າ ໄດ້ວ່າຄົນຊະເລຮ້າຍ ບໍ່ອັບອາຍອັນບາບ

          ວັດເພິ່ນກໍ່ບໍ່ຢາກເຂົ້າ ທັມພຣະເຈົ້າກໍ່ບໍ່ຟັງ ຄັນແມ່ນເປັນວຽກຢ້າວ ຮ້ານຮົ່ມເຮືອນຫໍ ເພິ່ນຈັ່ງພໍໃຈທຳ ຄໍ່າຄືນບໍ່ມີຢ້ານ ໄຈກັບຫາຣກັບກ້າ ບໍ່ຫົວ

          ຊາຄວາມເມື່ອຍ ໄປທຸກຄືນເຣື້ອຍໆ ຄວາມເຖົ້າແກ່ບໍ່ມີ ໃຜຜູ້ເປັນດັ່ງນີ້ ບໍ່ມີທີ່ທາງສິເບິ່ງ ເອີ້ນວ່າຄົນບໍ່ມີທາງອີງສິເພິ່ງພາພໍພົ້ນ ມີແຕ່ຄົນດຽວ

          ສິ້ນ ບໍ່ມີສິລສັຕຫໍ່ ບຸນບໍ່ມີເພື່ອນຂ້າງຜາງຮ້າຍກໍ່ຣ່າວເປັນ=ຟັງເຢີ້ພວກພີ່ນ້ອງປ້າຍ່າອາວອາ ໃຫ້ພິຈາຣະນາຄັກແນ່ຈິງຈຳແຈ້ງ ຕາມທີ່ທັມສແດງ

          ໃວ້ຫລາຍໃຈໃຫ້ຄິດຮໍ່າ ຊໍ້າຕໍ່ບົຕບາຕນີ້ ຍັງສິຊີ້ໃໝ່ໄປ ແມ່ນສິຊີ້ບອກໃຫ້ ໃນແຫ່ງຄອງຍິງ ຜູ້ສິຄອງເຮືອນຊານ ໃຫ້ໃສ່ໃຈຈຳໃວ້ ອັນວ່າຄອງຜູ້ຍິງນີ້

          ຫລາຍປະກາຣໃຫ້ນາງຈື່ຈຳເນີ = ຫ້າຢ່າງວາງແບບໃວ້ ໄປໜ້າຈັ່ງຄ່ອຍຟັງ- ຍິງໃດຫາກໄດ້ຄູ່ຊ້ອນ ສົມສູ່ຊົມສເນ ມີຜົວແພງພຽນຖນອມກ່ອມພະ

          ໃນຢ້າວ ຂໍໃຫ້ປະຕິບັຕໄດ້ ໃນທັມພຸທໂທກ່າວ ຫ້າຂໍ້ນີ້ໃຫ້ມີໃວ້ຢູ່ປະຈຳເຈົ້າເອີຍ=ໂຕຫາກໄດ້ຄູ້ແລ້ວໃຫ້ຄິດແອ່ວຫາຄອງ ໃຫ້ຄ່ອຍປອງແປງຮັກຮ່ວມ

          ກັນໃຫ້ເປັນຢ້າວ ຢ່າໄດ້ເມົາມົວບ້າ ຫາກັມກາຣຕ່າງ ທາງສິຮ້າງຢ່າໄດ້ເວົ້າ ມັນສິເສົ້າເສື່ອມສູນ ໃຫ້ນາງສັດຊື່ຕັ້ງຫວັງເພິ່ງແພງຜົວ ຊາຍໃດມາລໍ່

          ລວງໄລຄວາມ ຫຍອກເຍີຍໃຍເຈົ້າ ນາງຢ່າຟັງຄວາມເວົ້າຊາຍທະເລລວງຫລອກ ປອກກິນເນື້ອນອກແລ້ວລັຍຖິ້ມແກ່ນບໍ່ຫລຽວ ແມ່ນວ່າເຂົາຫາ

          ເວົ້າເຣື່ອງຮ້າຍ ເປັນຕາໜ່າຍໝາງເໝັນ ເວົ້າໃຫ້ນາງຫລົງ ໜ່າຍສະອາງຜົວນ້ອງ ບາງຄົນເຂົາກໍ່ທຳກະບວນຍ້ອງ ຍໍນາງໃຫ້ຫລົງເຊື່ອ ເວົ້າໃຫ້ປະ

          ປ່ອຍເນື້ອ ນຳຊີ້ນຊ້ອຍເສືອ ຄົນນີ້ເຂົາວ່າຕາຍເສັຽສິ້ນ ບໍ່ມີສິລສັຕທ່ຽງ ເປັນຄົນໃຈບ່ຽງລ້ຽວຫລາຍຕັ້ງແຕ່ໃຈ ແມ່ນວ່າຫາກບໍ່ເປັນໂທສໄດ້ ບາບ

          ກໍ່ໄລ່ນຳຫລັງ ເທວະດາໂຮມຊັງ ນັ່ງແນແນມປ້ອຍ ແມ່ນຈັກທຳກາຣຄ້າທຳນາຮົ້ວໄຮ່ ຫາກຳໄລບໍ່ໄດ້ຫລາຍແທ້ຕັ້ງແຕ່ຈົນ ຄັນວ່າມົ້ມຊາຕນີ້ກໍ່ລົງ

          ສູ່ອະເວຈີ ທຳບໍ່ດີກັມຕິດ ມິດເລີຍລົງພື້ນ ຕັ້ງວ່າດົນນານໄດ້ຫລາຍປີປີ້ປົ່ນ ເປັນຄົນມາຊາຕໜ້າ ຜາງຮ້າຍຍິ່ງກ່ວາໝາ ອັນທີ່ໃຫ້ແມ່ນແທ້ ກໍ່ຕ້ອງ

          ຊື່ຕາມຕົງ ຢ່າສິເປັນຄົນຫລົງ ໂລບກາມກາຍຮ້າຍ ເປັນໃຈຫລາຍທ້າງ ເປັນຫົນທາງຄົນຊົ່ວ ຄົນດີເຂົາຫາກໜີຫລີກເວັ້ນ ທຽວແຕ່ເສັ້ນຊື່ຕົງ ຄົນ

          ຫລົງຄືຄົນບ້າ ບໍ່ພິຈາຣະນາ ເພິ່ນຈຶ່ງທ່ອງເສັ້ນ ຄົນເປັນອີ່ລ້ອງງ້ອງແງ້ງ ແຮງຮ້າຍຢ້ານບໍ່ພໍ ຄົນຄົດເຂົາຍໍຍ້ອງແນມຫາແຕ່ຢາກໄຕ່ ເຫັນຊ່ອງເບັດ

          ໃສ່ເຣື້ອຍຕາມເສັ້ນບໍ່ຊື່ຕົງ ຄົນຄົດເຂົາມັກເດີນໄປແທ້ ແວໄປທາງບໍ່ແມ່ນ ອັນນີ້ ມີເງິນແສນກໍ່ບໍ່ໝັ້ນ ເປັນປ້ອງດັ່ງໝາກຂາມ= ທັມມະດາ ຜູ້ສິ

          ຄອງຄູ່ສ້າງ ຢ່າເອົາຢ່າງເດຣັຈສານບໍ່ດີດາຍ= ຄວນທີ່ມີສິລສັຕຍ໌ ຊື່ຈິງຈຳແຈ້ງ ສິລສັຕຍ໌ສົມສແວງໃວ້ ໃນໃຈຈຳທ່ຽງ ຢ່າມີໃຈບ່ຽງລ້ຽວແສນສ້ຽວ

          ບໍ່ຫ່ອນງາມ ອັນໃຫ້ຕາມວາດໃວ້ໃນແຫ່ງຄອງເຮືອນ ຢ່າທຳໃຈເບືອນບິດບໍ່ແມ່ນຄອງຄຸນແກ້ວ ທາງໃດມັນຫາກເປັນທາງໂງ້ງ ທຽວທາງຢ່າໄດ້ຍ່າງ

          ຢ່າສິມ້າງຮີດເຖົ້າຄອງເຄົ້າເກົ່າປະຖົມ ຟັງເຢີ້ ເຈົ້າຜູ້ເມັຽຂັວນຂ້າງ ນົງຄ໌ນາງໃຫ້ເຈົ້າຮໍ່າ ແມ່ນສິທຳໃຫ້ນາງຄຳເບິ່ງແລ້ວ ດີຮ້າຍໃຫ້ເບິ່ງລາຍອັນແຕ່

          ບັນຣະຍາຍໃວ້ ໃນທັມເທເທສນ໌ ໃຫ້ນາງສັງເກດຂໍ້ ຂັງໃວ້ໃສ່ໃຈ ຄວາມປະພຶດອັນໃດ ໃຫ້ຈິງໃຈຈັ່ງປະກອບ ຊອບແຕ່ຜົນເຫຕຸພ້ອມພໍພ້ຽນຈັ່ງຄ່ອຍ

          ຄ່ອຍພຽນ ຄວາມດີມັນຍ່ອມເປັນສຣີໜ້າ ພາເຮົາໃຫ້ເຮືອງຮູ່ງ ມຸ່ງຫາຕັ້ງແຕ່ຄວາມຫຍາບຊ້າ ສຣີໜ້າສິໝົ່ນໝອງ ຄວາມຊື່ສັຕຍ໌ ເປັນສົມບັຕ

          ຂອງທ່ານ ເມທີທາງນັກປຣາຊ ຄວາມສລາດຄືວ່າ ຄວາມຣອບຣູ້ຄົນຮູ້ເພິ່ນທຳ ໃຫ້ນາງຈຳຈື່ໃວ້ຢ່າໄດ້ເລີກລາໜີນາງເອີຍ ນາງເປັນເມັຽຂັວນເຂົາ

          ໃຫ້ຈື່ເອົາຈຳໃວ້ ຢ່າໄດ້ໄລຄວາມເວົ້າ ຮາເຮົາສອນສັ່ງ ທາງຜິດພຽນຜີກເວັ້ນ ເປັນຮ້າຍຢ່າສິບາຍ ອັນໃດໜ້າທີ່ເຈົ້າເປັນເຫລົ່າແນວຍິງ ໃຫ້ນາງຟັງ

          ມັນຄັກຄູ່ຄວາມຄຳແຈ້ງ ຢ່າໄດ້ຕີຖແລງນ້ອມ ປະນົມມືຊື່ໆ ປະນົມມືຄືສິຟັງໃຫ້ໄດ້ ຈຳໃວ້ວາດກະດອມ ໃຈໃຫ້ຄິດຕໍ່ຕັ້ງ ຢ່າໄດ້ຮໍ່າຄະນິງຫາ ຕາຢ່າ

          ໄດ້ເບືອນບິດໄຫລ ໃສ່ຊາຍຊົງຮ້າຍ ໃຜຜູ້ເປັນພັລຍາ ໃຫ້ຄະນິງໄປໃຫ້ມັນແນ່ ຢ່າສິແກ້ກຽດໜ້າຄືບ້າບໍ່ແມ່ນຄອງ ໃຫ້ຄ່ອຍໝັ່ນຢ່າກຽດຄ້ານ ກາຣ

          ແຕ່ງແລງງາຍ ຈັດແຈ່ງແປງກາຣກິດ ວຽກໂຮງເຮືອນຮ້ານ ທຳກາຣໃດໃຫ້ມັນແລ້ວຢ່າຈອນແຈວໄປທາງອື່ນ ວຽກເກົ່າປະປ່ອຍຖິ້ມ ຖົມໃວ້ດັ່ງໄຂ່

          ແມວ ວຽກບໍ່ແລ້ວສິຮ້າງເປົ່າເປັນໝັນ ທຳອັນໃດບໍ່ເປັນເອົາເປົ່າເສັຽສູນຊໍ້າ ຊຳງຳໄປເຮືອນໄກ້ເຮືອນໄກໃຈບໍ່ສ່ອງ ແນມເບິ່ງເຮືອນ ມີແຕ່ໄກ່ຂຶ້ນ

          ເຝົ້າ ເຕັມຢ້າງຂີໄກ່ໂປ່ ຄັນເພິນໂງມາບ້ານ ເຮືອນຊານເຫັນແຕ່ໄກ່ ເບິ່ງລາວຮ້າຍຫຶ່ນຫ້າວ ທາງໄມ້ໄລ່ຕີ ຟັງສຽງເພິ່ນຟາດຄ້ອນ ທອນທອດໂມຫັງ 

          ເປັນຕາຊັງຄວາມແຂງດ່າແຮງຮຸນຮ້າຍ ປ້ອຍດ່າສັຕວ໌ສາບ້າ ໝູໝາສຽງສະນັ້ນ ຂົບຟັນທັງຫຍິ້ງແຂ້ວ ມຶງແລ້ວບັກຫ່າກິນ ປ້ອຍໃຫ້ເສືອຢູ່ດ້າວ

          ດົງດ່ານຕົວຫານ ໃຫ້ມຶງມາທະຍານຂົບ ຄາບກືນກິນກ້ຽງ ໃຫ້ມັນສູນເສັຽສ້ຽງ ເປດກາແກມໄກ່ ໝາຈັງໄຮໜ້າດ້ານຫານດື້ລ່ວງກິນ ບາງພ່ອງຈັບ

          ໄດ້ໄມ້ໃວຟາດຕວງໄປ ບໍ່ອາລັຍແລຫລິງສິ່ງຂອງປະໃວ້ ໄປຖືກໃຫຫຼືໝໍ້ ອອມໂອໂຖຖ່າຍ ຈິບຫາຍກໍ່ເພາະຮ້າຍວາຍຖິ້ມກໍ່ເພາະໂຕ ສິໄປຕິໄກ່ກ້າກາ

          ກໍ່ກວນເຮືອນບໍ່ດີດາຍ= ຕົວໂຕເອງບໍ່ຮໍ່າເພີກໍ່ເພາະໂຕຕົນເພີ້ ເຜີເລີເປັນຜີບ້າ ໄປຫາແຕ່ເຮືອນທ່ານ ກາຣງານໂຕບໍ່ເວົ້າ ເມົາບ້າຕັ້ງແຕ່ຈາ ໄປ

          ແລ້ວຄ້ຽວໝາກເຈີ້ມ ຜັດເພິ່ນໃສ່ຢາຖູ ແນມເບິ່ງຫູຊູແຊມ ດອກໄມ້ແກມກວມເກົ້າ ໄປເຊົາເຮືອນເຂົາແລ້ວ ຜັດຕັນທາງບ່ອນສິຍ່າງ ແມ່ນແທ້

          ໃຫ້ເພິ່ນຄ້າງ ທາງຄຶ້ນບ່ອນຂັ້ນໄດ= ອັນນັ້ນມັນແຫ່ງສົມໃຈແທ້ ສົບແປບໍ່ໜີງ່າຍ ເວົ້າຫລາຍຫລົງຮອດງາຍແມ່ນບໍ່ເຕື້ອງ ເປືອງມື້ເປົ່າໄປ= ອັນ

          ນຶ່ງ ຄັນໄດ້ຫາບຄຸນໍ້ານຳແອ່ວອວນຝູງ ເກົ້າຄືມວຍຜົມເປັຽ ກ່າວເລີຍຄວາມເວົ້າ ທັງເກົາເຫົາຫາເຮື້ອງ ເຍືອງຜົມໃຫ້ຫາຊ່ອຍ ເຫົາຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນ

          ນ້ອຍ ວານເຈົ້າໃຫ້ເບິງເຫົາຊ່ອຍແນ່ສູ່ຄົນ ແຕ່ສິໄດ້ເຣື້ອງເວົ້າ ເຣື້ອງເກົ່າກາຣຫລັງ ຄວາມໃດເປັນຕາຊັງ ຜັດດ່ານຳທັງປ້ອຍ ຄວາມໃດເປັນສ້ອຍ

          ຄວາມອອຍຜັດຫົວເຕີ່ນ ວ່າສິເວົ້າໃຫ້ສັ້ນ ຜັດມັນເຣື້ອຍຕໍ່ຄວາມເຈົ້າເອີຍ=  ເວົ້າໄປຫລາຍຕາເວັນຄ້າຍ ກາຍຍາມມັນສິຄໍ່າ ໂລດບໍ່ຄຳເບິ່ງໝໍ້ໃຫ

          ນໍ້າແອ່ງບໍ່ມີ ອັນນີ້ຄົນອັບປີປົ້ນ ປົນປີ້ຜົວໜ່າຍໝາງເໝັນ ເປັນຕາຊັງເຫລືອຫລາຍ ໜ່າຍສະອາງອັນຮ້າຍ ແລງງາຍເວັ້ນມົວເມົາແຕ່ເຣື້ອງອື່ນ

          ແລງງາຍເພິ່ນບໍ່ເຕື້ອງ ເປືອງເຂົ້າແກ່ມກິນ=ອັນນຶ່ງ ບາດເພິ່ນເຂົ້າປ່າໄມ້ ສແວງໃສ່ຫາຟືນ ສຽງຫົວເນືອງນັນຄັບ ຄັ່ງດອຍດົງໄມ້ ບໍ່ຈັກໄປຕາມ

          ປ່າ ສຽງຈາຈົ່ນສະນັ່ນ ຍິງນັ້ນ ເຂົາວ່າບ້າບ່າວນ້ອຍ ກອຍເກ້ເລສກະບວນ ໃຜຜູ້ເປັນດັ່ງນີ້ປີ້ປົ່ນບໍ່ເປັນຜົນ ບໍ່ຈັດເປັນຄົນດີແມ່ເຮືອນໃຫ້ຮຽນຮູ້

          ຢ່າສິບຸຖູເວົ້າ ເອົາຄວາມບໍ່ແມ່ນ ຂອງເຮືອນເຮົາໃຫ້ມ້ຽນ ຢ່າລຽນຖິ້ມຂວາຍຂີນ ນັບແຕ່ຖ້ວຍຖາດໃຊ້ ໄຫແອ່ງອອມໂອ ໂຕເປັນເມັຽໃຫ້ໝັ່ນພຽນ

          ແພງໃວ້ ຢ່າສິໄລຄວາມເຖົ້າ ປູ່ຍ່າເຮົາສອນສັ່ງ ບ່ອນນັ່ງນອນຢ່າໃຫ້ເສົ້າ ພະນາງເຈົ້າໃຫ້ໝັ່ນທຳ= ອັນນຶ່ງ ຍາມເມື່ອຈັດແຈ່ງເຂົ້າ ພາວະໂພຊພາ

          ເຫວີຍ ຕາມທີ່ເຄີຍຄວາມເຫັນ ຮ່ວມດີປະກາຣຮ້າຍ ຮຽມສິອະທິບາຍຊີ້ ພາຊີສິແຈກແບ່ງ ບໍ່ແມ່ນແກ້ງແຂ່ງເວົ້າ ຄວາມເສົ້າໃຫ້ໄລ່ຫູ ເຈົ້າເອີຍ=

          ອັນນຶ່ງ ຖ້າແມ່ນໄດ້ຕ່ອນຊີ້ນ ມັດສາຊາຕປູປາ ຜົວຫາມາມີຄົບ ເຄື່ອງຄາວຫວານສົ້ມ ສົມສ່ວນຄວນບິໄດ້ ບິໄປໃຫ້ນາງແຕ່ງ ນັບແຕ່ແກງລາບ

          ຊົ່ວ ນົວລີ້ນໃຫ້ແບ່ງປັນ ໃຫ້ແກ່ຝູງພີ່ນ້ອງນາມໜໍ່ແນວດຽວ ບາດຍາມຈົນຍັງໄດ້ທຽວທວນຫາ ເພິ່ງພາພວມຮ້ອນ ອາສັຍຍາມຫຍຸ້ງລຸງລັງປ້າ

          ຍ່າ ວິສາສະເພື່ອນບ້ານ ສະຖານໄກ້ແກ່ນກັນ ວ່າໃຫ້ບິແບ່ງປັ້ນ ປັນເຄື່ອງຄາວຫລານ ອາຫາຣດີໃຫ້ໄດ້ກິນນຳກັນ ຈັ່ງສິມັນເມືອໜ້າ ຍາມເວລາ

          ໂຕເຈບໄຂ້ ສິອາສັຍໄດ້ເພິ່ງກັນດາຍ= ຄັນເຮົາໃຈແຄບຄ້ອຍ ຊາວບ້ານສິບໍ່ຄອຍ ຖ້າແມ່ນໄດ້ເລກນ້ອຍກໍ່ໃຫ້ຄ່ອຍພຽນເຍາະ ໝົກອ່ອມມວນມາ

          ຍຳ ພໍ່າປູປາປີ້ງ ບິປ່ອນປຸ່ນປັນໃຫ້ ກໍ່ຍັງໄຄດີກ່ວາເຊື່ອງນາງເອີຍ= ຄັນໄດ້ເລກໄດ້ນ້ອຍ ໃຫ້ຄ່ອຍເວົ້າຕໍ່ກັນ=ອັນນຶ່ງ ຖ້າແມ່ນຄັນພີ່ນ້ອງໄກ້ມໍ່ມາ

          ຫາ ໃຫ້ນາງຈາຈົງສຽງ ສ່ຽງຄວາມຄຳນ້ອມ ປະຖິສັນຖານແທ້ ທັມນຽນນາມສລາດ ໃຈໃຫ້ເປັນນັກປຣາດແທ້ ແລໃວ້ຮໍ່າຄະນິງ ໃຫ້ນາງຕ້ານໄຕ່

          ຖ້ອຍ ຖາມທີ່ມາຫາ ພໍເອີ້ນອາອາວນາງ ໃຫ້ຊ່າງຈາຈົງນ້ອມ ເວົ້າໄປປຸນແປງລິ້ນນຳເຂົາໄທແຂກ ຢ່າສິເວົ້າກະແທກແທ້ ທຳຮ້າຍບໍ່ແມ່ນລາຍໃຫ້

          ຄ່ອຍປາກໃຫ້ຄ່ອຍເວົ້າ ມັນຈັ່ງມ່ວນນວນຫູ ໜ້າຕາຢ່າສິຈຸມຈູເໝືອນ ດັ່ງກະບຽນບົມຮ້າງ ໃຫ້ນາງທຳກະບວນແຍ້ມ ຍາມຫົວຫວນປາກ ຢ່າສິ

          ສຶກຊາກຖ້ອຍ ສຽງຈ້ອຍຈັ່ງແມ່ນໃຈ ບາງເລົ່າ ແຂກບໍ່ແມ່ນຜູ້ໄກ້ ບາງຜ່ອງເຂົາຫາກເປັນແນວຂຸນຄອງເມືອງມາເວົ້າ ເຮົາຕ້ອງເດົາດູໜ້າ ກິຣິ

          ຍາຂອງທ່ານ ເຫັນວ່າເປັນສະຖານຊາຕເຊື້ອ ພົງສ໌ຊັ້ນຊາຕສະກຸນ ນາງຕ້ອງເວົ້ານອບນ້ອມ ພໍມ່ອມໃຫ້ຍອມຕາມ ເວົ້າໃຫ້ງາມພໍດີ ຢ່າອ່ອນໂຍນ

          ຍານພົ້ນ ໃຫ້ມັນສົມສະເໝືອນດ້າມ ຕາມນາມມັນຈັ່ງແມ່ນ ຢ່າສິແລ່ນລອບລີ້ ໜີໜ້າທ່ານສິອາຍ ຄົນໃດເຂົາຫາກພໍສໍ່າເອື້ອຍ ອ້າຍພີ່ແພງ

          ຂັວນ ໃຫ້ນາງທຳກະບວນຮັກ ດັ່ງນາງແນວອ້າຍ ຖ້າຫາກເປັນສາຍເຊື້ອ ລຸງອາອາວປູ່ ກັບໝູ່ເພື້ອນພວກພ້ອງ ຂອງຂ້າງຝ່າຍຜົວ ໃຫ້ສົງຄ໌ເຄາະ

          ຊ່ອຍຊ້ວນ ຄັນວ່າມີພໍໃຫ້ ທາງເຮົາຢ່າຕະໜີ່ ມີອັນໃດເຮົາຕ້ອງໃຫ້ ຕາມໄດ້ແຕ່ສິມີເຈົ້າເອຍ=ໃຈໃຫ້ນາງແຜ່ກວ້າງ ກາຣປະກອບສມານມິຕ ຈິດ

          ປຣານີນຳແນ່ ແຜ່ຜົນຜາຍເກື້ອ ໃຫ້ຄ່ອຍບິປັນໃຫ້ ຕາມສາຍສັງຄະຍາຕ ບຸນກໍອາດສິໄດ້ ຄຸນນັ້ນສິບໍ່ເສັຽດອກເນີ=ຖ້າຫາກໃຈຈໍ້ສັ້ນ ບໍ່ປັນແບ່ງ

          ແປງໄປ ສັພທານັງຂອງ ບໍ່ປ່ອນບຸນໄປປ້ອນ ລອນທໍ່ຫອມຫັບໃວ້ ໃນເຮືອນເຮົາຕະໜີ່ ພີ່ກໍ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນ້ອງກໍ່ບໍ່ກ່ຽວໃຫ້ ບາດເປັນຮ້າຍສິເພິ່ງ

          ໃຜ ຄົນເກີດມາໃນໂລກນີ້ ກໍ່ຕ້ອງເພິ່ງພາກັນ ແນວຄົນກໍ່ຕ້ອງອາສັຍຄົນ ຈັ່ງຢູ່ດົນດອມໄດ້ ເຊັ່ນແຕ່ ໄພພະນອມກວ້າງ ກວາງຝານຍັງມີໝູ່ ໝູ

          ທອກໂທນທ່ຽວດ້າວ ອາສັຍເຂົ້າດ່ານດົງ ຫົງສ໌ອາສັຍສະນໍ້າ ລຳນະທີບຶງບໍ່ ຣາຊສີຫ໌ ຍ່ອມອາສັຍໝູ່ຖໍ້າ ທັມພຣະເຈົ້າກ່າວສອນ ບໍ່ຫ່ອນໜີຈາກ

          ໄດ້ອາສັຍເພິ່ງພາກັນ= ຄວາມອາສັຍນັ້ນ ມັນເປັນຂອງສຳຄັນ ຈັ່ງແບ່ງປັນໄປຕ້ອນ ໃຫ້ນາງຮໍ່າຮອນໃວ້ ໃນໃຈຢ່າຕະໜີ່ ເປັນຄວາມດີຈັ່ງບອກ

          ໃວ້ ໃຈເຈົ້າໃຫ້ຈື່ເອົາ= ອັນນຶ່ງ ຖ້າເຈົ້າໄດ້ລູກເຕົ້າ ໃຫ້ເຈົ້າສັງສອນເຂົາ ຢ່າສິເອົາໃຈມັນ ໝັ່ນສອນສະເໝືອນເລື້ອຍ ໃຫ້ຮູ້ຈັກລຸງປ້າອາວອາເບື້ອງ

          ພໍ່ ທັງພີ່ນ້ອງເບື້ອງເຈົ້າ ໃຫ້ພຽນເວົ້າກ່າວສອນ ຜູ້ນັ້ນໃຫ້ເຈົ້າເອີ້ນແມ່ປ້າ ໃຫ້ໄປສູ່ມາຫາ ຄົນນັ້ນອາວອາເຮົາ ເຫລົ່າກໍກັນໄກ້ ຄົນນັ້ນເປັນຫລານ

          ໄພ້ຄົນໄກໃຫ້ນາງບອກ ຄົນນັ້ນໃຫ້ເຈົ້າເອີ້ນພໍ່ເຖົ້າຜົວເຈົ້າໃຫ້ບອກເຂົາ ຜູ້ໃດຄວນໃຫ້ມ່ອມໂດຍຂະນ້ອຍເຈົ້າ ໃຫ້ນາງກ່າວມັນຄັກ ຜູ້ໃດຄວນຖື

          ວາຈາຂານ ມ່ອມນຳໃຫ້ນາງເວົ້າ= ອັນນຶ່ງ ຜູ້ໃດເປັນຄົນເຖົ້າ ມາຫາເຮົານັບຖືເພິ່ນ ຜູ້ນັ້ນໃຫ້ນາງເຕືອນໃວ້ພ້ອມ ຊອມໃວ້ບາທສິຈາ ຢ່າໄດ້ແຂງ

          ກະດ້າງ ທາງສິເວົ້າຈາມຈາ ເຮັດໃຫ້ເຂົາກະຣຸນາ ວ່າດີໃຫ້ເຂົາຍ້ອງ ຢ່າສິຈອງຫອງຮ້າຍ ຈັງໄຮຄວາມປາກ ເວົ້າບໍ່ຈັກຕໍ່າເຕັ້ຽ ສູງພົ້ນໂພດບໍ່ດີ ມັນ

          ສິເສັຽສຣີເຈົ້າ ໄທເຮົາຜູ້ເປັນຍາດ ຄວາມສລາດ ນາງຕ້ອງຮຽນຮໍ່າໃວ້ ໄປໜ້າສິຮຸ່ງເຮືອງ ເປັນຍິງ ຢ່າໄດ້ເຮັດຂີ້ຄ້ານ ມັກງ່າຍສິອາຍເຂົາ ໃຫ້ນາງ

          ເອົາກາຣກິດ ຮີດຄອງໃຫ້ຄົນຍ້ອງ ນາງຕ້ອງຄອງເມືອໜ້າ ຫາທາງມັນສິຮັ່ງ ເຮັດຈັ່ງໃດມັນສິໄດ້ ໃສຂຶ້ນດັ່ງພຣະຈັນທນ໌ ນາງຕ້ອງໝັ່ນກໍ່ເກື້ອ

          ກາຣປະກອບຄວາມຂຍັນ ພັນແນວຄົວເຮືອນເຮົາ ຢ່າໃຫ້ເບົາບາງໄດ້ ນັບແຕ່ຂອງເຄື່ອງໃຊ້ ໄຫຊາມຊຸມໃສ່ ໄຫນໍ້າກິນແລະນໍ້າໃຊ້ ຫາໄດ້ໝັ່ນ

          ຖນອມ ບາງຄົນຮ້ອຍມື່ນມື້ ຕາບໍ່ເຫລືອກແລຫລຽວ ບັດດຽວ ເຂົ້າເຮັ່ຽຮົງລົງໄຫລ ໃສ່ໃນກະອອມນໍ້າ ຄວາມບໍ່ງາມຮຸນຮ້າຍ ຫລາຍມືລູກນ້ອຍ

          ອ່ອນ ຄວາມຮີບຮ້ອນຢາກນໍ້າ ຖາມຖ້ອງແມ່ບໍ່ທັນ ມັນໄປປີນອຸແອ່ງນໍ້າ ລຳຄານສິກິນອາບ ພຸບພາບມືລ້ວງເຂົ້າ ໄຫເຈົ້າສ່ວນສິຄາວ ເຮົາເຄີຍ

          ເຫັນດັ່ງນັ້ນ ຈັ່ງໃຫ້ມັ່ນຜັດສີ ຂອງບໍ່ດີໃນໄຫ ໄຂ່ຍູງກໍ່ມີພ້ອມ=ອັນນຶ່ງ ຖ້າໃຜຊອມເຫັນແລ້ວ ກໍ່ແພວໃຈບໍ່ມີຢາກ ລຳບາກຖ້າລູກອອກຂີ້ໂມ້ ໂອ

          ເຈົ້າໃຫ້ໝັ່ນຖູ ຢ່າສິວ່າບໍ່ເຕື້ອງ ສິເຄືອງເຈດໃຈເຂົາ ຜູ້ມາເຊົາເຮືອນຊານ ທ່ານສິຕຽນຕົນເຈົ້າ ເຂົາຝູງນັ້ນ ຄືກັນຄວາມກຽດ ຄວາມຂີ້ດຽດຄື

          ວ່າຄວາມມາດມ້າງ ຜາງຮ້າຍບໍ່ຢາກເຫັນ ຍັງບໍ່ແລ້ວທໍ່ນັ້ນ ບັ້ນບ່ອນຄີໄຟ ໄຫຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ ບ່ອນສິມີນົວຍ້ອນ ຢ່າສິນອນໃຈໃວ້ ໃວວ່າໃຫ້ຮີບ

          ເບິ່ງ ເຫິງໄປຫລາຍບໍ່ເຕື້ອງ ສິເຄືອງຂີ້ໄຂ່ຂາງ ຈັກໜ່ອຍໜອນໃນກິກັນກຸ້ມ ຊຸມຊາມຊົງສິໜ່າຍ ເປັນຕາອາຍບໍ່ຢາກໄກ້ ເໝັນຮ້າຍກວ່າໄຂ່

          ແມວ ໄດ້ວ່າແນວບໍ່ທອມຖນອມປ້ອງຂອງຈັງໄຮ ມັກບັງບຽດນາງເອີຍ= ຂີ້ໄຂ່ຂາງມັນຍອ່ມຫົວໄຂ່ແຂ້ວ ເຕມແລ້ວຮູ້ເມື່ອຄີງ ແມ່ນສິໃສ່ລາບ

          ຊົ້ວກໍ່ນົວຢູ່ຫາກຍັງເໝັນ ຂ້ອຍວ່າ ມັນຫາກເປັນຕາຫົວ ແມ່ຄົວບໍ່ແນມບ້ານ ເປັນຕາອາຍເຮືອນໄກ້ ເໝັນໄປປາແດກເນົ່າ ຍາມໃດລົມມັນ

          ຫາກມາພັດເຂົ້າອາຍເອົ້າຖິ່ນໄກ ນີ້ແລ້ວເພິ່ນວ່າ ຂອງເຮືອນມີພໍໃຊ້ ບໍ່ມີໃຜສິແນມເບິ່ງ ບາດບໍ່ມີອັນຈໍ້າ ແນມໜ້າຈັ່ງແມ່ນສົມ ຟັງເຢີ້ພວກ

          ແມ່ປ້າຮັກສາຮົ່ມເຮືອນຊານ ຢ່າສິພາງານລວງ ລ່ວງຄອງຄວາມເຄົ້າ ອັນນີ້ເຮົາສອນໃວ້ ເຕືອນໃຈແມ່ຍິງໜຸ່ມ ຊຸມໝູ່ພວກຜູ້ເຖົ້າ ໃຫ້ໄປເວົ້າ

          ສູ່ຫລານ ເປັນຍິງເຈົ້າຢ່າເຮັດຂີ້ຄ້ານ ບໍ່ຄິດອ່ານຫາຄອງ ແຈຄີໄຟມົວໝອງ ໝົ່ນດີດູຮ້າຍ ແນມເບິ່ງໄຫຫຼືໝໍ້ ກະທໍເກືອມັນກໍ່ຕ່າງ ກິນແລ້ວ

          ເປື້ອນບໍ່ລ້າງ ວາງຖິ້ມເຂົ້າໃສແຈ ບໍ່ຈັກໄຫຈັກຖ້ວຍປົນກັນຂີນຂວ່າຍ ເປືອກກ້ວຍກິນກໍ່ບໍ່ຖິ້ມ ຖົມໃວ້ໃຫ້ຮົກເຮືອນ=ອັນນຶ່ງ ແນມເບິ່ງຖ້ວຍ

          ບໍ່ລ້າງ ກ້າງປາເນົ່າກິນເຫລືອ ບູດເນົ່ານູມນານເຫິງ ໜ່າຍສະອາງອັນຮ້າຍ ເຣື້ອງນີ້ເປັນຕາອາຍເຂົາເຈົ້າ ເຮືອນເຮົາບໍ່ຄືເພິ່ນ ບາດວ່າເພື້ອນ

          ພີ່ນ້ອງ ຂອງຂ້າງຝ່າຍຜົວ ເຂົາຫາກມາເຫັນແລ້ວ ແນວຂອງບໍ່ສະອາດ ທັມຊາຕມັນສິຂາຍຂີ້ໜ້າ ລຸງປ້າກໍ່ສິອາຍ=ອັນນຶ່ງ ບາດຜົວເຫັນຕ່ອນ

          ຮ້າຍ ເຂົາສິໜ່າຍແພງຂັວນ ຂໍໃຫ້ນວນນາງຄິດ ຈື່ຈິງຈຳແຈ້ງ ນາງແພງເອີຍ ຢ່າສິຕິຖແລງຕ້ານ ໂວຫານເວົ້າບໍ່ແມ່ນ ຄີໄຟຮົກ ໄປດ່າໝາຂີ້

          ເຮື້ອນ ເຮືອນຊານເປື້ອນຂີ້ເຖົ່າຖົມ ຕົວໂຕເອງບໍ່ມ້ຽນ ໄປທ່ຽວດ່າແຕ່ພຽງໝາ ຄົນນີ້ເຂົາວ່າຍິງພາລາ ດ່າໝາບໍ່ເຫັນເຣື້ອງ ໄປຕິໝາຕາງໜ້າ

          ສຸນັຂຂາຂອງບໍ່ແມ່ນ ຕັ້ງແກ່ນໂຕນັ້ນຂີ້ຄ້ານ ປະຈານໜ້າວ່າແຕ່ໝາ ຊື່ວ່າຄົນຂີ້ຄ້ານ ບ້ານນຶ່ງຫາກມີຫລາຍ ບາຍອັນໃດບໍ່ຮໍາເພີ ເຊີ້ຊາມຊົງ

          ຮ້າຍ ເຮືອນໃດມີຄົນຄ້ານ ເຮືອນຊານໃຫ້ແນມເບິ່ງ ແນມໄປເຫິງຫາກສິພໍ້ ພໍແລ້ວໃຫ້ຄຶດນຳ ແນມເບິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ ສິໄດ້ບ່ອນຕົວກາຣ ແນມ

          ເບິ່ງເຮືອນຊານຣາວ ເນົາສະອາງອັບຮ້າຍ ນັບແຕ່ຄຸໄມ້ຄານໃຊ້ ຈັບບາຍທຸກເຊົ້າຄໍ່າ ຍັງບໍ່ນຳແນບມ້ຽນ ພຽນໃວ້ບ່ອນຄວນ ປະແລ້ວຖິ້ມທົ່ວຮ້ານ

          ໄມ້ຄານຫາບຢາຍຢັງ ເປັນຕາຊັງທັງຫລາ ຝ່າຟືມບໍ່ມີມ້ຽນ ບໍ່ຈັກອັກຈັກອີ້ວ ກົງກວຍຖິ້ມຂີນຂ່ວາຍ ແນມເບິ່ງເປັນມະຍົ້ມລົ້ມລ້ວຍ ໃບຕອງ

          ກ້ວຍຄັບເຮືອນ ອັນນີ້ເຂົາວ່າ ເຮືອນຂີ້ຄ້ານເຮືອນອຸບາທຣ໌ມົວໝອງ ເຮືອນບໍ່ມີຍິງຄອງບ່ວງຈອງບໍ່ມີລ້າງ ຕັ້ງວ່າເຂດຂວາງຮ້າຍ ຈັງໄຮບໍ່ມີຮຸ່ງ

          ນັບມື້ແຕ່ສິສູນເສື່ອມເສົ້າ ເງົາຊ້າຍບ່າຍລົງເຈົ້າເອີຍ=ອັນນຶ່ງ ຍາມເມື່ອຜົວດ່ວນດັ້ນ ພະລັນທ່ຽວທວນມາ ມັດສາປູປາມາ ຄໍ່າຄືນຄວນຟ້າວ ລາວ

          ຜັດນອນຄະໂນງລີ້ ຕິອອຍລູກນ້ອຍອ່ອນ ລູກບໍ່ນອນຕື່ນເຣື້ອຍ ໜີຂ້າງຜັດຄົວກນຳ ເຮັດໃຫ້ຜົວຫູງຕົ້ມ ງົມງົວໄຫປາແດກ ບາດວ່າຜົວຫາກ

          ເຮັດລະອຽດແລ້ວ ຜັດໂງແງ້ວວ່າຢາກກິນ ເພິ່ນຈັ່ງຟ້າວຕື່ນຂຶ້ນ ທື້ນໃສ່ພຸງພະວາຍ ບໍ່ມີອຳອາຍຜົວຊົ່ວຊາມຊົງຮ້າຍ ຄັນວ່າກິນພໍແລ້ວ ຜັດແວ

          ໄປວາດວິ່ງ ເຮັດອີ່ລ້າງປ້າງປີງ ຕີງຍ້າວໃຫ້ຝັ່ງເຟືອນ ປາກກໍ່ເວົ້າຈົ່ມພ້ອມ ຟ້າວຍ່າງປົບໜີ ຂອງບໍ່ດີຢ່າພຽນຫັດ ແອບອີງເອົາແທ້= ອັນນຶ່ງ ຄື

          ວ່າແພຜືນຜ້າ ຂອງຣາເຮົານຸ່ງ ຢ່າຮຸງຮັງທຸບຖິ້ມຖົມແທ້ທົ່ວເຮືອນ ແມ່ນໃຫ້ນາງພັບໃວ້ ປາຍບ່ອນເຮືອນຕົນ ຂອງຜົວກໍ່ໃຫ້ເປັນຂອງຜົວ ຢ່າ

          ໃຫ້ມົວປົນໄດ້ ນາງຕ້ອງທຳສາຍໃວ້ ປາຍຕີນເປັນບ່ອນ ບໍ່ຕ້ອງຖິ້ມທຸ່ມໃວ້ສາຍຫ້ອຍທ່ານໃຫ້ມີ ນັບແຕ່ສາດເສື່ອໃຊ້ ໝອນໃໝ່ມາໝູນ ຜ້າຫົ່ມ

          ນອນນານເຫິງ ກິ່ນກາຍກຸຍຮ້າຍ ໃຫ້ນາງພຽນຖນອມປ້ອງ ປອງປຸນໄປຕາກ ຊັກຟອກຟອງແມ່ນໍ້ານຳໃຫ້ສະອາດຕາ ນາງຈັ່ງເອົາຕາກໃວ້ ໃນທີ່

          ທາງບໍ່ທຽວ ບັດດຽວລົມລ່ວງຊົມເຊີຍພັດ ແດດເຜົາຜືນນັ້ນ ບໍ່ທັນນານມັນແຫ້ງ ໃຫ້ນາງແພງໄປເບິ່ງ ແລ້ວຈັ່ງຈັດແຈ່ງມ້ຽນ ພຽນໃວ້ບ່ອນສິ

          ເອົາ ຍັງບໍ່ມີທໍ່ນັ້ນ ບັ້ນບ່ອນນອນຕົນ ສັບສົນມີຫລາຍແນວ ຕັ່ງຕາມຕຽງຕັ້ງ ອັນວ່າຂອງໝູ່ນັ້ນ ສຳຄັນເຄື່ອງນັ່ງ ໃຫ້ນາງປັດກວດກ້ຽງ ປັດ

          ຜ້ຽນເປົ່າແປນ ວັນຄໍ່າແລງມາ ວ່າໃຫ້ຫາດອກໄມ້ ຄັນທະຊາຕດວງຫອມ ດວງມາລາລຽນນົບ ນອບນຳບູຊາໄທ້ ຫວັງວ່າໃຫ້ສະເນືອນເຖິງນ້ອຍ

          ທາຣະກາຄອຍຕື່ນ ມືນຕາມາເຫັນທັງພໍ່ແມ່ເຈົ້າ ນຳເຂົ້າຮ່ວມພາ

 

                      ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ

 

                                    ສເນີ ໂດຍລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ