ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                              

                          ໝາ- ນອນໜາວ- ແນວລາວນອນຄິດ

                         ສຽງໝາເຫົ່າຮ້ອງ ດັງກ້ອງທົ່ວທະວານ ທັງນອນໜາວແລະຫອນເຫົ່າ ຢຽດແຂ່ງຂາ ຄືນຍາມໜາວສຽງເຫົ່າສັ້ນ-ເຮັດໜ້າທີ່ເຝົ້າບ້ານ

               ຜ່ານຄືນວັນ ແລກອາຫາຣ ຍາດກັນກິນ ຢ່າງມູມມາມ- ກາງເລີ່ນດິນໜ້າບ້ານ ໝານອນໜາວ ດ້ວຽຂາດສາວ ທີ່ຈິງໃຈມາຍຸ່ມຍ່າມ

               ໃຜຈະສົນໃຈ ແຕ່ໝາເປັນໜ້າທີ່ຍາມ ທຳງານຕາມປຣະສາ ໝາອ້າງວ້າງ- ເພາະຕົນອ້າງວ່າ ສລາດສອງໃສ =

 

                      ຜຍາພາເພີນ ຮັກແພງແບ່ງປັນ

                      ແມ່ນສິເຫິງ ດົນນານປານໃດ໋- ຍັງມີໃຈຮັກແພງແບ່ງປັນ- ສາຽແນນຝັ້ນ ສັມພັນດຶງຈ່ອງ- ເອື້ອຍອ້າຽນ້ອງ ບໍ່ຖິ້ມບໍ່ປະ- ມີບັນຫາຄາ

                ໃຈໃຫ້ສ່ອຽ- ເຊົາດ່າປ້ອຽ ໃຫ້ຫັນໜ້າເຂົ້າໃສ່ກັນ- ໃຫ້ມີມິຕພາບ ສັມພັນໝັ້ນແກ່ນ- ຮັກແໜ້ນແຟ້ນ ພັນກ້ຽວສ່ຽວສະຫາຍ- ມີຫລາຍ

                ສາຍນໍ້າໃຈໄຫລດັ່ງ- ເປັນຄວາມຫວັງ ພໍເພິ່ງກັນໄດ້ ແມ່ນຮ້ອງໃຫ້ ຟາຍນໍ້າຕາກະຄຶດມ່ວນ- ຄັນວ່າມີໝູ່ຊ້ວນ ສິຫົວຍິ້ມອອກມາ ຝັນລືມ

                ຄວາມທຸກ ຊັ່ນແລ້ວໝູ່ເອີຍ =

 

                      ຮັກງົວໃຫ້ຜູກ ຮັກລູກໃຊ້ໃຫ້ມີເຫຕຸຜົນ

                      ຮັກງົວໃຫ້ຜູກ ຮັກລູກໃຫ້ຕີ- ຍັງພໍມີປະໂຍດກັນຢູ່ແນ່ ແນວສົ່ງເສີມຄວາມຮັກລູກ ໃຫ້ຖືກທາງ- ເປັນແບບຢ່າງສ້າງສັນແກ່ຊີວິດ

                ກ່ອນອື່ນຄວນຫຍິບຍື່ນເຫຕຸແລະຜົນ- ເຂົ້າໃຈຄົນ ໃນສັງຄົມ ເພື້ອນນ້ອງພີ່- ທັງຮູ້ເຂົາ ຮູ້ເຮົາ- ເພິ່ງພາຄຸກຄີກັນໄດ້- ຢ່າຍົກຍໍຕົນດີກົ່ວ

                ໃຜໆ- ດີຫຼືບໍ່ ໄດ້ຍິນຈາກປາກຄົນອື່ນ- ທີ່ຫຍັດຍື່ນ ຮ່ວມທາງກັນມາໄດ້ ບໍ່ມີຄົນຕີຣະຄັງດັງກ້ອງໄກ- ນັບເປັນສະໜຽດຈັງໄຮໃນຊີວິດ ຮັກ

                ງົວໃຫ້ຜູກ ຮັກລູກໃຫ້ຕີ- ຖືຫລາບດວງດີ ໃຫ້ຮູ້ຖືກຜິດ- ກະໜໍ່າລົງແຕ່ຣະເທື່ອເພື່ອໃຫ້ຄິດ- ໄລ່ພິຊິດ ຍັກມານໜີຫ່າງຈາກໃຈ- ຮັກງົວ

                ໃຫ້ຜູກ ຮັກລູກໃຊ້ໃຫ້ມີເຫຕຸຜົນ ເພື່ອປ່ຽນຜີ ເປັນຄົນດີໃຫ້ໄດ້ ບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນສຸພາສິດໃດໆ ພຽງເຂົ້າໃຈ ຄວາມເປັນຄົນໃນລູກເຮົາ =

 

                      ກຸຫລາບແດງດອກນີ້ ຂໍມອບໃຫ້ນາງ

                     ເລືອກກຸຫລາບສີແດງ ຫວັງແພງໃຈ)= (ວາດສະໜາຝັນໃວ້ ໃຫ້ນາງເຝົ້າເພີ້ຫາ)= (ເປັນສື່ຮັກເຮົາສອງຄອງອຸຣາ)=(ດອກງ່ານຶ່ງ ຣາຄາ

                ພັນຫ້າ = ກໍ່ຕ້ອງຍອມຮູ້ວ່າ ຄວາມຮັກ ຄືກາຣລົງທຶນ)= (ຫຍິບຍື່ນ ຄວາມອົບອຸ່ນ ທະນຸຖນອມ)= (ເຊື່ອມປະສານ ສະຣັກຮູ້ຣ່ອມຊ່ອມ)=

                =(ເກັບອອມຮັກເອື້ອຫຼືດີ ສາມະຄີສັມພັນ)= (ກຸຫລາບແດງສີເລືອດ ນົກພິຣາບ)= ໃຫ້ນ້ອງເອິບອາບ ລະເມີ ເຝົ້າເພີ້ຝັນ)=

                =( ມາປະຄອງ ດອກກຸຫລາບແດງ ທີ່ແບ່ງປັນ= ເຫັນນາງຖື ອວດຄົນນັ້ນອວດຄົນນີ້)= ດອກກຸຫລາບແດງ ແທນໃຈອອກຈາກພີ່)=

                (ຍັງຄິດເຖິງຢູ່ສເມີ ບໍ່ໜ່າຽໜີ)= (ເປັນຄວາມຮັກ ເຕັມຫ່ວງດວງຫຼືດີ ຕາບຊີວີ ພີ່ມີຮັກພຽງແຕ່ນາງ =

 

                      ຜຍາພາເພີນ

                     ເພີ່ນວ່າ ຮັກງົວໃຫ້ຜູກ ຮັກລູກໃຫ້ຕີ ຮັກເມັຽໃຫ້ສີ້ ຮັກໜີໃຫ້ແທນ ຮັກແຄນໃຫ້ເປົ່າ ຮັກເຂົ້າໃຫ້ກິນ ຮັກສິນບມບັຕ

                 ໃຫ້ແພງໃວ້ ຮັກລູກໄພ້ ໃຫ້ເອີ້ນວ່າລູກສາວ =

 

                     ສຸຂສວັດດີຕລອດປີໃໝ່

                     ກາລະເວລາ ໝຸນວຽນປ່ຽນເລື້ອຍໄປ)= ( ຈາກເຄີຍໃໝ່ ກາຍເປັນເກົ່າ ເຝົ້າເພີ້ຝັນ)= ( ເດີນທາງຂ້າມ ກາລະເວລາຝ່ານຕາວັນ)=

                 ( ສັນຈອນດົ້ນດັ້ນ ທົ່ວແດນດິນ)= (ລະດູກາຣ ຜ່ານຊີວິດສູ່ປີໃໝ່)= (ສິ່ງບໍ່ດີຖິ້ມໄປໃຫ້ເບິດສິ້ນ)= ( ລົບລ້າງຄາບຣາຄີ ຣອຍມົນທິນ)=

                 (ເຣີ້ມຕົ້ນໃໝ່ ໃຫ້ຊີວິດໃໝ່ໃສຜ່ອງແຜ້ວ)= ( ອາກາດເຢັນສົດຊື້ນ ຟື້ນຊົງຈຳ)= ( ຟ້າສີດຳປ່ຽນຄາຍຄີເປັນຂາວ)= ( ທາງຂຣຸຂຣະ

                 ກາຍຮາບຣຽບເປັນທາງຍາວ)= ( ເມື່ອກ່ອນເຄີຍຮ້ອນໜາວ ເຢັນສະບາຍ)= ( ຈົງເປັນສຸຂສວັດດີ ຕລອດປີໃໝ່)= ( ກຳລັງໃຈ

                 ເອີ້ນຂັບເຄື້ອນ ເລື່ອນຕໍ່ສາຍ)= (ກຳລັງຊັບນັບເນືອງນອງ ກອງມາກມາຍ)= ( ກາງເພື້ອນຝູງໝູ່ສະຫາຍ ຕລອດກາລ =   

                     

                      ຍົກມືຂຶ້ບ໊າຍບາຍ ສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ເຂົ້າສູ່ປີໃໝ່

                      ຍົກມືຂຶ້ນບ່າຍບ່າຍ ໃຫ້ເປັນຄວາມໝາຽສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ - ພວກເຮົາຢ່າທຸກໂສກເສົ້າໃນຊີວິດ ໃຫ້ຫ່າງໜີຫາຽ- ທັງສະໜຽດຈັງໄຣ

                 ໃຫ້ວອດວາຍເສັຽສິ້ນ- ອຸປສັກ ພະຍັນອັນຕຣາຍ ໃຫ້ຄີ່ຄ່າຍລົງໄປ- ຫອບຂຍະ ລອຍຜ່ານກາຣເວລາ- ກວາດບັນຫາ ໃຫ້ຫ່າງໄກລວ່ງ

                 ໄຫລສົ່ງ- ເກບຫົວໃຈ ດວງເຫງົາ ເສົ້າທະນົງ- ເສາະສແວງ ສິ່ງປະສົງຄ໌ ໃນເສັ້ນທາງ- ເຫັນແກ່ຕົວ ທັງຣະແວງແບ່ງພວກພ້ອງ-ຄວາມ

                 ຈອງຫອງ ຄັບແຄບຈົ່ງເຫີນຫ່າງ- ເຄີຍຜູກມັດ ຮັດຮິງ ຮູ້ປ່ອຍວາງ- ຄົ້ນຫາຄວາມເປັນກາງ ທີ່ຖ່ຽງທັມ-  ຍົກມືຂຶ້ນບ່າຍບ່າຍໃຫ້

                 ເປັນຄວາມໝາຽສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ປີເກົ່າ- ປົດຄວາມໂສກເສົ້າ ໃນຊີວິດທີ່ຕົກຕໍ່າ- ຮຽນຮູ້ເຂົ້າໃຈກົດແຫ່ງກັມ- ໃຫ້ເປັນໄປຕາມ

                 ທັມຊາຕ ທັມດາ ໃນປີໃໝ່ເອີຍ =

 

                      ຜຍາຊາວລາວບ້ານເຮົາ

                      (= ຊາວລາວບ້ານເຮົາ ບໍ່ບັນເທົາຄວາມທຸກ- ຍັງອຸກອັ່ງຖັ່ງເທ ເອິກສິເພແຕກມ້າງ- ຈັ່ງອົດສາສືບສ້າງ ເປີດປ່ອງຍ່າງ ໃຫ້ລູກຫລານ

                 ສ່ອຍສືບສານຊີວິດ ໃຫ້ສູ້ທົນແລງເຊົ້າ(= ໂຄດເຫງົ້າເລົ່າບອກຕໍ່ ທວດ ປູ່ ພໍ່ ເຖິງລູກຫລານ- ສູ້ວຽກງານແມ່ນສິເໝື່ອຍ ຄາງເກາະເລື່ອຍ

                 ລ້ຽງຄອບຄົວ- ບໍ່ເມົາມົວແນວບໍ່ດີ ບໍ່ຫລີກລີ້ມູ່ງານ- ສານແຫສານມອງ ປັ້ນໝໍ້ແອ່ງ ຜູ້ມີແຮງ ຕຳເຂົ້າໃວກິນ ຊັ່ນແຫລວ(= ຕີມີດພ້າ

                 ຕໍ່າຫູກ ສານສາດ ສານສຸ່ມໄຊ ລອບ ຂອງໃສ່ເບດ ໃສ່ມອງ ເຊົ້າຄໍ່າ ຝົນຕົກຮຳກະບໍ່ເຊົາ- ທຸກຈົ່ນບໍ່ຢາກເວົ້າ ຍາມເຊົ້າ ໄປຢາມບັ້ງລັນ

                 ຕອນສວຍໄປຫວ່ານແຫ- ຍາມແລງມາໄປໃສ່ແງບກົບ ເລີຍໄປຂຸດຈິຫລໍ່(= ມໍຊໍໃສ່ເສື້ອຂາດ ເກືອກຂີ້ຕົມມຸມເມົ້າ- ຄົນຊາວລາວບ້ານ

                 ເຮົາເຄີຍສູ້ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ- ຫາກິນໄປຊາມຕາຍ ບໍ່ມີໃຜຫລີກມົ້ມ ສ້າງສົມສານສືບສ້າງ ຖາງທາງໃວ້ໃຫ້ລູກຫລານ

                 ຊັ່ນແລ້ວພີ່ນ້ອງເອີຍ =

 

                      ກິຈກາຣນັບມື້ສ້ວຍ ຄົນຊວຍກົ່ວແຕ່ກ່ອນ

                 (= ກິຈກາຣນັບມື້ສ້ວຍ ແສນງົມງວຍຊາວໂລກຕື່ມ- ແຂ່ງຂັນໂຊກ ແຂ່ງຄ້າ ຕັນຫາຖ້ວມຕີບຕັນ- ຝັນຣໍ້າຣວຍກ່ອນໃຜ ເຫັນກາຣໄກ

                 ກົ່ວເພິ່ນ ກວກມືເອີ້ນປານບ້າ ກິເລສຖື້ນຖີບຕຳ(= ຜູ້ອື່ນລົ້ມ ກໍ່ພາກັນຢຽບຢໍ່າ ສິນທັມບົກຜ່ອງ- ຮີດແລະຄອງລືມງ່າຍ ມີແຕ່ ຈິດຕື້ນ

                 ຝືນສແຍະຍິ້ມໜ້າ ພາບລວງຕາໜ້າກາກ ເລ່ຫລ່ຽມມາກເຫລືອຫລາຍ ນີ້ຄືຄົນຮ່ວມສມັຍ(= ມີແຕ່ກາຍບໍ່ມີໃຈ ຄົນຈັງໄຮກ່ວາແຕ່ກ່ອນ

                 ບໍ່ຮໍ່າຮອນຄໍ່າເຊົ້າ ໃຈອູດເອົ້າມືດມົນ- ໝູ່ຄົນທຸກມື້ນີ້ ແກ້ງທຳດີຫວັງປະໂຍດ- ວ່າເວົ້າໂພດໃຫ້ເບິ່ງເອົາເລີ ພີ່ນ້ອງເຮົາທຸກຄົນເອີຍ(= ສິບ

                 ຮູ້ ເພິ່ນວ່າບໍ່ທໍ່ເຄີຍ- ສິບລູກເຂີຍ ບໍ່ທໍ່ພໍ່ເຖົ້າ- ສັງຄົມເອີ໋ຍ ໂງໂຄ້ງອ່ວຍ- ກາຣງານນັບມື້ສ້ວຍ ຄົນໃຈຕໍ່າສໍ່າໝາ- ສາສນາ ເຊົາຂັງ ຄົນກຽດ

                 ຊັງກັນ ຄຽດງ່າຍ ເວົ້າຜິດຫູຄຳນຶ່ງຜັ່ດຮ້າຍ ຄັນວ່າຕົນຄຽດແຄ້ນ ກໍ່ນຳຂ້າຈົນຕາຍ ພີ່ນ້ອງເອີຍ =

                

                          ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ

                              

                                                ໂດຍລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ