ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                           ວ່າດ້ວຍກາຣນຳ ຣະບອບວິທີຄິດ ແລະວິທີປະຕິບັຕ ຂອງລາວອິສຣະ ຜູ້ຕື່ນຮູ້

                          

                           ໃນທີ່ນີ້ ຜູ້ຂຽນຂໍນຳສເນີບົຕວິເຄາະເຣື່ອງ= ກາຣນຳ =ໃນບໍຣິບົຕກາຣຂັບເຄື້ອນ ຂອງຂບວນກາຣ ກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນ ນຳໂດຍ

              ລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປຢ່າງຈິງຈັງ ໃນອັນທີ່ຈະທຳກາຣປຽນແປງໃໝ່ ປະເທສລາວໃຫ້ໄດ້ໃນທີ່ສຸດໂດຍ ໂຟກັສ=

              ໄປທີ່ກາຣນຳຂອງລາວອິສຣະ ຯ ທັງນີ້ຜູ້ຂຽນມຸ່ງສະທ້ອນ-ແກ່ນແທ້- ຫຼື=ກົດກາຣນຳຂອງແກ່ນນຳລາວອິສຣະ ຯ ທີ່ຜູ້ຂຽນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຮັບ

              ຮູ້ທັງໃນ ທາງຄວາມຄິດແລະທາງປະຕິບັຕ ຕລອດຣະຍະເວລາ 14 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍນຳສເນີໃນຮູບແບບທັຖສະຖີ ທີ່ເປັນນາມທັມ ຫລາຍກ່ວາ

              ຮູບທັມ ຄືບໍ່ຍ່າງນຳເຣື່ອງວ່າໃຜເຮັດອັນໃດ? ບ່ອນໃດ? ຢ່າງໃດ? ແຕ່ຍ່າງໃນເຣື່ອງວ່າເປັນເຣື່ອງອັນໃດ? ເປັນຢ່າງໃດ? ແລະເຮັດຢ່າງໃດ? ທີ່

              ເຮັດເຊັ່ນນີ້ ກໍ່ເພາະກາຣນຳສເນີ ເຊິງທັຖສະຖີ ສະທ້ອນແກ່ນແທ້ຫຼືກົດ ສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນທ່າມກາງກະບວນກາຣ ກາຣປ່ຽນແປງ

              ປະເທສລາວ ຄັ້ງປະວັດສາດນີ້ ເປັນພາຣະກິດຂອງຜູ້ຂຽນໂດຍແທ້ ໃນກາຣທີ່ຈະນຳຊາວລາວອິສຣະ ເຂົ້າເຖິງສັຈທັມ ທີ່ດຳລົງຢູ່ ຊຶ່ງເມື່ອໃດທີ່

              ພວກເຮົາຊາວລາວອິສຣະຯ ຫລຸດຈາກເຣື່ອງຮູບທັມ ສາມາຖເຂົ້າເຖິງແລະຍຶດກຸ່ມໄດ້ ໃນຂໍ້ສັຈທັມເຫລົ່ານີ້ ສະພາວະ=ຕື່ນຮູ້= ກໍ່ຈະອຸບັຕຂຶ້ນ

              ໄດ້ໃນຕົວເຮົາທັນທີ ສະພາວະຕື່ນຮູ້ ທີ່ວ່ານີ້ ກໍ່ຄື=ຮູ້ຈິງ= ຮູ້ວ່າອັນໃດເປັນອັນໃດ ໃນຣະດັບພາບຣວມ(ຂອງປະເທສລາວ ຂອງໂລກ) ຮູ້ວ່າຕົ້ນຕໍ

              ຂອງບັນຫາຢູ່ບ່ອນໃດ(ປັດຈັຍກຳໜົດຫລັກທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນຫານັ້ນໆ ດຳລົງຢູ່ໄດ້) ຈາກນີ້ຈະນຳໄປສູ່ກາຣ=ຮູ້ຄິດ= ຄືຄິດຕໍ່ໄດ້ວ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງ

              ເຮັດອັນໃດແນ່ ແລະຄວນເຮັດແບບໃດ( ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນໆໃຫ້ຕົກໄປ) ເມື່ອນຳຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນນີ້ ປະຍຸກເຂົ້າກັບກາຣປະຕິບັຕຂອງ

              ຕົນເອງຫຼືນຳສເນີຕໍ່ນ່ວຍງານສັງກັດ ກໍ່ຍ່ອມຈະນຳໄປສູ່ກາຣກຳໜົດແຜນປະຕິບັຕ ແລະຍຸດທະສາດຍຸດທະວິທີ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ກາຣປະຕິບັຕ

              ໄດ້ຢ່າງສອດຄ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ-ທີ່ເປົ້າ- ບໍ່ສະເປະສະປະ ນີ້ຄືກາຣ= ຮູ້ເຮັດ= ດ້ວຍຄວາມຕື່ນຮູ້ເຊັ່ນນີ້ ເຮົາຈະຍິ່ງເຂົ້າໃຈລຶກຊຶ່ງ ເຖິງຄວາມ

              ຖືກຕ້ອງຂອງກາຣນຳ ຂອງແກ່ນນຳລາວອິສຣະຯ ຫຼືຫາກມີຄວາມຜິດພາດປະກາຣໃດ ກໍ່ສາມາຖນຳສເນີຂໍ້ຄິດເຫັນ ແລະວິທີກາຣແກ້ໄຂໄດ້

              ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ເກີດກາຣມີສ່ວນຮ່ວມໃນກາຣສ້າງ=ກາຣນຳ= ຂອງລາວອິສຣະຯ ນັ້ນຄືເປົ້າໝາຽສູງສຸດຂອງຜູ້ຂຽນ ຊຶ່ງໃຫ້ເວລາຂອງ

              ຜູ້ຊ່ອຍ ແຕ່ສະເພາະໜ້ານີ້ ຜູ້ຂຽນຂໍພຽງເພື້ອນພ້ອງນ້ອງພີ່ ຊາວລາວອິສຣະຯ ຕັ້ງໃຈອ່ານ ສຶກສາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລກປ່ຽນຖົກຖຽງ ຊຶ່ງ

              ອາດຈະເກີດຄຳຖາມຫລວງຫລາຍ ຫຼືຄຳຕອບບໍ່ນ້ອຍ= ຂໍໃຫ້ເປັນເຊັ່ນນັ້ນເຖີດ ເພາະສະນັ້ນ ຄືຈຸດເຣີ້ມຕົ້ນຂອງຄວາມ=ຕື່ນຮູ້=ອັນນຶ່ງ ໃນ

              ບົຕວິເຄາະນີ້ ຜູ້ຂຽນຂໍນຳມາສເນີປະເດັນສຳຄັນໆ ດັ່ງນີ້ =

              (1) ອັນໃດຄືກາຣນຳ ? =

              (2) ກາຣນຳຂອງລາວອິສຣະຯ ເປັນແບບໃດ? ຢ່າງໃດ? =

              (3) ກາຣນຳທາງຄວາມຄິດ ໝາຽເຖິງອັນໃດ ? =

              (4) ກາຣນຳທາງຄວາມຄິດ ຕ້ອງເຮັດອັນໃດແນ່? ແລະເຮັດຢ່າງໃດ? =

              (5) ກາຣນຳທາງປະຕິບັຕ ຂອງລາວອິສຣະຯ ເປັນຢ່າງໃດ? =

              (6) ບຸຄລິກກາຣນຳ =

              (7) ຂໍ້ຄິດກາຣນຳ- ໂປດຕິດຕາມ =

 

                    1). ອັນໃດຄືກາຣນຳ ?

              ເມື່ອມີກາຣເຄື້ອນໄຫວມວນຊົນ ຍ່ອມຕ້ອງມີກາຣນຳ- ເຊັ່ນກອງທັບ ຕ້ອງມີແມ່ທັບແລະໄພ່ພົນ ພຽງແຕ່ແຕກຕ່າງກັນ ຕົງທີ່ໃນຂບວນ

              ກາຣເຄື້ອນໄຫວຂອງມວນຊົນ ຜູ້ນຳກັບມວນຊົນ ຜລຶກຣວມກັນເປັນນຶ່ງດຽວທາງປັນຍາ- ຕື່ນຮູ້ -ຫລາຍກ່ວາຮັບຄຳສັ່ງ ໂດຍຜູກສັມພັນ

              ກັນເຂົ້າ ດ້ວຍຄວາມຄິດອຸດົມກາຣ ຄວາມຕະໜັກຮູ້ ໃນຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ດຳຣົງຢູ່ ຕັ້ງຢູ່ບົນຖານຄວາມຕ້ອງກາຣທີ່ຕົງກັນ ມີຈຸດປະສົງຄ໌

              ແລະເປົ້າໝາຽດຽວກັນ ດຳເນີນກາຣເຄື້ອນໄຫວ ປະສານກັນໄປຕາມຍຸດທະສາດ ຍຸດທະວິທີ ທີ່ກຳໜົດໃວ້ ພ້ອມແກ້ໄຂສະຖານະກາຣ ສະ

              ເພາະໜ້າຢ່າງພິກແຄງ ແລະພິກທຸກວິກິຕໃຫ້ເປັນໂອກາດ ຊ່ວງຊີງໃຫ້ໄດ້ມາ ຊຶ່ງຊັຍຊນະໃນທຸກຂັ້ນຕອນ= ດ້ວຍຄວາມເປັນນຶ່ງດຽວກັນ

              ທາງຄວາມຄິດ ຄວາມຕະໜັກຮູ້ ຄວາມຕ້ອງກາຣ= ຈຸດປະສົງຄ໌ແລະເປົ້າໝາຽເຫລົ່ານີ້ ກາຣຂັບເຄື້ອນກະບວນກາຣ ປ່ຽນແປງໃດໆ ກໍຈັກ

              ດຳເນີນໄປໄດ້ຢ່າງມີກຳລັງ ແລະປະສົບຄວາມສຳເຣັດໄດ້ໃນທີ່ສຸດ=

              ທັງເບິດນັ້ນ ຄຸນນະພາບແລະປະສິດທິພາບ ຂອງຂບວນກາຣມວນຊົນໂດຍຣວມ ຄື ປັດຈັຍຊີ້ຂາດ= ໃນຖານະທີ່ເປັນ =ອົງຄ໌ຫລັກ= ຂອງ

              ກາຣຂັບເຄື້ອນ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ= ດ້ວຍເຫຕຸນີ້- ພາຣະກິດຫລັກຂອງ=ກາຣນຳ= ຈຶ່ງຢູ່ທີ່ກາຣສ້າງຂບວນກາຣມວນຊົນ ໃຫ້ໃຫ່ຽໂຕຊົງ

              ກຳລັງສູງສຸດ ໃນກາຣນີ້ ຈຳເປັນຕ້ອງເສີມສ້າງຄວາມຄິດອຸດົມກາຣ ແລະຄວາມຕະໜັກຮູ້ໃນຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ດຳລົງຢູ່ເປັນເບື້ອງຕົ້ນ

              ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນເອກພາບທາງຄວາມຄິດ ເກີດຄວາມຊັດເຈັນຂອງຈຸດປະສົງຄ໌ ແລະເປົ້າໝາຽຍິ່ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງຈະນຳໄປສູ່ຄວາມເປັນ

              ເອກພາບ ທາງກາຣປະຕິບັຕຕໍ່ໄປ=ກາຣນຳ= ທີ່ວ່າ ຈຶ່ງເປັນເຣື່ອງຂອງກາຣອະທິບາຽ ວິເຄາະຫ໌ ແຈມແຈ້ງປະມວນ ສລຸບໃນເຣື່ອງຕ່າງໆ

              ທີ່ກຳລັງເປັນໄປໃນຊີວິດ ໃນສັງຄົມ ຕລອດຈົ່ນໃນໂລກມະນຸສໂດຍຣວມ ເພື່ອໃຫ້ມວນຊົນເກີດປັນຍາຕື່ນຮູ້ ເຂົ້າເຖິງຄວາມຈິງເກີດຄວາມ

              ນຶກຄິດ ແລະລົງມືປະຕິບັຕກາຣແກ້ໄຂປ່ຽນແປງໂລກ ແລະແກ້ໄຂຕົນເອງ ໄດ້ຢ່າງຢັ້ງຢືນ ກະທັງພັຖນາຕົນເອງ ຂຶ້ນສູ່ຄວາມເປັນຜູ້ ຕື່ນຮູ້

              ຍິ່ງໆຂຶ້ນ ທັງໃນສັຈທັມສະເພາະ( ໄດ້ຈາກກາຣປະຕິບັຕ-ຮັບຮູ້-ປະຕິບັຕຂອງຕົນເອງໂດຍຕົງ) ແລະສັຈທັມທົ່ວໄປ( ໄດ້ຈາກກາຣປະຕິບັຕ-

              ຮັບຮູ້- ປະຕິບັຕຣວມກັນທັງຂບວນກາຣ) ອັນນີ້ຄືກາຣນຳຂອງຂບວນກາຣ ກາຣເມືອງຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຢຶດເອົາ= ປັນຍາຕື່ນຮູ້= ເປັນຕົວ

              ຕັ້ງ ຖືເອົາມວນຊົນເປັນສູນກາງ ມຸ່ງໃຫ້ມວນຊົນເກີດຄວາມຕື່ນຮູ້ ແລະກ້າວຂຶ້ນສູ່ຄວາມເປັນ=ຜູ້ຕື່ນຮູ້= ໃນທ່າມກາງກາຣເຄື້ອນໄຫວຕໍ່

              ສູ້ໃນທີ່ສຸດ= ກາຣນຳເຊັ່ນນີ້ ຕົງກັນຂ້າມ ກັບກາຣນຳໃນກຸ່ມກາຣເມືອງອື່ນໆ ທີ່ສ່ວນໃຫ່ຽຖືເອົາ ກາຣຢຶດຕິດ- ເປັນຕົວຕັ້ງ ໂດຍຜູ້ນຳພຍາ

              ຍາມ ເຮັດໃຫ້ມວນຊົນຫລົງແລະຢຶດຕິດ ໃນຜົນປະໂຍດສະເພາະໜ້າ ຫຼືໃນຕົວຜູ້ນຳ ຢ່າງບໍ່ມືນຫູມືນຕາ ດ້ວຍອານິສສິນຈ້າງ ຫຼືດ້ວຍຄວາມ

              ຕົວະ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ຜູ້ນຳຂອງພວກເຂົາ ກໍຈະກາຽເປັນຜູ້ຫລອກໃຊ້ມວນຊົນ= ສ່ວນມວນຊົນ ກໍຈະຕົກເປັນເຄື່ອງມືຂອງຜູ້ນຳ ດຳເນີນ

              ກາຣເຄື້ອນໄຫວ ເພື່ອຜົນປະໂຍດຂອງຜູ້ນຳ ແລະກຸ່ມແກ່ນນຳເປັນສຳຄັນແນ່ລະ ພວກເຂົາບໍ່ມີສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ເອກພາບທາງຄວາມຄິດແຕ່

              ປະກາຣໃດ ເພາະມວນຊົນບໍ່ໄດ້ຕື່ນຮູ້ ບໍ່ມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອງ ມີແຕ່ຫລົງຕິດຢູ່ໃນ=ຊຸດຄວາມຄິດສຳເຣັດຣູບ= ທີ່ກຸ່ມຜູ້ນຳ ຄອບ

              ໃຫ້ ເຮັດໃຫ້ມວນຊົນເຫລົ່ານັ້ນ ເວົ້າໄປຕາມທີ່ຜູ້ນຳເວົ້າ ແບບນົກແກ້ວນົກສັງກາ ໃນແງ່ປັຊຍາ= ກາຣນຳຂອງລາວອິສຣະຯ ຂັບເຄື້ອນຢ່າງ

              ເປັນພົລວັດ ຢູ່ໃນກອບຈິນຕະພາບຂອງສົງຄ໌ຄາມມວນຊົນ= ໂດຍຕີຄວາມໄດ້ວ່າ= ກາຣນຳເປັນອົງຄ໌ປະກອບສຳຄັນ ຂອງກາຣທຳສົງຄ໌ຄາມ

              ມວນຊົນ= ແລະຫົວໃຈຂອງກາຣນຳ ກໍຄື=ກາຣຕື່ນຮູ້= ຕາບໃດທີ່ສົງຄ໌ຄາມມວນຊົນ ຍັງດຳເນີນໄປຢ່າງຄຶກຄັກ ກໍ່ສແດງວ່າ= ກາຣນຳ=ຂອງ

              ຂບວນລາວອິສຣະຯ ຖືກຕ້ອງ ສອດຄ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ =

 

                     2). ກາຣນຳຂອງລາວອິສຣະ ຯ ເປັນແບບໃດ ? ຢ່າງໃດ ?

              ໃນບັຕນີ້ ພາຍໃຕ້ກາຣນຳຂອງແກ່ນນຳຯ ລາວອິສຣະເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ ຂັບເຄື້ອນຕົວເອງ ມາຕາມເສັ້ນທາງແຫ່ງກາຣສ້າງ ກຳລັງອຳ

              ນາຈດີ= 14 ປີເຕັມ ປະສົບຊັຍຊນະມາເປັນລຳດັບ= ຂບວນກາຣ ກາຣເມືອງຂອງປະຊາຊົນ ນຳໂດຍ ລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ ເຕີບ

              ໃຫ່ຽເຂັ້ມແຂງ ເປັນກຳລັງທອງແດງ ກຳແພງເຫລກ ຕ້ານຢັນກາຣໂກງບ້ານກິນເມືອງ ຂອງນັກກາຣເມືອງຊົ່ວ ແລະຂ້າຣາຊກາຣເລວ

              ສແດງບົຕບາຕທາງປະວັດສາດ ໃນຖານະອຳນາຈກຳໜົດຂັບເຄື້ອນ ກະບວນກາຣປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງປະເທສລາວ ຊັດເຈັນຂຶ້ນເຣື້ອຍໆ

              ເພື່ອນຳໄປສູ່ກາຣປະຕິຣູບໃຫ່ຽຂອງປະເທສລາວ ພັຖນາແລະປະຕິວັຕຊີວິດຄົນລາວ ໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຽ ທີ່ຕັ້ງໃວ້ໃນທີ່ສຸດ=ກາຣນຳ= ຈຶ່ງ

              ເປັນເຣື້ອງສຳຄັນ ສົມຄວນທີ່ຊາວລາວອິສຣະ ຈະທຳຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ ໃນກາຣທຳງານຂອງຕົນເອງ ຊ່ວງຊີງຊັຍຊນະ ໃນ

              ກາຣເຄື້ອນໄຫວທາງກາຣເມືອງ- ທັງໃນຫ່ວງປົກຕິ- ບໍ່ມີກາຣຊຸມນຸມໃຫ່ຽ ແລະໃນຫ່ວງບໍ່ປົກຕິ ເມື່ອມີກາຣຊຸມນຸມໃຫ່ຽ ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈ

              ຂອງຜູ້ຂຽນ ກາຣນຳຫລັກໆແລ້ວປະກອບໄປດ້ວຍ= ກາຣນຳທາງຄວາມຄິດ ແລະກາຣນຳທາງປະຕິບັຕ= ໂດຍກາຣນຳທາງ ຄວາມຄິດປະ

              ກອບໄປດ້ວຍຣະບົບຄວາມຄິດຊີ້ນຳ ທີ່ນຳສເນີສູ່ມວນຊົນ ແລະວິທີກາຣປູກຝັງ ທີ່ຈະທຳໃຫ້ມວນຊົນເກີດຄວາມຕື່ນຮູ້  ທັງໃນເຊິ່ງທັຖສະຕິ

              ແລະເຊິ່ງປະຕິບັຕ ສ່ວນກາຣນຳທາງປະຕິບັຕ=ຜູ້ນຳຫຼືແກ່ນນຳ ຈະຕ້ອງສແດງຕົນເປັນແບບຢ່າງ ທັງໃນດ້ານກາຣຢຶດໝັ້ນ ໃນຄວາມຄິດ

              ອຸດົມກາຣ ໃນດ້ານຄວາມທຸ້ມເທເສັຽສະລະ ໃນດ້ານຄວາມຢືນຢັນໝັ້ນຄົງ ບໍ່ຍອມຈຳນົນຕໍ່ວິກິດຫຼືບັນຫາໃດໆ  ທີ່ສາສົມເຂົ້າໃສ ໃນຣະຫວ່າງ

              ກາຣເຄື້ອນໄຫວຕໍ່ສູ້= ທັງໃນຫວ່ງປົກຕິ ແລະບໍ່ປົກຕິ= ທັງກາຣນຳທາງຄວາມຄິດ ແລະກາຣນຳທາງປະຕິບັຕ ຖ້າຜູ້ນຳຫຼືແກ່ນນຳເຮັດໄດ້ດີ

              ກໍຈະສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສັດທາຂຶ້ນ ໃນໝູ່ມວນຊົນໄດ້ເປັນລຳດັບ ຕົງກັນຂ້າມ ຖ້າເຮັດໄດ້ບໍ່ດີ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມວນຊົນຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ

              ແລະເຊື່ອມສັດທາລົງໄປເຣື້ອຍໆ ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີກາຣທົບທວນຕຣວດສອບ ແກ້ໄຂປັບປຸງ ພັຖນາຣະດັບ ກາຣນຳ ເປັນຣະຍະໆ ໃນທຸກ

              ຂັ້ນຕອນ ຂອງກາຣເຄື້ອນໄຫວ ທັງໃນສະພາວະປົກຕິ ແລະບໍ່ປົກຕິ =

 

                     3). ກາຣນຳທາງຄວາມຄິດໝາຽເຖິງອັນໃດ?

              ກາຣນຳທາງຄວາມຄິດ ກໍ່ຄືກາຣນຳສເນີຄວາມຄິດ ທີ່ຖືກຕ້ອງສູ່ມວນຊົນ ເປັນກະບວນກາຣ ຕິດອາວຸດທາງປັນຍາ ເພື່ອໃຫ້ມວນຊົມມີ

              ຄວາມຄິດຊີ້ນຳ ໃນກາຣທຳຄວາມເຂົ້າໃຈສະພາວະ ແລະສະຖານະກາຣ ທີ່ເປັນຈິງຂອງປະເທສລາວ ແລະຂອງໂລກ= ຂອງເຂົາ=ຂອງເຮົາ=

              ຕລອດຈົ່ນແນວທາງປະຕິບັຕ ຍຸດທະສາດຍຸດທະວິທີ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໃນກາຣປະຕິບັຕງານຂອງຕົນເອງ= ຄວາມຄິດຊີ້ນຳຖືກຕ້ອງ ຈະ

              ຕ້ອງໄດ້ຈາກກາຣປະມວນອົງຄ໌ຄວາມຮູ້ ຈາກສະພາບຄວາມເປັນຈິງຢ່າງຮອບດ້ານ ສາມາຖລຳດັບໃຫ້ເຫັນເຖິງປົມປັນຍາ ຫຼືຄວາມຂັດ

              ແຍ້ງຫລັກ= ທີ່ກຳໜົດກາຣຂັບເຄື້ອນຂອງສັງຄົມລາວ ຢ່າງຊັດເຈນ ຊຶ່ງກໍ່ຄືສາມາຖສະທ້ອນແກ່ນແທ້ຂອງບັນຫາ ແລະເຂົ້າເຖິງ ກົດ-

              ທີ່ມີຕົວກາຣ ກຳໜົດກາຣຂັບເຄື້ອນຂອງສັງຄົມລາວ ແລະກົດ ທີ່ມີຕົວກາຣກຳໜົດກາຣຂັບເຄື້ອນ ໃນບໍຣິບົຕຂອງສັງຄົມໂລກ ໄດ້ຢ່າງ

              ຊັດເຈນ= ກາຣມີຄວາມຄິດຊີ້ນຳທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາແລະເພື້ອນຝູງຮ່ວມອຸດົມກາຣ ແຍກແຍະໄດ້ ຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າ ກາຣຂັບເຄື້ອນ

              ຂອງສັງຄົມລາວໃນປັດຈຸບັນ ຍັງປະໂຍດແກ່ໃຜ? ແລະຫາກເຮົາຈະປ່ຽນແປງແກ້ໄຂ ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດຢ່າງໃດ? ເພື່ອຜົນປະໂຍດຂອງໃຜ?

              ນັ້ນ ໝາຽເຖິງວ່າ ກາຣມີຄວາມຄິດຊີ້ນຳທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຊາວລາວອິສຣະຯ ມີຈຸດຢືນທີ່ຖືກຕ້ອງ ສາມາຖຢືນຫຍັດຢູ່ກັບຄວາມ

              ຖືກຕ້ອງ ໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະເກີດຄວາມຄິດທີ່ຈະທຳອັນໃດຕໍ່ມີອັນໃດຫລວງຫລາຍ ປະສານກັບແກ່ນນຳ ແລະມວນຊົນຣອບຂ້າງຕໍ່ໄປ

              ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຂຽນ= ປັດຈຸບັນ ກົດກາຣຂັບເຄື້ອນຂອງສັງຄົມລາວ ຖືກກຳໜົດໂດຍປັດຈັຍທາງກາຣເມືອງ= ໂດຍອຳນາຈກຳ

              ໜົດ ຂອງກຸມກາຣເມືອງ ໃນຣະບົບຣັຖສະພາ ຊຶ່ງກໍ່ຄືກຸ່ມທຶນສາມານ ໃນຣະບອບຄອມມຸນິສ ຂອງວຽດນາມເປັນຫລັກ ຈະຕ້ອງຖືກໂຄ່ນ

              ລົ້ມລົງໄປ ດ້ວຍກຳລັງອຳນາຈຂອງປະຊາຊົນ ຊຶ່ງກໍ່ຄືຂບວນກາຣ ກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນ ນຳໂດຍລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ ແລ້ວ

              ສະຖາປະນາຣະບົບປະຊາຊົນຂຶ້ນແທນທີ່= ອີກນັຍນຶ່ງ-ກາຣປ່ຽນແປງທາງກາຣເມືອງຈາກກາຣເມືອງນໍ້າເນົ່າ ໄປເປັນກາຣເມືອງສະອາດ

              ສ້າງສັນ ຄື ກົດ ຂອງກາຣພັຖນາກ້າວໜ້າ ຂອງສັງຄົມລາວໂດຍຣວມ= ດ້ວຍເຫຕຸນີ້ ເປົ້າໝາຽທາງກາຣເມືອງ ຂອງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະ

              ຊາທິປະໄຕຍ ຈຶ່ງຢູ່ທີ່ກາຣປ່ຽນແປງໃຫ່ຽທາງກາຣເມືອງ ຍົກທຸງ ຊ້າງສາມສຽນ ຂັບໄລ່ນັກກາຣເມືອງໂກງກິນຄໍຣັບຊັ້ນ= ບໍ່ເອົາຣະບົບຣັຖ

              ສະພາ ທີ່ເປັນພຽງເຄື່ອງມືຂອງກຸ່ມທຶນສາມານ ໃນຣະບອບຄອມມຸນິສແກວ ຫຼືຣະບອບອືນໃດ= ກາຣຊຸມນຸມຂັບໄລ່ຣັຖບາລ ແລະປະທານ

              ປະເທສ ຂອງຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ- ແລະຣັຖບາລຫຸ່ນເຊີດໃນອະດີດແລະປັດຈຸບັນ ກໍ່ເພື່ອນຳໄປສູ່ກາຣປ່ຽນແປງໃຫ່ຽທາງກາຣເມືອງ ພາຣະ

              ກິດຫລັກກໍ່ຄືລົ້ມອຳນາຈກຸ່ມທຶນ ທີ່ກຳລັງຈະຮຸບກິນປະເທສລາວ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ກຸ່ມທຶນສາມານໃນຣະບອບ ຄຳໄຕ ຈູມມະລີ ທອງສິງ

              ເລິມຣະບົບຣັຖສະພາທີ່ປັດຈຸບັນ ໄດ້ຕົກເປັນເຄື່ອງມືແບບເບດເສດ ຂອງກຸ່ມທຶນສາມານ ໃນຣະບອບ ຄຳໄຕ ຈູມມະລີ ແລະກຸ່ມທຶນສາ

              ມານອື່ນໆ ສະຖາປະນາຣະບົບປະຊາຊົນ ດຳເນີນຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ ຂອງປະຊາຊົນ ອັນມີຊາຕສາສນາ ພຣະມະຫາກະສັດ ປະຊາຊົນ

              ເປັນເຈົ້າ ເພື່ອບັນລຸພາຣະກິດຫລັກນີ້ ພວກເຮົາຊາວລາວອິສຣະ ມີໜ້າທີ່ສຳຄັນຮ່ວມກັນ ຄື ປຸກໃຫ້ຄົນລາວຕື່ນຮູ້= ດ້ວຍກາຣຈູດທຽນ

              ທາງປັນຍາ- ນຳເອົາຄວາມຈິງມາຕີແຜ່ ຫັກລ້າງຄວາມຂີ້ຕົວະ ນຳສເນີຄວາມຄິດອຸດົມກາຣທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫັກລ້າງ ຄວາມຄິດອຸດົມກາຣ

              ຈອມປອມ= ກຳໜົດເປົ້າໝາຽ ແລະແນວທາງປະຕິບັຕ ຢ່າງສອດຄ້ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ສາມາຖປະຕິບັຕໄດ້ສຳເຣັດຈິງ ດ້ວຍ

              ຍຸດທະວິທີ ທີ່ຍຶດຫຍຸດພິກໄຫວເປັນຕົ້ນ ທັງນີ້ ເຮົາຕ້ອງເຊື່ອໝັ້ນສເມີວ່າ ກາຣທຳໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ ຈະຕ້ອງສຳເຣັດດ້ວຍດີ ທັງໃນສະພາ

              ວະປົກຕິ ແລະບໍ່ປົກຕິ= ເພາະສິ່ງເຮົາທຳ ເປັນສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງເປັນໄປຢູ່ແລ້ວ ຕາມກົດ ພັຖນາກາຣຂອງສັງຄົມລາວທີ່ເຮົາເຂົ້າເຖິງ ສ່ວນ

              ກາຣທີ່ເຮົາສແດງຕົວ ເປັນເຈົ້າພາບຣວມກັນ ເຂົ້າເປັນກຳລັງອຳນາຈດີ ຂັບເຄື້ອນກະບວນກາຣປ່ຽນແປງ ຂອງປະເທສລາວ ກໍ່ເພື່ອບໍ່

              ປ່ອຍໃຫ້ປະເທສຊາຕລາວເຮົາ ຕົກຢູ່ໃນກຳມືຂອງກຸ່ມ ກຳລັງອຳນາຈຊົວ ອີກຕໍ່ໄປ ອີກທັງໃນວັນນີ້ ພາຍຫລັງກາຣປ່ຽນແປງກາຣປົກ

              ຄອງ ໃນປີ 1975 ມາຣວມແລ້ວ ເປັນ 38 ປີເຕມ ປະເທສລາວ ພາຍໃຕ້ກາຣບໍຣິຫາຣຂອງກຸ່ມທະຫາຣໃນອະດີດ ແລະກຸ່ມທຶນໃນປັດຈຸ

              ບັນ ໄດ້ກ້າວມາເຖິງຈຸດຕິດຕັນ ບໍ່ສາມາຖດີ້ນຫລຸດ ອອກຈາກບັນຫາທີຄອບງຳໄດ້ສຳເຣັດ ໜຳຊໍ້າກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ອຳນາຈບໍຣິຫາຣປະເທສ ຍັງ

              ກະທຳກາຣຕ່າງໆໃນທາງບໍ່ຊອບ ຈົນເປັນເຫຕຸຂອງວິກິດຮ້າຍແຮງມາກມາຍ ເຊັ່ນ ເຫຕຸກາຣຄວາມຮຸນແຮງໃນນະຄອນວຽງຈັນທນ໌

              ຕອນຈັບທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ ໄປປະຫາຣຊີວິດ ແລະກາຣທຸຈຣິດໃນວົງຣາຊກາຣ ໂດຍສະເພາະກາຣໂກງກິນ ງົບປະມານຂອງຊາຕ

              ກາຣຫຸນບໍຣິສັດຕ່າງຊາຕ ກາຣຄ້າຢາເສບຕິດ ຯລຯ ອັນນຳມາຊຶ່ງບັນຫາສັງຄົມມາກມາຍ ເຊັ່ນບັນຫາໜີ້ສິນ ໃນຄອບຄົວເຮືອນ ບັນ

              ຫາອາຊຍາກັມ ບັນຫາໂສເພນີແມ່ແກ້ຂັດ ບັນຫາກາຣສຶກສາ ແລະຈະຣິຍະທັມຂອງເຍົາວະຊົນ ຯລຯ ຈຳເປັນທີ່ສ່ວນປະຊາຊົນ ຕອ້ງກ້າວ

              ຂຶ້ນມາແບກຮັບພາຣະກິດ ທາງປະວັດສາດ ສແດງຕົນເປັນເຈົ້າພາບ= ດຳເນີນກາຣປ່ຽນແປງທາງກາຣເມືອງ ແລະຂັບເຄື້ອນປະເທສ

              ລາວ ໃຫ້ພັຖນາໄປຕາມແນວທາງອາຣະຍະ ທີ່ອຳນາຈເປັນຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ດຳເນີນຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ ຂອງປະຊາຊົນອັນ

              ມີຊາຕ ສາສນາ ພຣະມະຫາກະສັດ ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າ ໂດຍກາຣສະຖາປະນາ ຣະບົບສະພາປະຊາຊົນຂຶ້ນແທນທີ່ຣະບົບ ຣັຖສະພາກຸ່ມທຶນ

              ຈັດຕັ້ງຣັຖບາລປະຊາຊົນ ຂຶ້ນບໍຣິຫາຣປະເທສ ຂັບເຄື້ອນກະບວນກາຣປະຕິຣູບໃຫ່ຽຂອງປະເທສລາວ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ກາຣປະຕິວັດຊີວິດ

              ຄົນລາວ ໃນທຸກໆດ້ານ ທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມເປັນອິສຣະພາບ ຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງທາງດ້ານວັດຖຸແລະຈິດໃຈ =

 

                     4). ກາຣນຳທາງຄວາມຄິດ ຕ້ອງເຮັດອັນໃດແນ່ ? ແລະເຮັດຢ່າງໃດ?

               ຈາກປະສົບກາຣ ຂອງຜູ້ຂຽນ= ກາຣນຳທາງຄວາມຄິດ ກ່ອນອື່ນໃດ ຈະຕ້ອງນຳມວນຊົນທຳກາຣ ລ້າງພິດສມອງຂອງຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້

               ສມອງປອດຈາກເຊື້ອໂຣກຫຼືສິ່ງປະຖິກູນ ທີ່ໝັກໝົມມານານ= ກາຣລ້າງພິດສມອງ ຈະເຮັດໃຫ້ສມອງສົດຊື່ນບໍຣິສຸດ ສາມາຖຮັບຄວາມ

               ຄິດດີໆ ແລະເກີດຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນເຣື່ອຍໆ ເສກເຊັ່ນກາຣລ້າງພິດຕັບ ທີ່ຊາວລາວອິສຣະກຳລັງນິຍົມວິທີກາຣ ລ້າງຜິດສມອງ

               ຫລັກໆ ກໍ່ຄືກາຣສຶກສາ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄວາມທັຖສະຕິ ທີ່ນຳສເນີໂດຍແກ່ນນຳ ຯ ຄວບຄູໄປກັບກາຣສຶກສາຄົ້ນຄົ້ວດ້ວຍຕົນເອງ ໃນ

               ເຣື່ອງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຣວມທັງກາຣນຳເອົາຫລັກຄວາມຄິດ ຫຼືທັຖສະຕິເຫລົ່ານັ້ນ ໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນກາຣປະຕິບັຕຈິງ ເພື່ອຫາຂໍ້ສລຸບທີ່

               ເປັນອົງຄ໌ຄວາມຮູ້ ສະເພາະຂອງຕົນເອງ ສລຸບສັ້ນໆ= ກາຣລ້າງພິດສມອງ ກໍ່ຄືກາຣສ້າງຄວາມພ້ອມ ສຳຫລັບກາຣພັຖນາອົງຄ໌ຄວາມ

               ຮູ້ ສະເພາະຂອງຕົນຂຶ້ນມາ ໃນທ່າມກາງກາຣນຳເອົາຄວາມຄິດ ທັຖສະຕິຂອງແກ່ນນຳ ມາປະຍຸກໃຊ້ໃນກາຣປະຕິບັຕຈິງ= ກາຣລ້າງພິດ

               ສມອງນຳໄປສູ່ກາຣເກີດປັນຍາ ຕື່ນຮູ້ ໃນສັຈທັມ ທີ່ສອດຄ້ອງກັບກົດ ທີ່ກຳໜົດກາຣຂັບເຄື້ອນ ຂອງສັງຄົມລາວແລະສັງຄົມໂລກ ເຊັ່ນ

               ສັຈທັມທີ່ວ່າ= ກາຣເມືອງສໍ້ສົນ ຄືອຸປສັກໃຫ່ຽສຸດ ຂອງກາຣພັຖນາປະເທສ ນັກກາຣເມືອງໂກງກິນ ຄືຜູ້ທຳລາຍຊາຕ ທຳລາຍຊີວິດຄົນ

               ລາວ= ຊຶ່ງເມື່ອນຳມາພິຈາຣະນາເຂົ້າກັບ ຄ່ານິຍົມ ຂອງກາຣເມືອງຍຸກໃໝ່ ທີ່ປະຕິເສຕນັກກາຣເມືອງໂກງກິນ ຄໍຮັບຊັ້ນແລ້ວເຮົາກໍ່ສາ

               ມາຖສຣຸບໄດ້ອີກວ່າ ນັກກາຣເມືອງໂກງກິນປະເພຕໂຄດກົງ ໂກງທັງໂຄດ ຄືພວກນັກກາຣເມືອງ ຕົກຍຸກ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະມີອຳນາຈ

               ອິດທິພົນຫລາຍສໍ່າໃດ ໃນທີ່ສຸດກໍຈະຕ້ອງຖືກກຳຈັດພົ້ນໄປ ຈາກກາຣ ກາຣເມືອງຂອງປະເທສຕ່າງໆ ຣວມທັງປະເທສລາວຢ່າງແນ່ນອນ

               ຈາກນີ້ເຮົາກໍຈະໄດ້ສຣຸບຊັດເຈນ ເປັນຮູບທັມວ່າ ນັກກາຣເມືອງໂຄດໂກງ ໂກງທັງໂຄດ ຢ່າງຄຳໄຕ ຈູມມະລີ ທອງສິງ ກັບພວກເປັນນັກ

               ກາຣເມືອງຕົກຍຸກ= ບໍ່ຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະບໍຣິຫາຣປະເທສ ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ຕາບໃດທີ່ພວກເຂົາຍັງດື້ ພຍາຍາມກຳອຳນາຈໃວ້ໃນມື ກໍຈະຕ້ອງ

               ຖືກປະຊາຊົນຜູ້ຕື່ນຮູ້ ເຄື້ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານ ຂັບໄລ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢ່ອນ ດ້ວຍກາຣລ້າງພິດສມອງ ເຊັ່ນນີ້ ຊາວລາວອິສຣະ ກໍ່ຈະຍິ່ງສລາດຮູ້ຍິ່ງຂຶ້ນ

               ເຣື້ອຍໆ ແລະສແດງບົຕບາຕເປັນຜູ້ນຳ ໃນໝູ່ມວນຊົນໄດ້ໂດຍທັມຊາຕ ອີກນັຍນຶ່ງ ວິທີກາຣເຊັ່ນນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດຄວາມຕື່ນຮູ້ ຄື

               ຮູ້ຈິງ ໃນສິ່ງທີ່ກຳລັງທຳ ຮູ້ຄິດຫາວິທີກາຣ ທີ່ຈະຈັດກາຣກັບສິ່ງທີ່ກຳລັງທຳ ແລະຮູ້ຈັກເຮັດໃຫ້ສິ່ງນັ້ນເກີດກາຣປ່ຽນແປງ ໄປໃນທິດທາງ

               ທີ່ຕົນກຳໜົດ ຈົນກະທັ້ງບັນລຸເປົ້າໝາຽ  ທີ່ຕັ້ງໃວ້ໃນທີ່ສຸດ= ໂດຍພາບຣວມ= ກາຣລ້າງພິດສມອງ ຈະຊ່ອຍລົດຣະດັບຄວາມຕື່ນຮູ້ ຂອງ

               ຜູ້ນຳແລະມວນຊົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ທັງໃນຫ້ວງກາຣເຄື້ອນໄຫວໃນສະພາວະ ປົກຕິ ແລະໃນສະພາວະ ບໍ່ປົກຕິ= ນັ້ນໝາຽເຖິງວ່າ= ກາຣນຳ

               ທາງຄວາມຄິດ ທີ່ເຣີ້ມຕົ້ນດ້ວຍກາຣ ລ້າງພິດສມອງ ເຖິງທີ່ສຸດແລ້ວ ກໍ່ຄືກາຣເຮັດໃຫ້ມວນຊົນ ມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອງ= ດ້ວຍ

               ກາຣຮັບເອົາຄວາມຄິດທັຖສະຕິ ທີ່ແກ່ນນຳເປັນຜູ້ນຳສເນີ ມາຊີ້ນຳກາຣປະຕິບັຕ=ຈາກນີ້ໄປສຣຸບຫາຄຳຕອບສະເພາະທີ່ສະທ້ອນ= ກົດ

               ຫຼືສັຈທັມ ສະເພາະຂອງ ສິ່ງທີ່ຕົນກຳລັງກະທຳຢູ່ ຊຶ່ງຂໍ້ສຣຸບສະເພາະເຫລົ່ານັ້ນ ກໍ່ຈະເປັນອົງຄ໌ຄວາມຮູ້ ສະເພາະຂອງຕົນເອງ= ນັ້ນໝາຽ

               ເຖິງວ່າ ພວກເຮົາຊາວລາວອິສຣະ ຈະເຄົາຣົບຄວາມຄິດເຫັນ ອົງຄ໌ຄວາມຮູ້ ທີ່ສຣຸບຈາກກາຣປະຕິບັຕຈິງ ຂອງຄົນທຳງານຈິງສເມີ ໂດຍ

               ບໍ່ຄິດວ່າ ງານໃດສຳຄັນກ່ວາຫຼືບໍ່ປະກາຣໃດ ເພາະຕ່າງກໍ່ຮູ້ດີແກ່ໃຈວ່າ ອັນໃດທີ່ຕົນບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ປະຕິບັຕຈິງ ຍ່ອມບໍ່ຮູ້ເທົ້າກັບຜູ້ທີ່ ເຂົາປະ

               ຕິບັຕຈິງ ໃນທຳນອງດຽວກັນ ເຮົາສາມາຖໃຊ້ກະບວນກາຣ ລ້າງພິດສມອງ ທຳຄວາມເຂົາໃຈໃນກົດກາຣຂັບເຄື້ອນຂອງສັງຄົມໂລກ ໂດຍ

               ໃຊ້ຫລັກ ຫາສັດຈະຈາກຄວາມເປັນຈິງ ບໍ່ອີງຕາມຂໍ້ສຣຸບ ຂອງນັກວິຊາກາຣຕາເວັນຕົກ ທີ່ຍັງເຊີດຊູຄ່ານິຍົມຊົນຊັ້ນນາຍທຶນ ສນັບສນູນ

               ກະບວນກາຣ ປາໃຫ່ຽກິນປານ້ອຍ= ຕາມຫລັກຣັຖທິເສຣີນິຍົມໃໝ່ = ໃນມຸມມອງຂອງຜູ້ຂຽນປັດຈຸບັນ ກົດທີ່ກຳໜົດກາຣຂັບເຄື້ອນ

               ຂອງສັງຄົມໂລກ ຢູ່ທີ່ກາຣຍ້າຍແກ່ນຂັບເຄື້ອນ ຂອງເສຖກິດໂລກ ຈາກຕາເວັນຕົກ ມາຍັງຕາເວັນອອກ ໂດຍດຳເນີນໄປໃນຮູບຂອງ ລົມ

               ຕາເວັນອອກ ພັດພົບລົມຕາເວັນຕົກ ກຸ່ມປະເທສເສຖກິດໃໝ່ ທີ່ມີຈີນເປັນແກ່ນຫລັກ ໄດ້ກ້າວຂຶ້ນມາເປັນຜູ້ກຳໜົດທິດທາງ ພັຖນາ

               ກາຣ ເສຖກິດກາຣຄ້າໂລກ ໃຫ້ເປັນໄປໃນຮູບຂອງຄວາມຮ່ວມມືກັນ ແລະຍັງປະໂຍດຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຫລາຍກ່ວາກາຣກີດກັ້ນກັນ ເອົາ

               ຣັຖເອົາປຽບກັນ ແລະຂົ່ມເຫັງຣັງແກ່ກັນ ດັ່ງທີ່ເຄີຍເປັນມາຕລອດ ຍຸກທີ່ຕາເວັນຕົກເປັນຜູ້ກຳໜົດແບບເບດເສດ ປາກົຖກາຣ ລົມຕາ

               ເວັນອອກ ພັດລົມຕາເວັນຕົກ ມີນັຍສຳຄັນທາງປະວັດສາດຕົງທີ່ ສັງຄົມໂລກ ຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກ ສັນຕິພາບແລະກາຣພັຖນາ ຢ່າງຢັ້ງຢືນ

               ປະເທສຕ່າງໆທົ່ວໂລກ ຈະສາມາຖຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ ຢ່າງກົມກ່ຽວ ປົດຈາກສົງຄ໌ຄາມທຳລາຍລ້າງ ດັ່ງທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

               ໃນຍຸກມະຫາອຳນາຈຕາເວັນຕົກຄອງໂລກ

 

                       ອ່ານຕໍ່