ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                    ສິດທິເສຣີພາບ ຂອງຄວາມເປັນມະນຸສ

             ຄົນເຮົາເກີດມາໃນໂລກມະນຸສ ຕ້ອງມີກຽດສັກສຣີແລະສິດທິເສຣີພາບ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ =

            (1) ທຸກຄົນ ມີສິດທິປາກເວົ້າ ມີສິດທິຂີດຂຽນ ຄົ້ນຄົ້ວ ອອກຄຳເຫັນ ເຜີຍແຜ່ ໂດຍບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ =

            (2) ທຸກຄົນ ມີສິດທິເສຣີພາບ ທາງດ້ານຄວາມຄິດ ແລະກາຣເຊື່ອຖືສາສນາ =

             (3) ທຸກຄົນ  ມີສິດທິເສຣີພາບ ໃນກາຣເຕົ້າໂຮມ ຊຸມນຸມ ຫຼືເດີນຂບວນປະທ້ວງ ແບບສັນຕິ =

            (4) ທຸກຄົນ ມີສິດທິເສຣີພາບ ໃນດ້ານກາຣຍົກຍ້າຍ ໄປມາ ແບບອິສຣະ =

            (5) ທຸກຄົນ ຕ້ອງມີອິສຣະພາບ ແລະເສຣີີພາບ ທາງດ້ານສັກສຣີ ແລະມະໂນທັມ =

            (6) ທຸກຄົນ ມີສິດທິເສຣີພາບ ໃນກາຣສແດງຄວາມຄິດເຫັນ ທາງດ້ານກາຣເມືອງ =

            (7) ທຸກຄົນ ມີສິດທິ ດຳຣົງຊີວິດ ຢ່າງເປັນອິສຣະ ໂດຍບໍ່ມີໃຜມາບີບບັງຄັບ =

            (8) ທຸກຄົນ ມີສິດທິ ໃນຄວາມເປັນອິສຣະ ໂດຍບໍ່ເປັນຂ້າທາດຮັບໃຊ້ຜູ້ໃດ =

            (9) ທຸກຄົນ ມີສິດທິ ໃນຄວາມສເມີພາບ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຽ ອັນດຽວກັນ =

            (10) ທຸກຄົນ ມີສິດທິຄວາມເປັນຢູ່ ແບບສ່ວນຕົວ ແລະປົກປ້ອງ ກຽດສັກສຣີຂອງຕົນເອງ =

            (11) ທຸກຄົນ ມີສິດທິຄອບຄອງ ແລະເປັນກັມມະສິດ ຊັບສິນຂອງຕົນ ທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເປັນທັມ =

            ກົດບົຕນີ້ ມີທັງເບິດ 31 ມາຕຣາ ແລະອົງຄ໌ກາຣຂ້າຫລວງໃຫ່ຽ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາຕ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ຢ່າງເປັນທາງກາຣ

            ເມື່ອວັນທີ 10 ເດືອນທັນວາ ປີ 1948 ເປັນຕົ້ນມາວ່າ- ທຸກໆຄົນ ທີ່ເກີດມາເປັນມະນຸສ ຈະຕ້ອງມີສິດທິເຫລົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ໄດ້

            ຈຳແນກ ເຊື້ອຊາຕ ສັນຊາຕ ຜິວພັນ ສາສນາ ເພຕ ໄວ ແລະຄົນລາວສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ສິດທິເຫລົ່ານີ້ດ້ວຍ

            ທ່ານເປັນຄົນລາວ ທ່ານສົມຄວນຮັບຮູ້ ສິດທິຂອງທ່ານ

                  

                  

                         ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ