ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                      ຣະບຽບວິນັຍ

 

             ຣະບຽບ( ໝາຽເຖິງ) ກົດຂໍ້ບັງຄັບ ທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັຕ= ວິນັຍ ( ໝາຽເຖິງ ) ກາຣປະຕິບັຕຕົວ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຣະບຽບ= ເມື່ອຄົນເຮົາ

           ຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນໝູ່ຄນະ ຕ້ອງມີຣະບຽບວິນັຍ ເພື່ອໃຫ້ໝູ່ຄນະນັ້ນ ບໍ່ວຸ້ນວາຍ ໃຫ້ມີແຕ່ຄວາມເປັນຣະບຽບ ສງົບ ຣຽບຣ້ອຍ ຜູ້ນຳຈະປົກຄອງ

           ຜູ້ນ້ອຍໄດ້ສະດວກຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະຜູ້ນ້ອຍທຸກຄົນ ປະຕິບັຕຕາມກົດ ຫຼືເຄົາຣົບ ໃນຣະບຽບວິນັຍນັ້ນເອງ- ຄອບຄົວຫຼືບ້ານເມືອງໃດມີຣະບຽບ

           ວິນັຍ ບ້ານເມືອງນັ້ນ ຈະຈົບງາມເປັນຣະບຽບຣຽບຣ້ອຍ ສງົບ ຮົ່ມເຢັນ- ຕ່າງຈາກບ້ານເມືອງ ທີ່ຂາດຣະບຽບວິນັຍ ຈະວຸ້ນວາຍທະເລາະເບາະ

           ແຍ້ງ ອາດຈະຖືກທຳຣາຍ ຂ້າກັນ ບໍ່ຕ່າງອັນໃດກັບສັດປ່າ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ບ້ານເມືອງນັ້ນ ບໍ່ໜ້າຢູ່ ບໍ່ໜ້າເບິ່ງ ຖ້າຫາກຄົນຢາກເຫັນບ້ານເມືອງ

           ຂອງເຮົາສວຍງາມ ໜ້າຢູ່ ໜ້າເບິ່ງ ຕ້ອງເຣີ້ມທີ່ຕົວເຮົາກ່ອນ ເຕືອນຕົວເອງໄດ້ ແລ້ວຄົນຕໍ່ໄປທີ່ຈະຊ່ອຍເຕືອນ ຄືຍາດພີ່ນ້ອງເພື້ອນຝູງ

               ສລຸບ ຖ້າທຸກຄົນເຄົາຣົບ ຣະບຽບວິນັຍ ໄປໃສມາໃສ ໃຜເຫັນໃຜກໍ່ຊື້ນຊົມ ສົ່ງຜົນດີເຖິງປະເທສ ເມື່ອມີຊາວຕ່າງປະເທສ ມາທ່ຽວປະເທສ

           ຫຼືສະຖານທີ່ ທີ່ເຮົາຢູ່ອາສັຍ ເຂົາຈະເວົ້າເຖິງປະເທສຂອງເຮົາວ່າ ສວຍງາມ ມີຣະບຽບວິນັຍ ເຂົາກໍ່ຈະຢາກມາທ່ຽວເມືອງເຮົາເລື້ອຍໆ ເງິນຄຳ

           ເຂົາກໍ່ນຳເອົາອອກມາໃຊ້ຈ່າຍ ຊື້ຂອງໃຊ້ຂອງກິນ ເຮົາກໍ່ຈະເປັນປະເທສທີ່ຖືກເວົ້າຂັວນຊ່າລື ວ່າເປັນປະເທສ ທີ່ມີຣະບຽບວິນັຍດີ ແລະ

           ປະຊາຊົນຂອງເຮົາ ຈະລໍ້າລວຍໃນທີ່ສຸດ

      

                      ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ