ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                         ແນວທາງສ້າງຄວາມປອງດອງ ສັມພັນ ສ້າງສັນຊາຕ

             

                        ບັນຫາຄວາມແຕກແຍກໃນສັງຄົມລາວ ທີ່ນັບວັນ ຈະທະວີຄວາມຮຸນແຮງ ແລະຂຍາຍວົງກ້ວາງຂຶ້ນທຸກຂນະ ສົ່ງຜົນກະທົບເສຖກິດ ສັງຄົມ

              ຄວາມສງົບຣຽບຣ້ອຍຂອງບ້ານເມືອງ ແລະອາດມີຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງຕ່າງປະເທສ ທີ່ມີຕໍ່ປະເທສລາວ ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ປະຊາຊົນຊາວ

              ລາວທຸກພາກສ່ວນ ຈະຕ້ອງຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະປັບປ່ຽນວິກິດກາຣຄັ້ງຍິ່ງໃຫ່ຽນີ້ ດ້ວຍຄວາມຮ່ວມສ້າງສັນ ສັງຄົມລາວ ໃຫ້ເປັນສັງຄົມ

              ແຫ່ງຄວາມສັມພັນ ດ້ວຍກາຣເສີມສ້າງແນວຄວາມຄິດ ໃນກາຣເຄົາຣົບ ຊຶ່ງຄວາມແຕກຕ່າງທາງຄວາມຄິດ ຄວາມແຕກຕ່າງ ທາງວັຖນະທັມ

              ເຊື້ອຊາຕ ສາສນາ ຮ່ວມກັນຟື້ນຟູກະບວນກາຣ ຫລໍ່ຫລອມຄຸນນະທັມ ຈະຣິຍະທັມ ກາຣເສັຽສະລະເພື່ອສ່ວນຣວມ ແລະຈິດສຳນຶກ ສາທາຣະນະ

              ປະກອບກັບກາຣເສີມສ້າງ ວັຖນະທັມແຫ່ງສັນຕິວິທີ ຕັ້ງຢູ່ບົນພື້ນຖານ ຂອງຫລັກຄຸນນະທັມ ຮ່ວມກັນສ້າງຊຸມຊົນເຂັ້ມແຂງ ທີ່ມີຄວາມພ້ອມ

              ແລະມີສັກຍະພາບ ໃນກາຣຈັດກາຣບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນ ຂອງຕົນເອງໄດ້ ກ່ອນທີ່ຈະລຸກລາມໃຫ່ຽໂຕ ກາຍເປັນບັນຫາຄວາມ

              ຂັດແຍ້ງຮຸນແຮງ ຂອງປະເທສຊາຕ= ແນວທາງສັມພັນ ຄື ແນວທາງຂອງຄວາມປອງດອງ ເຫັນພ້ອມຮ່ວມກັນນັ້ນ ຄື ກາຣຮັບຟັງບັນຫາ ເພື່ອ

              ເຂົ້າເຖິງ ຮັບຟັງຂໍ້ຄິດເຫັນ ຂໍ້ສເນີແນະຈາກທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ເບິດສິ້ນໄປ ໃນຣະຍະຍາວ ໂດຍບໍ່ມຸ້ງເນັ້ນກາຣໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແຕ່

              ມຸ້ງສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ຄວາມໃວ້ວາງໃຈວ່າ ຣັຖຈະອຳນວຍຄວາມຍຸຕິທັມ ແລະຄວາມເທົ້າທຽມໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ແນວທາງກາຣສ້າງຄວາມສັມພັນ

              ໃນສັງຄົມລາວ ຈະຕ້ອງຢຶດຫລັກສຳຄັນ ຄື

              1) ກາຣເປີດເຜີຍຄວາມຈິງ = ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມຈິງ ໃນຖານະເຄື່ອງມື ຫຼືເປົ້າໝາຽຂອງສັງຄົມສັມພັນ ເພື່ອສ້າງສັນຕິພາບ ທີ່ຢັ້ງຢືນ

              ຂນະດຽວກັນ ກໍ່ຫາຫົນທາງໃຫ້ສັງຄົມ ຕະໜັກເຖິງກາຣເປີດເຜີຍ ຄວາມຈິງນັ້ນດ້ວຍ =

              2) ຄວາມຍຸຕິທັມ = ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກັບຄວາມຍຸຕິທັມ ເຊິ່ງສັມພັນ ດ້ວຍກາຣສົ່ງເສີມແນວຄິດ ວິເຄາະໃນສັງຄົມລາວ ໃຫ້ຮຽນຮູ້ວິທີກາຣເບິ່ງ

              ບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງ ໃນບໍຣິບົຕ ເຊິ່ງໂຄງສ້າງແລະວັຖນະທັມ ໃຫ້ເລງເຫັນຄົນບໍຣິສຸດກຸ່ມຕ່າງໆ ທີ່ຕົກເປັນເຍື່ອ ຂອງຄວາມຮຸນແຮງ =

              3) ຄວາມພ້ອມຮັບຜິດ = ສົ່ງເສີມຣະບົບແລະພັຖນາຄວາມພ້ອມ ຮັບຜິດໃນຣະບົບຣາຊກາຣທຸກຣະດັບ =

              4) ກາຣໃຫ້ອະພັຍ ໃນກໍຣະນີກາຣປະຕິບັຕ ທີ່ຜິດພາດ ໂດຍຮູ້ເທົ້າບໍ່ເຖິງກາຣ ຂອງຄູ່ກໍຣະນີ =

              5) ກາຣເຄົາຣົບ ຄວາມຫລວງຫລາຍ ທາງສາສນາ ວັຖນະທັມ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຂັນຕິທັມ ໃນຖານະຄຸນຄ່າ ທາງກາຣເມືອງ ກາຣຮຽນຮູ້

              ສາສນາຕ່າງໆ ທີ່ດຳລົງຢູ່ໃນປະເທສລາວ =

              6) ຖືສັນຕິວິທີເປັນທາງເລືອກ ປະເຊີນຄວາມຂັດແຍ້ງ =

              7) ກາຣເປີດເຜີຍພື້ນທີ່  ໃຫ້ຄວາມຊົງຈຳທີ່ເຈບປວດ ດ້ວຍກາຣເປີດພື້ນທີ່ ໃຫ້ຂໍ້ມູນເຫລົ່ານັ້ນ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງປະວັດສາສທ້ອງຖິ່ນ =

              8) ມຸ້ງແກ້ບັນຫາ ໃນອະນາຄົດ ດ້ວຍຈິນຕະນາກາຣ ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະເຫັນພ້ອມຮ່ວມກັນ =

              9) ກາຣຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງ ເປັນເງື່ອນໄຂສາຍສັມພັນ ຣະຫວ່າງມະນຸສບົນຖານ ແຫ່ງຄວາມໃວ້ວາງໃຈ ອັນເປັນຄຸນລັກສະນະສຳຄັນ ຂອງແນວ

              ຄວາມຄິດສັມພັນ ຣັຖບາລທຸກສມັຍ ຕ່າງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກັບກາຣເສີມສ້າງຄວາມສັມພັນ ຂອງຄົນໃນຊາຕ ໃຫ້ມີຄວາມຮັກ ຄວາມສາມັກຄີ

              ຢູ່ຮ່ວມກັນ ຢ່າງສັນຕິສຸຂ ພາຍໃຕ້ຣະບົບກາຣເມືອງກາຣປົກຄອງ ຕາມຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ ອັນມີຊາຕ ສາສນາ ພຣະມະຫາກະສັດ ແລະ ປະ

              ຊາຊົນຊົງເປັນປະມຸຂຂອງຊາຕ ຫາກທຸກພາກສ່ວນຕະໜັກ ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງກາຣເສີມສ້າງຄວາມສັມພັນ ແລະພ້ອມເປີດໃຈຍອມຮັບ

              ແນວທາງຕ່າງໆ ທີ່ຫລວງຫລາຍ ຝ່າຍນຳສເນີ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ 9 ແນວທາງຂ້າງເທິງ ໜ້າຈະເປັນທາງອອກນຶ່ງ ຂອງບັນຫາຄວາມແຕກແຍກ ໃນ

              ສັງຄົມລາວ ອັນຈະນຳໄປສູ່ສັງຄົມສັມພັນໄດ້ ໃນຣະຍະເວລາ ບໍ່ນານເກີນຣໍ =

                   ຂໍ້ມູນ : ເອກສານຣາຍງານ ຜົນກາຣດຳເນີນງານໂຄງກາຣ ຂອງລາວອິສຣະ ຄົນດີມີສ່ວນຮ່ວມປອງດອງ ສັມພັນ ເພື່ອສ້າງສັນຊາຕ

                   ຄັ້ງວັນທີ 25-5-00

 

                        ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ