ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

            

           ລາວອິສຣະ ເຜີຍນັກກາຣເມືອງຊົ່ວ ພາກັນຣວມຫົວໂກງກິນຊາຕ

         ບ້ານເມືອງ ຕ້ອງໄລ່ອອກໃຫ້ພົ້ນຊາຕລາວ ລາວຈະປົກກະຕິສຸຂ

         

         ສູນກາງຂ່າວລາວອິສຣະ ເຜີຍນັກກາຣເມືອງໂກງຊາຕ ປັ້ນໃຫ້ຣາຄາກາຣກິນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນສູງຂຶ້ນ ຫວັງຈົກກໍາໄລເຂົ້າກະເປົ໋າ ພວກເຂົາຊີ້

      ເອົາເພື່ອຄວາມສງົບສຸຂຂອງແຜ່ນດິນມາອ້າງ ພວກເຮົາຕ້ອງຂັບໄລ່ພວກຕົວກາຣມານຊາຕ ໃຫ້ພົ້ນປະເທສ ພວກເຮົາຕ້ອງຣວມພົນຄົນກ້າ ໄຂບັນ

      ຫາພລັງປະຊາຊົນ ຮ່ວມປະຕິຣູບປະເທສລາວ ໃນຫົວຂໍ້ພລັງປະຊາຊົນ ເພື່ອໃຜ ໃຜໄດ້ ໃຜເສັຽ ວ່າຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຕິດຢູ່ໃນໃຈ ໃນຖານະທີ່ເປັນປະ

      ຊາຊົນຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນວ່າ ປະເທສລາວທີ່ປົກຄອງດ້ວຍຣັຖບາລຊຸດປັດຈຸບັນ ຂອງນາຍທອງສິງ ທໍາມະວົງແລະປະທານປະເທສ

      ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ ປົກຄອງດ້ວຍຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ ຂອງຫົວໃຈແກວ ຈົ່ນມີໜີ້ເຕັມແຜ່ນດິນ ໂດຍນັກກາຣເມືອງ ຫວັງຫຸບເອົາຜົນປະໂຍດ

      ນໍາເຣື້ອງເຂົ້າສະພາຂາຍຊາຕ ປະກາດໃຫ້ປະຊາຊົນເສັຽພາສີເພີ້ມເຕີມ ສ້າງໜີ້ເພີ້ມໃຫ້ປະເທສຊາຕ ແລະຄົນລາວເປັນທາດຄົນຕ່າງຊາຕຕໍ່ໆໄປ

         ທັງນີ້ ຄວາມປ່ຽນແປງໃນປະເທສລາວ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ເປັນຄວາມປ່ຽນແປງດ້ານຊົ່ວ ເມື່ອຣັຖບາລທອງສິງເຂົ້າມາບໍຣິຫາຣ ເຮັດໃຫ້ປະເທສຕົກ

      ຕໍ່າແລະຊົ່ວຮ້າຍແບບສຸດໆ ເວລານີ້ມີເຫຕຸກາຣຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດ ເຊັ່ນ ຈັບທ່ານສົມບັດສົມພອນ ໄປປະຫາຣຊີວິດ ຢ່າງບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍ ແລະຢາ

      ເສບຕິດທີ່ນັບວັນຍິ່ງມີຫລາຍຂຶ້ນ ຣັຖບາລສັ່ງກາຣໃຫ້ປາບປາມ ແຕ່ກໍ່ແພ່ຍິ່ງຫລາຍຂຶ້ນໃນສັງຄົມລາວ ສ່ວນຄົນໄຂ້ຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ ໄປໂຮງພຍາບາລ

      ຣໍຖ້າໝໍຕັ້ງແຕ່ 9 ໂມງເຊົ້າເຖິງ 5 ໂມງແລງ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ພົບໝໍ ແລ້ວໄດ້ກັບບ້ານຕ້ອນ 6 ໂມງແລງ- ຫຼືເຍົາວະຊົນລາວເມື່ອກ່ອນ ຮັກນວລສງວນຕົວ

      ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ໃນຕາມຖນົນຄູວຽງ ກອດຈູບກັນ ກ້ຽວກອດກັນ ໃນທີ່ສາທາຣະນະ ທັງເບິດນີ້ເປັນແຜນກາຣນັກກາຣເມືອງ ຂອງຣັຖບາລທອງສິງ

      ແລະຂອງປະທານປະເທສ ທີ່ຕ້ອງກາຣສ້າງສະຖານະກາຣ ໃຫ້ສັງຄົມລາວປະສົບກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ຈົ່ນເຖິງທີ່ສຸດ

         ແຕ່ກາຣສ້າງສະຖານະກາຣ ກັບບໍ່ໄດ້ຊົ່ວຮ້າຍໄປຕາມຄວາມຕ້ອງກາຣຂອງນັກກາຣເມືອງ ທີ່ມີຣັຖບາລທອງສິງ ບໍຣິຫາຣປະເທສ ເພາະມີກຸ່ມ

      ລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ ຄອຍຂັດແຂ່ງ ຂັດຂາ ແລະມາຕີແຜ່ຄວາມຈິງ ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ເຖິງຄວາມຊົ່ວທີ່ພວກນັກກາຣເມືອງກະທໍາ

      ໂດຍມີຜົນປະໂຍດແອບແຝງ ນັ້ນຄືກໍາໄລທີ່ໄດ້ຈາກກາຣຂາຍຄໍາຈາກເຂດເຊໂປນ ຫຼືທີ່ຕ່າງໆ ຂອງຂນະລາວແດງກັບແກວວຽດມິນ- ພວກເຮົາຄື

      ລາວອິສຣະຍັງສເນີທາງອອກຂອງປະເທສລາວ ເພື່ອຄວາມສງົບສຸຂຂອງແຜ່ນດິນວ່າ ຕ້ອງຂັບໄລ່ຣັຖບາລແລະນັກກາຣເມືອງ ທີ່ໄດ້ປະໂຍດຈາກ

      ຣາຄາຄໍາ ຣາຄາເຂື່ອນ ເພາະກຸ່ມຄົນພວກນີ້ເປັນຕົວກາຣ ທີ່ເຮັດໃຫ້ກາຣກິນຢູ່ໃນປະເທສລາວ ແພງເກີນກ່ວາຄວາມເປັນຈິງ ຖ້າຫາກພວກເຮົາໄລ່

      ກຸ່ມຄົນພວກນີ້ອອກໄປ ຈາກສັງຄົມລາວໄດ້ເມື່ອໃດ ຄົນລາວກໍ່ຈະໄດ້ມີຄວາມສງົບສຸຂຢ່າງແນ່ນອນ-

        ປັດຈຸບັນ ປະເທສລາວເຮົາປົກຄອງດ້ວຍພັຄກາຣເມືອງພັຄດຽວ ອັນເປັນໄພຕໍ່ຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ ອັນມີຊາຕ ສາສນາ ພະມະຫາກະສັດ

      ແລະປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າຂອງປະເທສ ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາໃນຖານະຄົນລາວ ຕ້ອງຂັບໄລ່ພວກໂກງກິນຊາຕ ເພື່ອປົກປ້ອງສະຖາບັນຊາຕ

      ສາສນາ ແລະປະຊາຊົນ ໃຫ້ໄດ້ເປັນຮົ່ມໂພຮົ່ມໄຊໄດ້ຕລອດໄປ

 

              ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ