ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                        ເສຖສາຕ ກາງນໍ້າຂອງເລິກເຖິງຫລີຜີ= ເສິກແຫ່ງຊົນຊັ້ນ ເດີມພັນດ້ວຍຊີວິດ

                    

                     ຮູ້ສຶກຄິດຮູ້ສຶກທຳ ເຣື້ອງຈາກປາກ ຫາກບ້ານເມືອງນີ້ບໍ່ອາດຢູ່ພາຍໃຕ້ ປະຊາທິປະໄຕຍ ເລືອດທຸກສາຍບ່ອນໃດໄຫລ ກໍ່ຂໍໃຫ້ເປັນເລືອດໄພ່ ທີ່ມັນບໍ່ມີເສັ້ນ

               ເຊັ່ນຄົນລາວແດງໃນວັນນີ້= ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ວາທະຂ້າງຕົ້ນ ໄດ້ນຳເອົາສິ່ງທີ່ຄົນຈຳນວນຫລາຍຄິດ ແລະຮູ້ສຶກຢູ່ໃນໃຈຢ່າງມິດໆ ອອກມາເວົ້າດັງໆ ໃຫ້ໄດ້ຟັງ

               ກັນແທ້ໆ ອັນນີ້ເປັນຄັ້ງແຣກ ໃນຮອບປະວັດສາດ ຫລາຍກ່ວາ 30  ປີ ນັບແຕ່ເຫຕຸກາຣຂ້ານັກສຶກສາ ແລະປະຊາຊົນ ທັງຂ້າຣາຊກາຣ 2 ທັນວາ ປີ 1975 ທີ່ມີ

               ຍິບຍົກປະເດັນບັນຫາ ຄວາມຂັດແຍ້ງທາງຊົນຊັ້ນໃນສັງຄົມລາວ ມາເປັນແກ່ນກາງໃນກາຣຕໍ່ສູ້ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ ແລະດ້ວຍເຫຕຸນີ້ ຄຳປາສັຍດັ່ງກ່າວຈຶ່ງ

               ໄດ້ຕອບຮັບຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຈາກຜູ້ຄົນຈຳນວນຫລາຍ ທີ່ຕ່າງຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ເວົ້າໄດ້ເຂົ້າໄປນັ່ງຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ ຮ້ອງປະກາດຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນເລິກ ທີ່

               ກັດກິນໃຈພວກເຂົາເຈົ້າຕລອດ 13 ປີຜ່ານມາ ແລະແນ່ນອນວ່າມັນໄດ້ ກໍ່ໃຫ້ເກີດປະຕິກິຣິຍາຕອບໂຕ້ຢ່າງຮ້ອນຮົນ ແລະລົ້ນລາມຈາກບັນດາອະພິສິດຊົນ

               ແລະອະພິຊົນໃນສັງຄົມລາວ ທີ່ພາກັນອອກມາແກ້ຕ່າງແລະແກ້ຕົວຕ່າງໆ ນາໆ ເຖິງຂັ້ນນັ່ງເປີດພົຈນານຸກົມອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ໃນຄຳວ່າໄພ່ ພ້ອມໆກັບ

               ຈົ່ມຄາຖາສະກົດຈິດ ສັງຄົມລາວບໍ່ມີຊົນຊັ້ນ ຄວາມຂັດແຍ້ງທາງຊົນຊັ້ນ ບໍ່ແມ່ນບັນຫາສັງຄົມລາວ

                   ໄພ່ໃນຄວາມໝາຍດັ້ງເດີມ ອາຈບໍ່ມີຢູ່ແລ້ວແທ້ໆ ແຕ່ພຶຖຕິກັມແລະກະບວນກາຣຕ່າງໆ ຂອງຣັຖຕລອດຈົ່ນບັນດາອະພິສິດ ແລະອະພິຊົນ ນັບຕັ້ງແຕ່

               ກາຣປະຕິວັດໃນປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາບໍ່ແມ່ນຫຼື ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຈຳນວນຫລາຍ ໃນສັງຄົມລາວຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄືໄພ່ ບໍ່ມີເສັ້ນສາຍ ກາຣລຸກຂຶ້ນປະກາດ

               ຕົນວ່າເປັນໄພ່ ຈຶ່ງເປັນກາຣປຸກຈິດສຳນຶກຣວມ ຂອງຄົນສ່ວນໃຫ່ຽ ໃນສັງຄົມທີ່ຖືກປຸ້ນສັກສຣີ ຄວາມເປັນມະນຸສ ໄປຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາ ພ້ອມໆກັບເປັນກາຣປະ

               ທ້ວງແລະປະຈານ ໃຫ້ສັງຄົມໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຍຸຕິທັມ ແລະກາຣກີດກັ້ນຫຍຽດຫຍາມທາງຊົນຊັ້ນ ໃນສັງຄົມລາວ ທີ່ທະວີຄວາມຮຸນແຮງ ແລະໄຮ້ຢ່າງ

               ອາຍຫລາຍຂຶ້ນທຸກເທື່ອ= ບັນຫາຊົນຊັ້ນແລະຄວາມຂັດແຍ້ງ ທາງຊົນຊັ້ນ ເປັນບັນຫາໃຈກາງຂອງສັງຄົມລາວ ໂດຍຕລອດມາ ບໍ່ແມ່ນພວມຈະມາເກີດຂຶ້ນ

               ໃນຣອບກີ່ປີມານີ້ ມີແຕ່ມັນຈະໄດ້ຮັບກາຣເວົ້າເຖິງ ແລະຄົ້ນຄິດຫາທາງແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ ຫຼືບໍ່ທໍ່ນັ້ນເອງ ໃນບາງເວລາບາງຂນະສັງຄົມລາວ ອາຈແກ້ງທຳເປັນ

               ຫລົງໆ ລືມໆມັນໄປ ຫຼືບໍ່ ກໍ່ຫລັບຕາເສັຽຂ້າງນຶ່ງ ບໍ່ຍອມແນມເຫັນຫຼືຮັບຮູ້ ກາຣເອົາຣັດເອົາປຽບທາງຊົນຊັ້ນ ທີ່ດຳເນີນຢູ່ທຸກມື້ທຸກວັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ບັນຫາຊົນ

               ຊັ້ນ ນັບວັນຈະທະວີຄວາມຮຸນແຮງໜັກໜ່ວງ ແຜ່ຂຍາຍເປັນວົງກ້ວາງ ແລະແຊກຊືມເຂົ້າໄປໃນທຸກອະນຸຂອງຊີວິດ ແລະທຸກອິຣິຍະບົດຂອງຄົນ ຫາກພິ

               ຈາຣະນາສະເພາະງານວັນນະກັມ ກໍ່ຈະພໍ້ ຄືກັນວ່າ ໃນຍຸກແຕ່ລະສມັຍ ວັນນະກັມ ໄດ້ນຳສເນີບັນຫາຊົນຊັ້ນ ໃວ້ໃນຫລາຍແງ່ຫລາຍມູມ ໜັກແກ່ເບົາອ່ອນ

               ຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂທາງສັງຄົມ ແລະຄວາມສົນໃຈສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ປະພັນແນ່ ກໍ່ນຳສເນີໃນເຊິ່ງອ້ອມໆ ຜ່ານເຣື້ອງຄວາມຮັກອັນບໍ່ສົມຫວັງ ເພາະຖານັນດອນ

               ສັກ ແລະຊົນຊັ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນທຳນອງດອກຟ້າກັບໝາວັດ ທີ່ນັກອ່ານວັນນະກັມໂຣມານຄຸ້ນເຄີຍກັນດີ ແນະນຳສເນີຢ່າງຈິງຈັງຕົງໄປຕົງມາ ຜ່ານ

               ເຣື້ອງຣາວກາຣກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ແລະກາຣເອົາຣັດເອົາປຽບສາຣະພັດຮູບແບບ ດັ່ງທີ່ເຮົາພໍ້ກັນເດື້ອຍໃນງານປະເພດວັນນະກັມເພື່ອຊີວິດ

                   ເຣື້ອງສັ້ນໆ ເສຖສາຕກາງນໍ້າຂອງເລິກເຖິງຫລີຜີ ຂອງລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ ຜູ້ນັກຂຽນເຣື້ອງສັ້ນໆແລະບັນນາທິກາຣນິຕຍະສານ ບ້ານເມືອງລາວ ທີ່ດົງດັງ

               ໃນອະດີດ ເປັນເຣື້ອງສັ້ນໆ ທີ່ນຳສເນີບັນຫາທາງຊົນຊັ້ນໃນສັງຄົມລາວ ດ້ວຍວິທີກາຣແລະມຸມມອງ ທີ່ໜ້າສົນໃຈບໍ່ຫລາຍກໍ່ນ້ອຍ ແລະເບິ່ງຈະເຂົ້າສມັຍ

               ກັບຄວາມຂັດແຍ້ງທາງຊົນຊັ້ນ ທີ່ກຳລັງຄຸກຄາມຢູ່ໃນຂນະນີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ ໄດ້ຂຽນເຣື້ອງສັ້ນອັນນີ້ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເດີ້ມຕັ້ງຊື່ວ່າ ໃນນໍ້າ

               ມີເສຖສາດ ຕໍ່ມາອີງຕາມ( ນາມປາກກາຂອງ ລາວອິສຣະ ຜູ້ຫຸຕາຄົມ ) ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນຊືເປັນເສຖສາດກາງນໍ້າຂອງເລິກ ຕີພິມຄັ້ງແລກໃນນິຕຍະ

               ສານ ພິມລາວເສຣີຊົນ ໃນວັນທີ.25.5.00 ເຣື້ອງສັ້ນອັນນີ້ ກັບມາເປັນທີ່ກ່າວຂານໃນໝູ່ຜູ້ສຶກສາວັນນະກັມລາວ ເມື່ອສະມາຄົມນັກຂຽນແຫ່ງຕ່າງປະເທສ

               ຂອງລາວ ເມື່ອປີ 2000 ໂດຍເຣື້ອງສັ້ນໆ ທີ່ຄັດມາເປັນຕົວຢ່າງຜົນງານຂອງລາວອິສຣະ ກໍ່ຄືເຣື້ອງສັ້ນໆ ອັນນີ້ແຫລະ

 

                                 ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ

 

                                            ໂດຍ ລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ