ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                         ເຮັດກາຣເມືອງ ຕ້ອງອົດທົນເພາະຫົນທາງຍັງໄກ

 

                  ຫົນທາງຍັງຍາວໄກແທ້ ເມື່ອຍລ້າຕ້ອງຢຸດພັກກ່ອນກໍ່ໄດ້ ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ຍັງຍາວອີກໄກ ຕ້ອງສະສົມໃຈ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ຮີບຟ້າວເຂົ້າທາງ

            ຂ້າງໜ້າ ຕ້ອງຜ່ານປ່າດົງພົງໄພ ອີກຫລາຍເຫລົ່າ ທີ່ອາດຫລົງທາງ ຜ່ານແມ່ນໍ້າລຳທານ ຜ່ານປ່າດົງພົງໄພ ຫົນທາງອາດຄົດລ້ຽວຄົດໂງ້ງ ຕ້ອງ

            ຝ່າແດດຝ່າຝົນຝ່າລົມໜາວ ຝ່າຄວາມມືດຍືດຍາວຍາກກຳນົດ ບົນເສັ້ນທາງສາຍດຽວທີ່ລ້ຽວຄົດ ໃຈຕ້ອງອົດໝັ້ນ ຢ່າໃຫ້ເບິດກຳລັງໃຈ ເສັ້ນ

            ທາງທີ່ຖາກຖາງຖືກທາງແລ້ວ ຕ້ອງແນ່ໃຈແທ້ ຝ່າວຂ້າມໄປໃຫ້ໄດ້ ແມ່ນຈະຕ້ອງເມື່ອຍໜັກຈັກພຽງໃດ ຈົ່ງມຸ້ງໜ້າຝ່າໄປໃຫ້ສຸດທາງ ໄປເພື່ອ

            ສ້າງສັນຫົນທາງໃໝ່ ຊ່ອຍກັນໃຕ້ໄຟສາຍໃຫ້ແຈ້ງ ເກບກວາດສິ່ງເກົ່າໆ ທີ່ເໜົ່າເໝັນ ໃຫ້ເບົາບາງ ແລ້ວຮ່ວມກັນສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ ໃຫ້ດີງາມ ຫົນ

            ທາງຍັງຍາວໄກແທ້ ແມ່ນເມື່ອຍໜັກ ເຮົາຈະຜ່າເຮົາຈະຂ້າມດົງໄພ ໄປໃຫ້ເຖິງຂອບໂຄ້ງຟ້າສີຄາມ ເກບສາຍຮຸ່ງແຈ່ງສວຍງາມ ຝາກທຸກຄົນໃວ້ 

 

                     ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ

 

                                  ໂດຍລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ