ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                   ຫົນທາງລາວ ທາງທັມ ດ້ວຍຜູ້ນຳທາງປັນຍາ

                  

                  ໃຊ້ຫົວທາງປັນຍາ ກໍ່ເພື່ອຢືນຢັນວ່າ ທາງອອກຂອງປະເທສໃນວັນນີ້ ຕ້ອງເປັນທາງທັມເທົ້ານັ້ນ ໂດຍຜູ້ນຳຈະຕ້ອງໃຊ້ທັມນຳໜ້າ ໃນທຸກມະ

          ຕິຂອງກາຣນຳ= ອະທິບາຍຕາມຫລັກວັດຖຸນິຍົມ ວິພາກວິທີທາງທັມ ກໍ່ຄືທາງແຫ່ງທັມຈັດສັນ ກົດພາວະວິສັຍ ຫາກບໍ່ແມ່ນທາງຂອງໃຜ ທີ່ຈະ

          ຕ້ອງເປັນໄປຕາມໃຈໃຜ ໂດຍສະເພາະທັງນີ້ ຜູ້ນຳຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດທາງໃຈ ໃຫ້ຖືກກັບທາງທັມ ປັບແນວຄິດທາງອັຕວິສັຍ ຕລອດຈົ່ນວິທີຄິດ ວິ

          ທີກາຣທຳງານຂອງຕົນເອງ ຈົ່ນສອດຄ່ອງກັບກະບວນກາຣທັມຈັດສັນ ຫຼືກົດພາວະວິສັຍ ຈຶ່ງຈະສາມາຖນຳມວນຊົນ ດຳເນີນກາຣເຄື້ອນໃຫວຕໍ່

          ສູ້ ໃຫ້ບັນລຸຊັຍຊນະໄດ້ ໃນທຸກຂັ້ນຕອນ

               ອັນນີ້ຄືກາຣຕອບໂຈດ= ຂບວນກາຣກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນສົງຄ໌ຄາມມວນຊົນ ຣະຍະຕໍ່ໄປ ໃນຮູບຂອງກອງທັບປະຊາ

          ຊົນລາວຂາວປະຕິກາຣ ແລະກຳລັງສັບສົນຢູ່ກັບຕົນເອງວ່າ ເປັນໄປໄດ້ບໍ ທີ່ກາຣຂັບເຄື້ອນກາຣຕໍ່ສູ້ ຈະພັຖນາເຕີບໃຫ່ຽໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຜູ້ນຳ?

          ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຂຽນ ກາຣເຄື້ອນໃຫວໃນຣະຍະຄັ້ງແຣກ ໂດຍໄຮ້ກາຣນຳຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວຂາວປະຕິກາຣ ເປັນພຽງກົນ ຍຸດ

          ທະພິກໃຫວ ຂອງຂບວນກາຣກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນ ເພື່ອທຳລາຍກາຣຈັບປະຊາຊົນຂອງຕຳຣວດ ແລະກົນໄກອຳນາຈອື່ນໆ ທີ່ຣັຖກະທຳຕໍ່

          ຂບວນກາຣກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນ ເຊັ່ນຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ ແລະອົງຄ໌ກາຣຕ່າງໆ ມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຍັງມີຜົນໃຫ້ກາຣ

          ຂັບເຄື້ອນເປັນຢ່າງລຳບາກ ຍ້ອນສາຍລັບຂອງແກວກັບແນວລາວຄອມມຸນິສ ບັດນີ້ ທາງຂບວນກາຣສ່ວນປະຊາຊົນ ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເດັດ

          ຢ່າງງົດງາມ ໃນກາຣຕາຍຂອງ ພົລ.ຕ ສັນຍາຮັກ ພົມວິຫາຣ ຂອງຣັຖບາລແກວກັບແນວ

              ກອງທັບປະຊາຊົນລາວຂາວປະຕິກາຣ ທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍມວນຊົນຜູ້ຕື່ນຮູ້ແລະພລັງງຽບ ທີ່ຂະເຈົ້າທົນບໍ່ໃຫວກັບພຶຖຕິກັມໂລກຊົ່ວ ຂອງ

          ນັກກາຣເມືອງໃນຣະບອບຄອມມຸນິສແກວກັບແນວລາວ ໂດຍສະເພາະກາຣເຫລັ່ນເກມກິນຣວບປະເທສລາວຂອງແກວ= ສ່ວນປະຊາຊົນລາວ

          ໄດ້ລຸກຮື້ຂຶ້ນ ແລະຣວມຕົວກັນເຂົ້າ ທັງໃນແລະຕ່າງປະເທສ ເປັນກອງທັບປະຊາຊົນລາວຂາວປະຕິກາຣ ປະກາດເຈຕນາຣົມທາງກາຣເມືອງ ລົບ

          ລ້າງຣະບອບຄອມມຸນິສແກວ ໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປຈາກແຜ່ນດິນລາວ= ກາຣອຸບັດຂຶ້ນແລະແພ່ຫລາຍຢ່າງ ຢ່າງວ່ອງໃວ ຈູດໄຟລາມທົ່ງ ຂອງກອງ

          ທັບປະຊາຊົນລາວຂາວປະຕິກາຣ ເຮັດໃຫ້ຂບວນກາຣສ່ວນປະຊາຊົນ ພິກສະຖານະກາຣ ຈາກເປັນຜູ້ຖືກກະທຳ ມາເປັນຜູ້ກະທຳ ເກີດຄວາມ

          ເປັນຕໍ່ທາງຍຸດທະສາດໃນທັນທີ ສາມາຖຣຸກຂຍາຍຜົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຕລອດທ້າຍປີ 2012 ຫລັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ພາກັນ ປັບຂບວນກາຣ

              ຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າ ພາຍຫລັງປັບຂບວນກາຣຂອງກອງທັບ ປະຊາຊົນລາວຂາວປະຕິກາຣ ຈະເຣີ້ມດຳເນີນກິຈກັມຂອງຕົນ ໄປພາຍໃຕ້ກາຣນຳ

          ຂອງຜູ້ນຳຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຖ້າມກາງກາຣເຄື້ອນໃຫວຂອງມວນຊົນ ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງຄື ຜູ້ນຳຊຸດນີ້ ສ່ວນໃຫ່ຽຈະເປັນຄົນໜ້າໃໝ່ ມີ

          ບຸຄລິກຂອງຄົນຣຸ້ນໃໝ່ຍຸກໄຊເບີ ທີ່ໄດ້ພິສູດຕົນເອງ ໃນຖ້າມກາງກາຣເຄື້ອນໃຫວ ຈົ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງມວນຊົນລາວຂາວ ຂ້າງໆຕົວແນ່

          ແລ້ວ ໂດຍພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນຈະອອກມາຢືນຢູ່ແຖວໜ້າ ນຳມວນຊົນຣຸກຣົບຊັດເຈັນຂຶ້ນເຣື້ຶອຍໆ ເຊື່ອເຫລືອເກີນວ່າຖ້າຂະເຈົ້າ ແລະທ່ານ

          ເຫລົ່ານັ້ນ ຢຶດເອົາຄວາມເປັນຈິງເປັນຕົວຕັ້ງ ພ້ອມປັບໃຈເຂົ້າທາງທັມ ໄຟແຫ່ງສົງຄ໌ຄາມມວນຊົນ ກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຫລໍ່ຫລອມ ໃຫ້ຂະເຈົ້າຫຼືທ່ານ

          ນັ້ນ ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນຳທີ່ມີຈຸດຢືນໝັ້ນຄົງ ແນວຄິດຕ້ອງສອດຄ່ອງ ກັບກະບວນກາຣທັມຈັດສັນຫຼືກົຖພາວະວິສັຍ ສາມາຖພັຖນາວິທີກາຣ

          ເຮັດວຽກທີ່ດີມີປະສິດທິພາບຂຶ້ນເຣື້ອຍໆ ສາມາຖແກ້ໄຂບັນຫາແລະອຸປສັກຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ສຳເຣັຈ ຣວມທັງມີບຸຄລິກກາຣນຳທີ່ມວນຊົນ

          ຊື່ນຊົມປະກົດກາຣ ໃຫ້ເຫັນເປັນລຳດັບຜູ້ນຳກອງທັບມວນຊົນຜູ້ຕື່ນຮູ້= ໃນນາມກອງທັບປະຊາຊົນລາວຂາວປະຕິກາຣ ໃນສົງຄ໌ຄາມມວນຊົນ

          ໃນຮອບນີ້ ອາດເອີ້ນໄດ້ວ່າ ເປັນຜູ້ນຳລະດັບໂລກ ຂອງຂບວນກາຣກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນ ທີ່ນຳມວນຊົນໂຄສະນາປຸກລະດົມ ຕໍ່ສູ້ກັບອຳນາຈ

          ພາຍໃຕ້ກາຣຄອບງຳຂອງຣະບອບຄອມມຸນິສ ຊຶ່ງມີແນວໂນ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ເມື່ອແກວກັບແນວລາວ

          ເດີນເກມ ສົ່ງຈູມມະລີໄຊຍະສອນ ກັບທອງສິງ ທຳມະວົງ ເຂົ້າກຸ່ມຣະບອບຄອມມຸນິສແກວແດງແລະຈິນແດງ ຈະລ້ອມຜູ້ບັນຊາກາຣທະຫາຣ

          ສູງສຸດທັງສາມເຫລົ່າທັບ ເຂົ້າມາຢູ່ໃນກຳມືຂອງໂຄງອຳນາຈຂອງຕົນ ດັ່ງທີ່ປະກົດເປັນຫລັກຖານ ເຊັ່ນນຳເອົາພົລ.ຕ ສັນຍາຮັກ ພົມວິຫານ

          ໄປຂ້າ ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ຜ່ານຊື່ຕ່າງໆ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງຕລອດທິດທີ່ຜ່ານມາໃນທາງເປັນຈິງ ພວກຂນະພັຄຣັຖແກວກັບແນວລາວ ເຂົາຄືພວກ

          ຄາຕກອນຂ້າຄົນລາວທັງຊາຕ= ພວກເຮົາຕ້ອງເຂົ້າມາຮ່ວມກັນ ເພື່ອລົບລ້າງຣະບອບຄອມມຸນິສ ໃຫ້ເບິດສິ້ນໄປຈາກແຜ່ນດິນລາວ ໃຫ້ເຂົ້າ

          ຮ່ວມກັບແກ່ນນຳລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ ແລະຜູ້ນຳກຸ່ມອົງຄ໌ກອນຕ່າງໆ ຂອງຂບວນກາຣກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນ ທີ່ນຳພາມວນ

          ຊົນເຄື້ອນໃຫວຕໍ່ສູ້ລ່ວງໜ້າມາແລ້ວ ໃນສົງຄ໌ຄາມມວນຊົນ ຄັ້ງປີ 2000 ໂດຍເຂົ້າຮ່ວມສາມະຄີທຸກຝ່າຍ ໄດ້ດຳເນີນສົງຄ໌ຄາມມວນຊົນນຳພາ

          ກອງທັບຜູ້ຕື່ນຮູ້ ຣຸກຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ ເກບກ່ຽວຊັຍຊນະໃຫ້ໄດ້ໃນທຸກສະຖານະກາຣ= ສລຸບ=ພວກຂະເຈົ້າເຫລົ່ານີ້ ກໍ່ຄືຜົນພວງຂອງປວັດສາດ ດ້ວຍ

          ຣະບອບກາຣ ຂອງທັມຈັດສັນ ໃນຮູບສະຖານະກາຣ ສ້າງວິຣະບຸຣຸດ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ນຳສຳເຣັຈຣູບ ທີ່ຝ່າຍໃດຝ່າຍນຶ່ງສົ່ງມານຳ ຊຶ່ງໃນຂບວນກາຣດັ່ງ

          ກ່າວ ມວນຊົນຈະເລືອກຜູ້ນຳຂອງຂະເຈົ້າ ໃນຖ່າມກາງກາຣເຄື້ອຍໃຫວປະຕິບັດ ດຳເນີນສົງຄ໌ຄາມມວນຊົນ ແລະຫາກພົບວ່າ ຜູ້ນຳເຫລົ່ານັ້ນ

          ບໍ່ແມ່ນຂອງຈິງ ມວນຊົນກໍ່ຈະຈັດສັນ ຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ຂຶ້ນມາແທນທີ່= ນັ້ນຄືທຸກຢ່າງຈະດຳເນີນໄປ ໃນຖ່າມກາງກາຣເຄື້ອນໃຫວປະຕິບັດ ໃນມຸມ

          ມອງຂອງວັດຖຸນິຍົມປະວັດສາດ ທີ່ເຫັນວ່າກາຣພັຖນາ ທາງກາຣຜລິດກຳລັງ= ຜລິດເປັນຕົ້ນຕໍພັຖນາກາຣ ຂອງປະວັດສາດມະນຸສຍະຊາຕ

          ມວນຊົນຜູ້ທຳກາຣຜລິດ ຄືຜູ້ສ້າງປະວັດສາດ ໂດຍຫ່ວງຂອງກາຣປ່ຽນຜ່ານ ຈະດຳເນີນກາຣປະຕິວັດ ລົບລ້າງຣະບອບອຳນາຈທີ່ເປັນອຸປສັກ

          ຂັດຂວາງກາຣພັຖນາພລັງກາຣຜລິດ ໃນຫ່ວງຂອງກາຣພັຖນາສ້າງສັນມວນຊົນ ຄືຜູ້ອອກແຮງງານສ້າງສັນສັງຄົມໃຫ້ສີວິໄລ ໂດຍທັງສອງ

          ຫ່ວງນີ້ ແມ່ນຕ້ອງອາສັຍຜູ້ນຳທີ່ເຂົ້າເຖິງທາງທັມ ນຳມວນຊົນເຄື້ອນໃຫວຕໍ່ສູ້ແລະພັຖນາສ້າງສັນ ໂດຍເນື້ອນັຍດັ່ງກ່າວ ຜູ້ນຳກາຣປ່ຽນແປງ

          ກໍ່ຄືຜູ້ສ້າງທາງທີ່ເປັນທາງທັມ ໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸສຊາຕ= ຜູ້ຂຽນເຊື່ອເຫລືອເກີນວ່າ ກາຣປ່ຽນແປງປະເທສລາວ ດ້ວຍສົງຄ໌ຄາມມວນຊົນ ຄັ້ງ

          ປະວັດສາດນີ້ ຈະມີຜູ້ນຳທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຽເກີດຂຶ້ນ ບົນຜືນແຜ່ນດິນລາວ ນຳມວນຊົນເຮັດທາງ ສ້າງທາງທັມ ໃຫ້ແກ່ກາຣເຄື້ອນໃຫວຂອງປະເທສລາວ

          ໄປສູ່ອະນາຄົດອັນຍາວໄກ ສັງຄົມລາວສີວິໄລ ຊັຍຊນະຕ້ອງເປັນຂອງປະຊາຊົນ ໃນຣະດັບໂລກ

 

                        ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ

 

                                 ໂດຍລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ