ໂດຍລາວເສຣີຊົນ .L S X

 

                    ໝາກຜົນ ທາງທັມ ທີ່ຜູ້ນຳຕື່ນຮູ້ ຕ້ອງເຂົ້າເຖິງ

                  

                 ທາງທັມ ຫຼື ກົດກຳນົດກາຣຂັບເຄື້ອນຂອງປະເທສລາວ ທີ່ຜູ້ຂຽນໄດ້ທະຍອຍສະທ້ອນອອກມາເປັນຣະຍະໆ ໃນທ້າມກາງກາຣເຄື້ອນໃຫວ ຈູດທຽນ

           ທາງປັນຍາ ສ້າງກອງທັບມວນຊົນຜູ້ຕື່ນຮູ້ ດຳເນີນສົງຄ໌ຄາມມວນຊົນ ຯລຯ ມີຢູ່ສອງສາຍຄື ສາຍທາງທັມໃຫ່ຽ ແລະສາຍທາງທັມນ້ອຍ ມີດັ່ງນີ້

                ທາງທັມສາຍໃຫ່ຽ ປະເທສລາວເຖິງຈຸດປ່ຽນ ຕາມກາຣປ່ຽນແປງຂອງສັງຄົມໂລກ= ທາງທັມສາຍໃຫ່ຽ ສະທ້ອນພາບໃຫ່ຽ ປ່າທັງປ່າ ເພື່ອນຳໄປສູ່

           ກາຣແກ້ບັນຫາຂອງຊາຕໃນຣະດັບອົງຄ໌ຣວມ= ແນວທາງຂັບເຄື້ອນ ຈະຕ້ອງຕອບໂຈດຣະດັບນີ້ໃຫ້ໄດ້ ຊຶ່ງຫລັກໆກໍ່ຄື ປະຊາຊົນຕ້ອງເປັນເຈົ້າພາບນຳ

           ກາຣປ່ຽນແປງຢ່າງສອດຄ້ອງກັບສະພາບເປັນຈິງ ຂອງສັງຄົມລາວແລະສັງຄົມໂລກ ອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ໃນເວລານີ້ ທາງອອກຂອງປະເທສລາວ ຈະຕ້ອງ

           ເປັນໄປຕາມກົດກາຣປ່ຽນແປງ ຂອງໂລກແລະຂອງລາວ ໃນບໍຣິບົດແຫ່ງຍຸກສມັຍ ທີ່ມວນມະນຸສຍະຊາຕດຳລົງຢູ່ ຄືສັນຕິພາບແລະກາຣພັຖນາ ລົມຕະ

           ວັນອອກພັດກັບລົມຕະວັນອອກ= ປະເທສຕ້ອງກາຣສັນຕິພາບ ສັງຄົມຕ້ອງພັຖນາ ປະຊາຊົນຕ້ອງກາຣຢູ່ດີມີສຸຂ ເນື້ອຫາສາຣະຂອງກາຣຂັບເຄື້ອນ

           ຂອງສັງຄົມໂລກໂດຍຣວມ ຈຶ່ງຢູ່ທີ່ກາຣສ້າງສັນຕິພາບແລະພັຖນາປະເທສ ໂດຍຖືເອົາຄົນເປັນສູນກາງ ທິດທາງກາຣເມືອງຂອງປະເທສຕ່າງໆ ຈຶ່ງມຸ່ງ

           ໄປໃນທາງດຽວກັນຄື( ກາຣສ້າງອຳນາຈ ກຳນົດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງ ດຳເນີນຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ ປະຊາຊົນເຄື້ອນໃຫວນະໂຍບາຍທີ່ຖື

           ເອົາຜົນປະໂຍດຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຕົວຕັ້ງໃນທຸກໆດ້ານ) ເປົ້າໝາຍຂອງກາຣພັຖນາສ້າງຊາຕ ຈຶ່ງມຸ່ງໄປຍັງກາຣຍົກຣະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນ

           ທັງທາງວັດຖຸແລະຈິດໃຈເປັນສຳຄັນ ຄວາມມີສະເຖັຽຣະພາບທາງກາຣເມືອງ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທສ ຄວາມສງົບຮຽບຮ້ອຍຂອງບ້ານເມືອງຯລຯ

           ລ້ວນແຕ່ຕັ້ງຢູ່ບົນຖານ ຂອງຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງປະຊາຊົນ ຄວາມຈະເຣີນກ້າວໜ້າຂອງປະເທສ ຈຶ່ງຕັ້ງຢູ່ບົນຄວາມຕື່ນຮູ້ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຮູ້ແທ້ ຮູ້

           ຄິດ ຮູ້ເຮັດແຕ່ຣະຄົນ ກໍ່ເປັນເຫຕຸປັນຈັຍຫຼືເງື່ອນໄຂ ຂອງກາຣພັຖນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງກັນແລະກັນ ຄວາມຄາດຫວັງຮ່ວມກັນ ຫຼືອຸດົມກາຣຍາວ

           ໄກຂອງມວນມະນຸສ ຜູ້ຕື່ນຮູ້ ກໍ່ຄືກາຣດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນບັນຍາກາດ ຂອງຄວາມສ້າງສັນ ຄວບຄູ່ໄປກັບກາຣສ້າງສັງຄົມທີ່ເປັນທັມ ຍົກຣະດັບຄວາມສຳ

           ນຶກໃນກາຣຢູ່ຮ່ວມກັນ ຢ່າງກົມກ່ຽວບົນຖານແຫ່ງກົດກະຕິກາ ທີ່ເປັນທັມສຳຫລັບຄົນສ່ວນຫລາຍ ຕລອດຈົ່ນກາຣສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ເອື້ອຕໍ່

           ກາຣດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ທັງຫລາຍທັງປວງນີ້ ກຳນົດໃຫ້ຄົນລາວທຸກຝ່າຍ ຕ້ອງສແດງຕົນເປັນເຈົ້າພາບ ຮ່ວມກັນເຄື້ອນໃຫວສ້າງກະບວນກາຣ

           ກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນໃຫ້ໃຫ່ຽໂຕ ມີຄວາມເປັນເອກພາບທາງກາຣເມືອງ ຄືລົບລ້າງຣະບອບຄອມຸນິສແກວກັບແນວລາວໃຫ້ເບິດສິ້ນໄປ ຈາກແຜ່ນ

           ດິນລາວ ແລະທາງກາຣຈັດຕັ້ງຄື ສະພາກາຣເມືອງປະຊາຊົນ ເປົ້າໝາຍຄືປິດສາກກາຣເມືອງຊົ່ວຂອງປະເທສລາວ ມາສະຖາປະນາກາຣເມືອງສ້າງສັນ

           ຂຶ້ນແທນທີ່ໂດຍມີຣະບົບປະຊາຊົນ( ປະກອບດ້ວຍ ສະພາກາຣເມືອງປະຊາຊົນ ສະພາພູມປັນຍາປະຊາຊົນແລະສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນ)ເປັນກົນໄກອຳ

           ນາຈກຳນົດ ດຳເນີນຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ ອັນມີຊາຕ ສາສນາ ພຣະມະຫາກະສັດ ປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າ ຢ່າງສອດຄ່ອງກັບສະພາບເປັນຈິງ ຂອງສັງຄົມ

           ໂລກແລະເອກລັກຂອງສັງຄົມລາວ

                ທາງທັມສາຍນ້ອຍ= ປະເທສລາວຈະປ່ຽນແປງໄດ້ດ້ວຍສົງຄ໌ຄາມມວນຊົນ ດ້ວຍກາຣສ້າງຄວາມເປັນເອກພາບທາງກາຣເມືອງ ແລະດ້ວຍກາຣສ້າງ

           ຄວາມເປັນເອກພາບທາງກາຣຈັດຕັ້ງ ຂອງຂບວນກາຣກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນເປັນຫລັກທັມ ຊີ້ນຳກາຣປະຕິບັດຂອງຂບວນກາຣ ສ່ວນປະຊາຊົນ

           ໃນກອບກຳນົດຂອງທາງທັມສາຍໃຫ່ຽ= ທັງນີ້ທິດທາງກາຣປະຕິບັດ ໂດຍຂບວນກາຣສ່ວນປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າພາບ ກາຣປ່ຽນແປງປະເທສລາວ ເນື້ອຫາ

           ສາຣະກໍ່ຄື ສ້າງອຳນາຈທາງກາຣເມືອງ ຫຼືທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ອຳນາດກຳນົດຂອງຕົນຂຶ້ນມາ ເພື່ອເຄື້ອນໃຫວກະບວນກາຣປ່ຽນແປງ ໃຫ້ອຳນາຈກຳນົດຂອງ

           ຕົນ ເຂົ້າແທນທີ່ອຳນາຈກຳນົດທີ່ມີຢູ່ເດີມ ສະເພາະໜ້າທີ່ກໍ່ຄືອຳນາຈກຳນົດຂອງກຸ່ມທຶນສາມານ ໃນຣະບອບຄອມມຸນິສແກວ= ປັດຈຸບັນກາຣເຄື້ອນ

           ໃຫວຂອງຂບວນກາຣກາຣເມືອງສ່ວນປະຊາຊົນ ໄດ້ດຳເນີນມາທາງທັມ ເປັນລຳດັບດ້ວຍກາຣໃຕ້ທຽນທາງປັນຍາ ສ້າງກາຣຕື່ນຮູ້ຂຶ້ນໃນໝູ່ມວນຊົນ

           ແລະສ້າງກອງທັບມວນຊົນຜູ້ຕື່ນຮູ້ ດຳເນີນສົງຄ໌ຄາມມວນຊົນ ຊຶ່ງໄດ້ພັຖນາມາເຖິງຣະດັບທີ່ສອງແລ້ວ= ສົງຄ໌ຄາມມວນຊົນຣະດັບທີນຶ່ງນັ້ນແມ່ນ ນຳ

           ໂດຍຂບວນກາຣລາວອິສຣະ ໃນເຂດຊ່ອງເມກວັງເຕົ່າໃນປີ 2000 ແລະລາວອິສຣະເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25.5.00 ໄດ້ສ້າງສົມຊັຍຊນະມາ

           ເປັນລຳດັບ( ແລະເປັນເງື່ອນໄຂສຳຄັນຂອງກາຣອຸບັດຂຶ້ນ ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວຂາວປະຕິກາຣ) ອັນເປັນຈຸດເດີ້ມຕົ້ນຂອງສົງຄ໌ຄາມມວນຊົນ

           ໃນລອບທີສອງ ທີ່ມວນຊົນທົນບໍ່ໃຫວ ທີ່ເຄີຍເປັນພລັງງຽບໃນສັງຄົມ ໄດ້ຍ່າງເດີນອອກສູ້ທ້ອງຖນົນໃນຕ່າງປະເທສແລະຕ່າງຣັຖ ໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ປະ

           ກາດເຈຕນາຣົມທາງກາຣເມືອງຢ່າງຊັດເຈັນ ລົບລ້າງຣະບອງຄອມມຸນິສແກວ ໃຫ້ເບິດສິ້ນໄປຈາກແຜ່ນດິນລາວ ອັນເປັນເຈຕນາຣົມຮ່ວມກັນ

           ( ເອກພາບທາງກາຣເມືອງ) ຂອງທຸກຝ່າຍ ໃນຂບວນກາຣສ່ວນປະຊາຊົນ= ສະນັ້ນສິ່ງທີ່ທຸກຝ່າຍ ໃນຂບວນກາຣສ່ວນປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງປຶກສາຫາລື

           ແລະມີມະຕິຮ່ວມກັນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ກໍ່ຄືກາຣກໍ່ຕັ້ງ ສະພາກາຣເມືອງປະຊາຊົນ( ເອກພາບທາງກາຣຈັດຕັ້ງ) ເພື່ອຮອງຮັບກາຣເຄື້ອນໃຫວ ຂອງສັງຄົມ

           ມວນຊົນ ໃນຮອບທີສອງ ແລະສົງຄ໌ຄາມສ່ວນປະຊາຊົນຮອບທີສາມ ທີ່ນັບວັນຈະຂຍາຍຕົວໃຫ່ຽໂຕ ພຽງພໍທີ່ຈະຜເດັດເສິກ ກັບຣະບອບຄອມມຸນິສ

           ແກວວຽດມິນ ໄດ້ຢ່າງເບດເສດໃນທີ່ສຸດ

 

                          ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ

 

                                 ໂດຍລຸງຈ່ອຍ ຮີທາດ