ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

 

                        ເຫຕຸຣະບອບຜເດັດກາຣ ເຫຕຸຜົນຄື ທຸກຣັຖບາລທຳຜິດມະຫັສຈັນ ໃຜ້ຈະທຳລາຍໄດ້

 

                    ຣະບອບຜເດັດກາຣຄອມມຸນິສ ຣະບອບຣັຖສະພາ ຄອບງຳປະເທສລາວມາດົນນານຈົ່ນເຖິງ 38 ປີ ອັນນີ້ແມ່ນເຫຕຸແຫ່ງຄວາມຫາຍະນະຂອງ

            ຊາຕທີ່ແທ້ຈິງ ເມື່ອເຫຕຸຊົ່ວ ສົ່ງຜົນຊົ່ວ ຄືທຸກໆຣັຖບາລ ຂອງຂນະແນວລາວ ໂກງກິນຊາຕບ້ານເມືອງ ແລະຕ່າງກໍ່ພາກັນຕົວະວ່າ ເປັນຣະບອບປະ

            ຊາທິປະໄຕຍ ທັງໆທີ່ຕົນເອງ ເປັນຜເດັດກາຣຄອມມຸນິສ ສອງລັກສະນະຄື ກາຣປະຕິວັດ ກັບກາຣຈັບກຸມຄຸມຂັງຄົນລາວທັງຊາຕ ນີ້ຄືເຫຕຸຈັງໄຮ

            ທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊາຕ  ສ່ວນຣະບອບຂນະແນວລາວຮັກຊາຕ ເປັນພຽງປຣາກົດກາຣ ຫຼືເປັນຜົນອັນເກີດຈາກຣະບອບຜເດັດກາຣ ຄອມມຸນິສແກວ

            ວຽດມິນ ພວກເຮົາຕ້ອງໄລ່ຣະບອບຜເດັດກາຣທຸກຊນິດ ໃຫ້ຊິ້ນຈາກແຜ່ນດິນລາວ ເພື່ອສະຖາປະນາກາຣປົກຄອງທັມມາທິປະໄຕຍ ເພື່ອໃຫ້ກາຣ

            ເມືອງເປັນຂອງປະຊາຊົນແທ້ໆ= ຖ້າຫາກໄລ່ຣະບອບຂນະແນວລາວ ແຕ່ກໍ່ຍັງຄົງມີຣະບອບຜເດັດກາຣ ຄອມມຸນິສແກວວຽດມິນໃວ້ ຢ່າງນີ້ກໍ່ເທົ້າ

            ກັບວ່າ ປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ອັນໃດເລີຍ ກາຣຕໍ່ສູ້ກໍ່ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ດ້ວຍສັນຕິແລະປັນຍາ

                 ອັນນຶ່ງ ຣະບອບຂນະແນວລາວແລະຣະບອບມາຄ ມັນເປັນພຽງເງົາຂອງຣະບອບຜເດັດກາຣ ຄອມມຸນິສແກວວຽດມິນໃນສະພາ ນີ້ຄືຄວາມ

            ເປັນຈິງ ທີ່ດຳຣົງຢູ່ຂອງຄຳວ່າ ອັບປີໄປ ຈັງໄຮມາ ແລະວົງຈອນອຸບາດຢຶດອຳນາຈ ຮ່າງຣັຖທັມນູນໃໝ່ ມີອຳນາຈແກ້ໄຂຈັບປະຊາຊົນໄປຂ້າ ພວກ

            ລັດທິຜເດັດກາຣຂອງຂນະແນວລາວ ມັນຄິດກັນໄດ້ສໍ່ານີ້ທໍ່ນັ້ນ

                 ຣະບອບຜເດັດກາຣ ຂອງຂນະແນວລາວ ໝາຍເຖິງຣະບອບກາຣເມືອງ ທີ່ປຣາສຈາກຫລັກກາຣປົງຄອງ ຫຼືປຣາສຈາກເນື້ອຫາແກ່ນສານ

            ຂອງຫລັກກາຣປົກຄອງຣະບອບຜເດັດກາຣ ຄືຣະບອບກາຣເມືອງ ທີ່ມີແຕ່ຄອມມຸນິສແກວວຽດ ຫຼືຣະບອບທີ່ເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍກາຣຮ່າງກົດໝາຍ

            ຂອງວຽດມິນ ໂດຍເຂົ້າໃຈຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງວ່າ ຣະບອບຄອມມຸນິສ ຄືຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ ແລະອັນນີ້ຫລະຄືລັກສະນະສັມພັນທະພາພ ຂອງ

            ຣະບອບຜເດັດກາຣຄອມມຸນິສແກວກັບແນວລາວ ໃນປີ 1975 ນັ້ນເອງ

                 ສ່ວນແນວທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຄື ພິຈາຣະນາສັມພັນທະພາພ ທີນຶ່ງ- ໃນຫລັກກາຣປົກຄອງຫຼືຣະບອບ ຍ່ອມເຫຕຸປັດຈັຍຕໍ່ປະຊາຊົນ ເມື່ອປະຊາ

            ຊົນເຂົ້າໃຈເຖິງຫລັກກາຣປົກຄອງດີແລ້ວ ຕໍ່ໄປກໍ່ສ້າງສັມພັນທະພາພທີສອງຄື ຫລັກກາຣປົກຄອງເປັນເຫຕຸປັດຈັຍ ຕໍ່ກົດໝາຍຣັຖທັມນູນ ຫຼື

            ຫລັກກາຣປົກຄອງ ຕ້ອງມາຈາກຣັຖທັມນູນ ຣັຖທັມນູນເປັນປັດຈັຍ ຜົນຂອງຫລັກກາຣປົກຄອງ ນີ້ຄືສັມພັນທະພາພທີ່ຖືກຕ້ອງ

                 ພວກເຮົາຊາວນາກະສີກອນ ຜູ້ຈົ່ງຮັກພັກດີທັງຫລາຍ ພວກເຮົາຄວນຈະຈົ່ງຮັກພັກດີດ້ວຍປັນຍາ ຫຼືພຸທທະຈິດ ຈົ່ງຢ່າເປັນຜູ້ຈົ່ງຮັກພັກດີ

            ແບບສັດທາຈິດ ເພາະອັນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເປັນກາຣຈົ່ງຮັກດີຕໍ່ຊາຕ ສາສນາ ແລະປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ

                 ດ້ານຈິດໃຈ ຄວນຮູ້ຕາມຄວາມເປັນຈິງວ່າ ສັງຂານທັງປວງນັ້ນບໍ່ທ່ຽງ ມັນຄ້ອຍໆ ງ່ຽງ ໆ ປັນປວນທຸກຄນະ ສັງຂານທັງປວງເປັນທຸກຂະ ທັມ

            ມະທັງປວງ ເປັນອະນັນຕາ

                 ຮູບ ຫຼືຮ່າງກາຍ ປະກອບດ້ວຍທາຕຸ 4 ຄື ທາຕຸດິນ ທາຕຸນໍ້າ ທາຕຸໄຟ ແລະທາຕຸລົມ ສແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ

                 ນາມ 4 ຫຼືຈິດ ປະກອບດ້ວຍ ເວທນາ ສັງຂານ ວິນຍານ ກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ

                 ຈິດສັງຂານ ປຸງແຕ່ງເປັນອະກຸສົນ ເຊັ່ນ ຢ້ານ ໂລບ ໂກດ ຫລົງ ນັບແຕ່ທຳລາຍຕົນເອງ ຈົ່ນເຖິງທຳລາຍຣະດັບຊາຕ ຣະດັບໂລກ ກໍ່ມີຄວາມ

             ແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ

                  ຈິດສັງຂານປຸງແຕ່ງເປັນກຸສົນ ກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ ນັບແຕ່ກາຣສ້າງກຸສົນແກ່ຕົນເອງ ໄປຈົ່ນເຖິງກາຣທຳກຸສົນ ສ້າງສັນປະ

             ເທສຊາຕແລະໂລກ ກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ ທັງຮູບ ສັງຂານແລະຈິດສັງຂານ ລ້ວນຕົກຢູ່ໃຕ້ກົດໄຕລັກສະນະ( ອະນິຈັງ ທຸກຂັງ ອະນັດ

             ຕາ) ຢຶດໝັ້ນຖືໝັ້ນ ອັນໃດບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຫາຄວາມເປັນເອກພາພບໍ່ໄດ້ ເພາະມັນປ່ຽນແປງຢູ່ຕລອດເວລາ ຫາກໃຜຮູ້ແຈ້ງອິສຣະ ຈາກສັງຂານທັງ

             ປວງໄດ້ ຈະພົບສະພາວະນິພພານ

                  ນິພພານ ຄືສະພາວະ ພົ້ນຈາກກາຣປຸງແຕ່ງ ສິ້ນອຸປະທານຈາກຂັນ 5 ເພາະບໍ່ຢຶດໝັ້ນຖືໝັ້ນ ໃນສັງຂານທັງປວງແລ້ວ ເມື່ອຈະຄິດ ຈະເວົ້າ

             ຈະທຳຄວາມດີ- ແຕ່ບໍ່ຕິດຢືນໃນຄວາມດີທີ່ຕົນທຳ ຈຶ່ງເປັນສະພາວະຈິດອິສຣະ ພົ້ນຈາກກາຣປຸງແຕ່ງ ພົ້ນຈາກກົດໄຕລັກສະນະ( ອະນິຈັງ ທຸກ

             ຂັງ ອະນັດຕາ) ນິພພານຈຶ່ງເປັນລັກສະນະເອກພາພ ດັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອທີ່ຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າຂັນ 5 ນັ້ນ ດຳລົງຢູ່ບົນຄວາມສັມພັນ ຣະຫວ່າງເອກ

             ພາພ ກັບຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍນັ້ນເອງ ຈະເຫັນໄດ້ຈາກສັມພັນທະພາພ ຂອງດວງອາທິດກັບດາວເຄາະ ຫຼືຊາຕກັບປວງຊົນ ຫຼືພຼະ

             ຣັຕນະຕັຍ ກັບຊາວພຸທ ຫຼືພຣະມະຫາກະສັດກັບປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນ ເຫລົ່ານີ້ຄືລັກສະນະສັມພັນທະພາພ ຂອງເອກພາພກັບຄວາມແຕກຕ່າງ

             ຫລວງຫລາຍທັງສິ້ນ

                  ຈິດທີ່ມີປັນຍາຮູ້ແຈ້ງ ອິສຣະຫລຸດພົ້ນກາຣປຸງແຕ່ງ ເປັນຈິດທີ່ມີຄຸນນະທັມ ມີລັກສະນະແຜ່ຄຸນນະທັມ ອອກໄປຢ່າງບໍ່ມີປະມານ ສ່ວນຈິດປຸ

             ຖຸຊົນ ເປັນຈິດປຸງແຕ່ງດ້ວຍຕັນຫາ ຄິດຈະເອົາກ່ອນ ຫຼືຢາກໄດ້ກ່ອນ( ຣວມສູນທີ່ຕົນຄືຄວາມເຫັນຜິດ) ແລ້ວຈະໃຫ້ຕາມຫລັງ ລັກສະນະນີ້ຈະ

             ເປັນທຸກ- ເພາະວິຖີມັນຕົງກັນຂ້າມ ກັບກົດທັມຊາຕ ນັ້ນເອງ

                  ພຼະພຸທທະເຈົ້າ ຫຼືພຼະອໍຣະຫັນຕະສາວົກທັງຫລາຍ ຈະແພ່ເມຕຕາໂຜດສັດສອນທັມກ່ອນ ແລ້ວຮັບກາຣຖວາຍປັດຈັຍ 4 ທີຫລັງ ຕາມແຕ່

             ຈະໄດ້ຮັບກາຣຖວາຍ ແລະໃຊ້ໄປເພື່ອປະໂຍດສ່ວນຣວມ ທຳແຕ່ກຸສົນ ແຕ່ບໍ່ຢຶດໝັ້ນຖືໝັ້ນໃນກຸສົນທີ່ຕົນທຳ ສະນັ້ນຈິດຂອງຜູ້ຮູ້ແຈ້ງແລ້ວ ຈະ

             ດຳລັງຢູ່ຢ່າງຄຸນຍະພາບ ເປັນນຶ່ງດຽວກັບກົດທັມຊາຕ ຈຶ່ງສາມາຖນຳກົດທັມຊາຕ ມາປະຍຸກໃຊ້ເພື່ອປະໂຍດສຸຂ ແຫ່ງມະນຸສຊາຕໄດ້ນຳລັກສະ

             ນະກົດທັມຊາຕມາໃຊ້ ເປັນປັນຍາທາງກາຣເມືອງ ເພື່ອຄວາມຍິ່ງໃຫ່ຽຂອງຊົນຊາຕລາວເຮົາ ໃນສະຖານະກາຣວິກິດຂອງຊາຕ ດັ່ງນີ້

                  ພຼະພຸທທະເຈົ້າແລະພຼະອໍຣະຫັນຕະສາວົກ ຊົງເປັນແບບຢ່າງຜູ້ນຳກາຣປະຕິວັດ ທາງຈິດໃຈແລະກາຣປະຕິວັດທາງສັງຄົມຢ່າງສັນຕິແທ້ຈິງ

             ຕົວເຮົາ( ຂັນ 5) ເປັນສິ່ງດຽວກັນ ເປັນນຶ່ງດຽວກັນກັບສະພາວະກົດທັມຊາຕໃນ 3.ມະຕິ 5 ລັກສະນະ ໄດ້ແກ່

             1. ເອກພາພ ຄືສັມພັນທະພາພ ຣະຫວ່າງດ້ານເອກພາພ( General) ກັບດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ(Individual)ຫຼືຈະເອີ້ນວ່າເປັນຄວາມ

             ສັມພັນທະພາພ ໃນລັກສະນະເອກພາພ ຂອງຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ(Unity of diversity) ນິພພານ ເປັນດ້ານເອກພາພ ສ່ວນກາຍສັງ

             ຂານ ແລະຈິດຕະສັງຂານ ເປັນດ້ານຄວາມແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ

             2. ດ້ານເອກພາພ ມີລັກສະນະແຜ່ກະຈ່າຍ ຄອບຄຸມສ່ວນທີ່ສັມພັນ ກ່ຽວພັນກັນທັງເບິດ ຄນະດຽວກັນ ດ້ານແຕກຕ່າງຫລວງຫລາຍ ຕ່າງຂຶ້ນ

             ຕົງຕໍ່ເອກພາພ ຈຶ່ງກໍ່ເກີດໃຫ້ດຸນຍະພາພ ດຳລົງຢູ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງ- ນິພພານ ພຼະພຸທທະເຈົ້າຊົງແຜ່ກະຈາຍຄວາມເມຕຕາ ສູ່ມວນຊົນມະນຸສຊາຕ

             ສາວົກຕຣັສຣູ້ ຮູ້ແຈ້ງຕາມ ເຄົາຣົບເຊື່ອຟັງມີພຼະພຸທທະເຈົ້າ( ພຼະຣັຕນະຕັຍ) ເປັນສຣະນະ

             3. ດຸນຍະພາພ ຄືປັດຈັຍທັງ 2 ຂ້າງຕົ້ນ ກໍ່ໃຫ້ເກີດລັກສະນະດຸນຍະພາພ ຊົງໃວ້ອັນເປັນທີ່ມາຂອງກາຣດຳລົງຢູ່ຂອງກົດທັມຊາຕ ໃນລັກສະນະ

             ພຼະທັມມະຈັກ ນັ້ນເອງ ປັນຍາອັນຍິ່ງໃຫ່ຽສູ່ກາຣປະຕິວັດປະເທສ ຂໍໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍພິຈາຣະນາ ສັມພັນທະພາພອື່ນໆ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ອັນເປັນນຶ່ງ

             ດຽວກັນກັບສະພາວະກົດທັມຊາຕ ໃນລັກສະນະ 3 ມະຕິ 5 ລັກສະນະ

             -( ສັມພັນທະພາພ ຣະຫວ່າງດວງອາທິດ ກັບດາວເຄາະ )

             -( ສັມພັນທະພາພ ຣະຫວ່າງນິວເຄັ່ຽກັບໂປຕຣອນ ນິວຕຣອນ ອິເລກຕຣອນ )

             -( ສັມພັນທະພາພ ຣະຫວ່າງພຼະພຸທທະເຈົ້າ ກັບພຼະອໍຣະຫັນຕະສາວົກ ພິກສຸ ພິກສຸນີ ອຸບາສົກ ອຸບາສິກາ ຊາວພຸທທະທັງມວນ )

             -( ສັມພັນທະພາພ ຣະຫວ່າງນິພພານກັບ 84.000 ພຼະທັມມະຂັນ

             -( ສັມພັນທະພາພ ຣະຫວ່າງຊາຕກັບປະຊາຊົນ- ພຼະຣັຕນະຕັຍກັບພຸທທະບໍຣິສັດ 4 )

             -( ສັມພັນທະພາພ ຣະຫວ່າງພຼະມະຫາກະສັດ ກັບປວງພະສົກນິກອນ ພຼະມະຫາກະສັດ ກັບຫລັກກາຣປົກຄອງ(ຣະບອບ)

             -( ສັມພັນທະພາພ ຣະຫວ່າງ ຫລັກກາຣປົກຄອງ(ຣະບອບ) ກັບປະຊາຊົນ(ສ່ວນທີ່ສັມພັນ ກ່ຽວພັນກັນທັງເບິດ )

                 - ສັມພັນທະພາພ ຣະຫວ່າງຫລັກກາຣປົກຄອງ(ຣະບອບ) ກັບວິທີກາຣປົກຄອງ(ຣັຖທັມນູນ)

             -( ສັມພັນທະພາພ ຣະຫວ່າງພຼະມະຫາກະສັດ ກັບອົງຄ໌ກອນອຳນາຈອະທິປະໄຕຍ(ນິຕິບັນຍັດ ບໍຣິຫານ ຕຸລາກາຣ )

             -( ສັມພັນທະພາພ ຣະຫວ່າງນາຍົກຣັຖມົນຕຣີ ກັບຄນະຣັຖມົນຕຣີ )

             -( ສັມພັນທະພາພ ຣະຫວ່າງຣັຖມົນຕຣີ ກັບຂ້າຣາຊກາຣໃນກະຊວງ )

             -( ສັມພັນທະພາພ ຣະຫວ່າງຣາຊກາຣແຂວງກັບເມືອງ )

             -( ສັມພັນທະພາພ ຣະຫວ່າງອະທິກາຣ ບໍດີ ກັບຄຣູອາຈານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ນັກສຶກສາ ຯລຯ ປະເທສເອກຣາຊ ກາຣປະຕິວັດ(Revolution) ໂດຍທັມ

             ເປັນພຼະຣາຊພາຣະກິດອັນຍິ່ງໃຫ່ຽ ເພື່ອກາຣແກ້ໄຂເຫຕຸວິກິດຊາຕ ຊົງສະຖາປະນາຫລັກກາຣປົກຄອງ ທັມມາທິປະໄຕຍ 9 ຄືຊົງນຳກາຣປະຕິ

             ວັດທາງກາຣເມືອງໂດຍທັມ ຢ່າງສັນຕິຍິ່ງໃຫ່ຽ ຂອງພຼະເຈົ້າແຜ່ນດິນ

                  ກາຣປະຕິວັດ ຄື ກາຣປ່ຽນເນື້ອຫາຈາກບໍ່ມີຫລັກກາຣປົກຄອງໂດຍທັມ ເປັນກາຣສະຖາປະນາຫລັກກາຣປົກຄອງໂດຍທັມ(ຫລັກກາຣປົກ

             ຄອງ)(ຣະບອບ) ທັມມາທິປະໄຕຍ 9 ດຸດດັງສ້າງວັດພຼະແກ້ວກ່ອນ ວິທີກາຣໄປວັດພຼະແກ້ວ(ກົດໝາຍຣັຖທັມນູນ) ປ່ຽນກາຣເມືອງຂອງຄນະ

             ບຸກຄົນຂອງນັກກາຣເມືອງ ນາຍທຶນພຽງຫຍິບມືດຽວ ມາເປັນກາຣເມືອງຂອງປວງຊົນລາວນີ້ ຄືສາຣະສຳຄັນໂດຍຍົ່ນຍໍ່ທີ່ສຸດ ຂອງກາຣປະຕິ

             ວັດສັນຕິ ອັນເປັນພຼະຣາຊກໍຣະນີຍະກິດອັນຍິ່ງໃຫ່ຽ ຂອງສະຖາບັນພຼະມະຫາກະສັດ ທີ່ຈະຊົງຮ່ວມມືປະຊາຊົນ ແຕ່ນັກກາຣເມືອງເປັນອບອຸປະ

             ສັກດຸດກຳແພງຂວາງກັນ ເປັນຈຸດເຣີ້ມຕົ້ນ ທີ່ຕ້ອງຕາມແນວທາງພຼະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ຂໍໃຫ້ພິຈາຣະນາກັນ ຢ່າງຕັ້ງໃຈເຖີດ ໄລ່ຣັຖບາລຫຸ່ນເຊີດສາ

             ກ່ອນ ແລ້ວປັດບ້ານເມືອງແທ້ຈິງ ຄືໃຫ້ກວດລ້າງຣະບອບຜເດັດກາຣ  ມັນເກີດຈາກຣັຖທິຂອງຣະບອບຂນະແກວກັບແນວລາວ ຂອງຝ່າຍ

             ຄນະຄອມມຸນິສແກວວຽດມິນ ທີ່ສອນວ່າ ກົດໝາຍຣັຖທັມນູນ ຄືຣະບອບປະຊາທິປະໄຕຍ ຊຶ່ງເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຊາຕ ທີ່

             ເຫັນຜິດ ເວົ້າຜິດ ເຮັດຜິດສືບໆ ຕໍ່ກັນມາຢ່າງຂາດກາຣໄຕ່ຕອງ ໄດ້ທຳລາຍບ້ານເມືອງຂອງເຮົາ ມັນເປັນຂີ້ເຮິ໋ ທີ່ທັບຖົມຈິດໃຈປະຊາຊົນ ແລະ

             ທັບຖົມປະເທສຊາຕຂອງເຮົາມາດົນນານຈົ່ນເຖິງ 38 ປີກ່ວາໆແລ້ວ ແລ້ວຈະຍັງມາຮັກສາມັນຕໍ່ໄປໃວ້ອີກຫຼືບໍ່

 

                            ຈາກສູນກາງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ