ໂດຍລາວເສຣີຊົນ L S X

      

                              ປອງດອງ

 

             ໃນຄຳປອງດອງນີ້ ຮູ້ ສຶກວ່າ ໄດ້ຍິນກັນມາດົນນານແລ້ວ ແລະຍັງມີເດັກນ້ອຍໆ ຊັ້ນປະຖົມຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຖາມເພື້ອນຮ່ວມຊັ້ນກັນວ່າ ເຮົາປອງດອງກັນເຖິະ ຍັງມີ

            ເພື້ອນອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ຍິນ- ກໍ່ໄດ້ຖາມກັບໄປວ່າ-ເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງປອງດອງກັນດ້ວຍ= ມັນໝາຽເຖິງອັນໃດກັນ ເຮົາຈະເຣີ້ມຕົ້ນຢ່າງໃດນັ້ນ ເປັນສ່ວນນຶ່ງທີ່ເດັກ

            ອາດຈະບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຽທີ່ແທ້ຈິງ ເມື່ອບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຽທີ່ແທ້ຈິງວ່າ =ໝາຽເຖິງອັນໃດ ກໍ່ບໍ່ສາມາຖລົງມືກະທຳໄດ້ ພາສາລາວນີ້ ກໍ່ແປກດີນະທ່ານຜູ້ອ່ານ-ເພາະວ່າ

            ຄຳວ່າ ປອງ ນີ້ ຖ້າຢູ່ໂດດໆ ດຽວໆ ນັ້ນ ບໍ່ມີຄວາມໝາຽອັນໃດເລີຍ =

            ສ່ວນຄຳວ່າ ດອງ ນີ້ ໝາຽເຖິງ ແຊ່ຫຼືໝັກຜັກ ຜົລໄມ້ ແລະສິ່ງຕ່າງໆ ເພື່ອເກບຮັກສາໃວ້ ໃຫ້ຢູ່ໄດ້ເຫິງໆ ແຕ່ບາງຄັ້ງ ເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ດອງ ອອກຈາກ

            ຄົນລາວ ຫຼື ຄົນອີສານ ຊຶ່ງໝາຽເຖິງກາຣແຕ່ງງານ( ກິນດອງ=ເປັນດອງ=ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ໂດຍກາຣແຕ່ງງານ ) ເປັນຕົ້ນ ຈະເຫັນວ່າ ດອງ ເມື່ອຢູ່ໃນຄຳດຽວ ກໍ່

            ສາມາຖມີຄວາມໝາຽ ໃນຕົວເອງໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກຄົນລາວມາເປັນດອງກັນ ຈະສ້າງຄວາມສັມພັນ ສາມັກຄີກັນຂຶ້ນ ມີຄວາມຜູກພັນກັນແໜ້ນຫລາຍຍິ່ງ

            ຂຶ້ນ ແຕ່ຫາກເປັນຄວາມໝາຽ ຕັ້ງແຕ່ແຣກຂ້າງຕົ້ນນັ້ນ ເປັນກາຣກະທຳໃດໆ ທີ່ຕ້ອງກາຣຮັກສາສິ່ງຂອງ ທີ່ເຮົາສົນໃຈ ໃຫ້ຢູ່ໄດ້ນານໆ ຊຶ່ງຫລາຍໆທ່ານ ຄົງຈະ

            ຮູ້ດີ ເຊັ່ນ ດອງຜົລໄມ້ ເປັນຕົ້ນ =

            ແຕ່ຖ້າຫາກເມື່ອໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ ປອງ + ດອງ ແລ້ວ ຈະເປັນປອງດອງນັ້ນ ໝາຽເຖິງ ປະນີປະນອມ ຍອມກັນ ຕົກລົງກັນ ດ້ວຍໄມຕຣີຈິດ ( ຊຶ່ງຈະເຫັນວ່າ ບໍ່ໄດ້

            ມີຄວາມໝາຽ ກ່ຽວກັບ ຄຳວ່າ ດອງ ຂ້າງຕົ້ນເລີຍ ) ຊຶ່ງທີ່ຈິງແລ້ວ ຄຳປອງດອງ ຄວນຈະໝາຽເຖິງ ກະທຳກາຣໃດໆ ທີ່ຕົກລົງກັນໄດ້ ຢ່າງທີ່ມີຄວາມສັມພັນອັນ

            ດີ ( ເໝືອນກັບຄຳວ່າ ດອງ ຂອງຄົນລາວ ) ໂດຍຄວນຈະກະທຳຢ່າງວ່ອງວັຍດ້ວຍຊໍ້າ ( ບໍ່ໃຫ້ເໝືອນກັບ ຄຳວ່າ ດອງ ທີ່ເປັນກາຣເກບຮັກສາໃຫ້ຢູ່ເຫິງໆ ) ແລະ

            ສິ່ງນຶ່ງທີ່ຄວນທຳ ຄື ກາຣຕົກລົງດ້ວຍໄມຕຣີຈິດ ຄວາມໝາຽນີ້ລຶກຊຶ້ງຫລາຍທີ່ດຽວ ເພາະກາຣປອງດອງ ຈະກະທຳໄດ້ໃຫ້ສຳເຣັດນັ້ນ ຈະຕ້ອງທັງສອງຝ່າຍ (ຫຼື

            ຫລາຍຝ່າຍ ກໍ່ຕາມແຕ່ ) ມີໄມຕຣີຈິດຕໍ່ກັນ ມີຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ກັນ ມີຄວາມບໍຣິສຸດໃຈຕໍ່ກັນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນ ( ເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ເອົາ

            ຄວາມເຈບປວດຂອງຄົນອື່ນໆ ມາເປັນຂອງເຮົາ ເອົາຄວາມເຈບປວດຂອງເຮົາ ໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈເຮົາ =

            ດັ່ງນັ້ນ ປອງດອງ ທີ່ເວົ້າໆ ກັນ ທີ່ເຫັນກັນທຸກວັນນີ້ ຈະປະສົບຄວາມສຳເຣັດໄດ້ນັ້ນ ຜູ້ຂຽນຄິດວ່າ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງທັງເບິດ ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ ຄວນຈະຕ້ອງມອບໄມ

            ຕຣີຈິດໃຫ້ກັນແລະກັນເສັຽກ່ອນ ແລ້ວຫລັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ນຳຄວາມໝາຽຂອງຄຳວ່າ ດອງ ຂອງຄົລາວ ແລະຂອງຄົນອີສານ ເຄີຍເວົ້າກັນມາຕິດປາກຕິດຄໍ ມາ

            ປະຕິບັຕ ແລະບໍ່ຄວນທີ່ຈະດອງໃວ້ ( ເໝືອນຄວາມໝາຽ ທີ່ສື່ເຖິງກາຣເກບໃວ້ ໃຫ້ໄດ້ດົນນານ )ຄວນຈະຕ້ອງຟ້າວລົງມື ມອບໄມຕຣີຈິດໃຫ້ກັນ ດ້ວຍຄວາມຈິງ

            ໃຈ ຍອມຮັບໃນສິ່ງທີ່ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ພາຍໃຕ້ຄວາມຍຸຕິທັມຂອງທຸກໆ ຝ່າຍ ຢ່າງເທົ້າທຽມກັນ ເມື່ອເປັນຢ່າງນັ້ນແລ້ວ ປອງດອງ ຈະເປັນປະໂຍດ ຢ່າງມະຫາ

            ສານ ຕໍ່ກາຣທີ່ເຮົາທຸກຄົນ ຈະຢູ່ໃນສັງຄົມໄດ້ ຢ່າງມີຄວາມສຸຂ ຂໍໃຫ້ພຽງແຕ່ບໍ່ດອງໃວ້ດົນນານ ກໍ່ແລ້ວກັນ =

 

                       ຈາກສູນກາງຂອງລາວອິສຣະ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍ